Uredba o dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA PROIZVODNJU DUVANA U LISTU

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu („Službeni glasnik RS”, broj 23/12), posle člana 2. dodaje se član 2a, koji glasi:

„Član 2a

Korisnik premije ima pravo na deo premije pre isporuke proizvedene količine duvana u listu u vidu avansa u iznosu od 4.000 dinara po hektaru.

Zahtev za ostvarivanje avansa iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, neposredno ili preko asistenta, savetodavca od 17. aprila do 10. maja 2012. godine, u dva primerka, na Obrascu – Zahtev za isplatu avansa za duvan u listu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Mesto prijema zahteva iz stava 2. ovog člana preko asistenta savetodavca objavljuje se na web stranici Ministarstva.

Prilikom prijema zahteva iz stava 2. ovog člana Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, odnosno asistent savetodavac upisuje na oba primerka zahteva datum i vreme prijema zahteva, overava ih potpisom i jedan primerak zahteva vraća korisniku premije, kao dokaz da je zahtev primljen.

Asistent savetodavac je dužan da sve primljene zahteve dostavi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor najkasnije sledećeg radnog dana ujutru.

Korisnik premije dužan je da vrati neopravdani iznos na ime primljenog avansa u roku od 10 dana od dana prijema pismenog zahteva Ministarstva.”

Član 2.

U članu 4. stav 4. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „a ako je korisniku premije isplaćen avans i po odbitku iznosa primljenog na ime avansa.”

Član 3.

Posle člana 9. dodaje se član 9a, koji glasi:

„Član 9a

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik ako u roku od 10 dana od dana prijema pismenog zahteva Ministarstva ne vrati neopravdani iznos na ime primljenog avansa.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2704/2012

U Beogradu, 10. aprila 2012. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava GENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

4827012.0060.9.doc/1 Obrazac

ZAHTEV ZA ISPLATU AVANSA ZA DUVAN U LISTU

Podnosim zahtev za isplatu avansa za duvan u listu, u skladu sa članom 2a Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava prijavljenih na dan 9. aprila 2012. godine i to:

Za duvan u listu od _________ dinara za ___________ hektara

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

____________________________________ __________________________

———————————————————————————————————————

ZAHTEV ZA ISPLATU AVANSA ZA DUVAN U LISTU

Podnosim zahtev za isplatu avansa za duvan u listu, u skladu sa članom 2a Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava prijavljenih na dan 9. aprila 2012. godine i to:

Za duvan u listu od _________ dinara za ___________ hektara

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

____________________________________ __________________________

Ostavite komentar