Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2014. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/14), u Programu finansiranja aktivnosti mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini, odeljak 6. Način finansiranja, u stavu 2. reči: „Fond sprovodi postupak javne nabavke za izbor banke za odobravanje kredita fizičkim licima za finansiranje projekata iz odeljka 5. stav 1. ovog programa” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine raspisuje javni poziv za izbor banaka za odobravanje kredita fizičkim licima za finansiranje projekata iz odeljka 5. stav 1. ovog programa”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 7. marta 2014. godine

V L A D A

OBRAZLOŽENJE

I. Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje ovog propisa je član 60. stav 2. Zakona o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13), član 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US), po kojem Vlada utvrđuje Program finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2014. godini.

Članom 17. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 74/12), propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu da je reč o tekućim i već započetim poslovima, kao i činjenicu da je Uredba kojom je predmetni program donet, a da se predloženom izmenom samo vrši preciziranje u tekstu programa, moguće je primeniti odredbu člana 17. stav 1. Zakona o Vladi.

II. Razlozi za donošenje

U skladu sa članom 64. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispravka) propisano je Budžetski fond je evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, koji se otvara po odluci Vlade, kako bi se pojedini budžetski prihodi i rashodi i izdaci vodili odvojeno, radi ostvarivanja cilja koji je predviđen posebnim republičkim propisom ili međunarodnim sporazumom. Ovim propisom ili sporazumom definišu se: svrha budžetskog fonda; vreme za koje se budžetski fond osniva; nadležno ministarstvo, odnosno lokalni organ uprave odgovoran za upravljanje fondom; izvori finansiranja budžetskog fonda. Budžetski fond se finansira iz:1) aproprijacija obezbeđenih u okviru budžeta za tekuću godinu; 2) namenskih prihoda budžeta; 3) drugih javnih prihoda. Budžetskim fondom upravlja nadležno ministarstvo, odnosno nadležni lokalni organ uprave. (član 65).

Zakonom o efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, br. 25/13) propisano je da se Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije osniva radi evidentiranja posebnih sredstava namenjenih finansiranju poslova efikasnog korišćenja energije koji se finansiraju u skladu sa ovim zakonom. Budžetski fond se osniva na neodređeno vreme, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Budžetskim fondom upravlja Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine (član 59). Članom 60. ovog zakona predviđeno je da se sredstva za finansiranje budžetskog fonda obezbeđuju iz aproprijacija u budžetu Republike Srbije za tekuću godinu, odnosno donacija i kredita (član 60). Članom 96. propisano je da se odredbe o budžetskom fondu primenjuju od 1. januara. 2014. godine.

Imajući u vidu da je neophodno da se objavi javni poziv bankama za učestvovanje u realizaciji dela Programa koji podrazumeva davanje kredita licima radi sprovođenja mera predviđenih ovim programom, sa subvencionisanom kamatnom stopom pod unapred utvrđenim uslovima, a ne sprovođenje javne nabavke radi davanja ponuda, predložena je predmetna izmena Programa u odeljku 6.

III. Procena potrebnih finansijskih sredstava

Za realizaciju predložene uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

IV. Pregled odredaba čija se izmena predlaže

6. Način finansiranja

Za realizaciju ovog programa koriste se sredstva Budžetskog fonda koja su obezbeđena u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 dinara i donacije u skladu sa Zakonom. Sredstva za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti mogu se opredeliti kao bespovratna sredstva.

Za mere u sektoru domaćinstava iz odeljka 5. ovog programa, novčanim sredstvima Budžetskog fonda u ukupnim iznosu od 100.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati učešće Republike Srbije u realizaciji pojedinačnih projekata, a u vidu subvencionisanja kamate po kreditima za realizaciju ovih projekata. Korisnici sredstava Budžetskog fonda su poslovne banke, a korisnici kredita su fizička lica i skupštine zgrada. Fond sprovodi postupak javne nabavke za izbor banke za odobravanje kredita fizičkim licima za finansiranje projekata iz odeljka 5. stav 1. ovog programa. MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE RASPISUJE JAVNI POZIV ZA IZBOR BANAKA ZA ODOBRAVANJE KREDITA FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZ ODELJKA 5. STAV 1. OVOG PROGRAMA.

Za mere u javnom sektoru iz odeljka 5. ovog programa, novčanim sredstvima Budžetskog fonda, u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati učešće Republike Srbije u realizaciji pojedinačnih mera. Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave. Finansiranje projekata vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda, način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza.

Za ostale mere iz odeljka 5. ovog programa, novčanim sredstvima Budžetskog fonda, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara obezbeđuju se sredstva kojima će se finansirati izrada analiza, studija, projektne dokumentacije, konsultantskih usluga, promotivnih aktivnosti. Finansiranje projekata vrši se u skladu sa propisom kojim se uređuju bliži uslovi za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda, način raspodele tih sredstava, kao i način praćenja namenskog korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza.

Ostavite komentar