Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I NABAVKE UGLJA ZA POTREBE TERMOELEKTRANA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana.

Član 2.

Državni program obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije i nabavke uglja za potrebe termoelektrana odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I NABAVKE UGLJA ZA POTREBE TERMOELEKTRANA

1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na oštećene elektroenergetske objekte za proizvodnju električne energije koji su pogođeni poplavama u sledećim privrednim društvima:

Privredno društvo ,,Termoelektrane Nikola Tesla” d.o.o, Obrenovac ( u daljem tekstu: PD TENT) – ogranci Termoelektrana Kolubara A (u daljem tekstu: TE Kolubara A), Termoelektrana Nikola Tesla A (u daljem tekstu: TENT A), Termoelektrana Nikola Tesla B (u daljem tekstu: TENT B) i Železnički transport Nikola Tesla (u daljem tekstu: Železnički transport TENT),

Privredno društvo ,,Hidroelektrane Đerdap” d.o.o, Kladovo (u daljem tekstu: PD HE Đerdap),

Privredno društvo ,,Drinsko-Limske Hidroelektrane” d.o.o, Bajina Bašta (u daljem tekstu: PD Drinsko-Limske HE).

Takođe, ovaj program se odnosi i na nabavku uglja za potrebe termoelektrana, radi supstitucije nabavke električne energije nabavkom uglja.

Teritorija na kojoj se sprovode mere je teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon).

2. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” i privrednih društava za proizvodnju električne energije o stanju i štetama na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije, utvrđeno je sledeće:

Dana 15. maja 2014. godine zbog poplave obustavljen je rad TE Kolubara A

Potopljena su sva postrojenja koja se nalaze do nivoa od 1 m (pumpe, elektromotori, električni razvodni ormari itd),

Potopljena su i sva postrojenja koja se nalaze ispod kote terena,

Razvodno postrojenje pored elektrane koje vrši i ulogu napajanja rudnika uglja i dela distributivnog konzuma je ostavljeno pod naponom, ali je postavljena odgovarajuća uklopna šema i isključen je komandni napon, jer voda nije dosezala do delova pod naponom,

Došlo je do kvara na transformatoru T5 110/6kV pri čemu je izbio požar, a došlo je i do izlivanja trafo ulja. Požar se preneo i na transformator T4 koji je takođe bio pod naponom, ali i na transformator T6, koji je bio isključen. U požaru koji se kablovskim kanalima preneo i u elektranu, uništeni su sistemi za kontrolu i upravljanje blokovima 1, 2 i 3, kao i njihovi statički pobudni sistemi,

Oštećen je i deo viskonaponske opreme u razvodnom postrojenju.

Dana 16. maja 2014. godine voda je poplavila razvodno postrojenje uz TE Nikola Tesla A. Da bi se sprečile teže posledice, elektrana je isključena sa mreže, a nakon nekog vremena provedenog u ostrvskom radu, kada je postalo jasno da se porast nivoa vode nastavlja, kotlovi su pogašeni i elektrana je zaustavljena. Nakon toga, voda je prodrla u deo elektrane ispod kote terena i poplavila opremu koja se tu nalazi (pumpe, elektromotori i lokalni elektro ormarići). Potopljena su i neka skladišta u krugu elektrane, čime je upropašćen deo robe u njima.

Poplava je oštetila i delove pruge za dovoz uglja iz kolubarskih rudnika u TENT A i TENT B.

PD HE Đerdap i PD Drinsko Limske HE nisu značajnije oštećeni u poplavama, ali su načinjene štete na građevinskim objektima predviđenim za zaštitu od voda (podzidi, propusti, kanali i dr.) i na priobalju.

Nakon stabilizacije vremenskih prilika nadležne službe Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” odmah su pristupile otklanjanju posledica poplava, u meri u kojoj su to prilike i uslovi dozvoljavali. Svo raspoloživo osoblje odmah je pristupilo osposobljavanju oštećene opreme i uspostavljanju redovnih funkcija snabdevanja potrošača električnom energijom, a angažovani su i spoljni izvođači, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12 – u daljem tekstu: ZJN).

Po pojedinim objektima za proizvodnju električne energije situacija je sledeća:

Oštećeni delovi pruge za dovoz uglja iz RB Kolubara u TENT A i TENT B su sanirani i dovoz uglja iz kolubarskih rudnika se odvija u onolikoj meri koliko je mogućno iskopavanje uglja.

Svi blokovi u TENT A i TENT B su osposobljeni za rad i proizvode električnu energiju u skladu sa raspoloživim količinama uglja i zahtevima elektroenergetskog sistema. Planirane remontne aktivnosti su nastavljene, u obimu i trajanju koji su prilagođeni trenutnim mogućnostima i potrebama.

Blok A5 u TE Kolubara A je osposobljen za rad, ali se minimalno uključuje u proizvodnju, u skladu sa redosledom angažovanja proizvodnih jedinica prema specifičnom utrošku goriva. Kako uglja nema u potrebnim količinama, ovaj blok uglavnom stoji u rezervi.

Blokovi 1, 2 i 3 u TE Kolubara A još nisu osposobljeni za rad, oštećeni su im upravljački i pobudni sistemi. Osposobljavanje ovih blokova se ne smatra prioritetnim, oni su po redosledu angažovanja na kraju, te ni za njih nema uglja, a trenutna finansijska situacija ne omogućava da se ionako nedovoljna sredstva hitno ulažu u proizvodne jedinice koje neće biti angažovane u dužem roku.

Ne očekuju se dalje štetne posledice od majskih poplava na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije.

3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera

Nakon osposobljavanja za proizvodnju, potrebno je sva postrojenja za proizvodnju električne energije vratiti u stanje da zadovoljavaju sve predviđene i zahtevane funkcije. To podrazumeva da se nabavi i zameni sva uništena oprema, naročito u TE Kolubara A. Na postrojenjima koja su osposobljena za rad ima još opreme koja funkcioniše, ali nije sigurna u radu. Takvu opremu treba u pogodnom trenutku zameniti da ne bi izazivala zastoje u proizvodnji.

U PD TENT je nedostatak uglja iz kolubarskih rudnika, jednim delom, potrebno nadoknaditi nabavkom uglja iz drugih izvora. Količina uglja nabavljena iz drugih izvora biće ograničena mogućnostima transporta uglja od rudnika do sistema unutrašnjeg transporta uglja na TENT A i TENT B. To podrazumeva pored nabavke uglja franko unutrašnji transport uglja na TENT A i TENT B i nabavku usluge kontinuiranog uzorkovanja i analize uzoraka kao i nabavku odgovarajućih transportnih sredstava. Potrebno je takođe dovesti prugu koja je u sastavu PD TENT u stanje koje je imala pre poplava.

Najvažniji poslovi na otklanjanju šteta u PD TENT:

nabavke usluge prevoza uglja, kamionski, železnički za TENT A i TENT B, Termoelektrana „Morava”,

sanacija elektroenergetskih objekata, opreme i postrojenja posle poplave (TENT A),

nabavka betonskih pragova za sanaciju oštećenja na pruzi,

remont oštećenog koloseka.

Najvažniji poslovi na otklanjanju šteta u ostalim privrednim društvima za proizvodnju električne energije:

nabavka materijala i delova za sanaciju opreme,

nabavka materijala i sredstava za konzervaciju i zaštitu opreme van pogona,

otklanjanje posledica visokih vodostaja i hidrologije u hidroelektranama, usluge čišćenja nanosa, popravke obaloutvrda, kanala, ustava itd.,

zamena oštećene opreme i čišćenje trafostanica.

U cilju obezbeđenja potrebne proizvodnje električne energije, odnosno potrebnih količina uglja, jedna od mera koja se može sprovesti je supstitucija nabavke električne energije uvozom uglja.

Postoji mogućnost da se uvozom uglja, koji po svojim tehničkim karakteristikama i kvalitetu odgovara potrebama termoblokova PD TENT, obezbedi proizvodnja električne energije u ovom privrednom društvu i supstituiše deo nabavke električne energije na tržištu.

Realizacija ove nabavke uglja ima određene prednosti u odnosu na kupovinu električne energije. Naime, proizvodnjom električne energije iz sopstvenih kapaciteta i smanjenjem potrebnog uvoza bi se postigao povoljniji položaj Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” na tržištu električne energije i smanjio rizik u pogledu poremećaja na tržištu električne energije u regionu (otkazivanje ugovora, redukcija raspoloživih prekograničnih kapaciteta od strane susednih zemalja, gasna kriza i sl).

Analizom tržišta i mogućnosti nabavke uglja i mogućnosti transporta, utvrđeno je da postoji realna mogućnost uvoza do 20.000 tona uglja dnevno (trenutno manjak uglja za potrebe PD TENT iznosi oko 35.000 tona dnevno).

S obzirom na neizvesnosti u pogledu obima i dinamike osposobljavanja Površinskog kopa Tamnave-Zapadno polje, razmatran je period uvoza uglja od oktobra 2014. godine do marta 2015. godine, odnosno količina do 3 miliona tona uglja, sa prosečnom dnevnom isporukom od 17.000 t i dinamikom (plus minus 20%) koju bi JP EPS određivao.

U uslovima da se ugalj uvozi u vremenskom periodu od pola godine i da se nabavljaju količine do 3 miliona tona po ceni od oko 35 EUR/t franko deponija termoelektrane, troškovi nabavke uglja bi iznosili oko 106 miliona evra (12.508.000.000,00 dinara).

Redosled sprovođenja mera će biti utvrđen prema kritičnosti, odnosno prema značaju postrojenja za proces proizvodnje električne energije, uzimajući u obzir raspoložive količine uglja i redosled angažovanja postrojenja po kriterijumu ekonomičnosti rada.

Rokovi za sprovođenje mera će biti utvrđivani u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, rokovima nabavki opreme i vremenu potrebnom za realizaciju poslova. Krajnji rok za sprovođenje mera i aktivnosti u cilju sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije je mesec jul 2015. godine.

Detaljniji prikaz mera koje je neophodno sprovesti dat je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Mere sanacije posledica poplava će se u najvećoj meri sprovoditi sopstvenim snagama radom zaposlenih u Javnom preduzeću ,,Elektroprivreda Srbije”. Pored toga izvršiće se neophodni minimum nabavki opreme, radova i usluga.

Mere će se sprovoditi do takvog nivoa da sva postrojenja za proizvodnju električne energije mogu da izvršavaju sve predviđene i zahtevane funkcije, uz standardni nivo pouzdanosti i raspoloživosti. To će ujedno biti i kriterijum za ocenu uspešnosti sprovođenja mera.

Postupci javnih nabavki dobara, usluga i radova koji su neophodni za otklanjanje posledica u skladu sa ovim programom sprovode se u skladu sa čl. 12. i 16. Zakona, i to u obimu koji je predviđen Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” za 2014. godinu, Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD TENT za 2014. godinu, Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD HE Đerdap za 2014. godinu i Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Drinsko-Limske HE za 2014. godinu, a na koji su dobili saglasnost osnivača. Sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz ovog stava obezbeđuju se u skladu sa članom 5. Zakona.

Ukoliko su sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova iz stava 2. ovog odeljka obezbeđena u Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” za 2014. godinu, Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD TENT za 2014. godinu, Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD HE Đerdap za 2014. godinu i Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD Drinsko-Limske HE za 2014. godinu u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona, pre potpisivanja i overavanja zahteva za plaćanje od strane javnog preuzeća ili privrednog društva, isto je dužno da pribavi saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja ( u daljem tekstu: Kancelarija).

Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD TENT, PD HE Đerdap i PD Drinsko-Limske HE zaključiće ugovor o izvođenju radova, odnosno o nabavci dobara i usluga sa izvođačem radova, dobavljačem i pružaocem usluga za potrebe obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za prenos električne energije.

Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD TENT, PD HE Đerdap i PD Drinsko-Limske HE, posle sprovedene javne nabavke, odnosno posle provere ispravnosti dokumentacije, dostavlja Kancelariji potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (avansnu, privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije, dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke i dr.) uz izveštaj stručnog nadzora za ugovore o izvođenju radova.

Za aktivnosti koje bi se finansirale iz sredstava predviđenih članom 5. stav 1. tač. 1) – 8) i tačka 10) Zakona, po prijemu zahteva za plaćanje Kancelarija vrši proveru usklađenosti situacije sa ugovorenom vrednošću radova, dobara i usluga i preduzima druge potrebne radnje radi provere izvedenih radova i uplaćuje traženi iznos na račun izvođača radova, dobavljača i pružaoca usluga.

U slučaju sumnje u obim izvedenih radova Kancelarija obaveštava ministarstvo nadležno za poslove energetike koje je nadležno za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera ovog programa.

5. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera

Ministarstvo nadležno za poslove energetike nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 3. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera ovog programa, a Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD TENT, PD HE Đerdap i PD Drinsko-Limske HE su nosioci sprovođenja tih mera.

Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD TENT, PD HE Đerdap i PD Drinsko-Limske HE, u ime i za račun Republike Srbije kao vlasnika elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije, vršiće investitorska prava na obnovi elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki, u skladu sa Zakonom, koji su neophodni za obnovu objekata rudne proizvodnje i snabdevanja.

6. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Finansijska sredstva potrebna za sanaciju oštećenih i ugroženih objekata Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD TENT, PD HE Đerdap i PD Drinsko-limske HE su predviđena godišnjim programima o izmenama i dopunama godišnjih programa poslovanja za 2014. godinu Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije”, PD TENT, PD HE Đerdap i PD Drinsko-limske HE.

Ukupna procenjena sredstva za osposobljavanje sistema, bez sredstava za uvoz dodatnih količina uglja iznose 2.617.304.000 dinara i to u:

PD HE Đerdap iznosi 16.490.000 dinara,

PD Drinsko-limske HE iznosi 73.828.000 dinara,

PD TENT iznosi 2.526.987.000 dinara.

Procenjeni troškovi za polugodišnju nabavku nedostajućeg uglja iz uvoza, procenjene količine do 3 miliona tona, koji bi bio zamena za deo nabavke električne energije, iznose do 106 miliona EUR (12.508.000.000,00 dinara).

7. Investitor

Investitori obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za proizvodnju električne energije su Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD TENT, PD HE Đerdap i PD Drinsko-limske HE.

PRILOG 1

Detaljniji prikaz mera koje je neophodno sprovesti

U nastavku je dat detaljniji prikaz pojedinačnih aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju otklanjanja posledica poplava.

1. PD TENT

Vrsta predmeta TENT B – Termoelektrana Nikola Tesla B TEK – Termoelektrana KolubaraTEM – Termoelektrana Morava ŽT – Železnički transportZAJEDN. – Termoelektrana Nikola Tesla A, Termoelektrana Nikola Tesla B, Termoelektrana Kolubara, Termoelektrana Morava, Železnički transport

2. PD HE Đerdap

Redni broj Opis aktivnosti koje treba izvesti Procenjena vrednost (dinara) Vrednost ugovora zaključenih do 1. oktobra 2014. godine(dinara) Preostala vrednost za ugovaranje(dinara) Rok izvršenja ugovora 1 Sanirati drenažni sistem Grabovičko polje, uklanjanjem nanosa mulja i drugog otpada u dužini od 3,5 km 589.000,00 589.000,00 Decembar 2014. godine 2 Iz kanala „Ribnjak” Mala Vrbica, koji služi za zaštitu zaleđa Kladova od površinskih i podzemnih voda, odstraniti nanos mulja i drugog otpada u dužini od 5 km 187.000,00 187.000,00 Decembar 2014. godine 3 Sanirati obodni kanal Brza Palanka, uklanjanjem nanosa mulja i drugog otpada u dužini od 2,5 km 714.000,00 714.000,00 Decembar 2014. godine 4 Čišćenje nanosa na ulaznoj građevini u Hidroelektrani „Đerdap 1” u količini od 10.000 kubika drvenog, plastičnog i drugog otpada 15.000.000,00 10.396.040,95   UKUPNO (din) 16.490.000,00 10.396.040,95 1.490.000,00

3. PD Drinsko-Limske HE

Hidroelektrana „Elektromorava” ,Čačak Redni broj Opis aktivnosti koje treba izvesti Procenjena vrednost (dinara) Vrednost ugovora zaključenih do 1. oktobra 2014. godine(dinara) Preostala vrednost za ugovaranje(dinara) Rok izvršenja ugovora 1 Popravka Magacina u Ovčar Banji oštećenog 15.maja 2014. godine 350.000,00 350.860,00 2 Sanacija oštećenja Mašinske hale Ovčar Banja oštećene 15.maja 2014. godine 800.000,00 800.000,00 April 2015. godine 3 Popravka rezervoara za vodu u Ovčar Banji oštećenog 15.maja 2014. godine 100.000,00 100.000,00 4 Sanacija odvodne vode i kanala u Ovčar Banji 500.000,00 500.000,00 Jun 2015. godine 5 Nabavka elektro ormara pumpi tople vode u Hidroelektarani „Ovčar Banja” 200.000,00 200.000,00 6 Popravka splava za zaustavljanje nanosa na brani Međuvršje 150.000,00 150.000,00 7 Sanacija desnog krilnog obalnog zida u Hidroelektani „Međuvršje” 1.500.000,00 1.500.000,00 Novembar 2014. godine 8 Nabavka sonde za merenje nivoa donje vode u Hidroelektrani „Međuvršje” 88.000,00 88.000,00 Decembar 2014. godine 9 Nabavka el. motora na kliznoj kapiji kod tran. tunela u Hidroelektrani „Međuvršje” 80.000,00 59.750,00 10 Nabavka sonde za merenje nivoa vode u Hidroelektrani „Ovčar Banja” 88.000,00 88.000,00 Decembar 2014. godine 11 Nabavka visokonaponskog vakumskog prekidača 35 kV u RP 35 kV „Ovčar Banja” 300.000,00 300.000,00 Decembar 2014. godine UKUPNO (din) 4.156.000,00 860.610,00 3.276.000,00

Hidroelektrana „Bajina Bašta” Redni broj Opis aktivnosti koje treba izvesti Procenjena vrednost (dinara) Vrednost ugovora zaključenih do 1. oktobra 2014. godine(dinara) Preostala vrednost za ugovaranje(dinara) Rok izvršenja ugovora 1 Sanacija vodovoda Tara 480.000,00 124.600,00 . 2 Sanacija leve obaloutvrde ispod Hidroelektrane „Bajina Bašta” oštećene 16. maja 2014. godine 392.500,00 392.500,00 Novembar 2014. godine 3 Sanacija puta Perućac – Mitrovac – Lazići oštećenog 16. maja 2014. godine 350.000,00 350.000,00 Oktobar 2014. godine 4 Sanacija puta Lazići -Spajići oštećenog 16. maja 2014. godine 114.900,00 114.900,00 5 Sanacija pristupnog puta ka brani „Grad” oštećenog 16. maja 2014. godine 188.000,00 188.000,00 Oktobar 2014. godine 6 Sanacija pregrada za zaustavljanje pronosa nanosa materijala u slivu Rzava 10.221.700,00 10.221.700,00 Januar 2015. godine 7 Sanacija uliva pritoka lokalnih vodotokova u jezero i sanacija puteva na tim lokacijama 8.000.000,00 8.000.000,00 Novembar 2014. godine UKUPNO (din) 19.747.100,00 777.500,00 18.614.200,00

Hidroelektrana „Zvornik”, Mali Zvornik Redni broj Opis aktivnosti koje treba izvesti Procenjena vrednost (dinara) Vrednost ugovora zaključenih do 1. oktobra 2014. godine(dinara) Preostala vrednost za ugovaranje(dinara) Rok izvršenja ugovora 1 Sanacija desnog obaloutvrdnog i potpornog zida uz pro. Trakt oštećenog 15. maja 2014. godine 1.533.560,00 1.533.560,00 Novembar 2014. godine 2 Rasčišćavanje nanosa materijala u akumulaciono jezero Hidroelektrane „Zvornik” nanetog 15. maja 2014. godine 30.375.000,00 30.375.000,00 Jul 2015. godine 3 Zamena cevovoda pr. 600 mm u brani 90.510,00 90.510,00 Novembar 2014. godine 4 Sanacija pristupnog puta prema baraki i mašinskoj zgradi 7.028.498,00 7.028.498,00 Novembar 2014. godine 5 Sanacija cevovoda pr.400 mm i prilaznog puta „Dejanovac” oštećenog 15. maja 2014. godine 161.600,00 161.600,00 Novembar 2014. godine 6 Čišćenje nanosa u akumulaciji „Radaljska Banja” 4.978.125,00 4.978.125,00 Jul 2015. godine

7 Sanacija uliva pritoka lokalnih vodotokova u jezero i sanacija puteva na tim lokalitetima 5.757.607,00 5.757.607,00 Jul 2015. godine UKUPNO (din) 49.924.900,00 49.924.900,00 UKUPNO PD Drinsko-Limske HE (din) 73.828.000,00 1.638.110,00 71.815.100,00

Procenjeni troškovi za polugodišnju nabavku nedostajućeg uglja iz uvoza, procenjene količine do 3 miliona tona, koji bi bio zamena za deo nabavke električne energije, iznose 106 miliona EUR (12.508.000.000,00 dinara). Od navedene sume za period oktobar – decembar 2014. godine planirano je do 1,3 miliona tona, odnosno 45,7 miliona evra, dok je za period januar – mart 2016. godine, planirano do 1,7 milona tona, odnosno 60,3 miliona evra.

Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” i njegova zavisna privredna društva će obezbediti potrebna finansijska sredstva za sprovođenje programa iz sopstvenih poslovnih sredstava, odnosno zaduživanjem.

Ostavite komentar