Uredba o dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova

Na osnovu člana 47. stav 1. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 i 85/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA

FORMIRANjE CENE LEKOVA

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za formiranje cene lekova („Službeni glasnik RS”, br. 37/08 i 84/08), u članu 11. stav 1. tačka 5) na kraju teksta tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) komparativna analiza troškova i ishoda korišćenja lekova sa farmakološko-toksikološkog, zdravstvenog i ekonomskog aspekta.”

Član 2.

U Uredbi o izmenama i dopunama Uredbe o kriterijumima za formiranje cene lekova („Službeni glasnik RS”, broj 84/08), u članu 5. posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Preračun cene leka na veliko vrši se tako što se cena leka na veliko formirana u skladu sa kriterijumima iz Uredbe pomnoži koeficijentom koji predstavlja odnos srednjih kurseva evra prema dinaru po kursnoj listi Narodne banke Srbije, na dan 1. septembar 2008. godine i 7. april 2008. godine, odnosno koeficijentom 0,9415.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1421/2008-10

U Beogradu, 25. septembra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar