Uredba o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE

U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Aktivnosti i mere unapređenja efikasnog korišćenja energije koji će se finansirati u 2014. godini, kao i iznos sredstava za obavljanje tih mera i aktivnosti utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 2013

U Beogradu, 2013. godine

V L A D A

PROGRAM

FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2014. GODINI

Odlukom o utvrđivanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 44/05), energetska efikasnost i veće korišćenje obnovljivih izvora energije svrstani su među prioritete. Uredbom o utvrđivanju Programa ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine za period od 2007. do 2012. godine („Službeni glasnik RS”, br. 17/07, 73/07, 99/09 i 27/10), utvrđeni su uslovi, način i dinamika ostvarivanja Strategije za sve oblasti energetskog sektora, a poseban deo Programa jeste energetska efikasnost.

Unapređenje energetske efikasnosti kako u sektorima proizvodnje tako i u sektorima potrošnje energije prepoznato je kao jedan je od ključnih elemenata energetske politike Republike Srbije, obzirom da njeno povećanje doprinosi sigurnosti snabdevanja energijom, smanjenju potrošnje energije u privatnom i komercijalnom sektoru, povećanju konkurentnosti industrije i povećanju standarda građana, odnosno doprinosi smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju negativnih efekata sektora energetike na životnu sredinu, a naročito emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte.

Zakonodavno-pravni okvir za uređivanje efikasnog korišćenja energije u Republici Srbiji uspostavljen je usvajanjem Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US), Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 61/11) i Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 69/12).

Zakonom o efikasnom korišćenju energije (u daljem tekstu: Zakon) predviđeno je osnivanje Budžetskog fonda za energetsku efikasnost koji će predstavljati efikasan način za prikupljanje i plasiranje sredstava u svrhu finansiranja ili su-finansiranja projekata, programa i aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije, i to:

primenu tehničkih mera u cilju efikasnog korišćenja energije u sektorima proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje energije;

podsticanje razvoja sistema energetskog menadžmenta za subjekte koji nisu obveznici tog sistema;

promovisanje i sprovođenje energetskih pregleda objekata, proizvodnih procesa i usluga;

izgradnju sistema za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije ako su ispunjeni zahtevi u pogledu energetske efikasnosti postrojenja, propisani u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast energetike, a investitor toplotnu i električnu energiju koristi isključivo za sopstvene potrebe;

podsticanje razvoja energetskih usluga na tržištu Republike Srbije;

podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i toplotne energije za sopstvene potrebe;

druge namene u skladu sa Zakonom.

Odlukom o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 92/13) – otvoren je Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Budžetski fond), kao evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, i to u okviru Razdela Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Korišćenje sredstava iz Budžetskog fonda vršiće se u skladu sa godišnjim programom finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije.

Zaključkom Vlade donet je Drugi akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije za period od 2013. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 98/13) – (u daljem tekstu: Akcioni plan), donetim na osnovu obaveza Republike Srbije koje proističu iz Ugovora o Energetskoj zajednici ratifikovan Zakonom ratifikaciji Ugovora o osnivanju Energetske zajednice između Evropske zajednice i Republike Albanije, Republike Bugarske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Rumunije, Republike Srbije i Privremene Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 62/06) i Odluke Ministarskog saveta Energetske zajednice broj 2009/05/MC-Enc od 18. decembra 2009. godine kojom je Republika Srbija prihvatila i obavezu primene Direktive 2006/32/EC o energetskoj efikasnosti u sektorima potrošnje energije, kao i Zakona, predviđa se niz mera za unapređenje energetske efikasnosti u sektorima domaćinstva, javnog i komercijalnog, industrije i transporta. Srednji indikativni cilj utvrđen je na nivou od 3,5% domaće potrošnje finalne energije u 2008. godini (0,2952 Mtoe).

Programom se određuju vrsta i obim radova koji će biti finansirani, iznos, raspodela i namena sredstava za finansiranje radova kojima će se umanjiti potrošnja finalne energije i na taj način unaprediti energetska efikasnost.

Osnovni cilj Programa je finansijska podrška merama i mehanizmima unapređenja energetske efikasnosti predviđenih Zakonom, Akcionim planom i drugim strateškim dokumentima iz oblasti energetike, kao i drugim propisima kojima se uređuje oblast energetske efikasnosti.

Programom treba da budu postignuti sledeći posebni ciljevi:

1) ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primenom proverenih savremenih tehnologija i proizvoda čije je korišćenje ekonomski opravdano;

2) korišćenje obnovljivih izvora energije za sopstvene potrebe;

4) uposlenosti privrednih subjekata;

5) zaštita životne sredine kroz smanjene emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte (GHG gasovi);

6) povećanje javne svesti o značaju energetske efikasnosti.

Nosioci Programa su:

1) Republika Srbija;

2) jedinice lokalne samouprave, privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

promovisanje korišćenja energetski efikasnih uređaja u domaćinstvima;

modernizacija sistema javnog osvetljenja u gradovima i opštinama

unapređenje energetske efikasnosti u sektoru industrije;

podizanje svesti o značaju energetske efikasnosti (npr.realizacija informativnih kampanja, edukacija na svim nivoima, organizovanje radionica i konferencija izrada alata za komunikaciju);

izrada studija, softverskih rešenja, analiza, odnosno projektne dokumentacije.

Navedene mere će se finansirati ili sufinansirati sredstvima Budžetskog fonda i donacijama ukoliko se obezbede.

5. Finasiranje mera unapređenja energetske efikasnosti sredstvima Budžetskog fonda

U sektoru domaćinstva, sredstva će se koristiti u svrhu ušteda energije za grejanje i hlađenje, a naročito za sledeće aktivnosti:

poboljšanje, odnosno zamenu spoljnih prozora i vrata;

postavljanje ili poboljšanje postojeće termičke izolacije zidova, krovova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade);

zamenu ili ugradnju efikasnih sistema za klimatizaciju;

unapređenje, odnosno modernizaciju sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima;

zamenu sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom (npr. zamena kotla efikasnijim, ugradnja pumpi sa promenljivim brojem obrtaja, ugradnja uređaja za automsku regulaciju rada sistema grejanja, i dr.);

opremanje grejne instalacije sa termostatskim ventilima i po potrebi uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu, odnosno delu objekta;

instalacije toplotnih pumpi manjeg kapaciteta sa visokim koeficijentom učinka (COP);

instalacije kotlova na biomasu;

instalacije solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode;

ugradnju sistema za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada energetskih sistema u domaćinstvima;

i druge mere za unapređenje energetske efikasnosti.

U javnom sektoru sredstva će se koristiti naročito za sledeće aktivnosti:

poboljšanje, odnosno zamenu spoljnih prozora i vrata;

2) postavljanje ili poboljšanje postojeće termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova i podova na tlu, kao i ostalih zidova prema negrejanom prostoru (termički omotač zgrade);

3) zamenu ili ugradnju efikasnih sistema za klimatizaciju;

4) unapređenje, odnosno modernizaciju sistema unutrašnjeg osvetljenja u objektima;

5) zamenu sistema ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom (npr. zamena kotla efikasnijim, ugradnja pumpi sa promenljivim brojem obrtaja, ugradnja uređaja za automsku regulaciju rada sistema grejanja, itd);

6) opremanje grejne instalacije sa termostatskim ventilima i po potrebi uređajima za merenje predate količine toplote objektu, odnosno delu objekta;

7) instalacija kotlova na biomasu;

8) instalacija solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode;

9) modernizaciju sistema javnog osvetljenja u gradovima i opštinama;

10) ugradnju uređaja i primenu specifičnih IT alata za daljinsku kontrolu i automatsku regulaciju rada energetskih sistema u objektima;

11) i druge mere za unapređenje energetske efikasnosti.

Sredstva Budžetskog fonda koristiće se i naročito za realizaciju sledećih mera:

podizanje svesti o značaju energetske efikasnosti kroz realizaciju informativnih kampanja, edukacije na svim nivoima, organizovanje radionica i konferencija izrada alata za komunikaciju;

izrada studija, softverskih rešenja, analiza, odnosno projektne dokumentacije.

6. Način finansiranja

Za realizaciju ovog programa koriste se sredstva Budžetskog fonda koja su obezbeđena u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara i donacije u skladu sa Zakonom. Sredstva za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti mogu se opredeliti kao bespovratna sredstva.

Za mere u sektoru domaćinstava iz odeljka 5. ovog programa, novčanim sredstvima Budžetskog fonda u ukupnim iznosu od 100.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati učešće Republike Srbije u realizaciji pojedinačnih projekata, a u vidu subvencionisanja kamate po kreditima za realizaciju ovih projekata. Korisnici sredstava Budžetskog fonda su poslovne banke, a korisnici kredita su fizička lica i skupštine zgrada. Fond sprovodi postupak javne nabavke za izbor banke za odobravanje kredita fizičkim licima za finansiranje projekata iz odeljka 5. stav 1. ovog programa.

Za mere u javnom sektoru iz odeljka 5. ovog programa, novčanim sredstvima Budžetskog fonda, u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati učešće Republike Srbije u realizaciji pojedinačnih mera. Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave. Finansiranje projekata vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda, način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza.

Za ostale mere iz odeljka 5. ovog programa, novčanim sredstvima Budžetskog fonda, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati izrada analiza, studija, projektne dokumentacije, konsultantskih usluga, promotivnih aktivnosti. Finansiranje projekata vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda, način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza.

Ostavite komentar