Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

Na osnovu člana 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA

PREKO FISKALNE KASE

Član 1.

U Uredbi o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Službeni glasnik RS”, br. 61/10, 101/10 i 94/11), u članu 2. tačka 1) posle alineje 4. „49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;” dodaje se nova alineja 5, koja glasi:

„49.32 Taksi prevoz;”.

Dosadašnje al. 5. do 35. postaju al. 6. do 36.

Dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se i delatnosti koje obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost, i to:

Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa:

33.11Popravka metalnih proizvoda;33.12Popravka mašina;33.13Popravka elektronske i optičke opreme;33.14Popravka električne opreme;33.15Popravka i održavanje brodova i čamaca;33.17Popravka i održavanje druge transportne opreme;33.19Popravka ostale opreme;37Uklanjanje otpadnih voda;38.1143.11Skupljanje otpada koji nije opasan;Rušenje objekata;43.12Priprema gradilišta;43.13Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;43.21Postavljanje električnih instalacija;43.22Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;43.29Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;43.31Malterisanje;43.32Ugradnja stolarije;43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga;43.34Bojenje i zastakljivanje;43.39Ostali završni radovi;43.9143.9945.20Krovni radovi;Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;Održavanje i popravka motornih vozila;74.2081.10Fotografske usluge;Usluge održavanja objekata;81.30Usluge uređenja i održavanja okoline;95.11Popravka računara i periferne opreme;95.12 95.21Popravka komunikacione opreme;Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;95.22Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;95.24Održavanje i popravka nameštaja;95.2996.0196.0296.03Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;Pogrebne i srodne delatnosti.”.

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i:

– delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima;

– poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/12), osim kamenorezačkog zanata iz člana 2. stav 2. tačka 26) tog pravilnika.”.

Član 3.

Član 4. briše se.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 23. avgusta 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 3. stav 4. Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), prema kome, Vlada može, polazeći od tehničkih i funkcionalnih karakteristika fiskalne kase i specifičnosti određene delatnosti, na zajednički predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za poslove trgovine odrediti i druge delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase u smislu člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi da se u situaciji otežanog poslovanja, uslede ekonomske krize, preduzetnici koji plaćaju porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, oslobode obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase za određene oblasti, odnosno grane delatnosti, u cilju smanjenja troškova poslovanja pomenutih preduzetnika, imajući u vidu finansijsku snagu navedenih preduzetnika, s obzirom na specifičnost načina obavljanja tih delatnosti, kao i stvaranje uslova za otvaranje novih zanatsko uslužnih radnji, a u cilju pospešivanja samozapošljavanja. Takođe, ovom uredbom propisuje se oslobođenje od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase za sva lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnost 49.32 Taksi prevoz.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Ovim članom predviđeno je da se obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase oslobode lica koja obavljaju delatnost taksi prevoza. Imajući u vidu da su u skladu sa do sada važećom uredbom ova lica oslobođenja obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase do 31. decembra 2012. godine, ovom uredbom predviđa se da se navedena lica koja obavljaju delatnost taksi prevoza oslobode obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase bez vremenskog ograničenja.

Takođe, ovim članom predviđene su određene oblasti, odnosno grupe delatnosti, za koje će biti oslobođene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ukoliko ih obavlja preduzetnik koji plaća porez na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod i koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost.

Predviđene delatnosti za koje ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase su:

33.11Popravka metalnih proizvoda;33.12Popravka mašina;33.13Popravka elektronske i optičke opreme;33.14Popravka električne opreme;33.15Popravka i održavanje brodova i čamaca;33.17Popravka i održavanje druge transportne opreme;33.19Popravka ostale opreme;37Uklanjanje otpadnih voda;38.1143.11Skupljanje otpada koji nije opasan;Rušenje objekata;43.12Priprema gradilišta;43.13Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem;43.21Postavljanje električnih instalacija;43.22Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema;43.29Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu;43.31Malterisanje;43.2Ugradnja stolarije;43.33Postavljanje podnih i zidnih obloga;43.34Bojenje i zastakljivanje;43.39Ostali završni radovi;43.9143.9945.20Krovni radovi;Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi;Održavanje i popravka motornih vozila;74.2081.10Fotografske usluge;Usluge održavanja objekata i okoline;81.30Usluge uređenja i održavanja okoline;95.11Popravka računara i periferne opreme;95.12 95.21 Popravka komunikacione opreme;Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu;95.22Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme;95.24Održavanje i popravka nameštaja;95.2996.0196.0296.03Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo;Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda;Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona;Pogrebne i srodne delatnosti.

Uz član 2.

Ovim članom vrši se pravnotehnička redakcija teksta.

Uz član 3.

Vrši se usaglašavanje sa predviđenim izmenama u ovoj uredbi (izmene ugrađene u članu 1. ove uredbe).

Uz član 4.

Ovim članom predviđeno je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. SREDSTVA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u republičkom budžetu.

ODREDBE UREDBE O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA

PREKO FISKALNE KASE KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

Član 2.

