Uredba o prestanku važenja Uredbe o službi u pomoćnoj policiji

Na osnovu člana 249. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PRESTANKU VAŽENJA

UREDBE O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI

Član 1.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o službi u pomoćnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 109/16).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-117/2017

U Beogradu, 9. januara 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar