Uredba o dopuni Uredbe o evidentiranju imovnog stanja lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u posebnim organizacionim jedinicama iz Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala

Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, br. 42/02, 27/03, 39/03, 67/03, 29/04, 58/04, 45/05 i 61/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O EVIDENTIRANjU IMOVNOG STANjA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU, ODNOSNO OBAVLjAJU POSLOVE I ZADATKE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IZ ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANjU ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Član 1.

U Uredbi o evidentiranju imovnog stanja lica koja vrše funkciju, odnosno obavljaju poslove i zadatke u posebnim organizacionim jedinicama iz Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala („Službeni glasnik RS”, broj 72/03), posle člana 5. dodaje se član 5a koji glasi:

„Član 5a

Bezbednosne provere lica iz člana 16. stav 1. Zakona obavlja Bezbednosno-informativna agencija, u skladu sa propisima o načinu obavljanja poslova iz njene nadležnosti.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2587/2003-5

U Beogradu, 2. avgusta 2007. godine

VLADA

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

Ostavite komentar