Delatnostima, za koje u smislu člana 1. ove uredbe ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase, smatraju se delatnosti iz sledećih oblasti, grana i grupa klasifikacije delatnosti iz Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Uredbe o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), i to:

1) Delatnosti u okviru sledećih oblasti, odnosno grupa: 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta; 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni; 49.20 Železnički prevoz tereta; 49.31 49.32 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika; TAKSI PREVOZ; 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju; 49.41 Drumski prevoz tereta; 49.42 Usluge preseljenja; 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima; 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima; 51.10 Vazdušni prevoz putnika; 51.21 Vazdušni prevoz tereta; 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju; 53 Poštanske aktivnosti; 55.90 Ostali smeštaj – studentski i đački domovi; 59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela; 61 Telekomunikacije; 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i i penzijskih fondova; 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja; 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju; 69.10 Pravni poslovi; 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada; 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme; 81.29 Usluge ostalog čišćenja; 84.30 Obavezno socijalno osiguranje; 85 Obrazovanje; 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja; 87 Socijalna zaštita sa smeštajem; 88 Socijalna zaštita bez smeštaja; 90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti; 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti; 92 Kockanje i klađenje; 93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti; 94.91 Delatnost verskih organizacija; 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože; 95.25 Popravka satova i nakita; 2) Pojedine delatnosti u okviru sledećih grupa, i to: 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca: – prodaja preko automata, – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri; 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila.DELATNOSTIMA, ZA KOJE U SMISLU ČLANA 1. OVE UREDBE NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE, SMATRAJU SE I DELATNOSTI KOJE OBAVLJA PREDUZETNIK KOJI PLAĆA POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PAUŠALNO UTVRĐENI PRIHOD I KOJI NIJE OBVEZNIK POREZA NA DODATU VREDNOST, I TO:DELATNOSTI U OKVIRU SLEDEĆIH OBLASTI, ODNOSNO GRUPA:33.11POPRAVKA METALNIH PROIZVODA;33.12POPRAVKA MAŠINA;33.13POPRAVKA ELEKTRONSKE I OPTIČKE OPREME;33.14POPRAVKA ELEKTRIČNE OPREME;33.15POPRAVKA I ODRŽAVANJE BRODOVA I ČAMACA;33.17POPRAVKA I ODRŽAVANJE DRUGE TRANSPORTNE OPREME;33.19POPRAVKA OSTALE OPREME;37UKLANJANJE OTPADNIH VODA;38.1143.11SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN;RUŠENJE OBJEKATA;43.12PRIPREMA GRADILIŠTA;43.13ISPITIVANJE TERENA BUŠENJEM I SONDIRANJEM;43.21POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA;43.22POSTAVLJANJE VODOVODNIH, KANALIZACIONIH, GREJNIH I KLIMATIZACIONIH SISTEMA;43.29OSTALI INSTALACIONI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU;43.31MALTERISANJE;43.32UGRADNJA STOLARIJE;43.33POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA;43.34BOJENJE I ZASTAKLJIVANJE;43.39OSTALI ZAVRŠNI RADOVI;43.9143.9945.20KROVNI RADOVI;OSTALI NEPOMENUTI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI;ODRŽAVANJE I POPRAVKA MOTORNIH VOZILA;74.2081.10FOTOGRAFSKE USLUGE;USLUGE ODRŽAVANJA OBJEKATA;81.30USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE;95.11POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME;95.12 95.21POPRAVKA KOMUNIKACIONE OPREME;POPRAVKA ELEKTRONSKIH APARATA ZA ŠIROKU UPOTREBU;95.22POPRAVKA APARATA ZA DOMAĆINSTVO I KUĆNE I BAŠTENSKE OPREME;95.24ODRŽAVANJE I POPRAVKA NAMEŠTAJA;95.2996.0196.0296.03 POPRAVKA OSTALIH LIČNIH PREDMETA I PREDMETA ZA DOMAĆINSTVO;PRANJE I HEMIJSKO ČIŠĆENJE TEKSTILNIH I KRZNENIH PROIZVODA;DELATNOST FRIZERSKIH I KOZMETIČKIH SALONA;POGREBNE I SRODNE DELATNOSTI. Član 3 Delatnostima za koje, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase smatraju se i: – delatnosti iz Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS”, br. 16/97 i 42/98), osim pružanja usluga na pijacama: izdavanje u zakup objekata, tezgi i prostora na njima; – poslovi iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, („Službeni glasnik RS”, br. 21/05 i 1/10), osim kamenorezačkog zanata iz člana 3. stav 2. tačka 22) tog pravilnika. ČLAN 3.

DELATNOSTIMA ZA KOJE, U SMISLU ČLANA 1. OVE UREDBE, NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE SMATRAJU SE I:

– DELATNOSTI IZ ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 88/11), OSIM PRUŽANJA USLUGA NA PIJACAMA: IZDAVANJE U ZAKUP OBJEKATA, TEZGI I PROSTORA NA NJIMA;

– POSLOVI IZ PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU STARIM I UMETNIČKIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI, NAČINU SERTIFIKOVANJA ISTIH I VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE IZDATIH SERTIFIKATA („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BROJ 56/12), OSIM KAMENOREZAČKOG ZANATA IZ ČLANA 2. STAV 2. TAČKA 26) TOG PRAVILNIKA.

Član 4.

Delatnost za koju, u smislu člana 1. ove uredbe, ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase do 31. decembra 2012. godine:

49.32 Taksi prevoz.

ČLAN 4.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

49.32 Taksi prevoz.

Tekst pre izmene

Ostavite komentar