Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš-Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA MAGISTRALNOG GASOVODA NIŠ-DIMITROVGRAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš–Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, uređenja, korišćenja i zaštite područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda na delovima teritorije gradova Niša i Pirota i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikaz – Referalna karta broj 1 – „Posebna namena prostora”, izrađen je u razmeri 1:50000.

Grafički prikazi detaljne razrade posebne namene sa elementima za sprovođenje, izrađeni su u razmeri 1:2500, i to: Referalna karta broj 2 (listovi od 1. do 24.) – „ Karta detaljne regulacije sa elementima sprovođenja”.

Grafičke prikaze iz st. 3. i 4. ovog člana, izrađene u 11 primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Prostorni plan će se sprovoditi na sledeći način:

izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova za objekte i sisteme posebne namene u obuhvatu detaljne regulacije (detaljna razrada Prostornog plana), u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

sprovođenjem preventivnih mera zaštite i ograničenja u pogledu korišćenja zemljišta u zaštitnom pojasu gasovoda (pojasu kontrolisane izgradnje) u planskim dokumentima jedinica lokalne samouprave.

U pojasu kontrolisane izgradnje (zaštitni pojas gasovoda), primenjivaće se važeći planski dokumenti (prostorni planovi jedinica lokalne samouprave i urbanistički planovi) u delovima koji nisu u suprotnosti sa režimom korišćenja i uređenja tog pojasa. U delu obuhvata plana van pojasa kontrolisane gradnje primenjivaće se važeći planski dokumenti.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanističko tehnički dokumenti, uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), Ministarstvu rudarstva i energetike (dva kompleta), gradu Nišu (jedan komplet), gradu Pirotu (jedan komplet), opštini Bela Palanka (jedan komplet), opštini Dimitrovgrad (jedan komplet) i Javnom preduzeću „Srbijagas” (dva kompleta).

Član 6.

Analitičko – dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11691/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Ostavite komentar