Uredba o premiji za duvan u listu za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O PREMIJI ZA DUVAN U LISTU ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju duvana u listu za 2004. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom duvana u listu (u daljem tekstu: korisnici premije) imaju pravo na premiju za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu u zavisnosti od sorte i klase i to:

Sorta duvana Orijentaldin/kg Virdžinijadin/kg Berlejdin/kg Klasa I 95 70 55 Klasa II 90 65 50 Klasa III (IIIa) 85 60 45 Klasa IV 65 45 35 Klasa V 40 20 15

Premiju iz stava 1. ovog člana korisnici premije ostvaruju ako u zavisnosti od sorte duvana imaju određeni broj biljaka po hektaru i to za: Virdžiniju od 18.000 do 20.000 biljaka, Berlej od 20.000 do 22.000 biljaka i Orijental (Jaka, Prilep, Džebel) od 160.000 do 180.000 biljaka.

Član 3.

Korisnici premije imaju pravo na korišćenje dela premije pre završetka procesa proizvodnje u vidu avansa u zavisnosti od sorte duvana i to za: Orijental i Virdžiniju 40.000 dinara, Berlej 25.000 dinara po hektaru zasađenog i odnegovanog duvana u listu.

Član 4.

Premiju iz člana 2. ove uredbe, korisnici premije ostvaruju preko preduzeća, preduzetnika, zemljoradničke zadruge i poljoprivrednog gazdinstva sa statusom pravnog lica (u daljem tekstu: organizatori proizvodnje).

Organizatori proizvodnje ostvaruju premiju pod uslovom da imaju zaključene ugovore o prodaji fermentisanog duvana u listu sa preduzećima koja se bave proizvodnjom cigareta ili preduzećima i preduzetnicima koji su registrovani za izvoz duvana.

Član 5.

Zahtev za korišćenje avansa iz člana 3. ove uredbe organizatori proizvodnje podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 30. juna 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana organizator proizvodnje podnosi:

1) zapisnik poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o zasađenim površinama i broju odnegovanih biljaka duvana u listu, ako sam proizvodi duvan u listu,

2) ugovore sa zemljoradnicima sa površinom na kojoj su ti zemljoradnici ugovorili proizvodnju duvana u listu, cena, rok i način isplate, ugovore o prodaji fermentisanog duvana u listu sa preduzećima koje se bave proizvodnjom cigareta ili preduzećima i preduzetnicima koji su registrovani za izvoz duvana, zapisnik republičke poljoprivredne inspekcije ili područne poljoprivredne službe o zasađenim površinama duvanom u listu i broju odnegovanih biljaka duvana u listu, spisak zemljoradnika sa mestom boravka, jedinstvenim matičnim brojem, katastarskom opštinom i katastarskom parcelom, i površinom na kojoj je rasađen duvan u listu i brojem odnegovanih biljaka.

Ministarstvo isplaćuje avans po prijemu propisane dokumentacije.

Član 6.

Konačan iznos premije korisnici premije ostvaruju po isporuci proizvedenih količina sirovog duvana u listu po sortama i klasama.

Uz zahtev za isplatu konačnog iznosa premije organizator proizvodnje podnosi:

1) potvrdu o predatim količinama duvana u listu po sortama i klasama, potvrdu o ukupno isplaćenim sredstvima na ime avansa za 2004. godinu – ako sam proizvodi duvan u listu;

2) potvrdu o predatim količinama duvana u listu, potvrdu o ukupno isplaćenim sredstvima na ime avansa za 2004. godinu i podatke iz člana 5. stav 2. tačka 2) ove uredbe – ako je proizvodnja duvana u listu ugovorena sa zemljoradnicima.

Ministarstvo isplaćuje konačan iznos premije po prijemu, odnosno prihvatanju konačnog obračuna od strane korisnika premije.

Član 7.

Korisnik premije, je dužan da ostvareni prinos duvana u listu na ugovorenim površinama isporuči organizatoru proizvodnje sa kojim je ugovorio proizvodnju.

U slučaju da korisnik premije ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je da primljena sredstva po osnovu avansa u iznosu navedenom u potvrdi iz člana 6. stav 2. ove uredbe vrati najkasnije do 28. februara 2005. godine.

Član 8.

Ako korisnik premije isporuči količinu duvana u listu čija je vrednost manja od visine primljenog avansa iz člana 3. ove uredbe i Uredbe o premiji za proizvodnju sirovog duvana u listu za period januar-mart 2004. godine, dužan je da nastalu razliku po konačnom obračunu, između primljenog avansa i vrednosti isporučenog duvana u listu, vrati najkasnije do 28. februara 2005. godine.

Član 9.

Organizatori proizvodnje sirovog duvana u listu dužni su da sredstva ostvarena po osnovu avansa, odnosno konačnog iznosa premije, isplate korisnicima premije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 10.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 70.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Član 11.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj zemljoradnik – korisnik premije, ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 12.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – organizator proizvodnje ako u roku iz člana 9. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači zemljoradniku.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 70.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik – organizator proizvodnje.

Član 13.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

4427004.124/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe je sadržan u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 33/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Proizvodnja duvana u listu predstavlja stratešku kulturu. Proizvodnja duvana i cigareta zauzima značajno mesto u strukturi privrede Republike iz razloga što obezbeđuje izuzetno visoke fiskalne prihode državi i zapošljava i omogućava egzistenciju velikom broju zemljoradnika u proizvodnji sirovig duvana u listu, radnika u proizvodnji fermentisanog duvana i u fabrikaciji cigareta. Posebno je značajno što preko 20.000 domaćinstava živi od duvana, a preko 5.000 radnika je zaposleno u preradi, proizvodnji cigareta i trgovini.

Republika Srbija raspolaže sa izuzetno povoljnim agroekološkim uslovima za proizvodnju kvalitetnih sorti duvana u listu, neophodnih za proizvodnju najkvalitetnijih cigareta, što se u narednom periodu može još bolje iskoristiti.

Imajući u vidu da se proizvodnja sirovog duvana u listu proizvodi na siromašnim zemljištima u Republici (od III do VII klase) i da se proizvodnjom bave najsiromašniji slojevi stanovništva, u svakom slučaju, premija za duvan je značajan podsticaj da se površine pod ovom visokoprofitabilnom kulturom stabilizuje na oko 7.000 hektara prosečno godišnje.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom predviđeno je da preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom duvana u listu imaju pravo na premiju za ugovoren i isporučen duvan u listu po kilogramu u zavisnosti od sorte i klase.

Premiju korisnici ostvaruju ako u zavisnosti od sorte duvana imaju određeni broj biljaka po hektaru i to za: Virdžiniju od 18.000 do 20.000 biljaka, Berlej od 20.000 do 22.000 biljaka i Orijental od 160.000 do 180.000 biljaka.

Korisnici premije imaju pravo na korišćenje dela premije pre završetka procesa proizvodnje u vidu avansa u zavisnosti od sorte duvana i to za: Orijental i Virdžiniju 40.000 dinara, a Berlej 25.000 dinara po hektaru zasađenog i odnegovanog duvana u listu.

Zahtev za korišćenje avansa podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede do 30. juna 2004. godine.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Predviđeni iznos premije za duvan u listu za 2004. godinu i procenjena prozvodnja zahtevaju obezbeđenje ukupnih sredstava za premiju u Budžetu Republike Srbije od 413.895.400,00 dinara.

Ova sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420 ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – subvencije za mleko i industrijsko bilje i to ukupno 5.912.000.000,00 dinara, od toga na ime premije za duvan 413.895.400,00 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4427004.124/2

Ostavite komentar