Uredba o načinu obezbeđivanja uslova za početak rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 34/03, 64/04-US, 84/04-dr. zakon, 85/05, 101/05-dr. zakon i 63/06-US),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU OBEZBEĐIVANjA USLOVA ZA POČETAK RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I

INVALIDSKO OSIGURANjE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se način obezbeđivanja uslova za početak rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) na dan 1. januara 2008. godine, organizovanog kao jedno pravno lice sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i obezbeđuju sredstva za ovo osiguranje, u skladu sa članom 63. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, broj 85/05 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

Upravni odbor Fonda u osnivanju (u daljem tekstu: Privremeni upravni odbor) obrazovaće se najkasnije do 1. decembra 2007. godine, na način i pod uslovima iz člana 44. Zakona.

Akt o pokretanju inicijative za obrazovanje Privremenog upravnog odbora doneće ministar nadležan za poslove penzijskog i invalidskog osiguranja (u daljem tekstu: nadležni ministar) i dostaviće ga reprezentativnim sindikatima, reprezentativnim udruženjima poslodavaca, udruženjima poljoprivrednika, udruženjima penzionera i Vladi.

Prva sednica Privremenog upravnog odbora, koju će sazvati nadležni ministar, održaće se najkasnije do 10. decembra 2007. godine. Sednicom će, do izbora predsednika i zamenika predsednika, predsedavati lice koje ovlasti nadležni ministar, iz reda članova Privremenog upravnog odbora.

Član 3.

Privremeni upravni odbor će na prvoj sednici doneti Statut Fonda u osnivanju, akt o organizaciji Fonda u osnivanju i druge opšte akte Fonda u osnivanju potrebne za početak rada Fonda.

Privremeni upravni odbor će na prvoj sednici imenovati lice ovlašćeno za zastupanje Fonda u osnivanju, koje će u periodu do 1. januara 2008. godine preduzeti sve potrebne radnje za registraciju i početak rada Fonda i doneti akt o organizaciji i sistematizaciji zaposlenih, uz saglasnost Privremenog upravnog odbora.

Na akte iz st. 1. i 2. ovog člana koje donese Privremeni upravni odbor, kao i na akt o organizaciji i sistematizaciji zaposlenih koji donese lice ovlašćeno za zastupanje Fonda u osnivanju, saglasnost daje nadležni ministar.

Član 4.

Upravni odbor iz člana 65. Zakona (u daljem tekstu: Upravni odbor), na konstitutivnoj sednici imenovaće vršioca dužnosti direktora Fonda, koji će vršiti dužnost direktora Fonda do imenovanja direktora Fonda.

Na akt o imenovanju vršioca dužnosti direktora Fonda, u skladu sa zakonom, saglasnost daje Vlada.

Akti koje je doneo Privremeni upravni odbor važe do stupanja na snagu akata koje donese Upravni odbor.

Danom konstituisanja Upravnog odbora prestaje nadležnost i mandat Privremenog upravnog odbora.

Danom davanja saglasnosti Vlade na imenovanje vršioca dužnosti direktora Fonda prestaju ovlašćenja lica ovlašćenog za zastupanje, iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

Član 5.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika utvrdiće nacrte finansijskih planova za 2008. godinu.

Ministarstvo finansija će na osnovu nacrta finansijskih planova republičkih fondova za penzijsko i invalidsko osiguranje iz stava 1. ovog člana pripremiti predlog finansijskog plana Fonda za 2008. godinu i dostaviti ga Vladi na usvajanje.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6569/2007

U Beogradu, 4. oktobra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić

Ostavite komentar