Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA

PROIZVODNJU DUVANA U LISTU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Fizička lica koja se bave proizvodnjom duvana u listu (u daljem tekstu: korisnik premije) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik) i na dan 9. aprila 2012. godine imaju prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom, imaju pravo na premiju za ugovorenu proizvodnju duvana u listu po kilogramu predate količine u iznosu od 20,00 din/kg za duvan tipa virdžinija, berlej i orijental za proizvedene i isporučene prve četiri klase duvana.

Član 3.

Korisnik premije ostvaruje premiju preko organizatora proizvodnje.

Organizator proizvodnje u smislu ove uredbe jeste pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, otkupom, odnosno preradom duvana u listu i koji je upisan u odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan.

Član 4.

Korisnik premije ostvaruje premiju po isporuci proizvedenih količina duvana u listu organizatorima proizvodnje.

Zahtev za isplatu premije podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 31. januara 2013. godine na Obrascu 1 – Zahtev za isplatu premije za duvan u listu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi se:

1) ugovor o proizvodnji duvana u listu zaključen sa korisnikom premije sa podacima o površini na kojoj je ugovorena proizvodnja duvana u listu, ceni, roku i načinu isplate, katastarskom opštinom i katastarskom parcelom;

2) obračun o primljenim količinama duvana u listu po tipovima duvana za prve četiri klase duvana overen od strane poljoprivrednog inspektora;

3) spisak korisnika premije sa mestom boravka, brojem poljoprivrednog gazdinstva, ugovorenom površinom duvana u listu i iznosom premije;

4) dokumentacija o upisu u odgovarajući registar koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje duvan;

5) fotokopija overenog obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Ministarstvo isplaćuje premiju po prijemu obračuna prihvaćenog potpisom od strane korisnika premije i provere dokumentacije.

Član 5.

Organizator proizvodnje dužan je da dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev iz člana 4. ove uredbe čuva pet godina.

Organizator proizvodnje dužan je da dokumentaciju iz stava 1. ovog člana stavi na uvid poljoprivrednom inspektoru prilikom kontrole koja se sprovodi u skladu sa planom kontrole koji donosi Ministarstvo.

Član 6.

Organizator proizvodnje preko kojeg korisnik ostvaruje pravo na premiju dužan je da sredstva ostvarena po osnovu premije isplati korisniku premije na namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava od strane Ministarstva.

Član 7.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade, a isplaćuju se prema redosledu podnošenja zahteva.

Sredstva za obaveze po ovoj uredbi u 2013. godini obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu za tu godinu, kao i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici.

Član 8.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne podnese zahtev za isplatu premije za korisnika premije u skladu sa ovom uredbom;

2) uz zahtev iz člana 4. ove uredbe podnese dokumentaciju sa netačnim podacima;

3) u roku iz člana 6. ove uredbe sredstva ostvarena po osnovu premije ne isplati korisniku premije.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 9.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

1) ne podnese zahtev za isplatu premije za korisnika premije u skladu sa ovom uredbom;

2) uz zahtev iz člana 4. ove uredbe podnese dokumentaciju sa netačnim podacima;

3) u roku iz člana 6. ove uredbe sredstva ostvarena po osnovu premije ne isplati korisniku premije.

Član 10.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4827012.0060.8.doc/1 Obrazac 1

_________________________________Naziv organizatora proizvodnje_________________________________Naziv banke, broj tekućeg računa_________________________________PIB_________________________________Adresa organizatora proizvodnje_________________________________Ime, prezime i broj telefona osobe za kontakt

____________

e-mail adresa

ZAHTEV ZA ISPLATU PREMIJE ZA DUVAN

U LISTU

Red. br. Ime i prezime korisnika premije Proizvodnja Tip duvana Iznos premije Virdžinija Berlej

Datum i mesto:__________________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica:____________________________

4827012.0060.8.doc/2

SPISAK KORISNIKA PREMIJE ZA DUVAN U LISTU TIP ____________

R.br Ime i prezime korisnika premije Mesto boravka, opština, ul. i br. Broj RPG Ugovorena i odnegovana površina(ha, a, m²) Iznos premije(din) Potpis korisnika premije 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. UKUPNO:

Datum i mesto:__________________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica:____________________________

Ostavite komentar