Uredba o finansiranju javnih medijskih servisa iz budžeta Republike Srbije u 2017. godini

Na osnovu člana 62. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 103/15 i 108/16), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/16), i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA

REPUBLIKE SRBIJE U 2017. GODINI

Član 1.

Ovom Uredbom vrši se raspored i uređuje način prenosa sredstava iz budžeta Republike Srbije javnim medijskim servisima: Javnoj medijskoj ustanovi „Radio- televizija Srbije” i Javnoj medijskoj ustanovi „Radio televizija Vojvodine”, za period od 1. januara 2017. godine do 31. decembra 2017. godine.

Član 2.

Sredstva utvrđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu na Razdelu 27.0 – Ministarstvo kulture i informisanja, funkcionalna klasifikacija 820 – Usluge kulture, Program 1204, Projekat 0009 – Finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 4.000.000.000 dinara, raspoređuju se tako da Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Srbije” pripadaju sredstva u iznosu od 3.100.000.000 dinara, a Javnoj medijskoj ustanovi „Radio-televizija Vojvodine” pripadaju sredstva u iznosu od 900.000.000 dinara.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe prenose se javnim medijskim servisima u dvanaest jednakih mesečnih iznosa na osnovu ugovora koji se zaključuje između Ministarstva kulture i informisanja i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” i Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-138/2017

U Beogradu, 13. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar