Uredba o izmeni uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, broj 17/12), u Programu kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, u odeljku 3. Osiguranje predmeta kredita, stav 3. menja se i glasi:

„Korisnik kredita zaključuje polisu osiguranja za kategorije životinja koje se osiguravaju do visine godišnjih premijskih stopa na sledeći način:

Namena Visina godišnje premijske stope 1. Kvalitetne priplodne junice do 4,28% 2. Kvalitetne priplodne krave do 4,28% 3. Telad telesne mase do 300 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 5,82% 4. Kvalitetne priplodne dviske, ovce i ovnovi do 4,23% 5. Kvalitetna priplodna jagnjad do 4,23% 6. Jagnjad za tov telesne mase do 20kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,23% 7. Kvalitetne priplodne koze, jarčevi i jarad do 4,23% 8. Jarad za tov telesne mase do 15 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,23% 9. Kvalitetne priplodne nazimice i nerastovi do 4,47% 10. Prasad za tov, telesne mase do 50 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,47%”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0064.19.doc/1 O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), kao i u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je od 2004. godine započelo sa podrškom izgradnji tržišta kredita. Ova mera se nastavlja i u 2012. godini na ime kredita koje odobravaju poslovne banke, a namenjeni su korisnicima iz oblasti poljoprivrede. Kredit se odobrava u dinarima sa rokom otplate do tri godine.

Cilj mere je nastavak razvoja tržišta kredita pri čemu se obezbeđuju povoljniji uslovi korišćenja u odnosu na tržišne uslove.

Efekat mere se očekuje kod ulaganja u razvoj stočarske i biljne proizvodnje kao i kupovinu nove opreme i mehanizacije i izgradnju infrastrukturnih objekata, što će kao dugoročni efekat dati unapređivanje konkurentnosti i razvoja poljoprivrede.

III. SADRŽINA UREDBE

Članom 1. Uredbe propisano je da se u Uredbi o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate („Službeni glasnik RS”, broj 17/12), u Programu kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate u odeljku 3. Osiguranje predmeta kredita, stav 3. menja i glasi:

Korisnik kredita zaključuje polisu osiguranja za kategorije životinja koje se osiguravaju do visine godišnjih premijskih stopa na sledeći način:

Namena Visina godišnje premijske stope 1. Kvalitetne priplodne junice do 4,28% 2. Kvalitetne priplodne krave do 4,28% 3. Telad telesne mase do 300 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 5,82% 4. Kvalitetne priplodne dviske, ovce i ovnovi do 4,23% 5. Kvalitetna priplodna jagnjad do 4,23% 6. Jagnjad za tov telesne mase do 20kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,23% 7. Kvalitetne priplodne koze, jarčevi i jarad do 4,23% 8. Jarad za tov telesne mase do 15 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,23% 9. Kvalitetne priplodne nazimice i nerastovi do 4,47% 10. Prasad za tov, telesne mase do 50 kg (godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,47%

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI

SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje Uredbe nije predviđeno Planom rada Vlade za 2012. godinu, ali je njeno donošenje neophodno da bi se izvršila raspodela sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije i omogućilo da se na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), odrede uslovi i način korišćenja tih sredstava, a samim tim realizuje Program raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje za 2011. godinu.

VII. RANIJE STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je neophodno da se što pre zaključe potrebni ugovori kako bi bio obezbeđen kontinuitet u kreditiranju, a radi razvoja stočarstva, obezbeđivanja godišnje dinamike u stočarskoj proizvodnji, a samim tim i obezbeđenja tržišta određenim proizvodima stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, prilikom njihovog donošenja.

4827012.0064.19.doc/2

PREGLED ODREDABA

UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE

ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI KROZ

SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE KOJE SE MENJAJU

PROGRAM

KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ STOČARSTVA U 2012. GODINI

KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

3. Osiguranje predmeta kredita

Korisnik kredita je dužan da zaključi polisu osiguranja predmeta kredita za kategorije životinja koje se osiguravaju na minimalni obim pokrića sa društvom za osiguranje na način i pod uslovima predviđenim Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini i ovim programom.

Minimalni obim pokrića predstavlja obim pokrića koji obezbeđuje da je osigurani predmet kredita zaštićen od rizika:

1) uginuća osigurane životinje od bolesti ili nesrećnog slučaja;

2) prinudnog klanja osigurane životinje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine, te se klanje vrši u cilju iskorišćenja odnosno smanjenja štete (prinudno klanje iz nužde);

3) prinudnog klanja ili ubijanja životinja kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne preti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga – prinudna klanja iz ekonomskih razloga mogu se odobriti samo kod onih hroničnih oboljenja koja su imala svoj početak i bila lečena nakon početka obaveze osiguravača).

Korisnik kredita zaključuje polisu osiguranja za kategorije životinja koje se osiguravaju do visine godišnjih premijskih stopa na sledeći način:

Namena Visina godišnje premijske stope 1. Kvalitetne priplodne junice do 4,28% 2. Kvalitetne priplodne krave do 4,28% 3. Telad za tov telesne mase do 300 kg(godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 5,82% 4. Kvalitetne priplodne dviske, ovce i ovnovi do 4,23% 5. Kvalitetna priplodna jagnjad do 4,23% 6. Kvalitetne priplodne koze, jarčevi i jarad do 4,23% 7. Kvalitetne priplodne nazimice i nerastovi do 4,47% 8. Prasad za tov telesne mase do 50 kg(godišnja premijska stopa koriguje se vremenom tova) do 4,47%

KORISNIK KREDITA ZAKLJUČUJE POLISU OSIGURANJA ZA KATEGORIJE ŽIVOTINJA KOJE SE OSIGURAVAJU DO VISINE GODIŠNJIH PREMIJSKIH STOPA NA SLEDEĆI NAČIN:

NAMENA VISINA GODIŠNJE PREMIJSKE STOPE 1. KVALITETNE PRIPLODNE JUNICE DO 4,28% 2. KVALITETNE PRIPLODNE KRAVE DO 4,28% 3. TELAD TELESNE MASE DO 300 KG (GODIŠNJA PREMIJSKA STOPA KORIGUJE SE VREMENOM TOVA) DO 5,82% 4. KVALITETNE PRIPLODNE DVISKE, OVCE I OVNOVI DO 4,23% 5. KVALITETNA PRIPLODNA JAGNJAD DO 4,23% 6. JAGNJAD ZA TOV TELESNE MASE DO 20KG (GODIŠNJA PREMIJSKA STOPA KORIGUJE SE VREMENOM TOVA) DO 4,23% 7. KVALITETNE PRIPLODNE KOZE, JARČEVI I JARAD DO 4,23% 8. JARAD ZA TOV TELESNE MASE DO 15 KG (GODIŠNJA PREMIJSKA STOPA KORIGUJE SE VREMENOM TOVA) DO 4,23% 9. KVALITETNE PRIPLODNE NAZIMICE I NERASTOVI DO 4,47% 10. PRASAD ZA TOV, TELESNE MASE DO 50 KG (GODIŠNJA PREMIJSKA STOPA KORIGUJE SE VREMENOM TOVA) DO 4,47%

Korisnik kredita je dužan da ima validnu polisu osiguranja do momenta otplate kredita, odnosno dok su životinje u njegovom vlasništvu.

Ako korisnik kredita ne postupi u skladu sa stavom 4. ovog odeljka, banka sa kojom je zaključen ugovor o kreditu plaća premiju osiguranja u punom iznosu i za plaćeni iznos zadužuje korisnika, a Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede se oslobađa plaćanja 100% premije osiguranja.

4827012.0064.19.doc/3

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

2. Naziv propisa

Predlog uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

U skladu sa članom 38. stav 9. Prelaznog sporazuma (PS), odnosno članom 73. stav 9. SSP, odredba člana 38(1)(iii) PS (član 73(1) )(iii) SSP), koja reguliše državnu pomoć, ne odnosi se na proizvode pokrivene Poglavljem II Naslova IV SSP-a (Poljoprivreda i ribarstvo).

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

član 107. Ugovora o funkcionisanju EU

Predlog Uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope nije usklađen sa članom 107 Ugovora o funkcionisanju EU iz razloga što je državna pomoć u oblasti poljoprivrede i ribarstva trenutno izuzeta iz SSP-a, ali je uočena potreba da se u budućem periodu razviju kapaciteti za državnu pomoć u oblasti poljoprivrede.

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Uredba Komisije (EZ) br. 800/2008 o proglašenju određenih kategorija pomoći kompatibilnim sa zajedničkim tržištem u pogledu primene članova 87 i 88 Ugovora (Opšta uredba o blok-izuzećima);

Uredba Komisije (EZ) broj 1535/2007 o primeni članova 87. i 88. Ugovora o osnivanju EZ na de minimis pomoć u sektoru poljoprivredne proizvodnje;

Vodič Zajednice za državnu pomoć u sektorima poljoprivrede i šumarstva za period 2007-2013 (Community guidelines for State aid in the agriculture and forestry sector 2007-2013).

Predlog uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope nije usklađen sa navedenim sekundarnim izvorima prava EU iz razloga što je državna pomoć u oblasti poljoprivrede i ribarstva trenutno izuzeta iz SSP-a, ali je uočena potreba da se u budućem periodu razviju kapaciteti za državnu pomoć u oblasti poljoprivrede.

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga uredbe o izmeni uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamatne stope učestvovali su stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

MINISTAR Dušan Petrović

4827012.0064.19.doc/4

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 011-00-62/2012-09Datum: 20.3.2012. godineB e o g r a d

MINISTARSTVO FINANSIJA

B E O G R A D

U prilogu dopisa dostavljamo Predlog uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

M I N I S T A R

Dušan Petrović

4827012.0064.19.doc/5

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 011-00-62/2012-09Datum: 20.3.2012. godineB e o g r a d

REPUBLIČKI SEKRATARIJAT

ZA ZAKONODAVSTVO

B E O G R A D

U prilogu dopisa dostavljamo Predlog uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

M I N I S T A R

Dušan Petrović

4827012.0064.19.doc/6

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 011-00-62/2012-09Datum: 20.3.2012. godineB e o g r a d

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

B E O G R A D

U prilogu dopisa dostavljamo Predlog uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate sa Izjavom o usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

M I N I S T A R

Dušan Petrović

4827012.0064.19.doc/7

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 011-00-62/2012-09Datum: 20.3.2012. godineB e o g r a d

V L A D A

– Generalni sekretarijat-

B E O G R A D

U prilogu dopisa dostavljamo Predlog uredbe izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj stočarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, radi razmatranja i usvajanja na prvoj narednoj sednici Vlade.

Napominjemo da se u prilogu dostavlja mišljenje Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva finansija i Kancelarije za evropske integracije.

M I N I S T A R

Dušan Petrović

Ostavite komentar