Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune

Na osnovu člana 27. stav 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 135/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O STAVLjANjU POD KONTROLU KORIŠĆENjA I PROMETA DIVLjE FLORE I FAUNE

Član 1.

Ovom uredbom određuju se divlje vrste flore, faune i gljiva (u daljem tekstu: zaštićene vrste) čije se sakupljanje iz prirodnih staništa, korišćenje i promet stavlja pod kontrolu i određuje visina naknade za njihovo korišćenje.

Član 2.

Za zaštićene vrste, u smislu ove uredbe, određuju se:

1) divlje vrste koje pripadaju osetljivim ili retkim vrstama kojima ne preti opasnost od izumiranja;

2) divlje vrste koje nisu ugrožene, ali se lako mogu zameniti sa ugroženim divljim vrstama usled sličnog izgleda i

3) vrste čiji je odgovarajući način zaštite propisan potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Zaštićene vrste stavljene pod kontrolu sakupljanja, korišćenja i prometa su divlje vrste flore i gljiva navedene u Prilogu 1. i divlje vrste faune navedene u Prilogu 2, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 3.

Sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta stavlja se pod kontrolu radi obezbeđivanja njihovog održivog korišćenja sprečavanjem sakupljanja tih vrsta iz prirodnih staništa u količinama i na način kojim bi se ugrozio njihov opstanak u budućnosti, struktura i stabilnost životnih zajednica.

Član 4.

Kontrola sakupljanja, korišćenja i prometa zaštićenih vrsta, u smislu ove uredbe, obuhvata:

1) mere zaštite i uslove sakupljanja, ograničenja i zabrane sakupljanja, korišćenja i prometa zaštićenih vrsta;

2) praćenje stanja populacija zaštićenih vrsta u prirodnim staništima (u daljem tekstu: monitoring zaštićenih vrsta), radi procene količina pojedinih zaštićenih vrsta čije se sakupljanje može odobriti u sezoni sakupljanja iz prirodnih staništa;

3) ispunjenost uslova i način izdavanja dozvole za sakupljanje, korišćenje i promet zaštićenih vrsta;

4) evidentiranje podataka o izdatim dozvolama, o zaštićenim vrstama i količinima koje su na osnovu dozvole sakupljene, iskorišćene i stavljene u promet; o zaštićenim vrstama koje se gaje (plantažiranje i drugi oblici gajenja), o kapacitetima uzgajališta i o izrečenim kaznama za postupanje suprotno ovoj uredbi.

Član 5.

Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja i stavljanja u promet može se vršiti pod uslovima i na način propisan ovom uredbom i u količini koja je odobrena.

Zabranjeno je sakupljanje zaštićenih vrsta izvan perioda propisanih ovom uredbom i korišćenje tehničkih sredstava koja mogu oštetiti ili uništiti primerke vrste, odnosno njeno stanište.

Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume.

Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na šumskom zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa ovom uredbom i propisima o šumama.

Sakupljanje određenih količina zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe može se vršiti na područjima i u periodima u kojima je ovom uredbom propisana zabrana sakupljanja.

Sakupljanje određenih količina zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe organizacije odnosno institucije koje se bave tom delatnošću mogu vršiti na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Dozvola iz stava 6. ovog člana sadrži: naziv pravnog lica; naziv naučnoistraživačkog projekta; podatke o osobama koje će vršiti sakupljanje; naziv vrste i količinu koja se može sakupiti; područje i period u kojem će se sakupljanje izvršiti; način i uslove sakupljanja; rok za dostavljanje podataka o vrstama i količinama koje su sakupljene i druge potrebne podatke.

Član 6.

Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra, osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drukčije određeno.

U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet, Ministarstvo će izdati dozvolu organizaciji koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom odnosno staraocu, u skladu sa zakonom, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom i aktom o zaštiti tog prirodnog dobra.

Član 7.

Sakupljanje matičnog legla odnosno zasada iz prirodnih staništa radi zasnivanja uzgajališta pravna i fizička lica i preduzetnici koji gaje zaštićene vrste na uzgajalištima (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), mogu vršiti na osnovu dozvole Ministarstva.

Dozvola iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv pravnog odnosno fizičkog lica ili preduzetnika; vrstu i količinu koja se može sakupiti u zavisnosti od kapaciteta uzgajališta; područje sakupljanja; način i uslove sakupljanja; rok za dostavljanje podataka o vrstama i količinama koje su sakupljene i druge potrebne podatke.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana podnosi se i dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Član 8.

Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupom sakupljenih vrsta (u daljem tekstu: sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe), dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta, da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja, navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa.

Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu iz stava 1. ovog člana.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana sakupljač zaštićenih vrsta je dužan da ima sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru zaštite životne sredine ili drugom ovlašćenom službenom licu.

Pravno lice odnosno preduzetnik iz stava 1. ovog člana dužan je da prilikom otkupa zaštićenih vrsta izda otkupni blok i da vodi podatke za svaki pojedinačni otkup i to: ime i prezime sakupljača, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja; latinske nazive otkupljenih vrsta; količine otkupljenih vrsta za svaku otkupljenu vrstu; datum i mesto otkupa (otkupne stanice); otkupnu cenu za svaku otkupljenu vrstu; područje sakupljanja; potpis sakupljača; naziv pravnog ili fizičkog lica i potpis lica koje vrši otkup vrsta.

Član 9.

Sakupljanje zaštićenih vrsta gljiva vrši se pod uslovom da se sakupljaju samo plodonosna tela (uvrtanjem) i u ambalažu koja omogućava ventilaciju radi rasejavanja spora.

Sakupljanje zaštićenih vrsta podzemnih gljiva (tartufi) može se vršiti samo uz pomoć najviše jednog obučenog psa i jednog psa u postupku obuke ili druge životinjske vrste, u periodu dana (od obdanice do sumraka). Iskopavanje gljiva se vrši samo na mestu nalaza odnosno nanjušivanja, a rupe nastale iskopavanjem se moraju ponovo nasuti iskopanom zemljom, uz obavezno zatrpavanje nađenih trulih i crvljivih primeraka.

Zabranjeno je:

pri sakupljanju oštetiti micelijum gljiva;

sakupljati plodonosna tela vrganja, mlečnice, prečnika ispod 4 cm;

sakupljati plodonosna tela lisičarke i mrke trube prečnika ispod 2 cm;

pri sakupljanju gljiva koristiti grabulje i slične alatke, razarati i oštećivati stanište;

sakupljati gljive u blizini prometnih saobraćajnica i na deponijama otpadnih materija;

stare primerke sa pojavama truljenja, plesnivosti i crvljivosti;

sakupljati više od dve trećine jedinki na mestu sakupljanja;

pri sakupljanju podzemnih gljiva oštećivati koren šumskog drveća.

Zabranjeno je koristiti ili staviti u promet:

zaštićene vrste vrganja i mlečnice, prečnika ispod 4 cm;

zaštićene vrste lisičarke i mrke trube prečnika ispod 2 cm;

stare primerke zaštićenih vrsta gljiva sa pojavama truljenja, plesnivosti i crvljivosti.

Pri sakupljanju zaštićenih vrsta lišajeva zabranjeno je oštetiti koru stabla sa koga se sakupljanje vrši.

Član 10.

Sakupljanje zaštićenih vrsta flore, a u zavisnosti od toga koji se delovi odnosno razvojni oblici koriste, vrši se pod uslovom da se vrste sakupljaju u optimalnoj fazi vegetativnog razvoja za korišćenje, a kod vrsta od kojih se koriste podzemni organi, da se ostavi deo podzemnog organa u zemlji sa vegetativnim pupoljkom.

Zabranjeno je:

čupati ili oštetiti podzemni organ (koren, rizom i dr.) kod vrsta od kojih se koriste nadzemni organi, odnosno delovi;

lomiti stabla i grane drveća i žbunova kod sakupljanja ploda, cveta ili lista i nanošenje drugih vrsta štete zaštićenoj vrsti i njenom staništu;

sakupljanje u blizini prometnih saobraćajnica i na deponijama otpadnih materija;

sakupljati više od dve trećine jedinki na mestu sakupljanja.

Član 11.

Sakupljanje zaštićenih vrsta puževa može se vršiti samo u periodu od 1. juna do 1. oktobra. U slučaju da se sakupljanje vrši za potrebe matičnog legla kod osnivanja farmi puževa, sakupljanje se izuzetno može vršiti u periodu od 1.maja do 1. oktobra.

Sakupljanje zaštićenih vrsta žaba može se vršiti samo u periodu od 1. juna do 1. septembra.

Sakupljanje zaštićene vrste poskoka može se vršiti svake treće godine i to samo u periodu od 15. maja do 1. avgusta.

Sakupljanje zaštićene vrste riba (moruna) može se vršiti samo u periodu od 1. juna tekuće do 31. marta naredne godine.

Član 12.

Zabranjeno je sakupljati, koristiti i staviti u promet jedinke zaštićenih vrsta i to:

puževa čija je širina kućice manja od 3 cm;

žaba čija je težina manja od 50 gr i veća od 120 gr odnosno dužina manja od 9 cm i veća od 15 cm;

više od 50 jedinki poskoka na lokalitetu sakupljanja i čija je dužina manja od 50 cm;

mužjaka morune čija je dužina manja od 180 cm, a ženke čija je dužina manja od 210 cm.

Član 13.

Ukupne količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe utvrđuju se na osnovu prethodno procenjenog stanja vrsta u prirodnim staništima svake godine.

Monitoring zaštićenih vrsta vrši organizacija za zaštitu prirode (u daljem tekstu: Zavod za zaštitu prirode Srbije) prema programu koji donosi uz prethodnu saglasnost Ministarstva.

Sakupljanje pojedinih zaštićenih vrsta zabraniće se aktom ministra nadležnog za poslove zaštite životne sredine, na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, na teritoriji Republike ili na određenom području za određeni period u slučaju kada se na osnovu utvrđenog stanja populacije vrste oceni da je došlo do smanjenja njene brojnosti u meri koja bi mogla da ugrozi vrstu odnosno do poremećaja strukture i stabilnosti životnih zajednica.

Član 14.

Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe, Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu prirode Srbije do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe (u daljem tekstu: dozvola) izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. marta naredne godine.

Procenjeni odnos količina zaštićenih vrsta odnosno njihovih delova i razvojnih oblika u svežem (neprerađenom) i suvom ili na drugi način prerađenom stanju dat je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 15.

Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe, na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana ovom uredbom.

Konkurs za izdavanje dozvola za tekuću godinu objavljuje se najkasnije do 1. marta te godine i sadrži vrste i količine koje se mogu sakupiti za potrebe korišćenja i prometa i druge potrebne podatke koji se unose u prijavu za konkurs:

1) podaci o podnosiocu zahteva;

2) podaci o zaštićenoj vrsti, sa obaveznim navođenjem latinskog naziva vrste koja će se sakupljati, stavljati u promet odnosno koristiti;

3) podaci o količini – po vrstama koje će se sakupljati u svežem ili sirovom stanju (neprerađene), koristiti odnosno stavljati u promet;

4) način organizovanja sakupljanja zaštićenih vrsta, lokalitetima sakupljanja, (sa naznakom opštine gde su lokaliteti sakupljanja i najbližih naselja), broju i razmeštaju otkupnih stanica;

5) podaci o objektima, postrojenjima i uređajima za skladištenje, preradu i promet, kao i stepenu prerade zaštićenih vrsta;

6) podaci o upisu delatnosti u odgovarajući registar (izvod iz odgovarajućeg registra o upisu delatnosti za sakupljanje šumskih i drugih proizvoda, otkup, promet i preradu).

Član 16.

Dozvola iz člana 14. ove uredbe sadrži: naziv pravnog lica ili preduzetnika; vrstu i količinu koja se može sakupiti; način i uslove sakupljanja; podatke o otkupnim stanicama; rok za dostavljanje podataka o vrstama i količinama koje su sakupljene, iskorišćene i stavljene u promet i druge potrebne podatke.

Dozvola za promet zaštićenih vrsta glasi na podnosioca zahteva i ne može se preneti na drugo pravno lice.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana podnosi se i dokaz o izvršenoj uplati naknade.

Član 17.

Za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe plaća se naknada u iznosu od 10% u odnosu na formirane cene zaštićenih vrsta na godišnjem nivou.

Cene zaštićenih vrsta Ministarstvo utvrđuje po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove trgovine, a pre objavljivanja konkursa iz člana 15. ove uredbe.

Član 18.

Uz zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje zaštićenih vrsta iz čl. 5, 6, 7. i 14. ove uredbe podnosilac zahteva prilaže dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

Član 19.

Odobrena količina sakupljenih zaštićenih vrsta koja nije iskorišćena odnosno stavljena u promet do isteka važenja dozvole može se iskoristiti odnosno staviti u promet, ako je ta količina prijavljena Ministarstvu.

Član 20.

Ministarstvo evidentira podatke o podnetim prijavama na konkurs, izdatim dozvolama i druge podatke saglasno članu 4. tačka 4. ove uredbe.

Pravno lice odnosno preduzetnik koji je u skladu sa ovom uredbom dobio dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe, dužan je da Ministarstvu i Zavodu za zaštitu prirode Srbije dostavlja podatke o: zaštićenim vrstama sakupljenim, iskorišćenim i stavljenim u promet do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu, na obrascima o sakupljanju zaštićenih vrsta, koji se daju za svaku vrstu i svaku otkupnu stanicu (obrazac OZV 1) i o njihovom korišćenju i stavljanju u promet (obrazac OZV 2), koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave gajenjem zaštićenih vrsta dostavljaju Ministarstvu podatke o uzgajalištu i to o: lokaciji, površini, vrsti koja se gaji i količini koja se odgaja godišnje, uz priloženo mišljenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Član 21.

Novčanom kaznom od 30. 000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) sakuplja zaštićene vrste izvan perioda propisanih ovom uredbom i koristi tehnička sredstava koja mogu ošteti ili uništiti primerke vrste odnosno njeno stanište (član 5. stav 2);

2) sakuplja matično leglo ili zasade bez propisane dozvole ( član 7. stav 1);

3) sakuplja, zaštićene vrste u komercijalne svrhe bez organizovane stučne obuke sakupljača ili drugog oblika rada sa sakupljačima (član 8. stav 1);

4) sakuplja zaštićene vrste protivno uslovima i na način propisan ovom uredbom (čl. 9, 10, 11. i 12);

5) sakuplja zaštićene vrste u komercijalne svrhe u količini koja dozvolom nije odobrena (član 14. stav 3);

6) ne dostavlja podatke o zaštićenim vrstama iz člana 20. stav 2. ove uredbe;

7) ne dostavlja podatke o uzgajalištu (član 20. stav 3).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5. 000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10. 000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana tač. 1), 2), 4) i 7) kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 5. 000 do 50.000 dinara.

Član 22.

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti (član 8.stav 3).

Član 23.

Za prekršaj iz člana 21. tačka 1) ove uredbe može se uz kaznu izreći i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja odnosno koji su nastali ili pribavljeni izvršenjem prekršaja.

Član 24.

Konkurs iz člana 15. ove uredbe objaviće se za 2005. godinu narednog dana od dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 25.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Naredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divljih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/96 i 44/96).

Član 26.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: ______________

U Beogradu, _________ 2005. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

Prilog 1

DIVLJE VRSTE FLORE ZAšTIćENE KONTROLOM SAKUPLJANJA,

KORIšćENJA I PROMETA

BILjKE (PLANTA)

Fam. Alliaceae

Allium ursinum L. Sremuš, Medveđi luk, Cremoš

Fam. Amaryllidaceae

Galanthus nivalis L. Visibaba, Babka, Visibaka

Fam. Apiaceae

Angelica sylvestris L. Šumska anđelika, Divlja anđelika, Šiviz

Pimpinella saxifraga L. Bedrinac, Bedrenica, Trava od pupka

Sanicula europaea L. Milogled, Petoprstica, Zdravčica

Fam. Apocynaceae

Vinca minor L. Zimzelen, Letenka, Vinčica

Fam. Araceae

Arum maculatum L. Kozlac

Fam. Araliaceae

Hedera helix L. Bršljan

Fam. Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L. Vučja jabuka, Vučja stopa, Kokotinja

Asarum europaeum L. Kopitnjak, Konjsko kopito, Kopitnik

Fam. Asteraceae

Achillea clypeolata Sibth. & Sm. Žuta hajdučica, Žuta mesečina

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. Hajdučka trava

Achillea millefolium L. Hajdučica, Stolist, Sporiš

Arctium lappa L. Čičak, Čičak zeleni, Lopuh

Artemisia absinthium L. Pelen, Osjenač

Carlina acaulis L. Vilino sito, Kraljevac, Belotrn

Centaurea cyanus L. Različak

Cichorium intybus L. Vodopija, Cikorija, Plavocvet

Helichrysum arenarium (L.) Moench Smilje

Inula helenium L. Oman, Omanika, Devesilje

Petasites hybridus (L.) P. Gaertner,

B. Meyer & Scherb. Lopuh, repuh, repušina

Solidago virgaurea L. Zlatica, Poganska trava, Čelebi grana

Tanacetum vulgare L. Vratić, povratič

Taraxacum officinale Weber Maslačak

Tussilago farfara L. Podbel, Konjsko kopito, Belušina

Fam. Betulaceae

Betula pendula Roth Breza, Briza, Brez

Fam. Boraginaceae

Borago officinalis (L.) DC. Borač, boražina

Pulmonaria officinalis L. Plućnjak, Medunika, Velikdanak

Symphytum officinale L. Crni gavez, Gavez, Vrani gavez

Fam. Brassicaceae

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande Lukovac

Capsella bursa- pastoris (L.) Medicus Rusomača, Hoću-neću, Tarčužak

Nasturtium officinalae R. Br. Potočarka, Krstovnik

Fam. Caryophyllaceae

Gypsophila paniculata L. Šlajer, Bela sapunjača, Šušuljak

Herniaria glabra L. Sipanica, Jezerozlatka, Kilavica

Herniaria hirsuta L. Dlakava sipanica

Herniaria incana Lam. Siva sipanica

Saponaria officinalis L. Sapunjača, penušavka, Belonoga

Fam. Chenopodiaceae

Chenopodium album L. Pepeljuga, Loboda

Fam. Cornaceae

Cornus mas L. Dren, Drin, Drenjina

Fam. Corylaceae

Corylus avellana L. Leska, Lešnik, Liska

Fam. Crassulaceae

Sedum acre L. Žednjak, Jarić, Kopnež

Fam. Cupressaceae

Juniperus communis L. Kleka, Venja, Klekinja

Juniperus communis L. ssp. nana Syme Niska kleka, Klečica, Klek

Fam. Eljuisetaceae

Eljuisetum arvense L. Rastavić, Barska metlica, Vošće

Fam. Ericaceae

Arctostaphylos uva- ursi (L.) Sprengel Medveđe grožđe, Medveđe uvo

Fam. Fabaceae

Anthyllis vulneraria L. Ranjenica

Astragalus glycyphyllos DC. Koznac, kukica

Galega officinalis L. Ždraljevina, garingal

Genista tinctoria L. Žutilica, žutilovka

Glycirrhiza glabra L. Slatki koren, Konjeda, Slacić

Melilotus officinalis (L.) Pallas Kokotac, ždraljika

Ononis spinosa L. Zečji trn, Gladiš, Vučji trn

Trifolium pratense L. Crvena detelina

Fam. Fumariaceae

Fumaria officinalis L. Dimnjača

Fam. Gentianaceae

Centaurium umbelatum Gilib Kičica, Kitica, Trava od groznice

Gentiana asclepiadea L. Svećica, Sirištara, Balkanska trava

Gentiana cruciata L. Prostrel, Krstasta lincura, Prostreo

Fam. Geraniaceae

Geranium robertianum L. Živa trava, Pastirska iglica, Iglica

Fam. Hypericaceae

Hypericum barbatum Jaclj. Trepljasti kantarion, Pljuskavica trepljasta

Hypericum maculatum Crantz Planinski kantarion

Hypericum perforatum L. Kantarion, Bogorodičina trava, Krvavac

Hypericum rumelicum Boiss. Rumelijski kantarion, Izdašljivica

Fam. Iridaceae

Iris germanica L. Plava perunika, Pitoma perunika, Sabljica

Iris pseudoacorus L. Barska perunika, Žuta perunika, Divlja

Perunika

Fam. Lamiaceae

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp.

glandulosa (Relj.) PW. Ball Metvica, Gorska metvica

Glechoma hederacea L. Dobričica, Bržtan trava, Samobajka

Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. Dlakava dobričica

Lamium album L. Bela mrtva kopriva

Leonurus cardiaca L. Srdačica, Kopriva od srca, Srčenica

Lycopus europaeus L. Gagamija, vučja noga

Marrubium vulgare L. Beli trljan, Totrljan, Macina trava

Melissa officinalis L. Matičnjak, Matočina, Pčelinjak

Mentha pulegium L. Metvica, Sitna nana, Poljačak

Mentha spicata L. Nana obična, Metvica

Nepeta cataria L. Gorka Metvica, Mačja metvica

Nepeta nuda L. Macina trava glatka

Origanum vulgare L. Origano, Vranilova trava, Vranilovka

Salvia sclarea L. Mečje uvo

Satureja kitaibelii Wierzb. Rtanjski čaj, Kitaibelov čubar

Satureja montana L. Vrijesak, Vresina, Konjski vresak

Teucrium chamaedrys L. Podubica, Dubočac, Zubatac

Teucrium montanum L. Trava iva, Dubačac mali, Dubčac

Thymus sp. Majčina dušica, Materina dušica, Dušička

Fam. Liliaceae

Asparagus officinalis L. Špargla, Vilina metla, Kuke

Colchicum autumnale L. Đurđevak, Đurđica, Đurđic

Convallaria majalis L. Đurđevak, Đurđica, Đurđic

Ruscus aculeatus L. Veprina, Kostrika, Šimširika

Ruscus hypoglossum L. Jezičasta kostrika, Veprina, Nepričac

Veratrum album L. Čemerika bela, Božičnjak, Gorska šemerika

Veratrum nigrum L. Crna čemerika, Kinavka

Fam. Loranthaceae

Viscum album L. Imela, Bela imela, Lepa

Fam. Lythraceae

Lythrum salicaria L. Vrbičica

Fam. Malvaceae

Althaea officinalis L. Beli slez, Pitomi slez, Slezovina

Malva sylvestris L. Crni slez, Guščja trava, Slezovača

Fam. Oenotheracae

Epilobium angustifolium L. Vrbovka, noćura

Epilobium parviflorum Schreber Vrbovka, noćura

Fam. Papaveraceae

Chelidonium majus L. Rosopas, Rusa, Zmijinje mleko

Fam. Papaveraceae

Papaver rhoeas L. Bulka, Turčinak

Fam. Plantaginaceae

Plantago lanceolata L. Muška bokvica, Bokvica duga, Žilovlak

Plantago major L. Ženska bokvica

Plantago media L. Srednja bokvica

Fam. Poaceae

Agropyrum repens (L.) Beauv. Pirevina

Fam. Polygalaceae

Polygala vulgaris L. Krstušac, krestušak

Fam. Polygonaceae

Polygonum aviculare L. Troskot, Dvornik, Podvornica

Polygonum bistorta L. Želudnjak

Fam. Polypodiaceae

Athyrium filix- femina (L.) Roth Ženska paprat, Papratka, Navala

Dryopteris filix- mas (L.) Schott Navala, Muška paprat, Bujatka

Fam. Primulaceae

Primula elatior (L.) Hill Jaglika, Jaglac, Jagorčevina

Primula veris L. Jaglika, Jagorčika, Krstasta jaglika

Primula vulgaris Hudson Jagorčevina, Jagorčina, Jagliče

Fam. Ranunculaceae

Aconitum vulparia Reichenb. Vučji koren, Otrovni žutac, Crvljivača

Consolida regalis S. F. Gray Žavornjak, Kokotić

Helleborus odorus Waldst. & Kit. Kukurek

Hepatica nobilis Schreber Krstati koprivnjak, Sasa jetrenjača, Jetrenka

Fam. Rhamnaceae

Frangula alnus Miller Krušina, Pasjakovina, Krkavina

Fam. Rosaceae

Agrimonia eupatoria Ledeb. Petrovac, Zmijina trava

Alchemilla sp. Virak, Virić, Verkuta

Crataegus monogyna Jaclj. Beli glog, Glog, Četica

Crataegus oxycantha L. Crveni glog, Glogovina, Čobančica

Crataegus pentagyna Waldst.& Kit.

ex Willd. Petostubičasti glog

Fragaria vesca L. Šumska jagoda, Jagoda, Mamica

Geum urbanum L. Zečja stopa, Blaženak, Zečja noga

Potentilla anserina L. Steža, Bezanica

Potentilla erecta (L.) Räuschel Srčenjak, Srčenjača, Trava od srdobolje

Prunus spinosa L. Trnjina

Rosa canina L. Divlja ruža, Šipak, Šipurak

Rubus fruticosus L. Kupina, Jagoda

Rubus idaeus L. Malina

Fam. Rubiaceae

Galium odoratum (L.) Scop. Lazarkinja, Broćanica, Mirisni broć

Fam. Rubiaceae

Galium verum L. Ivanjsko cveće, Ivanova trava, Živboža

Rubia tinctorum L. Broć, Veliki broć, Crvenac

Fam. Sambucaceae

Sambucus nigra L. Zova, Bazga, Ovzovina

Fam. Scrophularyaceae

Digitalis ambigua Murray Naprstak, Žuti naprstak, Čama

Digitalis ferruginea L. Besnik, Rđasti naprstak

Digitalis laevigata Waldst. & Kit. Glatki naprstak, Besniče, Škrčpavac

Digitalis lanata Ehrh. Besniče, Vunastinaprstak, Pusničara

Euphrasia sp. Vidac

Verbascum densiflorum Bertol. Divizma, Babljak, Lopen

Verbascum phlomoides L. Krupnocvetna divizma

Veronica officinalis L. Razgon, Čestoslavica

Fam. Solanaceae

Atropa bella- donna L. Velebilje, Bun, Devesinje

Hyoscyamus niger L. Bunika, Bun, Trava od zuba

Solanum dulcamara L. Razvodnik, Razvodnjak, Pakvica

Fam. Tiliaceae

Tilia cordata Miller Sitnolisna lipa, Zimska lipa, Lipolist

Tilia tomentosa Moench Bela lipa, Srebrna lipa, Srebrnasta lipa

Fam. Urticaceae

Urtica dioica L. Kopriva, Žara, Žiža

Fam. Vacciniaceae

Vaccinium myrtillus L. Borovnica, Borovica, Brosnica

Vaccinium uliginosum L. Borovnica crnozrna, Barušnica, Veselika

Fam. Valerianaceae

Valeriana officinalis L. Odoljen, Odolen, Devesin

Fam. Verbenaceae

Verbena officinalis L. Ljutovnica, Konjušara, Vrbena

Fam. Violaceae

Viola odorata L. Mirisna ljubičica, Pitoma ljubičica, Ljubica

Viola tricolor L. Dan i noć, Poljska ljubica, Milovanka

LIŠAJEVI (LIHENES)

Fam. Usneaceae

Usnea barbata (L.) Web. In Wigg Šumska brada

Evernia prunastri (L.) Ach Hrastov lišaj

Fam. Parmeliaceae

Cetraria islandica (L.) Ach Islandski lišaj

GLjIVE (FUNGI)

Fam. Boletaceae

Boletus aerreus Bull. Fr. Crni vrganj

Boletus aestivalis (Paulet) Fr. Raspucani vrganj

Boletus edulis Bull. Fr. Letnji, jesenji vrganj

Boletus pinophilus Pilat & Dermek Borov vrganj

Fam. Cantharellaceae

Cantharellus cibarius L. Fr. Lisičarka

Craterellus cornucopioides Pers. Mrka truba

Fam. Rusulaceae

Lactarius deliciosus (L.) S.F. Gray. Rujnica

Lactarius deterrimus Groger Smrekina rujnica

Lactarius salmonicolor Heim & Lecl. Jelova rujnica

Lactarius sanguifluus (Paul.) Fr.

Lactarius semisanguifuus Heim & Lecl.

Marasmiae

Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr. Supača

Tuberales

Tuber magnatum Beli tartuf

Tuber aestivum Crni letnji tartuf

Tuber brumale Crni zimski tartuf

Prilog 2

DIVLJE VRSTE FAUNE ZAšTIćENE KONTROLOM SAKUPLJANJA,

KORIšćENJA I PROMETA

Fam. Acipenseridae

Huso huso Moruna

Fam. Viperidae

Vipera ammodytes Poskok

Fam. Ranidae

Ranakl.esculenta Zelena žaba

Rana lessonae Mala zelena žaba

Rana ridibunda Velika zelena žaba

Fam. Helicidae

Helix aspersa Baštenski puž

Helix lucorum Šumski puž, sivi puž

Helix pomatia Vinogradski puž

Fam. Hirudinidae

Hirudo medicinalis Medicinska pijavica

Prilog 3

ODNOS KOLIčINA ZAšTIćENIH VRSTA U SVEžEM I SUVOM ODNOSNO PRERAđENOM STANJU

Vrsta Odnos količina u svežem (živom) i prerađenom stanju Biljke: deo biljke u upotrebi svežakg suvakg Achillea clypeolata Sibth. & Sm. herba 3 1 Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. flos 4.5 1 Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. herba 4 1 Achillea millefolium L. flos 4.5 1 Achillea millefolium L. herba 4 1 Aconitum vulparia Reichenb. tuber 3 1 Agrimonia eupatoria Ledeb. herba 3.5 1 Agropyrum repens (L.) Beauv. rhizoma 2.5 1 Alchemilla sp. herba 4 1 Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande herba 7 1 Allium ursinum L. herba 4 1 Althaea officinalis L. folium 4 1 Althaea officinalis L. radix 3.5 1 Angelica sylvestris L. radix 4 1 Anthyllis vulneraria L. flos 5 1 Arctium lappa L. folium 4 1 Arctium lappa L. radix 4 1 Arctostaphylos uva- ursi (L.) Sprengel folium 3 1 Aristolochia clematitis L. radix 4 1 Artemisia absinthium L. herba 4 1 Arum maculatum L. radix 4 1 Asarum europaeum L. folium 3 1 Asparagus officinalis L. herba 3 1 Astragalus glycyphyllos DC. herba 4 1 Athyrium filix- femina (L.) Roth rhizoma 3 1 Atropa bella- donna L. folium 6 1 Atropa bella- donna L. radix 3 1 Betula pendula Roth folium 2.5 1 Betula pendula Roth gemma 3 1 Borago officinalis (L.) DC. semen 2 1 Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Relj.) PW. Ball herba 3.5 1 Capsella bursa- pastoris (L.) Medicus herba 4 1 Carlina acaulis L. radix 3.5 1 Centaurea cyanus L. flos 5 1 Centaurium umbelatum Gilib herba 4 1 Chelidonium majus L. herba 4 1 Chelidonium majus L. radix 3 1 Chenopodium album L. radix 4 1 Cichorium intybus L. herba 4 1 Cichorium intybus L. radix 3.5 1 Colchicum autumnale L. semen 2.5 1 Consolida regalis S. F. Gray flos 5 1 Convallaria majalis L. herba 3 1 Cornus mas L. fructus 2.5 1 Corylus avellana L. folium 3 1 Crataegus monogyna Jaclj. flos 5 1 Crataegus monogyna Jaclj. fructus 2.5 1 Crataegus monogyna Jaclj. summitas 3.5 1 Crataegus oxycantha L. flos 5 1 Crataegus oxycantha L. fructus 2.5 1 Crataegus oxycantha L. summitas 3.5 1 Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. flos 5 1 Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. fructus 2.5 1 Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. summitas 3.5 1 Digitalis ambigua Murray folium 4 1 Digitalis ferruginea L. folium 4 1 Digitalis laevigata Waldst. & Kit. folium 4 1 Digitalis lanata Ehrh. folium 4 1 Dryopteris filix- mas (L.) Schott rhizoma 3 1 Epilobium angustifolium L. flos 6 1 Epilobium angustifolium L. folium 5 1 Epilobium parviflorum Schreber herba 4 1 Eljuisetum arvense L. herba 3.5 1 Euphrasia sp. Herba 3.5 1 Fragaria vesca L. folium 3.5 1 Frangula alnus Miller kortex 2.3 1 Fumaria officinalis L. herba 4 1 Galanthus nivalis L. bulbus 4 1 Galega officinalis L. herba 4 1 Galium odoratum (L.) Scop. herba 4 1 Galium verum L. herba 3.5 1 Genista tinctoria L. herba 4 1 Gentiana asclepiadea L. radix 3 1 Gentiana cruciata L. herba 4 1 Gentiana cruciata L. radix 3.2 1 Geranium robertianum L. herba 4 1 Geum urbanum L. radix 3.5 1 Glechoma hederacea L. herba 3 1 Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. herba 3 1 Glycirrhiza glabra L. radix 3 1 Gypsophila paniculata L. radix 3 1 Hedera helix L. folium 3.5 1 Helichrysum arenarium (L.) Moench flos 4 1 Helleborus odorus Waldst. & Kit. radix 4 1 Hepatica nobilis Schreber herba 4 1 Herniaria glabra L. herba 3 1 Herniaria hirsuta L. herba 3 1 Herniaria incana Lam. herba 3 1 Hyoscyamus niger L. folium 4.5 1 Hyoscyamus niger L. semen 1.5 1 Hypericum barbatum Jaclj. herba 3 1 Hypericum maculatum Crantz herba 3 1 Hypericum perforatum L. herba 3 1 Hypericum rumelicum Boiss. herba 3 1 Inula helenium L. radix 3.5 1 Iris germanica L. rhizoma 3 1 Iris pseudoacorus L. rhizoma 3 1 Juniperus communis L. fructus 1.5 1 Juniperus communis L. ssp. nana Syme fructus 1.5 1 Lamium album L. flos 5 1 Leonurus cardiaca L. herba 3.5 1 Lycopus europaeus L. herba 4 1 Lythrum salicaria L. herba 4 1 Malva sylvestris L. flos 5 1 Malva sylvestris L. folium 4 1 Marrubium vulgare L. herba 3.5 1 Melilotus officinalis (L.) Pallas herba 4 1 Melissa officinalis L. folium 4.5 1 Melissa officinalis L. herba 4 1 Mentha pulegium L. folium 5.5 1 Mentha pulegium L. herba 5 1 Mentha spicata L. folium 6 1 Mentha spicata L. herba 5 1 Nasturtium officinalae R. Br. herba 6 1 Nepeta cataria L. herba 4 1 Nepeta nuda L. herba 4 1 Ononis spinosa L. radix 3 1 Origanum vulgare L. herba 4 1 Papaver rhoeas L. flos 4 1 Petasites hybridus (L.) P. Gaertner,B. Meyer & Scherb. radix 4 1 Plantago lanceolata L. folium 4 1 Plantago major L. folium 4 1 Plantago media L. folium 4 1 Polygala vulgaris L. herba 4 1 Polygonum aviculare L. herba 4.5 1 Polygonum bistorta L. rhizoma 4 1 Potentilla anserina L. herba 4 1 Potentilla erecta (L.) Räuschel rhizoma 3 1 Primula elatior (L.) Hill flos 6 1 Primula elatior (L.) Hill radix 3 1 Primula veris L. flos 6 1 Primula veris L. radix 3 1 Primula vulgaris Hudson flos 6 1 Primula vulgaris Hudson radix 3 1 Prunus spinosa L. fructus 4 1 Prunus spinosa L. flos 4 1 Pulmonaria officinalis L. folium 4 1 Robinia pseudo- acacia L. flos 5 1 Rosa canina L. fructus 2.1 1 Rubia tinctorum L. radix 3 1 Rubus fruticosus L. folium 4.5 1 Rubus idaeus L. folium 4.5 1 Ruscus aculeatus L. rhizoma 4 1 Ruscus hypoglossum L. rhizoma 4 1 Salvia sclarea L. folium 4 1 Sambucus nigra L. flos 6 1 Sambucus nigra L. fructus 4 1 Sanicula europaea L. herba 4 1 Sanicula europaea L. radix 3 1 Saponaria officinalis L. radix 3 1 Satureja kitaibelii Wierzb. herba 3 1 Satureja montana L. herba 3 1 Sedum acre L. herba 5 1 Sideritis montana L. herba 3 1 Solanum dulcamara L. herba 3 1 Solidago virgaurea L. herba 4 1 Symphytum officinale L. radix 3.5 1 Tanacetum vulgare L. herba 4 1 Taraxacum officinale Weber radix 4 1 Taraxacum officinale Weber folium 4 1 Teucrium chamaedrys L. herba 3 1 Teucrium montanum L. herba 3 1 Thymus sp. herba 3 1 Tilia cordata Miller flos 3 1 Tilia tomentosa Moench flos 3 1 Trifolium pratense L. herba 4 1 Tussilago farfara L. folium 4 1 Tussilago farfara L. folium 5 1 Urtica dioica L. folium 5 1 Urtica dioica L. radix 3 1 Vaccinium myrtillus L. folium 3.5 1 Vaccinium myrtillus L. fructus 6.5 1 Vaccinium uliginosum L. folium 3.5 1 Vaccinium uliginosum L. fructus 6.5 1 Valeriana officinalis L. radix 3.5 1 Veratrum album L. rhizoma 3.5 1 Veratrum nigrum L. rhizoma 3.5 1 Verbascum densiflorum Bertol. Flos 7 1 Verbascum phlomoides L. flos 7 1 Verbena officinalis L. herba 3.5 1 Veronica officinalis L. herba 3.5 1 Vinca minor L. folium 3.5 1 Vinca minor L. herba 3 1 Viola odorata L. flos 5.5 1 Viola odorata L. folium 5 1 Viola odorata L. radix 5 1 Viola tricolor L. herba 5 1 Viscum album L. herba 3 1 Lišajevi: Usnea barbata (L.) Web. In Wigg. herba 2 1 Evernia prunastri (L.) Ach herba 2 1 Cetraria islandica (L.) Ach herba 2 1 Gljive: Boletus aerreus Bull. Fr. 10 1 Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 10 1 Boletus edulis Bull. Fr. 10 1 Boletus pinophilus Pilat & Dermek 10 1 Cantharellus cibarius L. Fr. 10 1 Craterellus cornucopioides Pers. 10 1 Lactarius deliciosus (L.) S.F. Gray. 10 1 Lactarius deterrimus Groger 10 1 Lactarius salmonicolor Heim & Lecl. 10 1 Lactarius sanguifluus (Paul.) Fr. 10 1 Lactarius semisanguifuus Heim & Lecl. 10 1 Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr. 10 1 Tuber magnatum 1 0 Tuber aestivum 1 0 Tuber brumale 1 0 način prerade Žabe žive kg milanez kg jogi kg žive kg žablji bataci kg Rana kl. esculenta 1,8 1 1 1,6 1 Rana lessonae 1,8 1 1 1,6 1 Rana ridibunda 1,8 1 1 1,6 1 Puževi živi kg meso bez kućice jedno kuvanje, kg živi kg meso bez kućice dva kuvanja, kg Helix aspersa 2,6 1 3,8 1 Helix lucorum 2,6 1 3,8 1 Helix pomatia 2,6 1 3,8 1

OZV 1

Naziv i adresa firme:_________________________________ Datum podnošenja Izveštaja: ____________________

_________________________________

Broj dozvole

Naziv otkupne stanice, sa podacima o lokacviji (opština. mesto)

Red. br. VRSTA(sa podatkom šta se sakuplja – koren, rizom, list, cvet, plod, dr) Period sakupljanja Mesto sakupljanja – lokacija Ime i prezimesakupljača, mesto prebivališta Primljeno/ datumkg, sveže, suvo Isporučenokg/datum

Potpis ovlašćenog lica:

M.P. ______________________

OZV 2

Naziv i adresa firme: _________________________________________ Datum podnošenja Izveštaja:____________________

_________________________________________

Objekt za skladištenje (magacin, hladnjača, dr), odnosno promet – naziv, adresa

(naznačiti da li objekat služi istovremeno i za skladištenje i za promet, tj. prodaju trećim licima)

VRSTA Prijem Isporuka Kupac Red. br. svežakg/datum suva, prerađ. (oblik)kg/datum sveže, suvo kg datum Naziv firme br. dostavn.

Potpis ovlašćenog lica

M. P. _________________________

Proizvodni objekt, postrojenja i uređaji (naziv, kapacitet , lokacija-adresa)

Red. VRSTA Primljeno Prerađeno br. sveža, suva – kg datum proizvod (tržišni naziv) -kg datum

Potpis ovlašćenog lica:

M.P. _______________________

Ostavite komentar