Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje, od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA DEO RAZVODNOG GASOVODA RG 11-02 LESKOVAC – VRANJE, OD BLOK STANICE „VELIKA KOPAŠNICA” DO GRANICE PODRUČJA OPŠTINE VLADIČIN HAN I GRADA VRANJA

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje, od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje, od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja na delovima teritorija grada Leskovca i opštine Vladičin Han.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte) izrađeni su u razmeri 1:100.000, i to: Pregledna karta; Referalna karta broj 1 – Posebna namena prostora; Referalna karta broj 2.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u 17 primeraka, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Prostorni plan sprovodi se na dva načina, i to:

direktno (neposredno): izdavanjem informacije o lokaciji ilokacijskim uslovima za objekte i sisteme posebne namene u pojasu detaljne razrade (detaljna razrada Prostornog plana), u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

indirektno: sprovođenjem prostornih i urbanističkih planova jedinica lokalne samouprave u zaštitnom pojasu gasovoda (pojasu kontrolisane izgradnje). U slučaju potrebe, izrađivaće se posebni urbanistički planovi za neophodne infrastrukturne objekte van obuhvata Prostornog plana područja posebne namene.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. stav 3. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (tri kompleta), Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (dva kompleta), Ministarstvu zdravlja (jedan komplet), Ministarstvu rudarstva i energetike (dva kompleta), gradu Leskovcu (jedan komplet), opštini Vladičin Han (jedan komplet). Republičkom geodetskom zavodu (jedan komplet) i preduzeću „Jugorosgaz” (pet kompleta).

Dokumentaciona osnova na kojoj se zasniva Prostorni plan čuva se u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 6.

Pravo na neposredan uvid u grafičke prikaze iz člana 3. stav 3. ove uredbe imaju pravna i fizička lica, pod uslovima i na način koji bliže propisuje ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanistički projekti, kao i planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

PROSTORNI PLAN PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA DEO RAZVODNOG GASOVODA RG 11-02 LESKOVAC-VRANJE, DEONICA OD BLOK STANICE „VELIKA KOPAŠNICA” DO GRANICE PODRUČJA OPŠTINE VLADIČIN HAN I GRADA VRANJA

1. POLAZNE OSNOVE

Izradi Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja (u daljem tekstu: Prostorni plan) pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11 – 02 Leskovac – Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja („Službeni glasnik RS”, broj 87/14). Sastavni deo ove odluke je i Odluka o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 14/14).

Sadržina Prostornog plana definisana je članom 22. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 US, 24/11, 121/12, 42/13 US, 50/13 US, 98/13 US, 132/14 i 145/14) kao i članom 11. tačka 6. i čl. 13-18. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 64/15).

Prilikom izrade Prostornog plana poštovane su odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata, kao i svih drugih važećih propisa koji regulišu ovu oblast i imaju uticaj na izradu i sprovođenje Prostornog plana.

Strateška procena uticaja Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja na životnu sredinu je sastavni deo ovog Prostornog plana, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10).

Odlukom o izradi Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja, a na osnovu člana 46. Zakona o planiranju i izgradnji određena je preliminarna granica Prostornog plana područja posebne namene koja obuhvata delove teritorija grada Leskovca i opštine Vladičin Han.

Područje prostornog plana određeno nacrtom Plana obuhvata delove teritorija grada Leskovca i opštine Vladičin Han, i to:

na teritoriji grada Leskovca delovi katastarskih opština Bojišina, Boćevica, Bričevlje, Velika Kopašnica, Graovo, Grdelica (varoš), Grdelica (selo), Koraćevac, Krpejce, Ličin Dol, Oraovica (kod Grdelice), Palojce, Predejane (varoš), Predejane (selo) i Suševlje;

na teritoriji opštine Vladičin Han delovi katastarskih opština Balinovce, Vladičin Han, Vrbovo, Garinje, Gramađe, Dekutince, Dupljane, Kržince, Letovište, Manajle, Mrtvica, Polom, Prekodolce, Repište, Tegovište, Urvič, Džep, Repince, Lepenica i Stubal.

Granica Prostornog plana, saglasno odredbama člana 11. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja utvrđena je granicama katastarskih parcela i prikazana je na referalnim kartama.

Obuhvat Prostornog plana je definisan kao koridor razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, pritiska do 50 bara u kome se nalaze pojasevi zaštite gasovoda unutar kojih je planiran linijski deo razvodnog gasovoda, nadzemni objekti u funkciji gasovoda, pristupni putevi i neophodna infrastruktura, površine 2133.27 ha.

Tabela 1: Obuhvat Prostornog plana

Opština/Grad

Površina obuhvata Plana (ha)

Stacionaža gasovoda

(km)

Leskovac

831,09

0+000 do 15+974

Vladičin Han

1302,18

15+974 do 44+508

Ukupno

2133,27

0+000 do 44+508

Sadržaj tekstualnog dela Prostornog plana, kao i sadržaj i broj referalnih karata određen je u skladu sa odredbama čl. 13. i 18. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

OBUHVAT I OPIS GRANICA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE

1.1.1. Obuhvat i opis granica obuhvata Prostornog plana

Granica planskog područja počinje u međnoj tački k.p.br. 1038 i 1037 (KO Velika Kopašnica), pravcem severoistoka preseca k.p.br: 1037/3, 1036/1, 1054, 1055, 1058, 1060, 1061, 1064/2, 1070, 1065/1,2, 1066, 1067, 1068, 1068, 358/1, 222; do međne tačke k.p.br: 630 i 618, od ove tačke severoistočnom granicom k.p.br: 630, 629, 628, 632, 627; istočnom granicom k.p.br: 627, 647, 646; severnom granicom k.p.br: 657, 656; istočnom granicom k.p.br: 656, 660, 671, 670, 676 675; severnom granicom k.p.br: 679, 536, 539, 538; istočnom granicom k.p.br: 538, 537; severnom granicom k.p.br: 533, 532, 493; istočnom granicom k.p.br: 493, 492; severnom granicom k.p.br: 482, 483, 484, 485, 352; seče k.p.br: 345, 289, 303, 249, 300, 301, 302. Ovde granica ulazi u KO Grdelica (selo), seče k.p.br. 3546/1, ide severnom granicom k.p.br: 2981, 2980; zapadnom granicom k.p.br. 3566/1, seče istu i nastavlja severnom granicom k.p.br. 3369/1,2; istočnom granicom k.p.br: 3369/2, 3368/3; severozapadnom granicom k.p.br: 3352, 3353, 3346/2; istočnom granicom k.p.br. 3346/2, severozapadnom granicom k.p.br. 3345; severoistočnom granicom k.p.br: 3345, 3337/1, 3333; istočnom granicom k.p.br: 3333, 3331; severoistočnom granicom k.p.br. 3323, zapadnom granicom k.p.br: 3304, 3305; severoistočnom granicom k.p.br: 3305, 3306, 3323, ulazi u KO Grdelica (varoš), severostičnom granicom k.p.br: 3483, 3487/1; severnom granicom k.p.br: 3495, 3496, 3497, 3505, 3504; istočnom granicom k.p.br: 3504, 3506, 3501; seče k.p.br: 2298/8, 3557/3,4; 3540, 3545, 3546/4. Ulazi u KO Oraovica severnom granicom k.p.br. 1018; istočnom granicom k.p.br: 1018, 1017/1,2, 287/1, 289/1,4, 290/1, severnom granicom k.p.br: 291/1, 304/1; severoistočnom granicom k.p.br: 304/1, 297/2, 970/2, 970/1, 968, 967, 966, 361-363, 368-371, 375, 386-393, 396, 397, 413, 412, 411, 446, 447, 448, 453, 454; seče k.p.br. 439 i ponovo ulazi u KO Grdelica (varoš), seče k.p.br: 436, 441, 381/2; severnom granicom k.p.br: 387, 388, u nastavku istočnom granicom k.p.br: 388, 389, 390, 391, 394/1,2, 401, jugoistočnom granicom k.p.br: 401, 400, 399; severoistočnom granicom k.p.br. 441 (put).

Kroz KO Bojišina ide severoistočnom granicom k.p.br. 2849 (put); severnom granicom k.p.br. 717, istočnom granicom k.p.br: 717, 722, 2671, 2669, 2668; južnom granicom k.p.br. 2669, severoističnom granicom k.p.br: 2680, 2681, 2682; severoistočnom granicom k.p.br. 2739; zapadnom granicom k.p.br. 2684 (put); istočnom granicom k.p.br. 2738, 2733, 2734; zapadnom granicom k.p.br. 2712; severnom granicom k.p.br: 2761/1, 2572, 2571, 2570, 2569, 2485, 2486, 2487, 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2498, 2500, 2503, 2507, 2508, 2511, 2512; severoističnom granicom k.p.br. 2535, 2534, 2533, 2528. Ovde ulazi u KO Boćevica prati severnu granicu k.p.br: 1160, 1162/1, 1163, 1177; istočnom granicom k.p.br: 1177, 1286, 1284, 1279; severnom granicom k.p.br. 1255, severoistočnom granicom k.p.br: 1250, 1249, delom severnom granicom k.p.br: 1256, 1257, 1344, 1345; severnom granicom k.p.br: 1347/2,1, 1346, 1352, 1363, 1369, 1368. Granicom KO Baćevci i KO Palojce ulazi u KO Palojce prateći severnu granicu k.p.br. 2458, istočnu granicu k.p.br: 2458, 2467; severnom granicom k.p.br: 2471, 2470, 2433, 2422/2,3, severoistočnom granicom k.p.br: 2423/3,4, 2424/2, 2421/3, 2419/1, 2706, 2709, 2710; jugoistočnom granicom k.p.br. 2710, severnom granicom k.p.br: 2716, 2719/5, istočnom granicom k.p.br: 2719/7, 2723, severoistočnom granicom k.p.br. 2724, jugoistočnom granicom k.p.br: 2724, 2725, istočnom granicom k.p.br. 2683 (put), severnom i istočnom granicom k.p.br. 2741, severnom granicom k.p.br: 2744, 2745, istočnom granicom k.p.br. 2745, severoističnom granicom k.p.br. 2683 (put); istočnom granicom k.p.br: 2697, 2653.

Kroz KO Ličin Dol severoistočnom granicom k.p.br. 1526; jugoističnom granicom k.p.br: 1526, 1527, 1528, severnom granicom k.p.br: 1571/2, 1515/2, 1514/2,1, 1549; severnom granicom k.p.br: 1553, 1483, 1482, 1463; istočnom granicom k.p.br. 1463, severnom granicom k.p.br. 1462, seče k.p. br. 2055, i dalje istočnom granicom k.p.br. 1455; severoistočnom granicom k.p.br. 1454, 1453, 1449, 1448, 1436, 1437, 1438; jugoistočnom granicom k.p.br. 1438, 1440, seče k.p.br. 2055; istočnom granicom k.p.br. 1596, 1604, 1606/2, ponovo seče k.p.br. 2055, prateći severnu granicu k.p.br. 1643, istočnu granicu k.p.br. 1643, 1639; seče k.p.br. 1647 (put), severnom granicom k.p.br. 1680, 1683, 1690, 1691; istočnom granicom k.p.br. 1691.

Ulaskom u KO Krpejce prati severnu granicu k.p.br. 1175; istočnu granicu k.p.br: 1175, 1174; jugoistočnom granicom k.p.br: 1174, 1182, 1181, 1180; istočnom granicom k.p.br: 1207, 1208, 1209, 1203, 1198, severnom granicom k.p.br. 1218, seče k.p.br. 1196, istočnom granicom k.p.br: 1249, 1245, severoistočnom granicom k.p.br: 1244, 1243, 1236, 1269; južnom granicom k.p.br: 1269, 1272; lomi se na jugoistok i preseca parcele br: 1273, 1418, 1415, 1422, 1414, 1424 do granice sa KO Predejane (selo), u pravcu severoistoka graničnom linijom KO Krpejce i KO Predejane (selo) do međne tačke parcela br: 550, 559 KO Predejane (selo).

U nastavku, granica prelazi u KO Predejane (selo), prati istočnu granicu k.p.br: 550, 551, 552, 555, 554; jugoistočnu granicu k.p.br: 554, 553, istočnu granicu k.p.br: 582, 601, 597, jugozapadnu granicu k.p.br. 597, jugoistočnu granicu k.p.br. 616, ide istočnom granicom k.p.br: 617, 636, 634, 631, 630/1, 626, 4296, 4293, 4292, 4291, 4299, 4301, 4303; južnom granicom k.p.br. 4303, preseca parcelu br. 5482 i ide graničnom linijom KO Predejane (selo) i KO Predejane (varoš), ulazi u KO Predejane (varoš), jugoistočnom granicom k.p.br: 21, 31/1, 37/4, 34/1, 35/3, 130; jugozapadnom granicom k.p.br. 130; istočnom granicom k.p.br: 161/6,5,4, 180/1, 179/1, 177/1, 177/2, južnom granicom k.p.br. 177/3, delom istočnom granicom k.p.br. 518, preseca je i nastavlja zapadnom i južnom granicom k.p.br. 518, južnom granicom k.p.br. 289/2, preseca parcelu br. 5291/1 i prati istočnu granicu k.p.br: 93, 87/2, delom severnom granicom k.p.br. 492/1 preseca je i dalje prati istočnu granicu k.p.br: 355/1, 355/2, 364, 365, 367, 370, 373, 372/1,2, 376, seče k.p.br. 447, ide severoistočnom granicom k.p.br: 449, 450, graničnom linijom KO Predejane (varoš) i KO Bričevlje.

Na ovom mestu granica ulazi u KO Bričevlje, prati severoistočnu a zatim jugozapadnu granicu k.p.br. 40, jugozapadnom granicom k.p.br. 702, istočnom i južnom granicom k.p.br. 701; istočnom granicom k.p.br: 704, 705, 706, 709, 729; južnom granicom k.p.br: 729, 730, 732, 736, 738, 739; jugoistočnom granicom k.p.br. 748, jugozapadnom granicom k.p.br: 748, 750, 753, jugoistočnom granicom k.p.br: 755, 905, jugozapadnom granicom k.p.br. 905, južnom granicom k.p.br. 900, jugoistočnom granicom k.p.br: 899/2,3,1, 893; seče k.p.br. 2435/1; i dalje jugoistočnom granicom k.p.br. 841, seče k.p.br. 839, jugoistočnom granicom k.p.br. 842, severoistočnom granicom k.p.br: 845, 847; jugozapadnom granicom k.p.br. 849.

Granica ulazi u KO Suševlje i prati delimično južnu granicu k.p.br. 337; jugoistočnu granicu k.p.br: 338, 339, preseca k.p.br. 317 i nastavlja južnom granicom k.p.br: 318, 325, 327, 246; seče k.p.br. 245 i dalje prati jugoistočnu granicu k.p.br: 240, 235, 232, 230, 227, 223, 194/2, 3215/1; severoistočnom a zatim jugoistočnom granicom k.p.br.181, i dalje prati istočnu granicu k.p.br: 181, 177, 178, 166, 159, 161; seče k.p.br. 3240/2, zatim ide južnom granicom k.p.br. 124, istočnom granicom k.p.br: 123, 119, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 90, 91, 85, 1928/1, 1929/1, 1930/1; seče k.p.br. 3241/3, delom jugozapadnom granicom k.p.br. 3241/3; seče k.p.br. 1949/1, u nastavku južnom granicom k.p.br. 2228/1; istočnom granicom k.p.br: 2221, 2222, a zatim južnom granicom k.p.br: 2222, 2223, 2224, istočnom granicom k.p.br. 2218; južnom granicom k.p.br: 2218, 2216, 2275, 2299, 2296, 2295, istočnom granicom k.p.br: 2287, 2285/2; istočnom i južnom granicom k.p.br: 2291 i 2626; jugoistočnom-jugozapadnom granicom k.p.br. 2629; jugozapadnom granicom k.p.br. 2630, delom jugoistočnom granicom k.p.br. 3233/1, seče istu i prati južnu granicu k.p.br. 2650, jugoistočnu granicu k.p.br: 3232/1, 2679/6, 2671, 2672,2670, 2673 seče parcelu br. 3242/2 do granice sa KO Garine (Grad Vranje).

Ulaskom u KO Garinje granica prelazi u Grad Vranje prati jugoistočnu granicu k.p.br: 2701/4, 16/2, 15/2,3,1, seče k.p.br: 2701/3, 2700/1 i prati severoistočnu granicu k.p.br: 59, 58; jugoistočnu granicu k.p.br: 58, 60, 62, zatim južnu granicu k.p.br. 62, zapadnu granicu k.p.br. 63; istočnu granicu k.p.br. 2700/1; i dalje severnom granicom k.p.br. 1810; istočnom granicom k.p.br: 1810, 1811, 1825; južnom granicom k.p.br. 1825; delom istočnom granicom k.p.br. 2700/1; severnom granicom k.p.br. 1944, istočnom granicom k.p.br: 1941, 1940, 1936; seče k.p.br. 1927 ide severnom granicoma k.p.br. 1925; istočnom granicom k.p.br: 1925, 1923, 1920, 1885, 1908, 1906, 1905, 2427; severnom granicom k.p.br. 2429; istočnom granicom k.p.br: 2430, 2386; delom južnom granicom k.p.br. 2386, i u nastavku istočnom granicom k.p.br: 2376, 2372, 2359, 2358, 2357, 2363, 2167, 2169, 2162/1, 2161, 2155, 2154/1,2, delom k.p.br. 2702, seče k.p.br: 2702, 1157.

Ulaskom u KO Džep granica prati sevroistočnu i jugoistočnu granicu parcele br. 17, i dalje ide severoistočnom granicom k.p.br. 14/2,3, seče k.p.br. 1161; ide istočnom granicom k.p.br: 1019, 1021/1, 1024, 1072; južnom granicom k.p.br. 1074, 1072, severoistočnom granicom k.p.br. 1077, seče k.p.br. 1160, delom južnom granicom k.p.br. 1160 i dalje nastavlja istočnom granicom k.p.br: 1105/1, 1108, 1109.

Ovde granica ulazi u KO Dupljine i prati istočnu granicu k.p.br: 1, 2, 3, 28, 27, 21, 26; južnu granicu k.p.br: 26 i 24; zatim preseca k.p.br: 174, 175/1, 180/1, 192/1, 181/1,3, 182, 184/6, 187/4,3, 191/1, 190/1, ide istočnom granicom k.p.br: 1115, 1113, 1111, 1107/1, 1186, 1184/1; južnom granicom k.p.br: 1193/1,2, 1183/1, 1181/2, 1181/2 do međne tačke k.p.br. 1195/2, seče k.p.br. 2596/4 i prati južnu granicu k.p.br: 2596/2, 1407/1, 1414, 1415, 1411/3, 2602/5.

Nakon ulaska u KO Manajle granica Prostornog plana ide jugoistočnom granicom k.p.br. 500/1, istočnom i južnom granicom k.p.br. 533, ide delom južnom granicom k.p.br. 1458/1, preseca istu i ide južnom granicom k.p.br. 504/1, delom k.p.br. 510, istočnom i južnom granicom k.p.br. 614 i dalje jugoistočnom granicom k.p.br: 613 i 616, seče k.p.br: 1458/1, 521 i nastavlja južnom granicom k.p.br: 518, 519, 520, 435, 436, 420, 397/1, 395, 396/1,2, 387 do međne tačke k.p.br: 152 i 147, zatim prati jugozapadnu granicu k.p.br: 147, 148, 145, 138, 139, 140, 133, 132, 134, do međne tačke k.p.br: 125, 134, preseca k.p.br. 1457 i prati istočnu granicu k.p.br: 204, 203, 202, 201, 200, 197, 196, 210 do međne tačke k.p.br: 866, 1457, preseca k.p.br: 1457, 875 i nastavlja jugoistočnom granicom parcela k.p.br: 873, 871, 870, do međne tačke k.p.br. 1455 KO Manajle i k.p.br. 1607 KO Kržince.

Granica ulazi u KO Kržince prati delimično jugozapadnu granicu k.p.br: 48, 52, preseca k.p.br: 52, 1607 i dalje nastavlja zapadnom granicom k.p.br. 52 do međne tačke k.p.br: 1607, 1469; ide severnom granicom k.p.br: 1469, 1468, 1467, 1466; zatim preseca k.p.br: 52, 53/2 do međne tačke k.p.br: 1465, 974, ide delimično severnom granicom k.p.br. 974, preseca je i dalje prati istočnu granicu k.p.br: 968, 969, 976/1; severnom granicom k.p.br. 979, delom istočnom granicom k.p.br. 1613/1; severnom granicom k.p.br. 961; zapadnom granicom k.p.br. 964/1; u nastavku severoistočnom granicom k.p.br: 964/1,2, 963, 939, 940, 947/2, 1024/2,1, 1023/2; istočnom granicom k.p.br: 1021/1, 1016/1; severnom, istočnom i delom južnom granicom k.p.br. 1027/1; severnom granicom k.p.br. 1397/1; istočnom granicom k.p.br: 1397/1, 1399/1, 1400/1, 1401/1, 1402/1.

Prelazi u KO Prekodolce ide istočnom granicom k.p.br: 3752/3; 296/2, 297/1, 295/2; jugoistočnom granicom k.p.br: 294/1, 292/2, 291/2, 289/3, 290/1; istočnom granicom k.p.br. 289/1.

Ovde ulazi u KO Vladičin Han, ide istočnom granicom k.p.br: 2315/1, 2314/1, 2313/1, 2312/2, 2324/2, 2326/1, 2337/2, 2336/1, 2342/2, 2347/1,2346/2, 2345/2, 2344/2, 2495/2, 2494/2, 1590, 1593-1596, 2565, 2564, 2563, 2577, 2578, 2581, 2582, 2556, 2497, 2503; ponovo ulazi u KO Prekodolce severnom granicom k.p.br. 3751/27; istočnom granicom k.p.br: 3751/27, 3736/3; 1915/2; severnom granicom k.p.br: 1872/1, 1874, 1875; istočnom granicom k.p.br. 1875, seče k.p.br. 3755/1, 2629, 3756/1; i dalje istočnom granicom k.p.br: 2613, 2610/1, 2610/2, 2606, 2604/2, 2603/6, 2603/2, 2603/1, 2595, 2593, 2594, 2784, 2784, 2783, 2782, 2781, 2791, 2891, 2887, 2893, 2894, 3068/1, 2879/1, 2878, 3092, 3093, 3095, 3086, 3082; južnom granicom k.p.br. 3110.

U KO Polom ide istočnom granicom k.p.br: 1657/48,49, 1657/51; južnom granicom k.p.br: 1657/51,50,45,52, 266; 364/2; jugoistočnom granicom k.p.br. 364/2 preseca k.p.br. 2291/3 KO Vladičin Han. Ponovnim ulaskom u KO Vladičin Han prati južnu granicu k.p.br: 1817, 1813, 1810, 1755, 1761, 1765, 1782; istočnom granicom k.p.br: 1787, 1786, 1788, 1785, 1730, 1727; južnom granicom k.p.br: 1727, 1721, jugoistočnom granicom k.p.br: 1852, 1859, 1858; severnom granicom k.p.br. 1863; ovde ponovo ulazi u KO Polom, istočnom granicom k.p.br. 490; preseca k.p.br. 474; i nastavlja istočnom granicom k.p.br: 679, 680/1, 681/1, 682/1, 683/1, 684/1, 685/1, 686/1, 676/2, 675/2, 674; južnom granicom k.p.br: 674; 671; 670; istočnom granicom k.p.br: 826/1; 829/1; 2312; 831; 832; 2293/4; 992/1; 990; 991/1; delom istočnom granicom k.p.br. 2307, preseca istu i prati istočnu granicu k.p.br: 1202/1, 1203/1, 1204, 1393, 1395/1, 1848, 1847/1, 1845/2, 2196/1, 2191/1, 2190/2, 2189/1, 2188/2, 2915/1, 1966/1, 1967/1, 2305/1, 1971/1, 1972/1, 1973/1,1974/1, 1976/1, 1977/3, 1979/1, 1981/10,8, 3, 1982/1, 2090/1,3,4,5,11; 2099/1; 2100/1; 2102/1; 2103/2,5,4,3,10,1.

Ulaskom u KO Dekutince prati jugoistočnu granicu k.p.br: 47/1, 48/2, 48/1, 49/1, 50/1, 51/2,1; 52/2,1, 54/1, 54/2, 55, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 60/3, 63/1,4,3, 64/2, 65/2, 66/2, 69/3, 70/3, 75/3, 76/5; preseca k.p.br. 1656/1, delom istočnom granicom ove parcele, dalje severoistčnom granicom k.p.br. 109/1; jugoistočnom granicom k.p.br: 109/1, 108/1, 107/1; preseca k.p.br. 1652; dalje ide istočnom granicom k.p.br: 1490, 1662/2; preseca k.p.br. 1666; dalje prati jugoistočnu granicu k.p.br: 1583/3,1, 1581/1, 1579/1, 1576, 1572, 1573, 1565/2, 1548, 1549/3, 1547/2, 1545/2, 1544/2, 1543/6, 1627/2, 1629/2, 1631/2, 1632/2.

Granica ovde ulazi u KO Gramađe jugoistočnom granicom k.p.br: 41/4,3, 29/1, 27, 26/1, 25/3, 25/1, 24/1, 23/1, 32, 33/1, 208/2, 1723; južnom granicom k.p.br. 1723; preseca k.p.br. 1708/2 u nastavku ide istočnom granicom k.p.br: 1708/3; 240/1, 241/1, 242/1, 410/1, 404/1, 399/1, 1714/2, 546/1, 545/1, 550/1, 551/1, 552/1, 538/1, 537/6,3, 536/3, 532/7, 751/1, 752/3,1, 713/2, 745/2, 744/2, 743/2, 742/3,4, 741/2, 1719/1, 1303/2, 1302/2, 1713/3, 1302/1, 1301/1, 1713/4, 1299/1, 1713/5, 1298/1, 1262/1, 1261/1, 1260/1, 1614/1, 1608/1, 1607/1, 1606/1.

Granica ulazi u KO Vrbovo i prati istočnu granicu k.p.br: 175/1, 176/1, 177/1, 178/1, 183/1, 184/1, 185/1, 186, 214, 212-205, 203, 202, 409, 410, 412, 414, 415, 418, 417, 419, 422, 423, 426, 427, 428, 431, 432, 563, severnom granicom k.p.br: 573, 572, delom jugoistočnom granicom k.p.br. 572, preseca k.p.br: 575, 576; severoistočnom granicom k.p.br: 588; 592, 597, 598, 599, 624, 591, 629, 630, 631, 632/3,2,1, 633/1; jugoistočnom granicom k.p.br. 633/1; severoistočnom granicom k.p.br: 635, 636, 637; delom jugoistočnom granicom i k.p.br. 637, preseca k.p.br. 1615/1/put, delom zapadnom granicom ove parcele i dalje jugoistočnom granicom k.p.br. 745, preseca k.p.br: 741/5, 1614/1, 3374/1; istočnom granicom k.p.br: 955, 956, 959; delom severnom granicom k.p.br. 1070/1; u nastavku istočnom granicom k.p.br: 1069-1065, 1063, 1062, 1061/1, 1060, 1059, 1089/1, 1088/2; jugoistočnom granicom k.p.br: 1092/3, 1093/4,3, 1096/2, 1094/1, 1095, 1096; delom severnom granicom k.p.br. 1613/2 preseca istu i dalje prati jugoistočnu granicu k.p.br: 3384/1; 1268/1; 1281/2; 3384/1, 1629/1; preseca k.p.br. 3384/1; delom jugoistočnom granicom ove parcele i dalje jugoistočnom granicom k.p.br: 1506/3, 1489/2, 1488/2, 1487/2, 1486/2, 1458/2, 1484/2, 1483/2, 1484/2, 1621/3. Ovde se granica lomi ka severozapadu, granicom (opštine Vladičin Han i grada Vranja), granicom KO Vrbovo i KO Panevlje do ulaska KO Vrbovo prati zapadnu granicu k.p.br: 1400, 1397, 1396, 1393, 1392, 1389, 1388, 1385, 1383, 1380, 1365, 1367; granicom KO Vrbovo i KO Stubal, ponovo ulazi u KO Vrbovo ide zapadnom granicom k.p.br. 1213-1216, istočnom granicom k.p.br.1198, i dalje granicom KO Stubal i KO Vrbovo, opet ulazi u KO Vrbovo zapadnom granicom k.p.br:1137, 1132, 1129, 1124, 1119, 1120.

Na ovom mestu granica ulazi u KO Stubal, prati zapadnu granicu k.p.br: 2136, 2127-2119; seče k.p.br. 3562; dalje granicom KO Stubal i KO Vrbovo preseca k.p.br. 1620 ponovo ulazi u KO Vrbovo istočnom granicom k.p.br. 103, 104, 136; zapadnom granicom k.p.br. 137-141, 146/2,16,15, 150/2; 151-155; granicom KO Vrbovo i KO Gramađe.

Granica ulazi u KO Gramađe jugozapadnom granicom k.p.br. 1525, severozapadnom granicom k.p.br: 1525, 1526, 1532, 1534, 1535, 1540, 1541, 1545, 1546, 1549; južnom granicom k.p.br. 1551; severozapadnom granicom k.p.br: 1551, 1552, 1555, 1556, 1559, 1561, 1570, 1572, 1574, 1575, 1389, 1390, 1393, 1394/2,1, 1447, 1444, 1443, 1442, 1441, 1439; jugozapadnom granicom k.p.br. 677; severozapadnom granicom k.p.br: 677; 676/1; 689/1, 694; 695, 697; 699; 698; severnom granicom k.p.br. 698, zapadnom granicom k.p.br. 637; preseca kp.br. 624/4,1,2,3; jugozapadnom granicom k.p.br: 614/1, 615/1; severozapdnom granicom k.p.br: 615/1, 613/1, 612/1, 611/1, 605/1, 600; dalje zapadnom granicom k.p.br: 300, 331, 333, 334, 258; preseca k.p.br. 1722; dalje granicom KO Lepenica i KO Gramađe u nastavku granicom KO Dekutince i KO Lepenica.

Ovde granica ulazi u KO Lepenica, zapadnom granicom k.p.br. 1054, severozapadnom granicom k.p.br: 1044, 939, 938/1, 937-935, 932, 931, 928, 927, 924, 923, 920, 919, 916, 915, 912, 911, 908, 907, 903, 900, 899, 894, 893, 887, 880, 828, 872, 866, 865, 822, 1386/1.

Od ove tačke ide granicom KO Polom i KO Dekutince ulazi u KO Polom i prati zapadnu granicu k.p.br: 2073, 2081, 2082, 2083, 2023, 2018, 1990-1993, 2003-2001, 1944, 1896, 1914, 1338, 1339, 1323, 1321, 1320, 1319, 1317, 1315/1,2, 1316/1,2, 1311, 1303, 1301, 1300, 1299-1297, 1295, 1293, 928, 922-918, 917-909, 893/2,3,1, 890, 904, 903/1, 902/2, 901/2,1,3,4, 900-897, 590, 581, 554; južnom granicom k.p.br. 552; seče k.p.br. 2306/1, ulazi u KO Repince seče k.p.br. 2460; ide zapadnom granicom ove parcele ponovo je preseca i nastavlja zapadnom granicom k.p.br. 44/5,3.

Ovde granica ulazi u KO Vladičin Han severozapadnom granicom k.p.br: 1397, 1403, 1404, 1413; dalje zapadnom granicom k.p.br: 1435, 1440, 1454, 1480, 1483, 1484, 1489, 1490, 1492, 1493, 1474, 1476, 1519, 1518; severoistočnom granicom k.p.br. 1518; delom severozapadnom parcelom k.p.br: 1551, 1556; jugozapadnom i severozapadnom granicom k.p.br. 1531; seče k.p.br. 1536; nastavlja da prati jugozapadnu granicu k.p.br: 1534, 1533, 1529, 1537, 1546, 1545, 1541, 1550, 1544/1, 3137, 3136/2,1, 3142/1, 3144, 3150, 3084; južnu granicu k.p.br: 3087, 3089, 3090, 3078, 3077, 3075, 3076, 3074, 3040/4; istim pravcem zapadnu granicu k.p.br: 3040/4, 3041/1, 3040/3, 3049/1, 3048/1, 3042/2, 3046/1; jugozapadnu granicu k.p.br: 2948/2,1, 2947, 2943, 799/1, 801/1; i dalje zapadnu granicu k.p.br: 783/1, 788/1, 2905, 2903, 2889, 2891, 2867, 2876, 2662, 2669, 2658, 2681, 2667; istočnu granicu k.p.br. 2419; u nastavku zapadnu granicu k.p.br. 2421; severozapadnu granicu k.p.br: 2395, 2394, 2392, 2389, jugozapadnu granicu k.p.br: 2240, 2238, 2241, 2237, 2236, 2229, 2226; zapadnu granicu k.p.br: 2225, 2223, 2169, 2121, 3273; do granice sa KO Kržince.

Ulaskom u KO Kržince, granica plana ide južnom granicom k.p.br: 1443/1, 1444/1, 1446, 1447; seče k.p.b: 1614, 1565; dalje prati zapadnu granicu k.p.br. 1566; južnu granicu k.p.br: 1571, 1573; jugozapadnu granicu k.p.br: 1548, 1538, 1534/1, 1533, 1530, 1555; seče k.p.br. 1614.

Granica plana ulazi u KO Balinovce seče k.p.br: 847, 1339, 911; prati jugozapadnu granicu k.p.br: 836, 837, 839, 970; u nastavku ide zapadnom granicom k.p.br: 970, 976, 975, 974, 980; južnom granicom k.p.br: 809, 812/1, 811; zapadnom granicom k.p.br. 811 i dalje jugozapadnom granicom k.p.br: 810, 806, 801, 802, 991, 994, 536, 534, 560, 561, 564, 565, 567, 571; istočnom granicom k.p.br: (1337/put), 608; u nastavku zapadnom granicom k.p.br. 1337(put) do granice sa KO Letovište.

Ulaskom u KO Letovište granica prati zapadnu granicu k.p.br. 2413/1; severozapadnu granicu k.p.br. 2414; severoistočnu granicu k.p.br. 2455/5; seče k.p.br: 1249/1, 2446, 1203, 1204; ovde ulazi u KO Urvič prati severozapadnu granicu k.p.br: 1183/1,2; 1191; zapadnu granicu k.p.br: 1194, 1195, 1329, 1248, 1249, 1216, 1247, 1241, 1222, 1328, 1108, 1109; 1104; 1008; 1009; 1006; 1005; 1014; 1017; 1028, 984, 979; 728; 716; 603; 712; severnom granicom k.p.br: 712, 709, 707, 706; istočnom granicom k.p.br. 626 severoistočnom granicom k.p.br. 660.

Granica ulazi u KO Manajle seče k.p.br. 1473/1; ide severnom granicom k.p.br: 12, 13; seče k.p.br. 1473/1; ulazi u KO Tegovište.

Ulaskom u KO Tegovište granica seče k.p.br: 2194, 1344; ide severoistočnom granicom k.p.br: 2116, 2117, 2120, 2125, 2124, 2133, 2156, 2165; zatim severozapadnom granicom k.p.br: 2176, 2010/2,1, 1949, 1943, 1941, 1937, 1938, 1933, 1932, 1613, 1616, 1617, 1631, 1635, 1636, 1582, 1578, 1579; zapadnom granicom k.p.br. 1552; 935; 282; 289; 291; 293-296; 264/1; 335; 338; 339; 351; 370; 264/1; 405; 414; 415; 428; 433; 264/1; 224/2; 226/1; 225/2; 236/2.

Kroz KO Mrtvica granica plana prati severozapadnu granicu k.p.br: 4367/3; 4366/1; 4367/2; 4368/4; 4369/1; 4357/1; 4356/1; 4331/1; 4332; 4296/1; 4296/1,2; 4290; 4286/1,3,2; zapadnom granicom k.p.br: 4156; 4171; 4179; 4187; 4192; 4194; 4200; 4203; 4212/1; jugozapadnom granicom k.p.br. 5662/1; u nastavku zapadnom granicom k.p.br: 3947/5,6,2,3, 3949, 3927, 3924, 3919, 3918, 3907, 1786, 1779, 1780, 1778, 1777, 1776, 1775, 1769/1, 1768, 1764, 1839, 1843, 1844, 1856, 1857, 1858, 1706, 1697/1, 1698, 1212, 1137, 1138, 1144, 1148, 1154, 1157, 1175, 1177, 1178, 1070; severozapadnom granicom k.p.br: 1071, 1074, 1079, 1022, 1021.

Ulaskom u KO Repište seče k.p.br. 7286; dalje prati severozapadnu granicu k.p.br: 6917, 6918, 6919, 6947, 6948, 6953; zapadnom granicom k.p.br. 6844; severnom granicom k.p.br: 6844, 6845, 6846, 6848; dalje severozapadnom granicom k.p.br: 6642, 6641, 6631, 6634, 6573, 6571, 6570, 6569, 6568, 6691, 6694, 6563, 6549, 6560, 6556, 6522, 6539, 6540, 6541, 6445, 6418, 6417; severnom granicom k.p.br: 6417- 6416, 6415, 6413; u nastavku severozapadnom granicom k.p.br: 6408, 6406, 6405, 6335, 6337, 6356, 6369, 6366, 6377, 1337, 1339; severnom granicom k.p.br. 1339; dalje severozapadnom granicom k.p.br: 1306, 1305; dalje zapadnom granicom k.p.br: 1370, 1371, 1276, 1277, 1279, 1248, 1268, 1267, 1257, 1231, 1200, 1183, 1184, 1185.

Ulaskom u KO Koraćevac granica se vraća u Opštinu Leskovac i počinje u tromeđi k.p.br: 1180, 1185; KO Repište i k.p.br. 1699 KO Koraćac. Od ove tačke zapadnom granicom k.p.br: 1699, 1697, 1703; u nastavku severozapadnom granicom k.p.br: 1703, 1704, 1705, 1849/1, 978/1, 986, 988, 990, 944, 928; jugozapadnom granicom k.p.br: 913, 911, 905; dalje severozapadnom graanicom k.p.br: 905, 1021, 897, 896, 895, 894, 890, 888, 885, 884, 882, 796, 875, 872, 871, 800; jugoistočnom granicom k.p.br. 809(put); severnom granicom k.p.br: 762, 760; istočnom granicom k.p.br: 747, 741, 742, 743, 593, 594, 595, 596; zapadnom granicom k.p.br. 605/1; dalje jugozapadnom granicom k.p.br: 626/3,1, 617, 627/1, zapadnom granicom k.p.br: 627/1, 628/1, 629/1.

U KO Graovo granica plana prati zapadnu granicu k.p.br: 5512, 5525, 5526, 5527, 5528, 5529, 5472, 5460, 5459, 5458, 5457/1, 5454, 5453; jugozapadnom granicom k.p.br: 5452/1, 5451/1, 962,963; i opet zapadnom granicom k.p.br: 912, 957/1, 955/1, 941/1,2, 942/2,1; jugozapadnom granicom k.p.br: 6765/9, 11, 928/2; u nastavku granicom KO Graovo i KO Ličin dol, dalje granicom KO Ličin dol i KO Palojce, ulazi u KO Palojce i ide jugozapadnom granicom k.p.br: 2588, 2587/2,1, 2586, 2611/1, 2594/2, 2598/2, 2599/2; južnom granicom k.p.br: 2600/2, 2909/3.

Ovde granica ulazi u KO Graovo i prati zapadnu granicu k.p.br: 806/2, 805/2, 804/2, 803/2, 794/2, 792, 747, 744, 743; južnom granicom k.p.br. 739; u nastavku jugozapadnom granicom k.p.br: 727, 706, 707, 708, 697, 679, 680, 653, 602, 603/1, 635, 630, 1550, 1567, 1558, 1561; u nastavku južnom granicom k.p.br: 519, 515, 512, 509, 506, 505; dalje jugozapadnom granicom k.p.br: 507/1, 470; južnom granicom k.p.br: 465/3, 464, 455/1; opet jugozapadnom granicom k.p.br: 455/1, 294, 305, 306, 276, 277/1, 261, 257, 226, 210; južnom granicom k.p.br: 211, 193, 192, 184, 183, 182, 6755, 176, 175, 13/1, 36, 40, 34/1, 33, 32.

Na ovom mestu granica Prostornog plana ulazi u KO Oraovica, seče k.p.br. 6094; ide istočnom granicom k.p.br: 6086, 6082, 6080; južnom granicom k.p.br: 6079, 6139, 6138/1, 6111; dalje jugozapadnom granicom k.p.br: 6111, 6141/1, 6167/1, 6168, 6005, 6004, 6219, 6222, 6226, 6225, 5869; zapadnom granicom k.p.br: 5868, 5895, 5896, 5897, 5891/4,2,3; jugozapadnom granicom k.p.br: 5893/3, 5894/3, 5899/1, 5802/2, 5800, 639, 638, 632, 626, 725, 723, 722, 721/1, 695; severozapadnom granicom k.p.br: 695, 694/2, 693, 692/1,2, 649/2, 665/2, 664/2; jugozapadnom granicom k.p.br: 504/2, 495/2, 494/2, 491/2, 490/2, 486/2, 485/2, 484/2, 483/2, 482/2; severnom granicom k.p.br: 907/1,2,3; zatim južnom granicom k.p.br: 914, 935, 936, 937/2,1, 1043/3, 1042/1, 1040/1, 1039/1,4; u nastavku jugozapadnom granicom k.p.br: 1039/4, 1038/1, 1037/2, 1052, 2034/1, 2032/1; južnom granicom k.p.br: 1073, 1077/2, 1066/1; dalje jugozapadnom granicom k.p.br: 1066/1, 1064/1, 1092, 1096/1, 1098, 1103, 1102, 1146; u nastavku južnom granicom k.p.br: 1148, 1152, 1151/2, 1155, 1159, 1161, 221, 219, 216, 214, 207, 206, 205, 1177, 1181, 1184, 159, 157; jugozapadnom granicom k.p.br: 157, 154, 154, 153, 152, 151, 150, 139, 83; jugoistočnom granicom k.p.br: 120, 85, 86, 9114.

Ponovnim ulaskom KO Velika Kopašnica prati južnu granicu k.p.br: 391, 393, 441; jugozapadnom granicom k.p.br: 441, 440, 442, 438, 437, 432, 434, 458, 763, 765, 744; južnom granicom k.p.br: 731, 827, 850, 853; seče k.p.br: 854, 869, 871; do međne tačke k.p.br: 872, 873/1, seče k.p.br: 872, 3581/1, i dalje južnom granicom k.p.br: 1031/1, 1036/2, 1037/2; do početne tačke.

OBAVEZE, USLOVI I SMERNICE IZ PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA

1.2.1. ZAKON O PROSTORNOM PLANU REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE („Službeni glasnik RS”, broj 88/10)

Prostornim planom Republike Srbije, u okviru glave II. Vizija, principi i ciljevi prostornog razvoja, kao operativni cilj predviđeno je poboljšanje energetske efikasnosti.

U okviru glave V. Prostorni razvoj Republike Srbije 2010-2014-2020. – 3. Održivi razvoj ekonomije, transporta i infrastrukture odeljak 3.3. Održiva tehnička infrastruktura odeljak 3.3.1. Energetika, u sektoru gasne privrede u budućoj strukturi potrošnje energenata predviđa se primetni porast učešća prirodnog gasa (sa 20 na 24%), realizacijom programa gasifikacije (u okviru koga se predviđa uvođenje gasa u oko 400.000 novih domaćinstava u Republici Srbiji do 2015. godine). Jedan od strateških prioriteta u periodu do 2014. godine u energetici Republike Srbije je gasifikacija gradova Republike Srbije (stalan prioritet u planskom periodu) i povezivanje sa gasovodnim sistemima susednih država. U okviru glave III. Održivi razvoj ekonomije, transporta i infrastrukture odeljak 3.3.2. Energetska infrastruktura, kao operativni cilj navedena je izgradnja razvodne/distributivne mreže prirodnog gasa u AP Vojvodini, centralnoj, zapadnoj, istočnoj i južnoj Srbiji (individualni potrošači) radi celovitosti prostora.

1.2.2. UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINA JUŽNOG POMORAVLJA

(„Službeni glasnik RS”, broj 83/10)

Regionalni prostorni plan opština Južnog pomoravlja, u okviru glave II Principi, ciljevi i opšta koncepcija regionalnog prostornog razvoja odeljak 3.11. Energetska infrastruktura, kao osnovne ciljeve razvoja energetske infrastrukture navodi: razvoj gasovodne mreže i snabdevanje područja prirodnim i tečnim naftnim gasom.

U okviru glave III – Koncepcija, propozicije i planska rešenja prostornog razvoja odeljak 5. Infrastrukturni sistemi pododeljak 5.3 Energetika, za razvoj sistema gasifikacije predviđena je izgradnja razvodnog gasovoda RG 11-01 i RG 11-02 Niš-Leskovac-Vranje, koji predstavlja vezu sa magistralnim gasovodom MG-11 Niš – Prokuplje – Priština, čime se obezbeđuje pravac snabdevanja potrošača, pre svega u regionalnim centrima Leskovac i Vranje, sa mogućnošću proširenja ka opštinama Vlasotince, Vladičin Han i Surdulica i stvaraju pretpostavke za brži razvoj gasifikacije juga Republike Srbije i Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, kao i povezivanje sa Republikom Makedonijom.

Izgradnja razvodnog gasovoda RG 11-01 i RG 11-02 Niš-Leskovac-Vranje, koji predstavlja vezu sa magistralnim gasovodom MG-11 Niš – Prokuplje – Priština predviđena je kao prioritetna aktivnost za prvu fazu implementacije do 2014. godine u okviru planskog rešenja 10.3: Razvoj gasovodne infrastrukture.

1.2.3. UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ-GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE

(„Službeni glasnik RS”, br. 77/02 i 127/14)

Prostornim planom koridor razvodnog magistralnog gasovoda na pravcu od Leskovca do Republike Makedonije dat je kao potencijalni koridor, koji će biti preciznije utvrđen po obavljanju neophodnih istraživanja i verifikaciji generalnog projekta. Osnovni potrošači gasa (industrija i široka potrošnja), posle Niša, su: Leskovac, Vranje, Vladičin Han i Surdulica, za koje je planirani razvodni gasovod dimenzionisan sa potrošnjom od 78,6 miliona m3 gasa godišnje. Položaj koridora gasovoda u najvećoj mogućoj meri pratiće koridor postojećeg i planiranog autoputa i železničke pruge, kao i planiranog alternativnog puta autoputu.

1.2.4. PROSTORNI PLAN GRADA LESKOVCA

(Službeni glasnik grada Leskovca, broj 12/11)

Izgradnjom gasovodnog sistema Niš – Leskovac – Vranje čija trasa prati putni pravac Koridora H, predviđeno je napajanje grada Leskovca sa prigradskim naseljima, kao i Vlasotinca, Predejana i Grdelice.

Kao prioritetno plansko rešenje i projekat za prvu etapu sprovođenja plana do kraja 2014. godine, predviđena je izgradnja magistralnog gasovoda Niš – Leskovac sa glavnom merno-regulacionom stanicom; izgradnja merno-regulacionih stanica; izgradnja mreže razvodnog gasovoda na području grada Leskovca i formiranje jedinstvenog gasovodnog sistema u svim naseljima.

1.2.5. PROSTORNI PLAN OPŠTINE VLADIČIN HAN

(„Službeni glasnik grada Vranja”, broj 22/10)

Prostornim planom opštine Vladičin Han predviđena je izgradnja novog magistralnog gasovoda RG – 11 Niš – Leskovac – Vranje – Bujanovac – Preševo, deonice RG 11-01, RG 11-02 i RG 11-03 sa mogućnošću povezivanja sa sistemom Republike Makedonije i gasifikacija opštine.

1.2.6. STRATEGIJA RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE

Strategijom je predviđeno da je za efikasno funkcionisanje unutrašnjeg i regionalnog energetskog tržišta neophodan rad na daljoj izgradnji i modernizaciji gasovodne infrastrukture. Potrebno je izvršiti regionalno povezivanje gasovodnog sistema i završiti gasifikaciju Srbije.

Ciljevi, pravci delovanja i prioritetne aktivnosti predviđeni Strategijom, od značaja za izradu Prostornog plana su:

– strateški ciljevi: obezbeđenje sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta prirodnim gasom; uspostavljanje domaćeg i regionalnog tržišta prirodnog gasa;

– strateški pravci delovanja: korišćenje prirodnog gasa kao zamene za potrošnju električne energije za toplotne potrebe; korišćenje za kombinovanu proizvodnju električne energije i toplote u industriji i većim gradovima; regionalno povezivanje;

– prioritetne aktivnosti: uspostavljanje najmanje dve regionalne interkonekcije do 2020. godine i završetak gasifikacije Srbije.

DOKUMENTACIJA KORIŠĆENA PRILIKOM IZRADE

PROSTORNOG PLANA

U toku izrade Prostornog plana korišćena je i prethodno usvojena planska dokumentacija u vezi sa izgradnjom predmetnog gasovoda:

-Plan detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Kumarevo-Predajane sa pratećim objektima na teritoriji Grada Leskovca („Službeni glasnik grada Leskovca”, broj 2/11)

-Izmene i dopune plana detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Kumarevo-Predajane sa pratećim objektima na teritoriji Grada Leskovca /na deonicama obuhvata – između temena: T2 – T3, T4 – T5, T9 – T10 i T13 – T14/ („Službeni glasnik grada Leskovca”, broj 1/13)

-Plan detaljne regulacije razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje sa pratećim objektima na teritoriji opštine Vladičin Han („Službeni glasnik grada Vranja”, broj 35/10)

Pored planske dokumentacije, korišćena je tehnička dokumentacija:

-Generalni projekat razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje, na području grada Leskovca i opštine Vladičin Han, za deo od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice teritorija opštine Vladičin Han i grada Vranja, koji je prihvaćen od strane Republičke revizione komisije za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije (Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli Prethodne studije opravdanosti i Generalnog projekta br. 350-01-00273/2013-04 od 13. septembra 2013. godine).

2. PRINCIPI I CILJEVI IZGRADNJE SISTEMA

2.1. PRINCIPI IZGRADNJE SISTEMA

Planiranje prostornog razvoja posebne namene zasnovano je na sledećim principima izgradnje sistema:

Princip održivog prostornog razvoja energetske infrastrukture koji definiše i naglašava potrebu korišćenja ekološki pogodnih izvora energije, pre svih prirodnog gasa kao ekološki prihvatljivog izvora energije koji sa više aspekata može pozitivno uticati na zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine

Princip zaštite životne sredine, zaštite i uređenja prirodnih i kulturnih dobara i stvorenih vrednosti. Neophodno je pre svega definisati mere za očuvanje, unapređenje i zaštitu životne sredine i prirodnih resursa, a pre svega mere zaštite od rizika i negativnih uticaja na životnu sredinu unutar obuhvata Prostornog plana. Takođe, neophodna je zaštita stvorenih vrednosti u domenu izgrađenih naselja i postojećih infrastrukturnih objekata u obuhvatu Plana.

Interregionalno i prekogranično povezivanje predstavlja jedan od glavnih faktora razvoja regiona, naročito u domenu energetike i gasovodne infrastrukture. Neophodno je omogućiti konkurentnost i podizanje ekonomske moći regiona međusobnim povezivanjem sa širim okruženjem u energetskom smislu. Razvoj sistema gasifikacije koji omogućava izgradnja razvodnog gasovoda, kao i razvoj ostalih infrastrukturnih mreža osiguraće uravnoteženi razvoj u prostoru i omogućiti visok komunalni standard, regionalnu konkurentnost kao i minimalnu devastaciju prostora.

Održavanje bezbednosti i stabilnosti sistema u cilju uspešnog funkcionisanja, zaštite ljudi i imovine od potencijalnih akcidenata na gasovodnom sistemu i zaštite prirode, prirodnih i kulturnih vrednosti u obuhvatu Prostornog plana.

Poštovanje važeće zakonske regulative u svim fazamaprilikom planiranja, izgradnje i korišćenja razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje;

Zadatak izrade Prostornog plana je pre svega utvrđivanje koncepcije razvoja, uređenja, korišćenja i zaštite prostora posebne namene i usklađivanje sa ostalim izgrađenim i planiranim infrastrukturnim sistemima koji se ukrštaju sa razvodnim gasovodom RG 11-02 Leskovac-Vranje ili se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini (u obuhvatu plana). Neophodno je obezbediti racionalno korišćenje i očuvanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta, vodnih i ostalih prirodnih resursa.

2.2. OPŠTI I OPERATIVNI CILJEVI

Opšti cilj jeste izgradnja i stavljanje u funkciju dela razvodnog gasovoda RG 11-02, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice opštine Vladičin Han i grada Vranja koji će pomoći prostornoj i energetskoj integraciji područja Južne Srbije u sistem snabdevanja prirodnim gasom Republike Srbije.

Prostorni razvoj područja posebne namene – koridora razvodnog gasovoda zasnivaće se na ostvarivanju operativnih ciljeva:

utvrđivanje planskih rešenja kojima se rezerviše prostor za izgradnju razvodnog (magistralnog) gasovoda u delu od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice opštine Vladičin Han i grada Vranja, utvrđuje poseban režim zaštite gasovoda i objekata u funkciji gasovoda;

određivanje pojaseva zaštite gasovoda i sprovođenje režima unutar tih zona zaštite gasovoda sa ciljem sprečavanja mogućih posledica eventualnih hazarda na gasovodnom sistemu;

omogućavanje planskog razvoja infrastrukturnih sistema u neposrednom kontaktu sa magistralnim gasovodom;

funkcionalni razmeštaj i planiranje novih kompatibilnih namena;

zaštita prirode, prirodnih resursa i zaštićenih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara u koridoru magistralnog gasovoda;

usklađivanje opšte i posebnih šumsko-privrednih osnova i programa gazdovanja šumama i planiranog razvoja gasovoda (očuvanje šumskog fonda, antierozivna zaštita, zaštita šuma od požara kroz primenu odgovarajućih mera i sl);

obezbeđenje uslova za razvoj sistema gasifikacije i snabdevanje potrošača prirodnim gasom;

unapređenje i izgradnja potrebne infrastrukture za razvoj industrije.

2.3. KONCEPCIJA REŠENJA SISTEMA

Na teritoriji grada Niša i opštine Doljevac izgrađena je deonica magistralnog gasovoda MG-11 od Glavnog razdelnog čvora – GRČ „Niš”, do odvajanja za pravac prema Prokuplju i Kuršumliji (GRČ „Orljane”), u dužini od oko 22 km. Prečnik izgrađenog gasovoda je 508 mm, maksimalni radni pritisak je 50 bar i kroz njega će se transportovati gas za napajanje u oba pravca – Niš – Prokuplje – Priština i Niš – Leskovac – Vranje – Bujanovac – Preševo – granica Republike Makedonije. Od GRČ „Orljane” do GRČ „Leskovac” izgrađen je razvodni gasovod RG 11-01, dužine oko 27 km, prečnika 323.9 mm i maksimalnog radnog pritiska 50 bar. Donet je i Zakon o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje magistralnog gasovoda MG-11 („Službeni glasnik RS”, broj 104/09).

Na delu gasovoda od GRČ „Leskovac” do granice sa Republikom Makedonijom, planirana je izgradnja deonice razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vladičin Han-Vranje. Ukupna dužina ove deonice gasovoda je oko 70 km, planiranog prečnika ø 323.9 mm (konačan prečnik će se odrediti projektom za građevinsku dozvolu – ø 323.9 ili 508,0 mm) i maksimalnog radnog pritiska 50 bar. Treća deonica razvodnog gasovoda je planirana kao RG 11-03 Vranje-granica Republike Makedonije. Planirani prečnik gasovoda je ø 273 mm, a dužine je oko 44 km i radnog pritiska do 50 bar.

Ukupna dužina gasovoda od GRČ „Niš” do planirane primopredajne stanice Srbija/Republika Makedonija, na granici sa Republikom Makedonijom iznosi oko 165 km.

Konekcija između dela magistralnog gasovoda koji se nalazi u obuhvatu Prostornog plana i ostatka magistralnog gasovodnog sistema MG-11 biće na početku trase – Blok stanica „Velika Kopašnica” i na granici opština Vladičin Han i grada Vranja. Uz planiranu trasu magistralnog gasovoda planirane su glavna merno regulacione stanica (GMRS) Vladičin Han kao i odgovarajuće blok stanice – BS „Suševlje”, BS „Vladičin Han” i BS „Vrbovo”. Ukupna dužina gasovoda u obuhvatu Prostornog plana je oko 44.5 km.

Realizacija razvodnog gasovoda RG 11-02, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice opštine Vladičin Han i grada Vranja omogućiće pre svega viši stepen očuvanja životne sredine, stvaranje nove društvene vrednosti, povećanje broja radnih mesta u periodu izgradnje i eksploatacije gasovoda.

2.4. REGIONALNI ZNAČAJ SISTEMA I FUNKCIONALNE VEZE

Prostornim planom Republike Srbije određeni su strateški prioriteti u periodu do 2014. godine u energetici Republike Srbije. Jedan od prioriteta je razvoj gasovodnih sistema i gasifikacija gradova Republike Srbije (stalan prioritet u planskom periodu) kao i povezivanje sa gasovodnim sistemima susednih država.

Razvodni gasovod RG 11-02 Leskovac – Vranje predstavlja integralni deo magistralne gasovodne mreže Republike Srbije i ima strateški značaj za razvoj sistema gasifikacije južnog dela Srbije. Izgradnja ovog dela razvodnog gasovoda ima za cilj da obezbedi nastavak razvoja gasifikacije na teritoriji opština Južnog Pomoravlja, pre svih opština Vlasotince, Surdulica, Vladičin Han kao i grada Vranja. Razvoj gasifikacije omogućuje i stvara preduslove za ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta kao i poboljšanje kvaliteta životne sredine, uz mogućnost smanjenja razlika između razvijenijih i manje razvijenih delova teritorije Srbije, kojima pripadaju opštine na jugu Srbije.

Izgradnjom ovog dela razvodnog gasovoda visokog pritiska (pritiska do 50 bar) stvoriće se uslovi za dalji razvoj gasifikacije na teritoriji juga Srbije, sve do opština Bujanovac i Preševo. Pored izgradnje razvodnog gasovoda, planira se i izgradnja glavnih merno regulacionih stanica (GMRS) koje će uz razvodni gasovod predstavljati osnovu sistema razvoja i distribucije prirodnog gasa na teritoriji juga Srbije.

Najveći planirani potrošači prirodnog gasa u delu konzumnog područja razvodnog gasovoda RG 11-02 (uključujući i potrošače van obuhvata Prostornog plana) su područja Leskovca, Vlasotinca, Vladičinog Hana, Surdulice, Vranjske Banje i Vranja.

Nastavkom izgradnje razvodnog gasovoda visokog pritiska u delu od opštine Vladičin Han i grada Vranja do granice sa Republikom Makedonijom stvoriće se uslovi povezivanja gasovodnih sistema Republike Srbije i Republike Makedonije.

Regionalni značaj razvoja sistema gasifikacije ogleda se u sigurnom, redovnom, kvalitetnom i pouzdanom snabdevanju energijom i energentima svih potrošača na jugu Srbije, kao i stvaranje uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema. Ovo će omogućiti usklađivanje rada i razvoja energetskih proizvodnih sistema sa potrebama sektora potrošnje energije, kao i racionalizacija potrošnje svih vidova energije.

Korišćenje prirodnog gasa kao energenta u industriji i u širokoj potrošnji ima za cilj i da se smanji potrošnja električne energije i na taj način oslobode određeni instalisani kapaciteti u elektropostrojenjima za potrebe novih potrošača.

3. PLANSKA REŠENJA

3.1. OPIS SISTEMA RAZVODNOG GASOVODA RG 11-02 LESKOVAC-VRANJE, DEONICA OD BLOK STANICE „VELIKA KOPAŠNICA“ DO GRANICE PODRUČJA OPŠTINE VLADIČIN HAN I GRADA VRANJA

3.1.1.Opis trase razvodnog gasovoda

U obuhvatu Prostornog plana projektovan je čelični gasovod za maksimalni radni pritisak do 50 bar. Trasa gasovoda je planirana kao podzemna na celoj trasi u obuhvatu Prostornog plana. Ukupna dužina ove deonice gasovoda je oko 44,520 km. Preliminarni planirani prečnik razvodnog gasovoda generalnim projektom je ø 323.9 mm. Konačni prečnik planiranog gasovoda odrediće se projektnom dokumentacijom u cilju dodatnog snabdevanja prirodnim gasom Republike Makedonije. Nakon provera raspoloživih kapaciteta predmetnog čeličnog razvodnog gasovoda i hidrauličkog dimenzionisanja, projektom za građevinsku dozvolu će se definisati prečnik gasovoda – nazivni prečnik DN 300 (323,9 mm) ili nazivni prečnik DN 500 (508,0 mm). Konačan prečnik gasovoda neće uticati na pravila uređenja i građenja u smislu Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13), Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i Zakona o planiranju i izgradnji. Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar definisani su identični uslovi za planiranje gasovoda nazivnih prečnika od DN150 do DN500, uključujući i DN500.

Početna tačka razvodnog gasovoda je blok stanica „Velika Kopašnica” na teritoriji katastarske opštine Velika Kopašnica. Od početne tačke trasa kreće u pravcu jugozapada, prelazi Kopašničku reku između prelomnih tačaka T1 i T2, penje se preko prevoja između brda Orlovak i Gola Arnica i skreće u pravcu severoistoka prema državnom putu I A reda br.1 Leskovac-Grdelica-Predejane-Vladičin Han-Vranje (stara oznaka M-1, postojeći autoput Niš-Skoplje) i reci Južnoj Moravi.

Gasovod se ukršta i prolazi ispod puta, skreće u pravcu jugoistoka i vodi se paralelno sa državnim putem I A reda br.1 Leskovac-Grdelica-Predejane-Vladičin Han-Vranje, teritorijom KO Oraovica. Nakon prelaska Manastirskog potoka, gasovod skreće u pravcu severoistoka i prelazi reku Južnu Moravu između tačaka T5 i T6 i prelazi na teritoriju KO Grdelica Varoš. Prelaz je predviđen na delu projektovanog regulisanog korita ispod mosta novoprojektovanog autoputa E-75 (regulacija predviđena projektom autoputa).

Trasa gasovoda nastavlja u pravcu jugoistoka, paralelno sa rekom Južnom Moravom (pored regulisnog i neregulisnog dela korita) do ukrštanja sa lokalnim putem i prolaska ispod postojećeg železničkog mosta (prelomne tačke gasovoda T10 i T11) na pruzi Niš-granica Republike Makedonije i do prelaza preko reke (prelomne tačke gasovoda T11 i T12). Prelomna tačka T11 se nalazi u KO Grdelica (varoš), a tačka T12 u KO Oraovica.

Trasa gasovoda nastavlja ravnicom uz Južnu Moravu, u delu između autoputa i Južne Morave, pri čemu prolazi ispod prilaznog puta Grdelici sa petlje Grdelica, obilazi projektovanu naplatnu rampu na autoputu E-75 i završava iza prelaza Oraovačke reke.

Trasa gasovoda iza Oraovačke reke prolazi ispod železničke pruge Niš-granica Republike Makedonije i lokalnog puta. Trasa gasovoda nastavlja u pravcu jugoistoka, prolazi ispod postojećeg mosta (poznatog kao „Sarajevski most”) na državnom putu I A reda br. 1 Leskovac-Vranje i budućeg projektovanog mosta za autoput E-75.

Trasa gasovoda će se polagati uz regulisano korito reke Južne Morave, obilazi naseljeno područje i ukršta se sa uređenim koritom reke Bistrice i reke Južne Morave (prelaz između tačaka T23 i T24) i nastavlja u KO Bojišina.

Od ovog prelaza ispod Južne Morave, gasovod više puta prelazi sa jedne obale Južne Morave na drugu. Trasa gasovoda se ukršta sa Malićkom rekom, Palojskom rekom, Ličindolskom rekom i pojedinim potocima i prolazi ispod mostova auto-puta E-75, preko Južne Morave.

Od tačke T41, (KO Palojce), trasa gasovoda prelazi železničku prugu Beograd-državna granica i državni put I A reda br.1, da bi se u dužini od oko 1 km vodila na brdovitoj desnoj strani reke Južne Morave u pravcu juga i jugoistoka. Između tačaka T49 i T50 gasovod prelazi na teritoriju KO Ličin Dol. Trasa gasovoda od tačke T51 skreće u pravcu jugozapada i prelazi ispod puta I A reda br. 1.

Trasa gasovoda nastavlja u pravcu juga prelazeći naizmenično sa jedne na drugu stranu reke Južne Morave teritorijom KO Ličin Dol, KO Krpejce i KO Predajane Selo. Kod Predejana trasa gasovoda prolazi ispod postojećeg železničkog mosta i budućeg mosta autoputa E-75 i obilazi Predajane sa zapadne strane i nalazi se na levoj obali reke Južne Morave.

Trasa gasovoda se na trasi ukršta sa više desnih i levih pritoka reke Južne Morave (Koračevski potok, Krpejski potok, Bakarni potok …).

Trasa zatim ulazi u područje novoprojektovane petlje Predejane na autoputu E-75, gde se ukršta podbušivanjem sa prilaznim putem, prolazi ispod nadvožnjaka autoputa i drugog pristupnog puta.

Trasa gasovoda u nastavku se vodi teritorijom KO Koraćevac i KO Repište najvećim delom levom obalom Južne Morave, usaglašavajući se sa trasom postojeće železničke pruge, projektovanog autoputa E-75 i postojećeg državnog puta I A br. 1, sa njihove suprotne strane i prelazeći Caričin potok. Od tačke T86 do tačke T99 trasa gasovoda više puta prelazi granicu opština Leskovac i Vladičin Han

Trasa gasovoda vodi se u najvećem delu sa leve strane reke Južne Morave u pravcu naseljenog mesta Džep, ispred koga prolazi ispod mosta na autoputu E-75. Trasa gasovoda prolazi ispod mosta na državnom putu I A reda br.1 i mosta na autoputu E-75, i prolazi pored kamenoloma Momin kamen. U tom delu trasa gasovoda se vodi levom obalom reke Južne Morave, u pravcu juga, u prostoru između puta I A reda br.1 i korita reke Južne Morave. Gasovod nastavlja u pravcu juga sve do prolaza ispod postojećeg mosta na postojećem državnom putu II reda br.132 Leskovac-Vladičin Han-Vranje (stara oznaka R-214) između prelomnih tačaka T139 i T140.

Između prelomnih tačaka trase gasovoda T146 i T147 trasa gasovoda prolazi ispod mosta državnog puta I A reda br.1, paralelno sa Južnom Moravom, u neposrednoj blizini ulaza državnog puta u tunel Manajle. Trasa gasovoda nastavlja da sledi tok reke Južne Morave, uz državni put II reda br.132, ka ušću Letoviške reke u Južnu Moravu.

Trasa gasovoda prelazi uređeno korito Letoviške reke i vodi se paralelno sa državnim puta II reda br.132, sa kojim se i ukršta. U prelomnoj tački T172 gasovod skreće u pravcu jugoistoka i ukršta se sa železničkom prugom Niš – granica Republike Makedonije, a zatim se ukršta sa rekom Južnom Moravom.

Trasa gasovoda nastavlja u pravcu jugoistoka, ka Vladičinom Hanu, prelazeći pri tome preko brda u kome je putni tunel Kržince. Do tačke T177 gasovod prelazi preko lokalnog puta, a zatim skreće i nastavlja u pravcu juga, prelazeći preko vodotoka Džemin do.

Trasa gasovoda nastavlja u pravcu juga, zapadno od planiranog autoputa E-75. Gasovod se od tačke 184 ukršta sa lokalnim putevima i nastavlja do planirane GMRS „Vladičin Han”. Trasa gasovoda skreće u pravcu istoka i prolazi ispod projektovanog mosta na autoputu E-75.

Trasa gasovoda u prelomnoj tački T201 skreće u pravcu zapada, prolazi ispod planiranog puta E-75 i državnim putem I A reda br.1, skreće u pravcu juga do Blok stanica (BS) „Vladičin Han”. Od BS „Vladičin Han” trasa gasovoda nastavlja u pravcu juga, dolinom reke Južne Morave ka teritoriji grada Vranja.

U nastavku trasa gasovoda se kreće u pravcu juga, pri čemu se ukršta sa uređenim koritom potoka Čivlak, Dekutinskom rekom, potokom Golema dolina, kanalom Vrla 4, potokom Jelašnica, Vrbovskom rekom i potokom Miročka dolina. Trasa gasovoda nastavlja do blok stanice BS „Vrbovo”, nakon koje dolazi do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja.

Koordinate prelomnih tačaka trase gasovoda date su orijentaciono, a precizno će se utvrditi tehničkom dokumentacijom (projektom za građevinsku dozvolu). Nakon izrade projekta za građevinsku dozvolu, one postaju sastavni deo Prostornog plana, u smislu sprovođenja Prostornog plana. Tehničkom dokumentacijom moguće je zbog uslova na terenu pomeranje prelomnih tačaka gasovoda (korekcija trase) unutar Pojasa detaljne razrade, sa obavezom da korigovana trasa gasovoda bude u saglasnosti sa izdatim uslovima nadležnih institucija i u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar i drugih važećih propisa.

U obuhvatu Prostornog plana trasa gasovoda se velikim delom nalazi u aluvionu reke Južne Morave i planira se duž jedne i duž druge obale u zavisnosti od meandriranja reke i postojećeg slobodnog prostora. Ovo je uslovilo veći broj prelaza gasovoda ispod korita reke Južne Morave i oni će biti orijentaciono prikazani i obeleženi na referalnoj karti broj 2 „Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja” i u tabeli 3. Ukrštanje gasovoda sa vodotokovima, u tekstualnom delu Prostornog plana.

Za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja postrojenjima u funkciji gasovoda, paralelno sa magistralnim gasovodom RG 11-02 polagaće se optički kabl za telemetriju i upravljanje sistemom odgovarajućeg kapaciteta. Optički kabl će se polagati u istom rovu sa gasovodom, sa njegove desne strane posmatrano u smeru toka gasa (smer Leskovac-Vranje). Početna tačka trase optičkog kabla u obuhvatu Prostornog plana je projektovana završna optička kutija (ZOK) u BS „Velika Kopašnica”, a završna na granici područja opštine Vladičin Han i grada Vranja. Tip i tehničke karakteristike optičkog kabla bliže će se definisati tehničkom dokumentacijom (Projektom za građevinsku dozvolu).

3.1.2.Objekti u funkciji gasovoda

Prostornim planom su definisani objekti u funkciji magistralnog gasovoda. Za izgradnju ovih objekata definisane su površine javne namene.

Glavna merno regulaciona stanica (GMRS)

Glavna merno-regulaciona stanica je stanica opremljena uređajima i opremom za merenje i regulaciju protoka, pritiska i temperature gasa, tehnološki spojena sa magistralnim gasovodom. U okviru ograđenog prostora GMRS nalaziće se priključni gasovod, ulazna Protivpožarna PP slavina, glavna merno-regulaciona stanica, kotlarnica, uređaj za odorizaciju, izlazne protivpožarne PP slavine kao i sva druga oprema neophodna za funkcionisanje sistema, uključujući i unutrašnju saobraćajnicu.

Prostornim planom predviđena je izgradnja Glavne merno regulacione stanice (GMRS) „Vladičin Han”. Prostor GMRS „Vladičin Han”, uključujući i ograđen prostor je dimenzija 28m x 38m i lociran je na katastarskim parcelama 3072 i 3092 KO Vladičin Han. Koordinate prostora predviđenog za lokaciju GMRS „Vladičin Han” date su u pravilima uređenja prostora.

Obezbediće se prilaz GMRS „Vladičin Han” pristupnim putem sa ulice Nikola Tesla u Vladičinom Hanu. Širina kolovoza pristupnog puta je 3,50 m i definisan je na referalnoj karti broj 2 – „Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja”. Okvirni kapacitet GMRS je 5000 m3/h, a tačan kapacitet merno-regulacione stanice će se utvrditi tehničkom dokumentacijom. Na lokaciji glavne merno regulacione stanice se predviđa i izgradnja blok stanice, kao i odvojak za razvodni gasovod prema Surdulici.

Za funkcionisanje GMRS „Vladičin Han” neophodno je obezbediti napajanje električnom energijom. Potrebno je obezbediti priključak u skladu sa uslovima P.D. „Jugoistok” d.o.o Niš – ogranak ED Vranje. Za obezbeđenje telekomunikacionog priključka za planiranu GMRS „Vladičin Han” potrebno je položiti optički kabl prema uslovima telekomunikacionog operatera.

Blok stanice (BS)

Blok stanica je stanica na gasovodu, opremljena zapornim organima i drugom potrebnom armaturom i uređajima za zatvaranje i pražnjenje pojedinih delova gasovoda.

Prostornim planom predviđena je izgradnja BS „Suševlje”, BS „Vladičin Han” i BS „Vrbovo”.

Prostor predviđen za smeštaj BS „Suševlje” je pravougaonog oblika, dimenzija 15 m x 15 m, unutar koga će kompleks blok stanice biti ograđen ogradom maksimalne visine do 2.5 m. BS je locirana na k.p.br. 2248, KO Suševlje. Prilaz BS „Suševlje” obezbeđen je pristupnim putem sa državnog puta 2. A reda br. 158. Širina kolovoza pristupnog puta je 3,50 m. Pristupni put i blok stanica su definisane na Karti detaljne razrade sa elementima sprovođenja.

Planirani prostor BS „Vladičin Han” je dimenzija 17 m x 17 m i sva oprema se nalazi unutar prostora predviđenog za smeštaj te BS. BS je locirana na katastarskim parcelama broj 288/2 i 289/1 KO Polom. Prilaz BS „Vladičin Han” obezbeđen je sa ulice Moša Pijade u Vladičinom Hanu pristupnim putem, širine kolovoza 3,50 m, precizno definisanim Karti detaljne razrade sa elementima sprovođenja.

BS „Vrbovo” je locirana na prostoru dimenzija 13 m x 15 m unutar koga će kompleks BS biti ograđen ogradom maksimalne visine do 2.5 m. BS je locirana na k.p.br: 1462, 1463 KO Vrbovo. Obezbeđen je prilaz BS „Vrbovo” pristupnim putem sa novoprojektovanog puta koji je sastavni deo projekta autoputa i njegov alternativni pravac. Širina pristupnog puta je 3,50 m i prikazan je na Karti detaljne razrade sa elementima sprovođenja.

Koordinate GMRS „Vladičin Han” i BS „Suševlje”, BS „Vladičin Han” i BS „Vrbovo” date su u glavi 4.1.3.2. Opšta pravila za formiranje građevinskih parcela javne namene i pravila urbanističke regulacije za građevinske parcele objekata u funkciji gasovoda.

Optički kabl za telemetriju

Paralelno sa magistralnim gasovodom RG 11-02 polagaće se optički kabl za telemetriju i upravljanje sistemom odgovarajućeg kapaciteta. Optički kabl će se polagati u istom rovu kao i gasovod, sa njegove desne strane posmatrano u smeru toka gasa (smer Leskovac-Vranje). Za polaganje optičkog kabla u rov će se polagati polietilenska cev u koju će se izvršiti uduvavanje optičkog kabla, prečnika 50 mm.

Na čitavoj dužini trase potrebno je položiti jednu PE cev od kvalitetnog polietilena visoke gustine (HD), u koju se optički kabl kasnije uduvava. PEHD cev se polaže u iskopan rov. Prolazak PEHD cevi za optički kabl ispod saobraćajnica i železničke pruge predviđen je kroz hidroizolovanu čeličnu zaštitnu cev prečnika ø 114.3 mm, postavljenu podbušivanjem ili utiskivanjem. Kod prelaza reke Južne Morave, ova zaštitna cev se postavlja iznad armirano betonske obloge radne gasovodne cevi. Projektnom dokumentacijom će se odrediti konačni prečnici PEHD cevi i zaštitne cevi. Nakon izgradnje optičkog kabla za telemetriju i upravljanje sistemom neophodno je obeležiti trasu zbog lakšeg pronalaženja kabla prilikom intervencije kao i redovnog održavanja, u skladu sa propisima.

3.1.3.Infrastrukturni objekti u funkciji gasovoda

Elektroenergetske mreže i objekti

Osnovna strategija daljeg razvoja elektroenergetskog sistema je da stvori optimalno rešenje sigurnog, kvalitetnog i ekonomičnog snabdevanja električnom energijom svih potrošača u zahvatu plana .

Snabdevanje električnom energijom postojećih potrošača i dalje će se vršiti iz već navedenih postojećih trafostanica koje su van zahvata plana kao i iz trafostanica u zahvatu plana.

Za potrebe obezbeđenja električne energije za planiranu GMRS „Vladičin Han” potrebno je položiti kablove od planirane lokacije do trafostanice 10/0,4 kV „Jovan Skerlić” a koja se nalazi van zahvata plana. Kabl će se položiti u regulacionom pojasu planiranog pristupnog puta kao i u okviru regulacije postojećih saobraćajnica, sa rešenjem koje će biti razrađeno tehničkom dokumentacijom.

Telekomunikaciona mreža

U slučaju potrebe izgradnje priključka na TK mrežu, priključak će se rešavati projektnom dokumentacijom od objekta GMRS do postojećeg izvoda, u regulacionom pojasu planiranog pristupnog puta kao i u okviru regulacije postojećih saobraćajnica.

Pristupni putevi u funkciji gasovoda i objekata gasovoda

Pristupni putevi planirani su u funkciji pristupa objektima gasovoda, i to GMRS „Vladičin Han”, BS „Suševlje”, BS „Vladičin Han” i BS „Vrbovo” i prikazani su na referalnoj karti br. 2.

Pristupni put do blok stanice „Suševlje” je planiran preko postojećeg atarskog puta. Preko postojećeg železničkog prelaza planirani pristupni put za blok stanicu je povezan sa državnim putem 2. A reda br. 158 novoprojektovanom pristupnom saobraćajnicom širine od 3,5 m predviđenom projektom autoputa. Mesto povezivanja pristupnog puta sa novoprojektovanom pristupnom saobraćajnicom je definisano koordinatnom tačkom br. 5.

Pristupni put do GMRS „Vladičin Han” je planiran delom preko postojećeg atarskog puta a delom preko ostalih parcela zbog nepovoljnog terena. Planirani put se prostire ispod nadputnjaka planiranog autoputa, a povezivanje sa ulicom Nikole Tesla u Vladičinom Hanu vrši se u koordinatnoj tački br. 25.

Pristupni put do blok stanice „Vladičin Han” je planiran delom preko postojećeg atarskog puta a delom preko ostalih parcela do ulice Moše Pijade u Vladičinom Hanu. Planirani pristupni put prolazi ispod nadputnjaka postojećeg državnog puta 1.B reda br. 44 i povezivanje sa ulicom Moše Pijade se vrši u koordinatnoj tački br. 37.

Pristup blok stanici „Vrbovo” je planiran pristupnim putem koji se prostire preko par parcela do novoprojektovanog (paralelnog-nekomercijalnog) puta koji je sastavni deo projekta autoputa i njegov je alternativni pravac. Mesto povezivanja je definisano koordinatnom tačkom br. 42.

3.1.4. Pojasevi u funkciji planiranja, izgradnje i zaštite razvodnog gasovoda

Prostornim planom utvrđen je koridor razvodnog gasovoda RG-11-02 u širini od 400 m, 200 m mereno levo i desno od ose gasovoda. Unutar ovog koridora Prostornim planom su utvrđeni sledeći pojasevi razvodnog (magistralnog) gasovoda:

pojas detaljne razrade – pojas širine 60 m, po 30 m sa obe strane magistralnog gasovoda mereno od ose gasovoda, proširen za područje neophodno za utvrđivanje pristupnih puteva do objekata u funkciji gasovoda i neophodno proširenje područja u kome je moguće utvrditi trasu razvodnog gasovoda

eksploatacioni pojas gasovoda – pojas ukupne širine 12 m, po 6 m sa obe strane gasovoda, računajući od ose gasovoda

uži pojas zaštite gasovoda – pojas zaštite gasovoda ukupne širine 60 m, po 30 m sa obe strane magistralnog gasovoda, mereno od ose gasovoda

zaštitni pojas gasovoda (pojas kontrolisane izgradnje) – pojas širine 400 m, po 200 m sa obe strane gasovoda, računajući od ose gasovoda, odnosno po 170 m mereno od granice užeg pojasa zaštite gasovoda.

Pored ovih pojaseva, u toku izgradnje razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja uspostavlja se radni pojas širine 14 m, 8 m levo i 6 m desno od gasovoda (u smeru toka gasa – Leskovac-Vranje). U toku izrade tehničke dokumentacije i izgradnje gasovoda, zbog uslova na terenu i eventualnih drugih problema tehničkog karaktera, kao i zbog efikasnosti i bezbednosti prilikom izgradnje gasovoda moguće je menjanje širine radnog pojasa i drugačija distribucija planiranih odstojanja radnog pojasa levo i desno od gasovoda.

Režim korišćenja i uređenja prostora pojaseva razvodnog gasovoda

Pojas detaljne razrade granica pojasa detaljne razrade u najvećem delu se poklapa sa granicom užeg pojasa zaštite gasovoda, osim u delu u kome je pojasom detaljne razrade obuhvaćeno područje u kome će se utvrditi pristupni putevi, kao i neophodno proširenje područja u kome je moguće, zbog otežanih uslova na terenu, utvrditi konačnu trasu razvodnog gasovoda i izgraditi predmetni gasovod. Pojas detaljne razrade definisan je popisom obuhvaćenih katastarskih parcela i predstavljen je grafički, na referalnoj karti broj 2. Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja.

Eksploatacioni pojas gasovoda – u eksploatacionom pojasu gasovoda mogu se graditi samo objekti koji su u funkciji gasovoda. U eksploatacionom pojasu gasovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti (postavljanje transformatorskih stanica, pumpnih stanica, podzemnih i nadzemnih rezervoara, stalnih kamp mesta, vozila za kampovanje, kontejnera, skladištenja silirane hrane i teško-transportujućih materijala, kao i postavljanje ograde sa temeljom i sl.) izuzev poljoprivrednih radova dubine do 0,5 m bez pismenog odobrenja operatora transportnog sistema. Zabranjeno je saditi drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu dubinu veću od 1 m, odnosno, za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5 m.

Uži pojas zaštite gasovoda – u užem pojasu zaštite gasovoda, ukupne širine 60 m ne mogu se graditi objekti namenjeni za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je gasovod izgrađen i bez obzira na to u koju klasu lokacije je gasovod svrstan. Postojeći i planirani objekti putne i druge infrastrukture se zadržavaju kao postojeće stanje. Eventualno usaglašavanje i izmeštanje postojeće ili prethodno planirane infrastrukture u obuhvatu Prostornog plana rešavaće se uz saglasnost vlasnika (upravljača) tih objekata. Usaglašavanje će se rešiti kroz izradu projektne (tehničke) dokumentacije. Izgradnja nove putne i druge infrastrukture je moguća, uz obaveznu saradnju sa preduzećem nadležnim za upravljanje gasovodom i objektima u funkciji gasovoda. U svim ostalim slučajevima kada nisu u suprotnosti sa ovim Prostornim planom važe i sprovode se važeći planski i urbanističko tehnički dokumenti jedinica lokalnih samouprava. Uži pojas zaštite gasovoda definisan je u širini od 60 m (po 30 obostrano mereno od ose cevovoda) i predstavljen je grafički, na referalnoj karti sa elementima detaljne razrade.

Zaštitni pojas gasovoda (pojas kontrolisane izgradnje) – zaštitni pojas gasovoda, ukupne širine 400 m (po 170 m mereno od granice užeg pojasa zaštite gasovoda, odnosno po 200 m mereno od ose gasovoda) je pojas u kome drugi objekti mogu da utiču na sigurnost gasovoda. U ovom pojasu se prilikom projektovanja gasovoda utvrđuju četiri klase lokacije, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar .

– klasa lokacije I – pojas gasovoda u kome se na jedinici pojasa gasovoda nalazi do šest stambenih zgrada nižih od četiri sprata;

– klasa lokacije II – pojas u kome se na jedinici pojasa gasovoda nalazi više od 6, a manje od 28 stambenih zgrada, nižih od 4 sprata;

– klasa lokacije III – pojas gasovoda u kome se na jedinici pojasa gasovoda nalazi 28 ili više stambenih zgrada, nižih od četiri sprata ili u kome se nalaze poslovne, industrijske, uslužne, školske, zdravstvene i slične zgrade i javne površine, kao što su: gradilišta, šetališta, rekreacioni tereni, otvorene pozornice, sportski tereni, sajmišta, parkovi i slične površine na kojima se trajno ili povremeno zadržava više od dvadeset ljudi, a nalaze se na udaljenosti manjoj od 100 m od ose gasovoda;

– klasa lokacije IV – pojas gasovoda u kome na jedinici pojasa gasovoda preovlađuju četvorospratne ili višespratne zgrade.

U zaštitnom pojasu gasovoda (pojasu kontrolisane izgradnje) se ne dozvoljava promena utvrđene klase lokacije, odnosno gustine stanovanja i spratnosti novih i planiranih objekata novim planskim dokumentima ili izmenama važećih planskih dokumenata. Postojeća planska dokumentacija kao i izgrađeni objekti definišu se kao postojeće stanje. Dozvoljena je rekonstrukcija, sanacija i adaptacija postojećih objekata, kao i izgradnja novih u skladu sa važećim Planskim dokumentima. U ovom pojasu dozvoljena je izgradnja putne i druge infrastrukture sa pripadajućim objektima. U svim ostalim slučajevima kada nisu u suprotnosti sa ovim Prostornim planom važe i sprovode se važeći planski i urbanističko tehnički dokumenti jedinica lokalnih samouprava. Zaštitni pojas gasovoda definisan je i prikazan na referalnim kartama.

Svi navedeni zaštitni pojasevi gasovoda uspostaviće se nakon izgradnje razvodnog gasovoda. Radni pojas se uspostavlja prilikom izgradnje razvodnog gasovoda.

U granicama pojasa detaljne razrade može se utvrditi javni interes za potrebe izgradnje, eksploatacije i održavanja linijskog dela gasovoda i planiranih objekata u funkciji gasovoda (merno regulacionih stanica, blok stanica, pristupnih puteva i infrastrukture), kao i eventualnog uklanjanja ili izmeštanja postojećih objekata.

Tehničkom dokumentacijom (projektom za građevinsku dozvolu) utvrdiće se tačna trasa gasovoda unutar pojasa detaljne razrade. Tehničkom dokumentacijom je moguće pomeranje prelomnih tačaka gasovoda datih ovim Prostornim planom (korekcija trase) unutar pojasa detaljne razrade, sa obavezom da korigovana trasa gasovoda bude u saglasnosti sa izdatim uslovima nadležnih institucija i u skladu sa odredbama Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar i drugim važećim propisima.

3.2. UTICAJ GASOVODA NA RAZVOJ POJEDINIH OBLASTI

3.2.1. Uticaj na prirodu i životnu sredinu i mere zaštite

3.2.1.1. Zaštita i korišćenje prirodnih resursa

Na teritoriji prostornog plana zastupljen je planinsko dolinsko kotlinski reljef. Područje obuhvata deo kompozitne doline Južne Morave između južnog dela Leskovačke i severnog dela Vranjske kotline.

Leskovačka kotlina pripada Panonskom basenu. Po svom postanku predstavlja depresiju u Zemljinoj kori, tektonskog je porekla i bila je dno nekadašnjeg Panonskog mora. Ova kotlina je zatvorena sa svih strana, osim uskog prolaza na jugu, gde ulazi i severu gde izlazi reka Južna Morava, koja je drenira, odvodeći vodu u crnomorski sliv. Dno joj je prekriveno neogenim sedimentima.

Vranjska kotlina u orografskom pogledu predstavlja prostrani basen nejednake širine u gornjem delu Južne Morave od Bujanovca do Vladičinog Hana i Surdulice.

Obod kotline je jasno izražen i sa severa i severozapadne strane ograničen vulkanskim kupastim masivima Grota, Oblika i Krstilovice. Južni obod basena čini Skopska Crna Gora i Rujan planina. Jugoistočnu i istočnu granicu kotline čine planinski masivi Basne Kobile i Kačure. Rudimentalni oblik terasa i terasnih oblika zapažaju se po obodu aluvijalne ravni Južne Morave.

Najznačajniji geomorfološki oblik predstavlja Grdelička klisura koja se čitavom svojom dužinom nalazi na planiranom području. Duga je 34 km, a duboka 550 m i predstavlja prvo suženje u kompozitnoj dolini Južne Morave. Predstavlja morfološko razvođe između Panonskog i Egejskog basena, usečena je u gnajsu i poznata po ekcesivnoj eroziji, akumulaciji i poplavama. Predstavlja jedini objekat geonasleđa na planskom području (objekat istorijsko-geološkog i stratigrafskog nasleđa, starosti mezozoik, profil gornje krede). Ime je dobila po varoši Grdelica na ulazu u klisuru.

Geološka građa terena

Teren na kome je se planira izgradnja gasovoda, izgrađen je u osnovi od kristalastih škriljaca i u njima utisnutih magmatskih stena. Preko ovih stena, nataložene su sedimentne tvorevine krede, tercijara i kvartara.

Starost kristalastih škriljaca Vlasinskog kompleksa je rifejsko-kambrijska. To je geosinklinalna sedimentno-vulkanogena tvorevina, metamorfisana pod uslovima facije zelenih škriljaca i albitisana. Stene ovog kompleksa sastoje se od sericita, hlorita, kvarca i albita kao osnovnih sastojaka, sa kojima su primešani epidot, stilpnomelan, aktinolit, kalcit, retko i granati. Najvažniju grupu stena čine liskunsko-hloritski para-škriljci različitih varijeteta i hloritske orto-stene siromašne liskunom sa kojima su vrlo bliski metabaziti (razlikuju se samo po stepenu metamorfizma). Kvarciti su ređi, a kalkšisti i meta-kvarcporfiri se javljaju samo u veoma retkim slučajevima. Sve ove stene se intenzivno smenjuju vertikalno i bočno. Od starih magmatita otkriveni su granitoidi.

Senonski sedimenti su razvijeni u području Grdeličke klisure, oko Džepa i Mrtvice.

Tercijarni sedimeti su pretežno glinovito-laporoviti i peskoviti sa proslojcima laporaca. Javljaju se u leskovačkom i vranjskom basenu. Većina sedimenata predstavlja tufogene i klastične tvorevine, taložene u jezerskoj sredini tokom miocena i miopliocena. Oni su prekriveni naslagama kvartarnih sedimenata.

Kvartarni sedimenti, debljine u proseku 2.0-20.0m, predstavljeni su deluvijalnim peskovitim glinama, terasnim prašinama i šljunkovima, aluvijalnim prašinastim glinama u površinskom delu i peskovima i šljunkovima u podini i proluvijalnim sedimentima.

Tektonski sklop terena

Na osnovu sadašnjeg geomorfološkog izgleda terena može se zaključiti da je u prošlosti bilo više vulkanskih otvora vezanih za moravsku dislokacionu liniju.

Intenzivna tektonska aktivnost Vranjske kotline uslovila je pojavu vulkanskih dacito-andezitskih stena i njihovih tufova čiji su izlivi uglavnom vezani za rasede i rasedne zone, a izgrađuju uglavnom centralni deo Vranjske kotline. Duž obodnih raseda kotline koji se jasno uočavaju, došlo je do značajnog spuštanja pojedinih blokova terena. U toku tercijara formiran je rased koji je paralelan toku Morave. I danas ovaj deo terena predstavlja labilno tlo, u tektonskom smislu, što nam potvrđuju česti i jaki zemljotresi sa epicentrom u Vranjskoj kotlini.

Hidrogeološke karakteristike terena

Na ispitivanom terenu, na osnovu strukture poroznosti, odnosno tipa izdani, možemo izdvojiti dve celine. Izdvajaju se tereni sa razvijenom intergranularnom i pukotinskom poroznošću. U delu terena razvijen je zbijeni tip izdani koji se smenjuje sa vodonepropusnim sedimentima, a na značajnoj površini razvijene su pretežno nepropusne tvorevine.

Aluvijalni sedimenti Južne Morave i njenih pritoka, imaju međuzrnsku-intergranularnu poroznost koja dozvoljava formiranje najbogatije izdani vode za piće i potrebe industrije i predstavljaju jedine vodopropusne i vodoizdašne sredine u Leskovačkoj i Vranjskoj kotlini. Nivo podzemne vode se kreće od 0.5-5.0m od površine terena.

Na području od Vladičinog Hana do Velike Grabovnice, pukotinski tip izdani ima veliko rasprostranjenje.

Geodinamički procesi i pojave

Za terene zapadno i istočno od Južne Morave je karakteristično da postoje duboke čelenke jaruga i preko 20m sa zatalasanim padinama zahvaćenim klizištima. Za ove delove terena, u slučaju da trasa gasovoda preseca duboke aktivne jaruge i padine zahvaćene klizanjem, potreban je veliki obim radova za pristupne puteve i zaštitu padina od raspadanja, jaružanja i klizanja.

Kod fizičkog raspadanja dolazi do usitnjavanja stenskih masa, a kod hemijskog raspadanja dolazi do prelaska primarnih u sekundarne minerale. Kristalasti škriljci su se pod uticajem insolacije i atmosverilija lako drobili i raspadali. Te procese fizičkih izmena pratile su i hemijske promene izražene u vidu: kaolinisanja, hloritisanja i limonitisanja. Dubina tako stvorene raspadine je različita i iznosi od 2-15m. Ona se može zapaziti u aktivnim jarugama i zasecima lokalnih puteva od Vladičinog Hana do Velike Grabovnice.

Jaružanje je izrazito intenzivan i rasprostranjen proces sa gustom mrežom pojava-jaruga nastalih uglavnom i izmenjenim škriljcima i u rastresitom eluvijalno-deluvijalnom pokrivaču. Jaruge su jednostavne ili razgranate, pravolinijske, krivudave, izlomljene, duge nekoliko desetina do nekoliko kilometra, pretežno „V” profila, dubine i širine otvora i do 20m. Jaruge su sada uglavnom umirene, ređe povremeno aktivne, retko aktivne zbog dobre adekvatne pošumljenosti.

Na širem koridoru trase gasovoda, od Vladičinog Hana do Velike Grabovnice, egzistira veći broj klizišta. Proces klizanja zahvata rastresite humizirane prašinasto-peskovite materijale eluvijalno-deluvijalnog porekla i raspadinu škriljaca. Kliženje nastaje u sezonski jako provlaženom i vodozasićenom materijalu u nagibima, prirodno ili tehnogenim delovanjem. Većina ovih pojava kliženja su izvan uže zone gasovoda za varijantu koja ide aluvijalnom ravni južne Morave. Za varijantu gasovoda koja zahvata padine, ima aktivnih i umirenih klizišta duž trase gasovoda. Klizišta zahvataju padine sa debljom raspadinom, koja su u sadašnjim uslovima umirena ili primirena.

Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90), propisano je da se predmetna lokacija nalazi se u zoni osmog stepena seizmičke skale MSK – 1964. godina, sa verovatnoćom događanja 63%. Koeficijent seizmičnosti određen je sa vrednošću: Ks = 0,05

Zaštita i korišćenje šuma i šumskog zemljišta

Površina obuhvaćena granicom Prostornog plana kojom gazduje JP „Srbijašume” iznosi 2445,59 ha. Osnovne namene šuma obuhvaćenih Prostornim planom su proizvodnja drveta, zaštita od erozije i stalno zaštitne šume (izvan gazdinskog tretmana).

Trasa gasovoda prolazi kroz površine kojima gazduje JP „Srbijašume” na kojima se nalaze sastojine koje prema osnovnoj nameni pripadaju namenskim celinama 26 i 66, a koje predstavljaju šume visoke zaštitne vrednosti, te planom treba predvideti standarde zaštite koji se moraju ispoštovati i da se sve planske aktivnosti sprovode na način koji će obezbediti uslove za očuvanje stabilnosti terena, kao i odgovarajuće bioinženjerske mere, koje predviđaju zaštitu terena od erozije i stalnih i povremenih vodotokova od zasipanja stenskim ili zemljanim materijalom.

Pored ovih namenskih celina, obuhvaćena je i namenska celina „10” – proizvodnja tehničkog drveta.

Namenska celina „10” – proizvodnja tehničkog drveta: prioritetna funkcija je maksimalna i trajna proizvodnja drveta najboljeg kvaliteta, ali se pri tome ne zanemaruju i ostale proizvodne, opštekorisne i socijalne funkcije šuma.

Da bi krajnji cilj, maksimalna i trajna proizvodnja drveta najboljeg kvaliteta bio ostvaren, šuma mora biti u normalnom stanju po svim pokazateljima na datom staništu. Onog momenta kada se šuma nalazi u normalnom stanju, osim proizvodne ostvaruju se i ostale funkcije šuma ili veći broj njih.

Namenska celina „26” – zaštita zemljišta I stepena: prioritetna funkcija šuma u ovoj namenskoj celini je zaštita staništa (zemljišta) od vode, snega, vetra, klizišta i dr. Ugroženost od erozije određena je u suštini sledećim faktorima: nagibom terena, reljefom, tipom zemljišta, ekspozicijom i dr. faktorima.

Namenska celina „66” – stalna zaštita šuma (izvan gazdinskog tretmana): to su šumske površine stalno zaštitnog karaktera, u kojima nema gazdinskih intervencija. U ovu namensku celinu svrstavaju se šume na gornjoj granici šumske vegetacije, šume na jako vrletnim terenima, šume u klisurama i dr.

Neophodno je planom predvideti da se nakon završetka radova sprovede sanacija površina.

Prostornim planom nisu obuhvaćena lovišta kojim gazduje JP „Srbijašume” ali su obuhvaćena lovišta „Bistrica” i „Vlajna” kojima gazduju lokalna lovačka udruženja.

Trasa gasovoda može da dovede do nestanka šumskih zajednica i njihovog nepovratnog gubitka, promena mikroekoloških uslova, promene vodnog režima u zemljištu, sukcesije biljnih i životinjskih zajednica i uslova biotopa. Obzirom da trasa gasovoda doprinosi ugrožavanju staništa, flore, faune i biodiverziteta na sledeće načine: fragmentacijom i uništavanjem staništa, introdukcijom invazivnih vrsta, ostacima ulja, goriva, maziva, upotrebom herbicida u cilju smanjivanja korovske vegetacije, potrebno je poštovati svu zakonsku i podzakonsku regulativu iz oblasti zaštite životne sredine i osmisliti tehničko-tehnološka rešenja propisana Pravilnikom o specijalnim tehničko-tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja („Službeni glasnik RS”, broj 72/10).

Korišćenje šumskog zemljišta usmerava se u skladu sa režimima zaštite prirodnog dobra. Na području Prostornog plana, zabranjuje se krčenje šuma na način koji mogu izazvati procese jake i ekscezivne vodne erozije i nepovoljne promene predela, krčenje šuma i čista seča u prirodnim sastojinama, osim u slučajevima unapređenja postojećeg stanja šuma; kresanje lisnika i prekomerno korišćenje drvne mase u odnosu na ciljeve i principe gazdovanja šumama.

Prema Zakonu o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 93/12), zabranjeno je u šumi bez dozvole sopstvenika, odnosno korisnika šuma:

– postavljanje tabli i oznaka na način kojim se oštećuju stabla;

– postavljanje ograda;

– kretanje motornim vozilima izvan puteva koji su za to namenjeni, osim za

službene potrebe;

– kretanje u zatvorenim i zabranjenim područjima, putevima, ograđenim lovištima,

– kretanje na površinama na kojima se vrše šumski radovi i pošumljavanje, seča, izgradnja objekata.

Shodno Pravilniku o šumskom redu („Službeni glasnik RS”, broj 38/11) seča stabala, izrada, izvoz, iznošenje i privlačenje drveta i drugi način pomeranja drveta sa mesta seče, vrše se u vreme i na način kojim se obezbeđuje najmanje oštećenje zemljišnog pokrivača, kao i sprečavanje zagađivanja zemljišta gorivima, mineralnim ili sintetičkim uljima ili mazivima.

Po Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) zabranjeno je ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode.

Planska rešenja se moraju usaglasiti sa Zakonom o šumama gde je zabranjeno:

– seča stabala zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta drveća;

– odlaganje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada u šumi, na šumskom zemljištu i na udaljenosti manjoj od 200m od ruba šume, kao i izgradnja objekata za skladištenje, preradu ili uništavanje smeća, otrovnih supstanci i ostalog opasnog otpada.

– preduzimanje drugih radnji kojima se slabi prinosna snaga šume ili ugrožava funkcija šume.

– paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200m od ruba šume.

Zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivreda pored ekonomskog značaja, ima i nezamenljivu ulogu u očuvanju poljoprivrednog zemljišta i drugih prirodnih resursa, ruralnih predela, biodiverziteta, kulturno-istorijskog nasleđa i drugih netržišnih dobara od neprocenjive društvene vrednosti. Poljoprivreda doprinosi održivom razvoju obezbeđujući prehrambenu sigurnost, očuvanje prirodnih resursa i zaštitu životne sredine i povećanje zaposlenosti i dohotka u regionalnoj ekonomiji.

Gasovod ima delimičan negativan uticaj na razvoj, uređenje i funkcionisanje seoskih naselja usled zauzimanja dela poljoprivrednog zemljišta izgradnjom objekata gasovoda i izuzimanjem dela poljoprivrednog zemljišta iz proizvodnje.

Područja pod poljoprivrednim zemljištem (ratarsko-stočarska proizvodnja) predstavljaju područja kroz koja najvećim delom prolazi trasa gasovoda.

Zaštita i korišćenje poljoprivrednog zemljišta na području Prostornog plana zasniva se na konceptu održivog poljoprivrednog i ruralnog razvoja. Pod održivim poljoprivrednim i ruralnim razvojem se podrazumeva očuvanje zemljišta, vode, biljnih i životinjskih resursa.

Planom zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta ovog planskog područja daje se fizička osnova za detaljniju razradu održivog razvoja poljoprivrede i sela, s osloncem na sledeće propozicije:

detaljno pedološko istraživanje zemljišta obuhvaćenih radovima izgradnje energetske infrastrukture i oštećenih štetnim agensima iz poljoprivrede, radi popravke degradiranih prostora i sprovođenja mera rekultivacije, na kojima se mora formirati plodno zemljište i otporan biljni pokrivač;

zemljišta na kojima je ustanovljen izvestan stepen zagađenosti, treba preusmeriti na proizvodnju kultura koje oslobađaju zemljište od opasnih i štetnih materija (najčešće nepoljoprivrednih proizvoda – ukrasno bilje, cveće i sl.);

na terenima zahvaćenim radovima izgradnje gasovoda i erozijom, potrebno je definisati i primeniti mere zaštite poljoprivrednog zemljišta, a samim tim i kontrolu njihovog sprovođenja;

zemljište zagađeno jako štetnim materijama (rudarstvo, poljoprivreda) ili izložena jakom dejstvu vodene i eolske erozije, treba nameniti pošumljavanju, a na mestima u blizini naselja i formiranju dekorativnih biljnih zajednica;

zabranjeno je korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta prve, druge, treće, četvrte i pete katastarske klase u nepoljoprivredne svrhe osim izuzetaka zabrane u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 i 41/09);

zemljišta u dolinsko – kotlinskim predelima koja imaju najpovoljniju bonitetnu strukturu i relativno visok stepen izgrađenosti saobraćajne i komunalne infrastrukture (oranice, bašte, voćnjaci, vinogradi), posebno se štite i tretiraju u prostornim planovima, uz uvažavanje svih njihovoh funkcija;

očuvanje tradicionalnih agrarnih sadržaja ruralnih predela od posebne prirodne, kulturno – istorijske i naučne vrednosti;

uvođenje pravnog reda u vlasničke odnose predstavlja osnovni preduslov za racionalno usklađivanje ekonomskih, ekoloških i društvenih aspekata korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Mineralne sirovine

Izgradnja gasovoda na eksploatacionom polju na kojem se vrši eksploatacija mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, može se izvoditi samo po prethodno pribavljenoj saglasnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rudarstvo.

Na osnovu službene evidencije katastra eksploatacionih polja koje se vodi u Ministarstvu rudarstva i energetike utvrđeno je da na teritoriji koju obuhvata nacrt prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja Opštine Vladičin Han i Grada Vranja, postoje sledeća važeća odobrenja za istraživanje i eksploataciju i potvrde o rezervama:

1) Rudarsko preduzeće za istraživanje i eksploataciju metala i nemetala „Grot”, mineralna sirovina kvarcna stena, eksploataciono polje broj 30;

2) AD „Erozija”, Vladičin Han, eksploataciono polje broj 557, kamenolom „Momin kamen”, lokalitet Vladičin Han, određen zaštitni prostor od 100 m. Ovde se vrši eksploatacija dacita kao tehnički građevinski kamen TGK (za potrebe regulacije i uređenja vodotokova) i proizvodnja „kamene kocke”, koja se koristi za izgradnju kolovoza.

3) AD „Erozija”, Vladičin Han, ležište Momin kamen, potvrda o rezervama, mineralna sirovina dacit kao TGK;

4) Preduzeće IGM „8. Septembar”, ležište Polom i Zabel, potvrda o rezervama, mineralna sirovina opekarska glina.

Pored gore navedenih odobrenja za istraživanje i eksploataciju i potvrda o rezervama, Javno preduzeće NIS a.d. Novi Sad, teritorija Republike Srbije južno od Save i Dunava, poseduje rešenje broj 310-02-059/2010-06, mineralna sirovina nafta i gas, list u katastru 1915, prostor omeđen koordinatama 42o15`22„ i 45o03`06„ severne geografske širine i 19o00`54„ i 23o00`43„ istočne geografske dužine.

Eksploatacija mineralnih sirovina obavljaće se na prostorima za koja su odobreni eksploatacioni radovi:

Tabela 2. Pregled lokaliteta i aktivnosti na eksploataciji i istraživanju mineralnih sirovina

Lokalna samouprava

Vrsta radova

Detalji o aktivnosti

Oznaka tačke

X

Y

Opština Vladičin Han

Eksploatacija

Rudarsko preduzeće za istraživanje i eksploataciju metala i nemetala „Grot”, broj rešenja: 04-2378/1, eksploataciono polje broj 30; mineralna sirovina: kvarcna stena

1

4.737.200

7.589.250

2

4.734.625

7.589.250

3

4.734.625

7.586.000

4

4.737.200

7.586.000

Opština Vladičin Han

Eksploatacija

AD „Erozija”, Vladičin Han, kamenolom „Momin kamen”, lokalitet Vladičin Han,

broj rešenja: 310-02-00815/2013-03, eksploataciono polje broj 557;

mineralna sirovina: dacit kao TGK

1

4.735.546

7.589.313

2

4.735.707

7.589.346

3

4.735.811

7.589.358

4

4.735.840

7.589.404

5

4.735.805

7.589.471

6

4.735.732

7.589.527

7

4.735.623

7.589.569

8

4.735.534

7.589.570

9

4.735.480

7.589.525

10

4.735.415

7.589.447

11

4.735.396

7.589.404

12

4.735.501

7.589.346

Opština Vladičin Han

Overene rezerve

AD „Erozija”, Vladičin Han, ležište „Momin kamen”,

broj rešenja: 310-02-00025/2007-06;

mineralna sirovina: dacit kao TGK

1

4.735.707

7.589.346

2

4.735.745

7.589.392

3

4.736.669

7.589.455

4

4.735.629

7.589.410

5

4.735.625

7.589.442

6

4.735.578

7.589.476

7

4.735.520

7.589.472

8

4.735.487

7.589.425

9

4.735.501

7.589.346

10

4.735.546

7.589.313

Opština Vladičin Han

Overene rezerve

Preduzeće IGM „8. Septembar”, ležište Polom i Zabel,

broj rešenja: 310-01-00169/2001-09;

mineralna sirovina: opekarska glina

1

4.728.245

7.588.475

2

4.728.090

7.588.585

3

4.728.095

7.588.290

4

4.728.220

7.588.315

Planska rešenja

Geološka istraživanja i eksploatacija mineralnih sirovina u utvrđenim perspektivnim područjima

Saniranje površina (jalovišta) oko postojećih rudarskih objekata i razvoj projekata koji minimalno ugrožavaju životnu sredinu.

3.2.1.2. Zaštita prirodnih dobara i predela

Na području Prostornog plana ne postoje zaštićena prirodna dobra. Ukoliko se prilikom realizacije Prostornog plana i izvođenja radova izgradnje gasovoda pronađu geološka i paleontološka nalazišta (fosili, minerali, kristali i dr) koja bi mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost, nalazač je dužan da iste prijavi Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, u roku od osam dana od dana pronalaska i preduzme mere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe.

3.2.1.3. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

U obuhvatu katastarskih opština zahvaćenim Planom postoji jedno nepokretno kulturno dobro – Crkva Sv. Bogorodice u Mrtvici (spomenik kulture od velikog značaja) i 39 nepokretnosti pod prethodnom zaštitom, uglavnom arheoloških lokaliteta. Od toga, u planski obuhvat ulazi pet evidentiranih arheoloških lokaliteta (Spisak objekata za koje je potrebno pribaviti konzervatorske uslove).

Opšti uslovi i mere zaštite

Zaštita nepokretnih kulturnih dobara zasnivaće se na odredbama ovog Prostornog plana, Zakona o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS”, br. 71/94, 52/11 i 39/11), propisanim merama i uslova čuvanja, korišćenja i održavanja iz Akta o utvrđivanju nepokretnog kulturnog dobra i uslovima nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Nepokretna kulturna dobra štitiće se zajedno sa prostorom u kome se nalaze i objektima od uticaja na njihov izgled, zaštitu i korišćenje. U prostoru zaštićene okoline moguće je uređenje prostora u funkciji istraživanja, zaštite i prezentacije nepokretnog kulturnog dobra, a u skladu sa uslovima nadležnih službi zaštite. U tom smislu moguće je uređenje pristupnih puteva i staza, obeležavanje i parterno uređenje u cilju obezbeđivanja primarne infrastrukture neophodne za njihovu adekvatnu prezentaciju, a nakon završenih istraživačko-konzervatorskih radova. Sve aktivnosti na uređenju prostora izvoditi tako da svojim postojanjem ne ugrožavaju nepokretno kulturno dobro i evidentiranu nepokretnost niti da svojim karakterom, oblikom ili gabaritom dominiraju nad njima.

Arheološki ostaci predstavljaju važan segment ukupnog nasleđa, koji zbog specifičnih svojstava treba na poseban način tretirati i zaštititi. Specifičnost arheoloških nalaza proističe iz činjenice da su po pravilu skriveni ispod površine zemlje, pa se tek na osnovu stručno vođenih iskopavanja može sa potpunom sigurnošću govoriti o njihovim svojstvima, hronologiji i značaju. S obzirom na navedene okolnosti zaštitu arheoloških nalazišta ili potencijalnih arheoloških lokaliteta moguće je regulisati sistematskim arheološkim istraživanjima, prethodnim sondažnim istraživanjima ili stručnim arheološkim nadzorom tokom izvođenja zemljanih radova.

Planom se utvrđuju opšte mere zaštite nepokretnih kulturnih dobara:

saglasno odredbama čl. 27. i 29. Zakona o kulturnim dobrima, mere zaštite primenjuju se i na evidentirane nepokretnosti (uživaju prethodnu zaštitu). Ukoliko u roku od tri godine od dana evidentiranja ne budu proglašene za nepokretna kulturna dobra, na njih se neće primenjivati mere zaštite;

nosioci prava, obaveza i odgovornosti u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja kulturnim dobrom dužni su da sa izuzetnom pažnjom čuvaju, održavaju kulturno dobro i sprovode utvrđene mere zaštite i da neodložno obaveštavaju nadležni organ za zaštitu spomenika kulture o pravnim i fizičkim promenama nastalim u vezi sa kulturnim dobrom;

nosioci prava, obaveza i odgovornosti u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja kulturnim dobrom nemaju prava da koriste i upotrebljavaju kulturno dobro u svrhe koje nisu u skladu sa njegovom prirodom, namenom i značajem, niti da ruše, prepravljaju, preziđuju ili vrše bilo kakve radove koji mogu dovesti do oštećenja kulturnog dobra ili narušiti njegova svojstva;

sve intervencije na nepokretnim kulturnim dobrima podležu pribavljanju uslova i saglasnosti na izrađenu dokumentaciju Zavoda ta zaštitu spomenika kulture Niš;

zaštićena okolina nepokretnog kulturnog dobra uživa isti tretman kao nepokretna kulturna dobra u pogledu zaštite i obaveze pribavljanja konzervatorskih uslova;

prilikom izvođenja intervencija na nepokretnim kulturnim dobrima u najvećoj meri treba poštovati autentične spomenične vrednosti uz nastojanje da se one što pouzdanije zaštite i afirmišu;

infrastrukturu i objekte privremenog i stalnog karaktera neophodne za turističku prezentaciju nepokretnih kulturnih dobara planirati u skladu sa konzervatorskim uslovima tako da svojim položajem, gabaritom i arhitekturom ne remete vizuru niti pejzažne karakteristike prostora od značaja za adekvatan doživljaj nepokretnog kulturnog dobra;

zabranjuje se izgradnja objekata za ekstrakciju i preradu mineralnih sirovina dnevni kopovi, flotacija, kamenolomi, i sl) koji vibracijama, eksplozijama i na druge načine ugrožavaju kulturno dobro u obuhvatu njegove zaštićene okoline;

zabranjuje se izgradnja industrijskih pogona koji štetnim produktima (vibracije, pepeo, gasovi, i sl) mogu ugroziti kulturno dobro u obuhvatu njegove zaštićene okoline;

zabranjuje se postavljanje montažnih kioska, nadzemnih elektro i TT vodova, kontejnera, kao i deponovanje bilo kakvog otpadnog materijala na prostoru ili u obuhvatu zaštićene okoline nepokretnog kulturnog dobra;

zabranjuje se izgradnja i postavljanje objekata trajnog i privremenog karaktera koji svojim izgledom, gabaritom, karakterom ili namenom mogu da kompromituju spomenička svojstva nepokretnog kulturnog dobra ili degradiraju izgrađene i prirodne elemente njegove zaštićene okoline;

pri projektovanju trasa velikih infrastrukturnih sistema (vodoprivrede, energetike, saobraćaja) nastojati da se maksimalno očuva autentičnost okruženja nepokretnih kulturnih dobara;

ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da o tome obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se čuva na mestu i položaju u kome je otkriven.

Spisak objekata za koje je potrebno pribaviti konzervatorske uslove

Crkva Sv. Nikole i groblje, Prekodolce; 9

Arheološki lokalitet „Šumak”, Repište; 15

Arheološki lokalitet „Ravanište”, Mrtvica; 19

Arheološki lokalitet „Piljakovac”, Kržince; 31

Arheološki lokalitet „Sveti Trojica”, Kržince; 32

Arheološki lokalitet „Gomile”, Kržince; 33

Ukoliko na osnovu prospekcija i studija graditeljskog nasleđa budu evidentirane dodatne nepokretnosti sa statusom prethodne zaštite, na njih će se takođe odnositi odredbe o potrebi pribavljanja konzervatorskih uslova.

3.2.1.4. Zaštita životne sredine

Plansko opredeljenje u oblasti zaštite životne sredine se zasniva na postizanju optimalnog i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i unapređenju prirodnih i stvorenih vrednosti, kao i integrisanju aspekta životne sredine u planska rešenja u vezi sa namenom, uređenjem i izgradnjom prostora, privrednim razvojem, upravljanjem otpadom i obezbeđivanjem održivog razvoja područja.

Kategorizacija kvaliteta životne sredine

Na osnovu kategorizacije utvrđene Zakonom o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, utvrđene su sledeće kategorije životne sredine na području obuhvaćenom Prostornim planom:

1) Područja zagađene i degradirane životne sredine – područja sa prekoračenim graničnim vrednostima zagađivanja i negativnim uticajima na čoveka, biljni i životinjski svet i kvalitet života. Na području Prostornog plana u ovu kategoriju zagađenosti spadaju uži koridor planiranog autoputa E-75 (zbog rizika od ispuštanja polutanata u vazduh, vodu i zemljište) i divlje deponije na planskom području. U ovoj kategoriji zagađenosti nalaze se i lokaliteti eksploatacije i prerade mineralnih sirovina. Za ovu kategoriju treba obezbediti rešenja kojima se sprečava dalja degradacija i umanjuju efekti ograničavanja razvoja.

2) Područje ugrožene životne sredine – sa srednjim uticajem na zagađenje životne sredine: lokaliteti sa industrijskim kapacitetima (prehrambenim, tekstilnim i ostalim industrijama sa ugrađenim sistemima za prečišćavanje vazduha i voda – Vladičin Han, Grdelica), zona intenzivne poljoprivrede u aluvijalnoj ravni reke Južne Morave i širi koridori postojećih državnih puteva I i II reda i železničke pruge. Za ovu kategoriju bi trebalo sprovesti mere unapređenja kvaliteta životne sredine i adekvatniji način korišćenja prirodnih resursa i prostora.

3) Područje kvalitetne životne sredine – područje gde je u maloj meri došlo do promene životne sredine u smislu njene ugroženosti, sa preovlađujućim pozitivnim uticajima na čoveka, živi svet i kvalitet života. U ovu kategoriju se mogu svrstati šumsko zemljište, poljoprivredne voćarske i vinogradarske zone, područja sa prirodnom degradacijom. Za ova područja treba obezbediti rešenja kojima se eliminišu ili umanjuju postojeći izvori negativnih uticaja odnosno uvećavaju pozitivni kao komparativna prednost u planiranju razvoja.

Za nezagađena područja i područja sa malim stepenom zagađenosti predviđaju se mere za održavanje i uvećanje pozitivnog uticaja postojećeg stanja kvaliteta životne sredine, a za ostala područja trebalo bi sprovesti planske mere unapređenja kvaliteta životne sredine usmerene ka optimalnijem načinu korišćenja prirodnih resursa.

Mere zaštite životne sredine

Mere za smanjenje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu

Zaštita životne sredine na području Prostornog plana zasnovana je na konceptu održivog razvoja, usklađivanju korišćenja prostora sa mogućnostima i ograničenjima prirodnih i stvorenih vrednosti (ustanovljeni režimi i mere zaštite) i sa potrebama ekonomskog razvoja, polazeći od načela prevencije i sprečavanja zagađivanja životne sredine i načela integralnosti. To znači, obavezno uključivanje uslova zaštite životne sredine u sve planove, odnosno, programe, kao i sve predviđene aktivnosti i sadržaje u području.

Sistem zaštite životne sredine čine mere, uslovi i instrumenti za:

1) održivo upravljanje, očuvanje prirodne ravnoteže, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bića i

2) sprečavanje, kontrolu, smanjivanje i sanaciju svih oblika zagađivanja životne sredine.

Primenom mera zaštite životne sredine, efekti negativnih tendencija identifikovanih u prostoru korigovaće se u pravcu poboljšanja kvaliteta pojedinih elemenata životne sredine, a primenom svih raspoloživih instrumenata sprečiće se njihovo širenje van utvrđenog planskog okvira.

Mere za smanjenje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja Prostornog plana na životnu sredinu pripremljene su na osnovu rezultata procene uticaja i ciljeva strateške procene.

Zaštita zemljišta ostvaruje se:

– uklanjanjem svih divljih deponija i zabrana nekontrolisanog deponovanja svih vrsta otpada;

– sprovođenjem programa stroge kontrole i zaštite priobalja i vodotokova;

– kontrolom upotrebe agrohemijskih sredstava u cilju smanjivanja zagađenja zemljišta iz poljoprivrede i očuvanje zemljišta koje se odlikuje visokim poljoprivrednim vrednostima;

– ispitivanjem zagađenosti poljoprivrednog zemljišta;

– osmišljavanjem Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta pored značajnih saobraćajnica i duž trase budućeg gasovoda;

– izgradnjom nepropusnih septičkih jama u delovima predmetnog područja bez kanalizacione mreže;

– racionalnim korišćenjem građevinskog i poljoprivrednog zemljišta;

– ograničavanjem širenja naselja i privrednih delatnosti na kvalitetnim poljoprivrednim zemljištima i

– za nove delatnosti i namene u slučajevima kada je to moguće korišćenje postojećeg građevinskog fonda, (umesto „greenfield” davanje prednosti „brownfield” investicijama).

Zaštita vazduha podrazumeva ograničenje ili smanjenje emisija zagađujućih materija i to prvenstveno:

– striktno ograničavanje emisija zagađujućih materija iz saobraćaja i domaćinstava, dalji razvoj sistema gasifikacije i toplifikacije i podsticanje energetske efikasnosti u smislu što racionalnijeg korišćenja energije;

– određenim merama stimulisati građane sa individualnim ložištima na prelazak na alternativne izvore zagrevanja;

– korišćenje alternativnih energetskih izvora sunčeve i geotermalne energije, energije biomase i otpada;

– obezbediti maksimalno očuvanje postojećih šumskih područja i ostale prirodne vegetacije u što većoj meri, kao i njihovo unapređenje i zaštitu od dalje degradacije, zagađivanja i prenamene;

– plansko ozelenjavanje javnih površina i podizanje zelenih koridora duž rečnih tokova i saobraćajnica;

– zasnovati katastar zagađivača vazduha sa podacima o svim stacionarnim izvorima zagađenja vazduha;

– obezbediti automatsko prećenje pokazatelja kvaliteta vazduha radi adekvatne reakcije u slučaju akcidentnih zagađenja i

– razvoj informacionog sistema kvaliteta vazduha preko Ekobiltena i internet prezentacija, sa dostupnom bazom podataka o aktuelnom i desetogodišnjem stanju kvaliteta vazduha.

U domenu zaštite voda i korišćenja voda predviđa se zaštita kvaliteta voda do nivoa propisanih klasa kvaliteta površinskih voda i potpuna zaštita kvaliteta podzemnih voda, u cilju njihovog trajnog očuvanja i unapređenje kvaliteta do stepena koji omogućava njihovo korišćenje za potrebe najzahtevnijih korisnika.

– vraćanje i održavanje u propisanu klasu kvaliteta površinskih voda (kvalitet I, II a i II b klase). Nijedan vodotok ne sme biti u stanju „van klase”;

– rekonstrukcija i sanacija postojećih i izgradnja novih uređaja za prečišćavanje industrijskih otpadnih voda sa predtretmanom toksičnih industrijskih otpadnih voda pre upuštanja u javnu kanalizaciju i ugradnja uređaja za tretman voda zagađenih naftnim derivatima;

– izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – PPOV naselja (centralno gradsko postrojenje, postrojenja za grupu naselja i tipska postrojenja za pojedinačna naselja) na zato prethodno određenim lokacijama;

– izgradnja uređaja za prijem otpadnih voda sa farmi ili domaćinstava koja će se baviti stočarstvom i odvođenje prelivnih voda iz tih uređaja u kanalizaciju (ako je izgrađena) ili njihovo prečišćavanje – ako kanalizacija nije izgrađena;

– potpuna sanitacija naselja i plansko opremanje naselja kanalizacionim sistemima odgovarajućim po tipu (otvoreni ili zatvoreni kanali) i vrsti (mešoviti – opšti, separacioni);

– realizacija antierozionih radova primenom bioloških, biotehničkih i tehničkih mera zaštite i sprečavanje hemijskog ili mehaničkog zagađenja vodotoka, spiranjem zemljišta i/ili štetnih materija;

– planska eksploatacija peska i šljunka iz korita Južne Morave (eliminacija nepovoljnih efekata na biocenozu i režim vodotoka);

– izgradnja kanalske infrastrukture, duž regionalnih puteva, za prikupljanje, odvođenje i ispuštanje u prijemnike zagađenih atmosferski voda nakon njihovog sanitarno ispravnog i prihvatljivog tretmana;

– uvođenje permanentne i sistematske kontrole kvaliteta voda;

– izrada i stalno ažuriranje katastra zagađivača i stvaranje uslova za sanitarno ispravno rukovanje i bezbedno deponovanje muljeva nastalih u procesu tretmana otpadnih voda;

– obavezno obezbeđenje ekosistema potrebnim količinama vode – oplemenjivanje malih voda radi očuvanja flore i faune u vodenim, obalnim i priobalnim ekosistemima;

– zabrana transporta opasnih i otrovnih materija izvan za to predviđenih saobraćajnica i njihovo skladištenje izvan za to predviđenih površina;

– sakupljanje otpada i njegovo deponovanje dozvoljeno je samo na vodonepropusnim i za to namenjenim površinama;

– zabrana izgradnje industrijskih i drugih objekata čije otpadne materije mogu zagaditi vodu i zemljište i ugroziti zdravstvenu ispravnost vode;

– zaštita geotermalnih voda od njihovog nenamenskog i neadekvatnog korišćenja u druge svrhe.

U pogledu zaštite od voda, predviđa se obezbeđenje naselja, privrednih i društvenih sistema i objekata, zemljišta i ostalih dobara od štetnog dejstva voda (na nivou prihvatljivog rizika).

– regulacija i uređenje vodnih tokova i sanacija svih erozionih i bujičnih žarišta;

– zabrana izgradnje novih, dogradnje postojećih objekata i podužno vođenje infrastrukturnih sistema u plavnim zonama;

– izdizanje i dispoziciono rešavanje objekata linijskih infrastrukturnih sistema iznad kote poplavnih voda.

Zaštita biodiverziteta

Antropogenim ili prirodnim uticajem dolazi do promena uslova opstanka i razvoja u prirodi i do izmene celokupnog biodiverziteta. Radi očuvanja biljnog bogatstva potrebno je sprovesti određenu ekološku sanaciju i potpunu zaštitu.

Veoma je važno regulisati zabranu aktivnosti koje mogu ugroziti dalji rast i razvoj vegetacije na teritoriji obuhvaćenoj Prostornim planom.

Zaštita živog sveta obezbeđuje se pri:

– izvođenju svih građevinskih radova;

– transportu potencijalno štetnih materija (goriva i drugih zapaljivih i opasnih supstanci);

– adekvatnoj (neškodljivoj) primeni hemijskih sredstava u poljoprivrednoj proizvodnji;

– lovu i ribolovu – locirati punktove za rečni ribolov i rekreativne aktivnosti, tako da ne predstavljaju opasnost za sanitarnu ispravnost voda i

– gajenju i lov-korišćenju divljači sprovoditi tako da njihov broj bude primeren prirodnim uslovima lovišta.

Mere za smanjenje negativnih i uvećanje pozitivnih uticaja na životnu sredinu u oblasti upravljanja komunalnim otpadom podrazumevaju:

– sanaciju postojećih nesanitarnih smetlišta i rekultivaciju zemljišta radi privođenja planiranoj nameni;

– proširenje sistema sakupljanja otpada na sva naselja u obuhvatu Prostornog plana i preusmeravanje svih tokova otpada ka regionalnim centrima za upravljanje otpadom;

– uspostavljanje sistema primarne separacije otpada na teritoriji Prostornog plana;

– odvojeno sakupljanje opasnog otpada iz domaćinstava, njegovo propisno skladištenje i evakuaciju van područja Prostornog plana;

– evakuaciju i sanitarno odlaganje otpada životinjskog porekla van područja sa uspostavljenim režimima zaštite.

U cilju smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu usled sahranjivanja potrebno je sprečiti neplansko širenje postojećih i formiranje novih groblja.

Formiranje ili proširenje groblja planirati u skladu sa uspostavljenim režimima zaštite.

Mere zaštite od udesa

– gasne kompanije sarađuju sa upravama obuhvaćenih jedinica lokalnih samouprava, komunalnim preduzećima, policijom i vatrogascima na koordiniranoj akciji u sprečavanju nastanka i postupanju u slučaju udesa;

– operater je u obavezi da izradi plan zaštite od požara sa planom intervencije za sve deonice gasovoda (koji se daje na mišljenje Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektoru za vanredne situacije – Upravi za preventivnu zaštitu);

– operater je dužan da plan zaštite od požara sa planom intervencije dostavi nadležnim vatrogasnim službama kako bi, u slučaju potrebe, mogle efikasno da intervenišu.

Tehničke mere zaštite od udesa se sprovode tokom celog perioda eksploatacije, a podrazumevaju:

u skladu sa propisima i standardima redovno ispitivanje, proveru ispravnosti uređaja i instalacija na svakom segmentu sistema;

permanentnu kontrolu stanica, ventila i svih delova sistema za regulisanje pritiska i protoka gasa;

povremenu proveru moguće pojave korozije;

kontrolu trase transportnog cevovoda;

kvalitetno održavanje svih elemenata sistema i redovne remonte;

odorizaciju i detekciju gasa;

permanentan monitoring (opreme, sigurnosti postrojenja u svim fazama rada, posebno na mestima ili zonama gde se mogu desiti havarije i otkazi na sistemu);

zabranu pristupa nestručnim i neovlašćenim licima;

redovnu proveru i održavanje tabli zabrane i upozorenja.

Blagovremeno informisanje i edukacija javnosti (televizija, radio i štampa, štampane poruke-direktne pošte, javne prezentacije itd) od velikog su značaja za sprečavanje i postupanje u slučaju nastanka udesa, kao i upozorenja o opasnostima od nedozvoljenih iskopavanja u pojasu neposredne zaštite koridora gasovoda.

Poljoprivredne proizvođače i komunalne službe treba upoznati sa ograničenjima u zaštitnim koridorima i sa značajem očuvanja svih gasnih komponenti na trasi gasovoda.

Mere koje se sprovode nakon udesa odnose se na obnavljanje radne i životne sredine, popravke i rekonstrukciju svih instalacija stradalih u udesu i uspostavljanje bezbednog nastavka rada sistema. Posle akcidenta – požara, ili eksplozije posledice se otklanjaju kao i posle svakog požara koji nije izazvan paljenjem prirodnog gasa: vrši se sanacija oštećenog dela gasovoda, uklanjaju se izgoreli objekti, visoko rastinje i slično i odvoze na za to namenjenu deponiju.

Mere zaštite od požara

– formiranje dežurnih dispečerskih centra i dežurnih ekipa (rade neprekidno 24 časa i raspolažu odgovarajućim sredstvima veze, preko kojih prosleđuju informacije vezane za rad i požarne opasnosti na gasovodu), sa zadatkom da u situaciji udesa ili požara na gasovodu, prekinu dotok prirodnog gasa na mestu akcidenta zatvaranjem sekcijskih ventila, eliminiše uzroke požarne opasnosti, ukoliko za to postoje uslovi, pruže potrebnu pomoć vatrogasnim jedinicama i evakuišu ljude iz zone potencijalno ugrožene eksplozijom na bezbedno odstojanje;

– u većim naseljima je obavezno organizovanje dobrovoljne vatrogasne službe i sistema kontrole i praćenja u slučaju požara, dok u manjim naseljima ovu ulogu može da obavlja i autohtono stanovništvo;

– vodovodna mreža treba da bude dimenzionisana za eventualna gašenja požara i opremljena uličnim hidrantima i priključcima za vodu u blizini osetljivih zona i objekata;

– sa aspekta izgradnje treba se opredeljivati za materijale koji imaju veći stepen vatrootpornosti;

– saobraćajnom mrežom obezbediti maksimalnu pristupačnost delovima naselja i objektima koji su ugroženi od požara u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povećanog rizika od požara („Službeni list SRJ”, broj 8/95);

– oformiti bezbednosne pojaseve između objekata kojima se sprečava širenje požara;

– u naseljima, u slučaju da požar zahvati veći broj objekata poželjno je da se na pristupačnim i pogodnim mestima postave ili ukopaju priručni tankovi za vodu;

– objekti moraju biti izvedeni u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS”, broj 111/09);

– pridržavati se odredbi Zakona o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni glasnik SRS”, br. 44/77, 45/85 i 18/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 i 54/15);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik PC”, broj 37/13);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ”, br. 53 i 54/88 i 28/95);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ”, broj 11/96);

– realizaciju objekata izvršiti u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za stabilne instalacije za detekciju eksplozivnih gasova i para („Službeni list SRJ”, broj 24/93);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1 KV DO 400 KV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova („Službeni list SFRJ”, broj 6/92);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica („Službeni list SFRJ”, broj 13/78 i „Službeni list SPJ”, broj 37/95);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim normativima za ventilaciju ili klimatizaciju („Službeni list SFRJ”, broj 38/89 i „Službeni glasnik PC”, broj 118/14);

– pridržavati se odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izrade tehničke dokumentacije za objekte visokogradnje („Službeni glasnik PC”, br. 15/08 i 23/15);

– prilikom izrade osnova gazdovanja šumama, neophodno je da se šumske zone i kompleksi ispresecaju protivpožarnim putevima, pojasevima i prosekama koje će onemogućiti prostorno širenje požara i na taj način smanjiti štetne posledice;

– u šumama treba podizati mešovite sastojine i biološke protivpožarne pruge, a pogotovu u čistim četinarskim šumama;

– izletišta obezbediti od požara i snabdeti ih vodom, opremom i sredstvima za gašenje požara i dr;

– aktere koji učestvuju u eksploataciji šuma, obavezati da obezbede prohodnost i odgovarajući kvalitet šumskih puteva u cilju bržeg i efikasnijeg dolaska do mesta izbijanja požara;

– zabranjeno je loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti manjoj od 200 m od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara.

Neophodno je poštovati i sve druge pravilnike i standarde sa aspekta zaštite od požara koji proizilaze iz gore navedenih zakonskih i podzakonskih akata. Nakon izrade tehničke dokumentacije sprovesti proceduru pribavljanja saglasnosti od nadležnog organa Ministarstva unutrašnjih poslova u smislu predviđenih mera zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji, a prema odredbama čl. 33. i 34. Zakona o zaštiti od požara.

Mere zaštite od poplava

– proces zaštite od agresivnog dejstva bujičastih potoka i reka vršiće se izgradnjom kaskada, kineta, skraćivanjem meandra, pošumljavanjem i stabilizacijom zemljišta;

– zaštitu od poplava sprovoditi u vidu hidrograđevinskih radova, izgradnjom objekata kojima se štite ugrožena područja;

– pojava ruševnih obala usled fluvijalne erozije, saniraće se pomoću obaloutvrda od kamenog nabačaja ili primenom biotehničkih mera zaštite (primenjuju se u novije vreme i sprečavaju rušenje obala i vrše njihovu stabilizaciju);

– smanjenje rizika od poplavnog talasa i proticaja obezbediće se redovnim i vanrednim oskultacionim osmatranjem i sistematskom kontrolom vodozahvatnih objekata, izradom studije rizika sa analizama mogućih seizmičkih deformacija terena i unapređenjem infrastrukture za obaveštavanje, uzbunjivanje i evakuaciju stanovništva.

Mere zaštite od klizišta

– izrada katastra klizišta i karte stabilnosti terena;

– stroga zabrana neplanske seče šuma na pokrenutim kliznim terenima;

– strogo ograničavanje doticanja vode iz domaćinstava u rastresite i nagnute padine i obezbediti kanalisano odvođenje otpadnih voda do prirodnog recipijenta;

– u zonama klizišta ograničiti namene površina za širenje naselja i izgradnju stambenih, javnih, privrednih i infrastrukturnih objekata i uskladiti ih sa stepenom razvijenosti klizišta, dok je kod poljoprivrednog zemljišta u ugroženim zonama od klizišta potrebno zabraniti ratarsku proizvodnju.

Mere zaštite od zemljotresa

– tehničke norme o izgradnji objekata (aseizmička izgradnja);

– izbor lokacije za izgradnju;

– zaštita od zemljotresa, treba da predstavlja kontinuiran proces koji obuhvata: prostorno i urbanističko planiranje (generalno i detaljno), arhitektonsko i građevinsko projektovanje i izgradnju objekata;

– građenje objekata treba usmeriti u pravcu usklađivanja sa seizmogeološkim osobinama terena kako bi se smanjio nivo povredljivosti objekata i seizmičkog rizika, a time i šteta od eventualnog zemljotresa;

– zaštita ljudi od posledica udara kinetičke energije u tlu, kao i materijalnih dobara sprovodiće se kroz statičke proračune na 8° i 9° MSS, kao i putem elastičnih veza i prenosnika.

Mere zaštite od ratnih razaranja

– funkcionalno zoniranje prostora;

– obezbeđivanje slobodnog prostora u naseljima, koji su zaštićeni od ruševina i požara i međusobno su povezani sa saobraćajnicama i vodotokovima;

– obezbeđivanje alternativnih saobraćajnih pravaca za evakuaciju i spasavanje;

– shodno zarušavanju i mogućnošću prilaza objektima u fazi spasavanja zatrpanih adekvatno definisati širine saobraćajnica;

– elektrosnabdevanje naselja vršiti prstenastim razvodima i izgradnjom manjih sistema koji nezavisno funkcionišu u posebnim i ratnim uslovima;

– očuvanje alternativnih izvora snabdevanja vodom za piće (bunari, izvori i sl);

– izgradnja zaštitnih objekata (skloništa). Sklanjanje stanovništva će se vršiti u zaštitnim objektima, podrumskim prostorijama i rovovskim zaklonima, koji se u skladu sa zakonom grade u slučaju neposredne ratne opasnosti.

Štab civilne zaštite i drugi subjekti odgovorni za zaštitu od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda, treba detaljno da razmotre i razrade predložene mere u posebnom planu zaštite od ratnih razaranja i elementarnih nepogoda.

Prema saznanjima i evidencijama koje vodi Centar za razminiranje Republike Srbije koji obavlja stručne poslove u oblasti humanitarnog razminiranja, na teritoriji Prostornog plana nisu evidentirani slučajevi sistemskog zagađivanja minama, kasetnom municijom, avionskim bombama, raketnim sredstvima itd.

Međutim, polazeći od činjenice da su se na delu područja Republike Srbije koji obuhvata ovaj prostorni plan, tokom dva Svetska rata, odvijali oružani sukobi različitih intenziteta, potrebno je da kada se izvode zemljani radovi na starim ratnim poprištima, pre početka radova proveri postojanje neeksplodiranih projektila i drugih opasnih predmeta i materija u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Službeni glasnik PC”, broj 53/97).

Prilikom izgradnje razvodnog gasovoda, neophodno je da se aktivnosti obavljaju uz pirotehničko obezbeđenje inženjersko – tehničkih radova.

3.2.2. UTICAJ NA FUNKCIONISANJE NASELJA (SOCIJALNI, EKONOMSKI I TEHNIČKI ASPEKTI)

Trasa gasovoda najvećim delom prolaziće van naselja. Trasa gasovoda prolaziće kroz samo jedno naselje gradskog tipa (Vladičin Han), dok su ostalo zaseoci, koncentrisani na užem prostoru sa poljoprivrednim zemljištem izvan sela.

U zaštitnom pojasu gasovoda od 200 m nalaziće se izgrađeni delovi naselja uz trasu gasovoda.

Na trasi gasovoda nema objekata javnih službi. U pogledu socijalnih uticaja, očekuju se pozitivni uticaji izgradnje gasovoda, usled razvoja i uređenja naselja.

Delimično negativni uticaji nastaće usled zauzimanja dela poljoprivrednog zemljišta izgradnjom objekata gasovoda i izuzimanjem dela poljoprivrednog zemljišta iz proizvodnje. Tokom izvođenja radova na izgradnji gasovoda očekuju se privremeni negativni uticaji usled buke i zagađenje vazduha nastalih radom mehanizacije i transportnih sredstava u naseljima koja su u neposrednoj blizini koridora gasovoda.

Područje Prostornog plana spada u red ekonomski depresiranih područja, bez diverzifikacije privrednih aktivnosti, koju odlikuju visoka stopa nezaposlenosti, zastarelost opreme, nelikvidnost, niska produktivnost i efikasnost. Izgradnja i eksploatacija gasovoda proizvešće niz ekonomskih i društvenih koristi, omogućiće oživljavanje privrednih aktivnosti i pokretanje procesa reindustrijalizacije i to kako na samom području Prostornog plana, tako i na širem području. Planirana reindustrijalizacija će zahtevati veće korišćenje gasa, i nadomestiće dosadašnju upotrebu drugih energenata poput nafte, uglja i drugih fosilnih energenata koji imaju veću cenu (što u dobroj meri utiče na kalkulaciju cene), ali i izuzetno ugrožavaju društvenu sredinu.

Izgradnja i eksploatacija gasovoda proizvešće, kako na samom području Prostornog plana, tako i na širem području, niz ekonomskih benefita, od kojih su najznačajniji: (a) smanjenje transportnih troškova i tarifa u odnosu na druge načine i pravce snabdevanja, (b) povećanje stope zaposlenosti i to kako u toku izgradnje predmetnog gasovoda, tako i u periodu njegove eksploatacije, i (v) povećanje društvene neto sadašnje vrednosti i društvene stope rentabilnosti i efikasnosti.

3.2.3. ODNOS PREMA DRUGIM TEHNIČKIM SISTEMIMA

3.2.3.1. Položaj gasovoda u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu

Planski razvoj saobraćaja u obuhvatu Prostornog plana podrazumeva dalji razvoj drumskog i železničkog saobraćaja, sekundarne putne mreže i to na sledeći način:

Završetkom izgradnje autoputa E-75, državnog puta 1.A reda broj 1. Leskovac-Vladičin Han-Vranje-do granice sa Republike Makedonije biće omogućena bolja povezanost, veći protok vozila, povećana bezbednost kao i komfornost vožnje korisnika puta. Deo saobraćaja koji se trenutno odvija na DP 1.B reda br. 44 i DP 2.A reda br. 158 biće preusmeren na novoizgrađeni autoput.

pojačano održavanje, rehabilitacija i rekonstrukcija postojećih državnih puteva I reda omogućiće brži pristup do objekata gasovoda ,

pojačano održavanje, rehabilitacija i rekonstrukcija državnih puteva II reda omogućiće brži pristup do objekata gasovoda ,

pojačano održavanje, rehabilitacija i rekonstrukcija opštinskih puteva omogućiće nesmetan pristup svim planiranim pristupnim putevima do objekata gasovoda i

izgradnja pristupnih puteva do objekata gasovoda omogućiće bolji pristup objektima gasovoda u svakom trenutku,

rekonstrukcija i modernizacija postojeće jednokolosečne magistralne br. 3 (E-85) pruge Niš-Preševo-granični prelaz Preševo-Tabanovce.

izgradnja i elektrifikacija drugog koloseka pored postojećeg koloseka magistralne br. 3 (E-85) pruge Niš-Preševo-granični prelaz Preševo-Tabanovce.

Koridor gasovoda se ukršta sa postojećim i planiranim deonicama javnih puteva i železničkom prugom.

Ukrštanje gasovoda sa postojećom i planiranom transportnom infrastrukturom sa približnim stacionažama date su u Tabeli br. 4 – Spisak tačaka ukrštanja planiranog gasovoda sa infrastrukturnim sistemima i putnom infrastrukturom.

Projektovanje i izgradnja gasovoda u koridorima javnih puteva je definisano Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12) i Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta („Službeni glasnik RS”, broj 50/11).

Osnovni uslov vezan za državne puteve je dvostrano proširenje državnih puteva na projektovanu širinu i izgradnju dodatnih saobraćajnih traka u zonama eventualne rekonstrukcije i izgradnje dodatnih raskrsnica u skladu sa odgovarajućim prostornim planovima posebne namene, te prostornim i urbanističkim planovima lokalnih samouprava kroz koje prolazi koridor gasovoda.

3.2.3.2. Položaj gasovoda u odnosu na energetsku infrastrukturu

Elektroenergetska infrastruktura

Snabdevanje električnom energijom područja plana pripada PD za distribuciju električne energije „JUGOISTOK” d.o.o. Niš odnosno njegovim pripadajućim pogonima. Područje Prostornog plana opremljeno je elektroenergetskom trafostanicama napona 35 i 10 kV i distributivnom mrežom 110kV, 35kV i 10kV.

U zahvatu Prostornog plana se nalazi TS 35/10 kV „Grdelica” a uz nju se potrošači napajaju i iz TS 35/10 kV „Predejane”, TS 35/10 kV „Ciglana”, TS 35/10 kV „Vrla 4” i TS 35/10 kV „Sloga” (FOPA) koje se nalaze van zahvata plana.

U zahvatu plana se nalaze (ukrštaju) dalekovodi 35 kV koji su vlasništvo PD za distribuciju električne energije „JUGOISTOK” d.o.o. Niš odnosno njegovim pripadajućim pogonima koji su dati u Tabeli br 4 – Spisak tačaka ukrštanja planiranog gasovoda sa infrastrukturnim sistemima i putnom infrastrukturom i u okviru referalne karte broj 2 „Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja”.

U pojasu detaljne razrade gasovoda u okolini tačaka T24, T25, T27, T48, T50 i T51 je potrebno tehničkom dokumentacijom predvideti rešenje ukrštaja i paralelnog vođenja (pojačana zaštita, izmeštanje itd) planiranog gasovoda i dalekovoda 35 kV „Guberavac – Grdelica” u skladu sa važećim zakonima, propisima i uslovima vlasnika predmetnih instalacija.

U zahvatu plana se nalaze (ukrštaju) i dalekovodi 110 kV koji su vlasništvo JP „ELEKTROMREŽA SRBIJE” koji su dati u Tabeli 6 i u okviru referalne karte broj 2. „Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja”. Na mestima ukrštanja sa planiranim dalekovodom 110 kV (izmešteni deo DV 110 kV br. 1219) u tehničkoj dokumentaciji i prilikom izgradnje predvideti odgovarajuće mere zaštite koje će omogućiti gradnju predmetnog dalekovoda.

Za dalekovode naponskih nivoa 110 kV i 35 kV se obezbeđuje zaštitna zona (koridor) i izgradnja objekata (koji nisu namenjeni za trajni boravak ljudi) i druge infrastrukture u koridoru zaštitnog pojasa dalekovoda mora biti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92). Pored ovog pravilnika gradnja ispod i u blizini postojećih i planiranih dalekovoda je uslovljena i:

– Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92),

– Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ”, broj 61/95),

– Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14),

– Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09),

– SRPS N.C0.105 – Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86).

Obaveza investitora je da u fazi planiranja, projektovanja i izgradnje objekta ili infrastrukture pribavi uslove, saglasnost i po potrebi obezbedi nadzor od strane elektroprivrednog preduzeća nadležnog za izgradnju/gazdovanje dalekovodom.

Prilikom izvođenja bilo kakvih građevinskih radova, nivelacije terena, zemljanih radova i iskopa u blizini dalekovoda, ni na koji način se ne sme ugroziti statička stabilnost stubova dalekovoda. Teren ispod dalekovoda se ne sme nasipati. Zabranjeno je skladištenje lako zapaljivog materijala (gorivo i sl.) ispod dalekovoda.

Pre početka bilo kakvih radova u blizini dalekovoda obaveza je da se o tome obaveste predstavnici JP „Elektromreža Srbije”.

U delu vazdušnog voda gde postoje objekti visokogradnje i na prelazima saobraćajnica, moraju se zadovoljiti propisana horizontalna i vertikalna odstojanja, a sam vod mora imati pojačanu mehaničku i električnu sigurnost. U koridoru dalekovoda zabranjeno je postavljanje zasada visoke vegetacije.

Distributivna mreža 10 kV u zahvatu plana je pretežno vazdušna a ukrštanja sa osom gasovoda su data u Tabeli 4 – Spisak tačaka ukrštanja planiranog gasovoda sa infrastrukturnim sistemima i putnom infrastrukturom i na odgovarajućoj referalnoj karti. U pojasu detaljne razrade gasovoda je potrebno tehničkom dokumentacijom predvideti rešenje ukrštaja i paralelnog vođenja (pojačana zaštita, izmeštanje itd) planiranog gasovoda i dalekovoda 10 kV u skladu sa važećim zakonima, propisima i uslovima vlasnika predmetnih instalacija.

Svaka promena tačke ukrštaja, trase ili vazdušno odnosno podzemno polaganje kablova se ne smatra promenom plana.

Za potrebe obezbeđenja električne energije za ostale nove korisnike u zahvatu plana izvršiće se dalja dogradnja i rekonstrukcija postojeće elektroenergetske mreže 10 kV (dalekovodi 10 kV i trafostanice 10/0,4 kV) i izgradnja novih izvoda 10 kV iz trafostanica 35/10 kV do objekata ili prostora sa posebnim karakteristikama.

Planirane trafostanice 10/0,4 kV graditi kao objekat građevinskih dimenzija za snagu 630/1000 kVA ili 2×630/1000 kVA, kao slobodnostojeći objekat. Za lokacije za koje nije planirano cepanje parcele za objekte javne namene, lokacija trafostanice će se utvrđivati sporazumom investitora i elektroprivrednog preduzeća i kroz dalju urbanističku razradu. Do trafostanice 10/0,4 kV obezbediti kolski pristup izgradnjom pristupnog puta najmanje širine 3 m do najbliže javne saobraćajnice.

3.2.3.3. Položaj gasovoda u odnosu na elektronske komunikacije

Javnu mrežu fiksne telefonije na području plana čine mrežne grupe 016 Leskovac i 017 Vranje. Postojeća telekomunikaciona mreža u zahvatu plana sastoji se od mreže komutacija, transportne mreže i pristupnih mreža.

U zahvatu plana je, pretežno, uz državni put I B reda položeno više optičkih kablova koji se prostiru celom dužinom plana u pravcu sever-jug. Ukrštanja sa osom gasovoda su data u Tabeli 4 – Spisak tačaka ukrštanja planiranog gasovoda sa infrastrukturnim sistemima i putnom infrastrukturom i u okviru referalne karte broj 2 „Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja”. Obaveza investitora je da u fazi planiranja, projektovanja i izgradnje gasovoda pribavi uslove, saglasnost i po potrebi obezbedi nadzor od strane telekomunikacionog preduzeća nadležnog za izgradnju/gazdovanje TK kablom.

U većini naselja u zahvatu plana postoje pristupne mreže, gde su aktivni uređaji na višu ravan telekomunikacione mreže povezani optičkim kablovima bez metalnih elemenata a do korisnika su položeni bakarni kablovi. Nivo opremljenosti telefonskom mrežom (broj tf. priključaka na 100 stanovnika) je ispod proseka u Republici Srbiji i pretežno se pružaju telefonske usluge uz postojeće saobraćajnice dok je ostala telekomunikaciona infrastruktura vrlo slabo razvijena.

Za obezbeđenje telekomunikacionog priključka za planiranu GMRS „Vladičin Han” potrebno je položiti optički kabl prema uslovima telekomunkacionog operatera.

Obezbeđenje potrebnog broja telefonskih priključaka za ostale planirane korisnike u zahvatu Prostornog plana izvršiće se polaganjem optičkog telekomunikacionog kabla sa postojećih komutacija i oni će se položiti do novoinstaliranog reonskog razdelnika i/ili novog multiservisnog pristupnog čvora (MSAN) ili mini IPAN uređaja.

Nove pretplatničke kablove polagati po trasama postojećih TK kablova i po novoplaniranim trasama u okviru regulacije saobraćajnica i kada to nije grafičkim prilogom prikazano i ne smatra se promenom plana.

Područje plana pokriveno je signalima sva tri operatera mobilne telefonije :

– Preduzeće za mobilne telekomunikacije „Telekom Srbija” – MTS,

– „Telenor” i

– „VIP Mobile”.

Konfiguracija terena uslovljava da je na brdskom području slabija pokrivenost signalima dok na nekim mestima i nema signala.

Radio-televizijska difuzna mreža na području plana emituje se sa releja na lokacijama Džep, Predejane, Vladičin Han, Grdelica i Jelašnica (koja je van zahvata plana) a okolna naselja zbog konfiguracije terena, imaju i lokalne repetitore.

Ukupno stanje telekomunikacione mreže na području Prostornog plana nije zadovoljavajuće. Infrastrukturu za navedene telekomunikacione mreže čine: optički i bakarni kablovi, radio-relejne stanice i antenski stubovi, sistemi prenosa, komutacioni centri i pristupne (mesne) mreže.

3.2.3.4. Položaj gasovoda u odnosu na vodoprivrednu infrastrukturu

Ukrštaji sa vodoprivrednom infrastrukturom

U obuhvatu Prostornog plana razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje kroz Grdeličku klisuru proteže se reka Južna Morava i njene pritoke, vodotoci bujičnog karaktera (Kopašnička (Slatinska) reka, Oraovačka reka, Gorunovačka dolina, Palojska reka, Ličindolska dolina, Predejanska reka, Jastrebačka reka, Seliški potok, Šurjačka dolina, Zla dolina, Kučajska dolina, Dupljanski potok, Koznička reka, Džepska reka, Manajlački potok, Kržinska reka, Caričin potok, Kalimanski potok, reka Vrla, potok Oslarci, Čivlački (Polomski) potok, Šavarički potok, Jelašnička reka, Vrbovska reka, Repinska reka, Suvomoravska reka, Lepenička reka, Jovačka reka i kanal Vlasinske HE Vrla 4. Na celom području obuhvata Prostornog plana na reci Južnoj Moravi nema izgrađenih odbrambenih objekata i područje obuhvata nije u branjenoj zoni već u plavnom području.

Na reci Južnoj Moravi izvode se regulacioni radovi na mestima ukrštanja autoputa E-75 Koridora 10 sa vodotokom – osiguranje u zoni mostova i obala koje su nestabilne gde autoput ide paralelno i blizu vodotoka.

Regulacioni radovi su izvedeni na bujičnim vodotocima pritokama reke Južne Morave i to od uliva pa uzvodno na potrebnoj dužini: Predejanska reka, Palojska reka, Letoviška reka, Kalimanski potok, Caričin potok, reka Vrla, Repinska reka, Suvomoravska reka, Jovačka reka, Džepska reka i kanal Vlasinske HE – Vrla 4.

Regulacija navedenih vodotokova je izvedena osiguranjem dna i kosina kamenom u cementnom malteru.

Reka Južna Morava je vodotok I reda.

Tabela 3: Ukrštanje gasovoda sa vodotokovima

Redni broj

Ukrštaj

Vodotok

Mesto ukrštaja

UV0

Kopašnička(Slatinska) reka

Osovinske tačke gasovoda T0÷T1

UV1

Potok br.1

Osovinske tačke gasovoda T3÷T4

UJM1

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T5÷T6

UJM2

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T10÷T12

UV2

Oraovačka reka

Osovinske tačke gasovoda T12÷T13

UV3

Bistrička reka

Osovinske tačke gasovoda T22÷T23

UJM3

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T23÷T24

UJM4

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T26÷T27

UJM5

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T29÷T30

UV4

Potok br.2 (Malička reka)

Osovinske tačke gasovoda T30÷T31

UJM6

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T31÷T32

UJM7

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T33÷T34

UJM8

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T36÷T37

UJM9

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T40÷T41

UV5

Palojska reka

Osovinske tačke gasovoda T44÷T45

UV6

Potok br.3 (Ličindolska dolina)

Osovinske tačke gasovoda T49÷T50

UJM10

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T53÷T54

UJM11

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T56÷T57

UV7

Krpejski potok

Osovinske tačke gasovoda T57÷T58

UJM12

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T59÷T60

UJM13

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T65÷T66

UJM14

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T73÷T74

UJM15

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T79÷T80

UJM16

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T81÷T83

UV8

Manastirski potok

Osovinske tačke gasovoda T85÷T86

UJM17

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T86÷T87

UJM18

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T89÷T90

UV9

Potok br. 4

Osovinske tačke gasovoda T91÷T92

UJM19

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T93÷T94

UJM20

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T95÷T96

UV10

Potok br. 5 (Kočeva glava)

Osovinske tačke gasovoda T95÷T96

UJM21

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T96÷T97

UV11

Potok br. 6 (Caričina)

Osovinske tačke gasovoda T97÷T98

UJM22

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T99÷T100

UV12

Potok Stipsa

Osovinske tačke gasovoda T101÷T102

UV12-1

Potok br. 7

Osovinske tačke gasovoda T102÷T103

UV13

Potok Ćelije

Osovinske tačke gasovoda T103÷T104

UV13-1

Potok Selska dolina

Osovinske tačke gasovoda T103÷T104

UJM23

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T109÷T110

UJM24

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T111÷T112

UJM25

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T114÷T115

UV14

Mlakački potok

Osovinske tačke gasovoda T115÷T116

UV15

Potok br. 8

Osovinske tačke gasovoda T118

UJM26

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T119÷T120

UJM27

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T119÷T120

UJM28

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T121÷T122

UV16

Potok br. 9 (Zla dolina)

Osovinske tačke gasovoda T122

UV17

Potok br. 10

Osovinske tačke gasovoda T122÷T123

UV18

Potok br. 9 (Jazina)

Osovinske tačke gasovoda T124÷T125

UV19

Potok br. 12

Osovinske tačke gasovoda T139÷T140

UJM29

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T141÷T142

UV20

Potok Sokolica

Osovinske tačke gasovoda T142÷T143

UV21

Koznička reka

Osovinske tačke gasovoda T142÷T143

UJM30

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T143÷T144

UJM31

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T147÷T148

UJM32

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T149÷T150

UV22

Potok br. 13

Osovinske tačke gasovoda T150÷T151

UV23

Letoviška reka

Osovinske tačke gasovoda T157÷T158

UJM33

Južna Morava

Osovinske tačke gasovoda T172÷T173

UV24

Potok Džemen

Osovinske tačke gasovoda T177÷T178

UV25

Reka Vrla

Osovinske tačke gasovoda T186÷T187

UV26

Potok br. 14

Osovinske tačke gasovoda T206÷T207

UV27

Kanal Vrla

Osovinske tačke gasovoda T207÷T208

UV28

Dekutinska reka

Osovinske tačke gasovoda T208÷T209

UV29

Reka Jelašnica

Osovinske tačke gasovoda T210÷T211

UV30

Bogoševska (Vrbovska) reka

Osovinske tačke gasovoda T212÷T213

UV31

Potok Miročka dolina

Osovinske tačke gasovoda T217÷T218

Na teritoriji Opštine Leskovac jedini ukrštaj trase gasovoda sa vodovodnim instalacijama nalazi se u Oraovici i to sa postojećim vodovodom Ø200mm.

Na teritoriji Opštine Vladičin Han ukrštaji sa vodovodnim instalacijama kojima gazduje Vodovod Vladičin Han nalaze se na sledećim lokacijama:

– u selu Kržincu, glavni cevovod Ø75 i sekundarni Ø32;

– u selu Prekodolcu, glavni cevovodi PE Ø225 i AC Ø150;

– u selu Polom, magistralni cevovod ČC Ø500, magistralni cevovod AC Ø300, glavni cevovod PE Ø125 i glavni cevovod PE Ø100;

– u selu Gramađu, sekundarni cevovodi Ø63 i Ø40.

U navedenim naseljima postoje i individualni kućni priključci na vodovodnu mrežu profila Ø20 i Ø25, na koje takođe treba obratiti pažnju prilikom izvođenja radova.

Duž cele trase gasovoda ne postoji ukrštaj sa kanalizacionom mrežom osim sa planiranom kanalizacijom u naselju Grdelica-varoš, uzvodno od mesta ukrštaja sa Južnom Moravom označenim sa br. 2 na grafičkom prilogu.

U toku izgradnje gasovoda neophodno je pre izvođenja zemljanih radova pismeno obavestiti nadležno komunalno preduzeće na teritoriji na kojoj se radovi izvode (JP Vodovod Leskovac ili JP Vodovod Vladičin Han) radi tačnog lociranja ukrštaja kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja podzemnih instalacija.

Na mestima ukrštanja, približavanja ili paralelnog izvođenja radova sa vodovodnom instalacijom, zemljane radove vršiti ručnim alatom i sa posebnom pažnjom u prisustvu tehničkog lica iz nadležnog preduzeća.

3.2.3.5. Položaj gasovoda u odnosu na ostalu infrastrukturu i objekte

U obuhvatu Prostornog plana nalazi se jedna stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila NIS a.d. na katastarskim parcelama 518, 525, 526, 527 KO Predajane varoš. Ova stanica se ne nalazi u užem pojasu zaštite gasovoda i nije u koliziji sa trasom gasovoda.

Tabela 4: Spisak tačaka ukrštanja planiranog gasovoda sa infrastrukturnim sistemima i putnom infrastrukturom

Red.

broj

Oznaka

Infrastrukturni objekat

Postojeće/planirano

Približna stacionaža gasovoda

1

UE1

DV 35 kV „Guberavac – Grdelica”

postojeće

1+231

2

UP1

DP IB reda broj 44

postojeće

1+284

3

UO1

Optički kabl – SBB

postojeće

1+280

4

UO2-A

Optički kabl – SBB

postojeće

1+501

5

UO2-B

Optički kabl – SBB

postojeće

1+620

6

UP2

DP IA reda A1

planirano

1+958

7

UBP1

Koridor pruga za velike brzine

planirano

2+190

8

UK1

kanalizacija

planirano

2+908

9

UP3

Magistralna pruga

postojeće

2+918

10

UO3

Optički kabl – Telekom

postojeće

2+924

11

UE2A

DV 35 kV „Vlasotince – Grdelica”

postojeće

3+389

12

UE2B

Dalekovod 10kV

postojeće

3+404

13

UO4

TK kabl

postojeće

3+428

14

UVM1

Vodovod 200

postojeće

3+429

15

UP4

DP IIB reda broj 438

postojeće

3+440

16

UO5

TK kabl

postojeće

3+430

17

UBP2

Koridor pruga za velike brzine

planirano

3+796

18

UE3

Dalekovod 10kV

postojeće

3+996

19

UO6-A

Optički kabl – Telekom

postojeće

4+489

20

UO6-B

Optički kabl – SBB

postojeće

4+489

21

UP5

Magistralna pruga

postojeće

4+472

22

UP6

DP IB reda broj 44

postojeće

5+562

23

UP7

DP IA reda A1

planirano

5+618

24

UE4

DV 35 kV „Guberavac – Grdelica”

postojeće

6+066

25

UE4

DV 35 kV „Guberavac – Grdelica”

postojeće

6+441

26

UBP21

Koridor pruga za velike brzine

planirano

6+976

27

UP8

DP IA reda A1

planirano

7+000

28

UE5

Dalekovod 10kV

postojeće

8+183

29

UP9

DP IA reda A1

planirano

8+386

30

UP10

DP IA reda A1

planirano

8+803

31

UP11

Magistralna pruga

postojeće

8+878

32

UO7

Optički kabl – Telekom

postojeće

8+905

33

UP12

DP IIA reda broj 158

postojeće

9+090

34

UP13

DP IB reda broj 44

postojeće

9+511

35

UO8-A

Optički kabl – SBB

postojeće

9+529

36

UO8-B

Optički kabl – SBB

postojeće

9+629

37

UE6

DV 35 kV „Guberavac – Grdelica”

postojeće

9+614

38

UE7

DV 35 kV „Guberavac – Grdelica”

postojeće

10+215

39

UE8

DV 35 kV „Guberavac – Grdelica”

postojeće

10+492

40

UP14

DP IB reda broj 44

postojeće

10+563

41

UP16

Magistralna pruga

postojeće

12+975

42

UO9

Optički kabl – Telekom

postojeće

12+980

43

UP17

DP IA reda A1

planirano

13+554

44

UP18

DP IA reda A1

planirano

14+261

45

UO10-A

TK kabl

postojeće

14+320

46

UP19

DP IA reda A1

planirano

15+517

47

UBP3

Koridor pruga za velike brzine

planirano

15+654

48

UE9

Dalekovod 10kV

postojeće

18+513

49

UBP4

Koridor pruga za velike brzine

planirano

19+912

50

UE10

Dalekovod 10kV

postojeće

20+014

51

UP20

DP IA reda A1

planirano

20+677

52

UE11

Dalekovod 10kV

postojeće

21+864

53

UP21

DP IB reda broj 44

postojeće

22+636

54

UP22

DP IA reda A1

planirano

23+099

55

UE12

Dalekovod 10kV

postojeće

24+040

56

UE13

Dalekovod 10kV

postojeće

24+075

57

UP23

DP IIA reda broj 158

postojeće

24+581

58

UE14

Dalekovod 10kV

postojeće

24+695

59

UBP5

Koridor pruga za velike brzine

planirano

24+865

60

UP24

DP IIA reda broj 158

postojeće

25+502

61

UP25

DP IB reda broj 44

postojeće

25+828

62

UO10-B

Optički kabl – SBB

postojeće

25+840

63

UE15

Dalekovod 10kV

postojeće

26+583

64

UE16

Dalekovod 10kV

postojeće

26+891

65

UE17

Dalekovod 10kV

postojeće

27+196

66

UP26

DP IIA reda broj 158

postojeće

27+723

67

UP27

DP IIA reda broj 158

postojeće

27+894

68

UP28

DP IIA reda broj 158

postojeće

28+301

69

UP29

DP IIA reda broj 158

postojeće

29+090

70

UE18

Dalekovod 10kV

postojeće

29+905

71

UP30

Magistralna pruga

postojeće

30+030

72

UE19

Dalekovod 10kV

postojeće

30+204

73

UP31

DP IB reda broj 44

postojeće

30+292

74

UO11

Optički kabl – SBB

postojeće

30+354

75

UE20

Dalekovod 10kV

postojeće

30+997

76

UVM2

Vodovod 32

postojeće

31+095

77

UVM3

Vodovod 75

postojeće

31+189

78

UBP6

Koridor pruga za velike brzine

planirano

31+370

79

UE21

Dalekovod 10kV

postojeće

31+559

80

UE22

Dalekovod 10kV

postojeće

32+280

81

UVM4

Vodovod 225

postojeće

32+567

82

UVM5

Vodovod 150

postojeće

32+582

83

UO12

TK kabl

postojeće

32+606

84

UO13

TK kabl

postojeće

32+616

85

UP32

DP IB reda broj 40

postojeće

32+620

86

UE23

Dalekovod 10kV

postojeće

32+646

87

UE24

Dalekovod 10kV

postojeće

32+670

88

UP33

DP IA reda A1

planirano

32+893

89

UVM6

Vodovod 100

postojeće

34+047

90

UP34

DP IA reda A1

planirano

34+130

91

UO14-A

TK kabl

postojeće

34+332

92

UVM7

Vodovod 100

postojeće

34+432

93

UE25

Kablovski vod 10kV

postojeće

34+525

94

UO14-B

TK kabl

postojeće

34+560

95

UP35

Opštinski put V. Han-Čivlak

postojeće

34+537

96

UO15

TK kabl

postojeće

34+574

97

UP36

DP IB reda broj 44

postojeće

34+575

98

UVM7

Vodovod 100

postojeće

34+601

99

UK2

Kanalizacija 400

planirano

34+605

100

UE26

DV 35 kV „V. Han – V. Han”

postojeće

34+637

101

UE27

Dalekovod 10kV

postojeće

34+649

102

UO16

Optički kabl – Telekom

postojeće

35+415

103

UVM8

Vodovod 300

postojeće

36+372

104

UE28

Dalekovod 10kV

postojeće

37+061

105

UE29

DV 35 kV „V. Han – V. Han”

postojeće

37+084

106

UE30

DV 35 kV „Sloga – TS”

postojeće

37+441

107

UVM9

Vodovod 63

postojeće

39+121

108

UP37

DP IIB reda broj 441

postojeće

39+464

109

UO17

TK kabl

postojeće

39+478

110

UO18

TK kabl

postojeće

42+074

111

UE31

DV 110 kV „Vrla 3 – Vladičin Han”

planirano

42+219

113

UE33

Dalekovod 10kV

postojeće

39+113

114

UE34

Dalekovod 10kV

postojeće

42+519

3.2.4. UPOTREBA ZEMLJIŠTA

Zemljište u obuhvatu Prostornog plana koristiće se u najvećoj meri kao poljoprivredno, vodno i šumsko, a manjim delom kao građevinsko. Planskim rešenjima se ne menja režim upotrebe zemljišta, osim u delu zemljišta koje se planira kao zemljište javne namene (objekti i pristupni putevi u funkciji gasovoda). Uspostavljaju se posebni uslovi korišćenja zemljišta, definisani specifičnošću posebne namene sa ciljem nesmetanog korišćenja i funkcionisanja gasovodnog sistema, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i Zakonom o energetici.

4. PRAVILA UREĐENJA I PRAVILA GRAĐENJA

4.1. PRAVILA UREĐENJA I ORGANIZACIJE ZEMLJIŠTA

4.1.1. Granica pojasa detaljne razrade prostornog plana

Granica pojasa detaljne razrade u svom najvećem delu je širine 60m, po 30m obostrano mereno od ose cevovoda i u većem delu se poklapa se sa granicom užeg pojasa zaštite gasovoda. Pojasom detaljne razrade predviđeno je u manjem delu i proširenje područja u kome je moguće, zbog izgradnje državnog puta IA reda A1 i otežanih uslova na terenu, utvrditi konačnu trasu razvodnog gasovoda tehničkom dokumentacijom. Pojasom detaljne razrade obuhvaćeno je i područje u kome će se utvrditi pristupni putevi za objekte u funkciji gasovoda.

Granica pojasa detaljne razrade, odnosno spisak prelomnih tačaka granice obuhvata detaljne razrade Prostornog plana dat je u Tabeli 5.

Tabela 5: Spisak koordinata prelomnih tačaka obuhvata detaljne razrade

1. 7584888.977, 4751210.992

2. 7585204.359, 4750883.122

3. 7585650.666, 4750786.440

4. 7585964.799, 4750960.987

5. 7586152.177, 4750813.344

6. 7586456.219, 4750660.235

7. 7586586.215, 4750752.649

8. 7586674.667, 4750657.547

9. 7586896.071, 4750544.396

10. 7587245.985, 4750315.188

11. 7587266.703, 4750231.808

12. 7587342.516, 4750229.018

13. 7587375.872, 4750102.803

14. 7588114.262, 4749613.299

15. 7588132.635, 4749575.091

16. 7588193.605, 4749543.493

17. 7588314.953, 4749480.254

18. 7588377.688, 4749438.664

19. 7588517.331, 4749346.090

20. 7588439.746, 4749200.918

21. 7588537.041, 4749121.020

22. 7588568.741, 4749099.356

23. 7589001.019, 4748793.805

24. 7589131.559, 4748664.046

25. 7589147.561, 4748511.142

26. 7589166.391, 4748466.707

27. 7589188.973, 4748459.533

28. 7589391.607, 4748303.403

29. 7589569.463, 4748117.617

30. 7589634.897, 4748130.998

31. 7589725.244, 4748070.701

32. 7589903.389, 4748083.190

33. 7589916.536, 4748045.392

34. 7590282.415, 4748143.568

35. 7590361.906, 4748116.349

36. 7590432.896, 4748150.283

37. 7590654.019, 4748006.163

38. 7590648.349, 4747960.163

39. 7590709.462, 4747916.531

40. 7590749.815, 4747851.140

41. 7590806.791, 4747822.775

42. 7590997.315, 4747613.628

43. 7591044.027, 4747573.277

44. 7591102.886, 4747540.510

45. 7591118.605, 4747481.642

46. 7591251.679, 4747421.769

47. 7591273.903, 4747321.568

48. 7591555.230, 4747249.250

49. 7591612.691, 4747308.324

50. 7591696.977, 4747324.997

51. 7591848.080, 4747242.067

52. 7591900.262, 4747243.536

53. 7592001.868, 4747109.255

54. 7592036.674, 4747008.809

55. 7592043.667, 4746908.072

56. 7592109.033, 4746886.095

57. 7592221.707, 4746468.006

58. 7592485.550, 4746409.799

59. 7592669.811, 4746250.929

60. 7592603.362, 4746109.967

61. 7592910.672, 4745672.961

62. 7592962.150, 4745585.228

63. 7592892.058, 4745514.176

64. 7592940.555, 4745359.326

65. 7593063.485, 4745112.339

66. 7593164.895, 4745076.046

67. 7593292.323, 4744896.699

68. 7593342.575, 4744733.542

69. 7593297.261, 4744688.771

70. 7593314.248, 4744610.645

71. 7593298.320, 4744492.225

72. 7593271.810, 4744380.448

73. 7593185.609, 4744278.841

74. 7593067.096, 4744162.986

75. 7593006.643, 4744135.100

76. 7592949.041, 4744086.214

77. 7592977.860, 4744029.405

78. 7592824.722, 4743915.648

79. 7592768.474, 4743889.683

80. 7592715.089, 4743779.514

81. 7592661.715, 4743784.095

82. 7592633.516, 4743655.686

83. 7592642.555, 4743580.204

84. 7592663.844, 4743511.749

85. 7592614.120, 4743476.755

86. 7592709.155, 4743319.433

87. 7592814.966, 4743249.849

88. 7592840.414, 4743118.932

89. 7592815.071, 4742997.576

90. 7592718.854, 4742848.737

91. 7592520.533, 4742728.314

92. 7592303.758, 4742518.312

93. 7592298.785, 4742398.851

94. 7592176.974, 4742345.155

95. 7592113.044, 4742305.083

96. 7592098.212, 4742235.627

97. 7592013.486, 4742238.359

98. 7591864.552, 4742035.056

99. 7591902.291, 4741968.140

100. 7591853.991, 4741838.490

101. 7591857.750, 4741739.544

102. 7591827.619, 4741671.507

103. 7591800.788, 4741492.518

104. 7591546.686, 4741243.974

105. 7591399.353, 4741147.527

106. 7591331.766, 4741012.925

107. 7591219.574, 4740966.955

108. 7591181.693, 4740899.270

109. 7591161.643, 4740883.803

110. 7591090.968, 4740884.243

111. 7590672.229, 4740614.936

112. 7590662.386, 4740555.352

113. 7590576.741, 4740455.528

114. 7590534.733, 4740345.894

115. 7590490.514, 4740316.090

116. 7590462.842, 4740153.387

117. 7590376.999, 4740088.427

118. 7590033.430, 4739828.434

119. 7589770.964, 4739381.849

120. 7589663.630, 4739128.680

121. 7589666.853, 4739047.515

122. 7589637.193, 4739012.656

123. 7589588.644, 4738845.938

124. 7589609.655, 4738814.566

125. 7589678.125, 4738498.276

126. 7589751.894, 4738488.143

127. 7589913.441, 4738209.613

128. 7589856.228, 4738127.124

129. 7589903.276, 4738003.696

130. 7589845.212, 4737810.122

131. 7589854.301, 4737715.905

132. 7589798.086, 4737581.222

133. 7589701.341, 4737484.302

134. 7589623.526, 4737367.198

135. 7589611.897, 4737251.623

136. 7589359.898, 4736772.598

137. 7589366.822, 4736625.011

138. 7589303.098, 4736561.069

139. 7589282.413, 4736455.597

140. 7589341.045, 4736289.344

141. 7589292.432, 4736187.851

142. 7589280.234, 4736112.529

143. 7589242.596, 4735998.903

144. 7589242.792, 4735677.901

145. 7589214.956, 4735574.237

146. 7589208.807, 4735518.491

147. 7589184.041, 4735446.068

148. 7589147.492, 4735375.231

149. 7589115.786, 4735298.085

150. 7589096.307, 4735243.760

151. 7589079.088, 4735146.592

152. 7589066.145, 4735043.991

153. 7589062.480, 4734978.817

154. 7589050.803, 4734938.842

155. 7589041.639, 4734900.422

156. 7589044.478, 4734863.672

157. 7589011.809, 4734782.362

158. 7588931.230, 4734717.786

159. 7588926.015, 4734626.939

160. 7588360.002, 4734423.431

161. 7588249.583, 4734459.393

162. 7588064.369, 4734445.050

163. 7587905.598, 4734485.447

164. 7587861.305, 4734576.050

165. 7587707.000, 4734622.535

166. 7587523.315, 4734875.799

167. 7587369.394, 4734857.416

168. 7587354.647, 4734643.133

169. 7587421.835, 4734415.303

170. 7587452.899, 4734157.577

171. 7587355.415, 4733761.618

172. 7587300.683, 4733746.508

173. 7587269.931, 4733674.737

174. 7587292.637, 4733608.743

175. 7587113.358, 4733470.919

176. 7587054.414, 4733409.569

177. 7587006.503, 4733338.692

178. 7586968.263, 4733340.872

179. 7586939.078, 4733262.621

180. 7586919.269, 4733194.205

181. 7586897.234, 4733083.567

182. 7586893.594, 4732944.559

183. 7586915.848, 4732843.470

184. 7586969.859, 4732782.117

185. 7587058.123, 4732752.891

186. 7587322.308, 4732549.512

187. 7587370.573, 4732586.854

188. 7587483.705, 4732506.341

189. 7587505.500, 4732451.539

190. 7587562.909, 4732433.295

191. 7587585.541, 4732270.097

192. 7587571.604, 4732139.988

193. 7587998.836, 4731787.953

194. 7588125.492, 4731739.665

195. 7588327.387, 4731598.453

196. 7588362.230, 4731524.485

197. 7588435.102, 4731480.614

198. 7588355.519, 4731184.792

199. 7588304.721, 4730728.758

200. 7588297.042, 4730534.294

201. 7588265.804, 4730364.719

202. 7588277.050, 4730227.294

203. 7588275.937, 4730053.542

204. 7588244.432, 4730010.858

205. 7588241.084, 4729953.230

206. 7588278.661, 4729826.565

207. 7588291.571, 4729830.540

208. 7588385.563, 4729837.991

209. 7588483.594, 4729763.544

210. 7588483.795, 4729762.032

211. 7588494.460, 4729756.140

212. 7588502.060, 4729748.540

213. 7588518.090, 4729715.190

214. 7588529.720, 4729710.190

215. 7588554.370, 4729697.040

216. 7588553.030, 4729693.940

217. 7588556.260, 4729690.950

218. 7588543.820, 4729666.970

219. 7588550.720, 4729652.680

220. 7588555.490, 4729647.910

221. 7588554.480, 4729641.170

222. 7588571.560, 4729631.820

223. 7588588.900, 4729623.880

224. 7588591.300, 4729622.070

225. 7588588.570, 4729619.740

226. 7588570.340, 4729603.260

227. 7588568.280, 4729601.850

228. 7588554.040, 4729592.110

229. 7588541.350, 4729580.050

230. 7588535.010, 4729573.950

231. 7588524.290, 4729567.860

232. 7588518.690, 4729564.400

233. 7588503.180, 4729556.160

234. 7588496.322, 4729550.921

235. 7588497.103, 4729546.580

236. 7588510.675, 4729525.357

237. 7588574.396, 4729495.893

238. 7588671.667, 4729422.674

239. 7588665.919, 4729108.014

240. 7588733.979, 4729045.421

241. 7588710.437, 4728869.809

242. 7588656.907, 4728814.823

243. 7588422.603, 4728760.888

244. 7588361.386, 4728791.514

245. 7588224.684, 4728782.205

246. 7588216.851, 4728784.509

247. 7588182.007, 4728758.601

248. 7588021.692, 4727950.278

249. 7587824.629, 4726542.503

250. 7587695.669, 4726316.761

251. 7587003.389, 4724640.071

252. 7586938.601, 4724483.154

253. 7586938.232, 4724382.869

254. 7586769.769, 4724073.283

255. 7586698.475, 4723639.415

256. 7586330.432, 4721399.636

257. 7586263.692, 4721293.032

258. 7586177.913, 4721065.791

259. 7586089.709, 4720832.129

260. 7586040.027, 4720762.249

261. 7586031.585, 4720685.131

262. 7586030.720, 4720529.200

263. 7585968.220, 4720377.116

264. 7585510.390, 4719349.805

265. 7585541.634, 4719321.788

266. 7585549.130, 4719314.370

267. 7585551.530, 4719315.920

268. 7585568.010, 4719297.260

269. 7585581.420, 4719286.560

270. 7585605.610, 4719269.330

271. 7585597.990, 4719260.860

272. 7585591.110, 4719251.810

273. 7585584.080, 4719242.140

274. 7585569.130, 4719256.680

275. 7585561.630, 4719265.510

276. 7585552.210, 4719276.610

277. 7585543.770, 4719289.830

278. 7585533.480, 4719312.960

279. 7585519.690, 4719319.460

280. 7585508.480, 4719328.620

281. 7585503.950, 4719334.990

282. 7585498.070, 4719340.990

283. 7585488.550, 4719354.480

284. 7585484.466, 4719357.255

285. 7585481.129, 4719357.845

286. 7585472.160, 4719359.400

287. 7585469.450, 4719364.810

288. 7585454.982, 4719372.873

289. 7585915.940, 4720407.204

290. 7585970.750, 4720541.099

291. 7585970.615, 4720679.549

292. 7585982.082, 4720784.294

293. 7586036.314, 4720860.574

294. 7586121.779, 4721086.981

295. 7586209.668, 4721319.808

296. 7586273.180, 4721421.258

297. 7586639.269, 4723649.144

298. 7586712.211, 4724093.037

299. 7586878.288, 4724398.239

300. 7586878.645, 4724495.159

301. 7586947.931, 4724662.969

302. 7587641.671, 4726343.199

303. 7587766.808, 4726562.247

304. 7587962.508, 4727960.282

305. 7588083.958, 4728572.646

306. 7588060.340, 4728582.480

307. 7588067.390, 4728612.950

308. 7588064.390, 4728614.470

309. 7588034.360, 4728615.380

310. 7588061.520, 4728645.220

311. 7588073.140, 4728694.190

312. 7588072.290, 4728701.880

313. 7588061.770, 4728712.470

314. 7588064.140, 4728712.250

315. 7588061.540, 4728726.750

316. 7588060.030, 4728735.220

317. 7588068.050, 4728736.860

318. 7588066.280, 4728748.000

319. 7588060.968, 4728746.810

320. 7588060.200, 4728746.810

321. 7588060.040, 4728767.510

322. 7588059.600, 4728771.710

323. 7588078.160, 4728774.140

324. 7588076.610, 4728783.730

325. 7588105.180, 4728785.160

326. 7588125.952, 4728784.384

327. 7588127.652, 4728792.954

328. 7588186.332, 4728836.584

329. 7588205.180, 4728850.482

330. 7588231.316, 4728842.795

331. 7588373.614, 4728852.486

332. 7588430.160, 4728824.197

333. 7588626.235, 4728869.332

334. 7588653.605, 4728897.446

335. 7588670.358, 4729022.415

336. 7588605.436, 4729082.122

337. 7588611.117, 4729393.153

338. 7588543.416, 4729444.114

339. 7588469.575, 4729478.257

340. 7588440.155, 4729524.264

341. 7588430.586, 4729577.450

342. 7588402.974, 4729644.739

343. 7588429.886, 4729712.394

344. 7588427.422, 4729730.861

345. 7588393.218, 4729756.837

346. 7588391.950, 4729750.860

347. 7588373.640, 4729751.650

348. 7588367.020, 4729751.930

349. 7588345.750, 4729752.450

350. 7588333.710, 4729753.600

351. 7588312.830, 4729760.550

352. 7588310.820, 4729745.420

353. 7588308.850, 4729737.230

354. 7588306.780, 4729723.670

355. 7588304.420, 4729716.040

356. 7588302.321, 4729712.710

357. 7588318.788, 4729657.274

358. 7588251.267, 4729637.193

359. 7588234.163, 4729694.703

360. 7588244.193, 4729697.683

361. 7588213.471, 4729801.111

362. 7588222.814, 4729803.853

363. 7588180.576, 4729946.230

364. 7588185.568, 4730032.142

365. 7588216.063, 4730073.458

366. 7588217.034, 4730225.035

367. 7588205.354, 4730367.759

368. 7588235.718, 4730532.586

369. 7588206.654, 4730652.450

370. 7588246.076, 4730744.250

371. 7588296.394, 4731195.971

372. 7588365.415, 4731452.534

373. 7588315.701, 4731482.462

374. 7588279.912, 4731558.438

375. 7588097.183, 4731686.245

376. 7587968.272, 4731735.393

377. 7587508.503, 4732114.238

378. 7587525.097, 4732269.157

379. 7587508.676, 4732387.573

380. 7587460.248, 4732402.962

381. 7587434.494, 4732467.720

382. 7587372.066, 4732512.148

383. 7587322.399, 4732473.722

384. 7587029.593, 4732699.134

385. 7586935.566, 4732730.269

386. 7586860.581, 4732815.447

387. 7586833.423, 4732938.810

388. 7586837.389, 4733090.260

389. 7586860.924, 4733208.435

390. 7586882.072, 4733281.475

391. 7586927.508, 4733403.293

392. 7586975.885, 4733400.535

393. 7587007.586, 4733447.431

394. 7587073.214, 4733515.740

395. 7587221.865, 4733630.017

396. 7587205.667, 4733677.097

397. 7587256.898, 4733796.664

398. 7587305.559, 4733810.098

399. 7587392.019, 4734161.278

400. 7587362.866, 4734403.143

401. 7587294.049, 4734636.500

402. 7587312.947, 4734911.101

403. 7587551.194, 4734939.555

404. 7587743.687, 4734674.147

405. 7587903.701, 4734625.942

406. 7587947.305, 4734536.747

407. 7588069.588, 4734505.634

408. 7588256.832, 4734520.134

409. 7588359.041, 4734486.846

410. 7588868.387, 4734669.980

411. 7588872.860, 4734747.898

412. 7588962.003, 4734819.338

413. 7588983.576, 4734873.031

414. 7588981.093, 4734905.187

415. 7588992.789, 4734954.224

416. 7589002.960, 4734989.045

417. 7589006.357, 4735049.437

418. 7589019.747, 4735155.587

419. 7589038.113, 4735259.230

420. 7589059.769, 4735319.626

421. 7589092.982, 4735400.438

422. 7589128.697, 4735469.657

423. 7589149.894, 4735531.645

424. 7589155.820, 4735585.370

425. 7589182.787, 4735685.798

426. 7589182.590, 4736008.564

427. 7589221.771, 4736126.849

428. 7589234.585, 4736205.975

429. 7589276.191, 4736292.838

430. 7589220.384, 4736451.080

431. 7589244.259, 4736572.814

432. 7589213.885, 4736647.972

433. 7589291.306, 4736713.946

434. 7589300.440, 4736788.448

435. 7589553.366, 4737269.235

436. 7589565.317, 4737388.011

437. 7589654.667, 4737522.473

438. 7589747.270, 4737615.243

439. 7589793.133, 4737725.126

440. 7589784.358, 4737816.081

441. 7589839.943, 4738001.391

442. 7589788.893, 4738135.319

443. 7589842.414, 4738212.485

444. 7589714.695, 4738432.689

445. 7589628.366, 4738444.547

446. 7589553.435, 4738790.686

447. 7589523.205, 4738835.821

448. 7589583.176, 4739041.758

449. 7589605.970, 4739068.549

450. 7589603.144, 4739139.728

451. 7589717.252, 4739408.875

452. 7589987.733, 4739869.097

453. 7590340.793, 4740136.271

454. 7590407.678, 4740186.885

455. 7590435.672, 4740351.483

456. 7590485.485, 4740385.057

457. 7590524.434, 4740486.705

458. 7590605.923, 4740581.686

459. 7590617.373, 4740650.993

460. 7591191.740, 4741020.391

461. 7591288.228, 4741059.927

462. 7591352.980, 4741188.883

463. 7591508.921, 4741290.965

464. 7591744.437, 4741521.329

465. 7591769.481, 4741688.405

466. 7591797.266, 4741751.143

467. 7591793.579, 4741848.197

468. 7591836.331, 4741962.955

469. 7591793.279, 4742039.292

470. 7591970.898, 4742281.754

471. 7591977.996, 4742310.963

472. 7591959.729, 4742376.204

473. 7592004.528, 4742478.845

474. 7592152.750, 4742704.265

475. 7592270.205, 4742793.679

476. 7592576.230, 4742942.345

477. 7592635.070, 4742882.993

478. 7592667.506, 4742900.330

479. 7592758.621, 4743020.772

480. 7592779.208, 4743119.357

481. 7592760.889, 4743213.600

482. 7592664.828, 4743276.772

483. 7592533.834, 4743493.621

484. 7592593.572, 4743535.663

485. 7592572.734, 4743658.636

486. 7592614.402, 4743848.377

487. 7592678.042, 4743842.914

488. 7592703.981, 4743899.844

489. 7592727.165, 4743936.699

490. 7592793.932, 4743967.519

491. 7592901.456, 4744047.392

492. 7592874.103, 4744101.312

493. 7592974.069, 4744186.150

494. 7593032.559, 4744213.131

495. 7593041.696, 4744222.062

496. 7593209.558, 4744707.599

497. 7593270.469, 4744763.819

498. 7593237.822, 4744869.814

499. 7593126.912, 4745025.913

500. 7593020.531, 4745063.985

501. 7592824.465, 4745457.913

502. 7592788.049, 4745587.587

503. 7592847.594, 4745658.353

504. 7592534.213, 4746103.992

505. 7592596.094, 4746235.264

506. 7592457.838, 4746354.470

507. 7592173.244, 4746417.255

508. 7592059.459, 4746839.462

509. 7591986.584, 4746863.964

510. 7591967.420, 4746932.274

511. 7591805.609, 4746912.890

512. 7591622.731, 4747151.374

513. 7591568.528, 4747152.594

514. 7591223.300, 4747272.625

515. 7591199.619, 4747379.399

516. 7591067.990, 4747438.621

517. 7591051.479, 4747500.457

518. 7591009.464, 4747523.847

519. 7590955.377, 4747570.569

520. 7590769.998, 4747774.068

521. 7590707.747, 4747805.059

522. 7590664.754, 4747874.728

523. 7590584.433, 4747932.074

524. 7590589.889, 4747976.342

525. 7590428.368, 4748081.616

526. 7590365.663, 4748051.643

527. 7590280.291, 4748080.875

528. 7589878.196, 4747972.981

529. 7589861.798, 4748020.127

530. 7589708.989, 4748009.414

531. 7589622.403, 4748067.201

532. 7589549.029, 4748052.197

533. 7589351.398, 4748258.640

534. 7589160.728, 4748405.551

535. 7589121.917, 4748417.882

536. 7589105.918, 4748455.635

537. 7589059.188, 4748466.864

538. 7588982.784, 4748511.497

539. 7589043.181, 4748667.295

540. 7588962.284, 4748747.709

541. 7588534.496, 4749050.087

542. 7588501.005, 4749072.974

543. 7588363.628, 4749185.787

544. 7588438.689, 4749326.237

545. 7588344.536, 4749388.655

546. 7588284.428, 4749428.503

547. 7588165.952, 4749490.245

548. 7588111.269, 4749518.545

549. 7588087.172, 4749531.184

550. 7588067.345, 4749572.414

551. 7587323.695, 4750065.406

552. 7587295.870, 4750170.694

553. 7587219.365, 4750173.510

554. 7587193.429, 4750277.888

555. 7586865.893, 4750492.437

556. 7586637.939, 4750608.936

557. 7586578.106, 4750673.268

558. 7586461.520, 4750590.388

559. 7586119.792, 4750762.474

560. 7585959.033, 4750889.142

561. 7585660.052, 4750723.015

562. 7585173.790, 4750828.353

563. 7584845.735, 4751169.397

564. 7592583.631, 4743567.622

4.1.2. Obuhvat pojasa detaljne razrade prostornog plana

Spisak parcela u pojasu detaljne razrade:

Grad Leskovac:

KO Bojšina:

2838/4, 2838/1, 2812, 2813, 2814, 2838/3, 2815, 2816/1, 2816/2, 2817/1, 2817/2, 2818, 2819, 2820/1, 2820/2, 2821/1, 2821/2, 2822, 2823, 2824/1, 2824/2, 2825, 2827, 2829, 2830, 2831, 2838/2, 2560/1, 2560/2, 2559/1, 2559/2, 2840/7, 2558/1, 2558/2, 2557/1, 2557/2, 2555, 2556, 2554, 2553, 2838/6.

KO Boćevica:

1322, 1323, 1372/1, 1372/3, 1325, 1373, 1309, 1310, 1324, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331/1, 1372/2.

KO Bričevlje:

2433/1, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 2435/3, 832, 833, 834.

KO Velika Kopašnica:

1063, 1064/2, 1070, 1065/1, 3581/1, 863, 862, 861, 860, 858, 849, 848, 847, 846, 859, 634, 635, 637, 707, 706, 704/1, 704/2, 703/1, 703/2, 702, 698/1, 698/2, 699, 700/1, 695/1, 694, 693, 692, 691, 690, 689, 688, 3567, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 3569, 469, 470, 473, 423, 422, 421/1, 421/2, 421/3, 420, 419/1, 419/2, 419/3, 418/1, 418/2, 417, 416, 415, 413, 411, 410, 424/1, 424/2, 409/1, 409/2, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 384, 334, 333, 332, 331, 330, 322, 323, 324, 325, 289, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 322.

KO Graovo:

1/1, ½, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 9,194/2, 194/2, 195, 194/2, 241/1, 241/2, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 531/1, 531/2, 532, 533/1, 533/2, 526/1, 534/1, 535/1, 557/1, 556/1, 557/2, 556/2, 556/3, 554, 553, 558/1, 558/2, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561, 552, 550/1, 562/1, 562/2, 563/1, 563/2, 564/1, 564/2, 565, 571/2, 571/1, 570, 569, 568, 572/1, 572/2, 573, 574/1, 574/2, 575/2, 576/1, 576/2, 577/2, 577/3, 578/2, 578/3, 579/2, 579/3, 605, 580/2, 580/3, 581/2, 581/1, 584/1, 584/2, 583/2, 585/1, 585/2, 588/2, 588/1, 587/3, 587/2, 589/2, 589/3, 590/1, 593/2, 593/1, 591, 595, 687, 688, 6757,5509, 6765/15, 6765/7, 5510, 6769, 567, 607, 608, 596, 595, 592, 594.

KO Grdelica (varoš):

3546/5, 3426, 3359/2, 3359/1, 3358/1, 3358/2, 3566/4, 3427, 3428, 3429/1, 3429/2, 3439, 3438, 3430/1, 3430/2, 3431/1,3431/2, 3432/1, 3432/1, 3432/2, 3433/1, 3433/2, 3434/1, 3434/2, 3435/2, 3435/1, 3436/1, 3437, 3444, 3445, 3546/4, 3443, 3446, 3450, 3452, 3457, 3456, 3455, 3454, 3453, 3460/2, 3460/1, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3476, 3475, 3478, 3480, 3515, 3514, 3513, 3518, 3519, 3520, 3530, 3531, 3550/11, 3532/1, 3527, 3529/1, 3528/2, 3528/1, 3541, 3542.

KO Grdelica (selo):

3546/1.

KO Koraćevac:

1850/9, 645, 646, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 673/2, 673/1, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 685, 688/1, 683, 684, 693/1, 689/1, 689/2, 718/1, 718/2, 719, 721/1, 722, 720, 1850/1, 1850/13, 902, 903, 907/1, 907/2, 908/1, 908/2, 909/1, 909/2, 910/1, 910/2, 917, 918/2, 918/1, 916, 1850/7, 1850/2, 924, 925, 946/2, 945/2, 948, 949/2, 950/2, 951, 952, 953, 955, 957, 1850/8, 970, 1850/4, 1776, 1774, 1773/2, 1788/4, 1788/2, 1789/4, 1791/2, 1790, 1787/1, 1782, 1783/2, 1793, 1794/2, 1792/2, 1792/1, 1790, 1787/1, 1782, 1783/2, 1793, 1794/2, 1792/2, 1792/1, 1795/1, 1795/2, 1796/1, 1796/2, 1797, 1798/1, 1798/2, 1799/1, 1799/2, 1800/1, 1800/2, 1801/1, 1803, 1804/1, 1804/2, 1805/1, 1806/1, 1807, 1835, 1833, 1832, 1831, 1830/1, 1829, 1826, 1827, 1828, 642, 644, 647, 648, 651, 657, 658, 659, 662, 665, 688/1, 956, 969, 968, 967, 965/2, 965/3, 966/1, 966/2, 978/1, 978/2, 978/3, 971/1, 971/2, 972/1, 972/2, 1737/3,1737/4, 1730, 1732/1, 1732/2,1750, 1750, 1751, 1752, 1753/1, 1753/2, 1754/1, 1754/2, 1755/1, 1755/2, 1756/1,1756/2, 1757, 1758/1,1758/2, 1759, 1760, 1761, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773/1, 1788/3, 1789/3, 1791/1, 1792/1, 1795/1, 1796/1.

KO Krpejce:

1435, 1212, 1213,1214, 1216, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1424, 1433, 1434.

KO Ličin dol:

1530, 1531, 1532, 1533, 1536,1535, 2045/1, 2048, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1566, 1567, 1559, 1563, 1564, 1565, 1572, 1573,1568, 1569, 1570, 1571, 1585, 1584, 1583, 1582, 1578, 1581, 1586, 2056, 1615, 1614, 2057, 1617, 1618, 1619, 1620, 1622,2046/1, 1625, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631/1.

KO Oraovica:

9114, 9122/1, 9123/1, 1, 2,3,4,5,6,7,8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 14, 15, 16/1, 17/1, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 255/1, 255/2, 256/1, 256/2, 257/2, 1030, 1029, 1028, 1027, 1026, 1024,1023, 1005, 1004, 1025, 1008, 1009, 1010, 1007, 1011, 996, 997/3, 998/1, 997/1, 948, 990/1, 990/3, 989/1, 989/3, 988/1, 988/2, 986/1, 986/2, 987, 984/2, 984/3, 983/3, 983/2, 982/3, 982/2, 981/3, 981/6, 981/5, 302/1, 301/1, 301/2, 912/6, 980/4, 980/6, 979/2, 980/3, 980/5, 979/1, 978/1, 977/1, 953, 954, 956, 957/1, 957/2, 958, 959, 964, 963, 961, 364, 365, 367, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 385, 387, 388, 384, 383, 382, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 427, 444, 445, 449/1, 449/2, 450, 451, 452, 467, 468, 469, 481, 470, 471, 480, 478, 477, 474, 473, 472, 552, 9121/5, 546/1, 547/3, 541, 540/1, 545, 542, 538, 530, 521/1, 521/2, 522, 527/2, 527/1, 529, 528, 526/2, 526/1, 523/1, 523/2, 524, 525, 602/1, 602/2, 607/2, 608/2, 609/2, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 610/2, 611, 605, 606, 604, 603, 589, 588, 587/1, 586, 585, 582, 581/3, 5914/1, 5913, 5912, 5909/1, 5910/1, 5911/1, 5926, 5927, 5928, 5929, 5914/2, 5916/1, 5916/2, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5951, 5952, 5956, 5957/1, 5957/2, 5931/6, 5958/1, 5958/2, 9122/7, 9122/6, 5973, 5974/3, 5985/4, 5974/1, 5974/2, 9155/2, 5971/3, 5971/4, 5971/5, 5971/6, 5979/8, 5979/9, 5979/10, 5985/5, 5985/3, 5993/1, 5993/2, 5992, 5996/1, 5996/2, 5995, 5994, 5997, 6016/2, 5998, 5999, 6016/1 6017/1, 6017/2, 6018, 6019, 6020, 6022/1, 6022/2, 6023, 6025, 6028/1, 6028/1, 6028/2, 6029/1, 6029/2, 6030/1, 6030/2, 6033, 6034/1, 6034/2, 6035, 6036, 6037/1, 6037/2, 6038/1, 6038/2, 6039, 6040, 6041/1, 6041/2, 6042, 6043, 6044/2, 6044/3, 6044/4, 6045, 6046/1, 6046/2, 6047/1, 6047/2, 6048, 6049/1, 6049/2, 6050, 6051, 6052/1, 6052/2, 6053, 6054/1, 9120/4, 9120/3.

KO Palojce:

2909/4, 2909/5, 2909/6, 2490, 2491/1, 2491/2, 2492/2, 2496/2, 2496/3, 2497/1, 2497/2, 2926, 2554, 2553, 2552, 2551, 2555, 2556, 2925, 2550, 2549, 2548, 2558, 2557, 2559/3, 2559/2, 2559/1, 2536/1, 2560, 2660, 2659, 2658, 2655, 2654, 2640, 2641, 2642, 2637, 2636, 2633, 2635, 2634, 2630, 2631, 2629, 2628, 2625, 2626, 2627, 2492/1, 2493/1, 2493/2, 2494, 2495/1, 2495/2, 2496/1,2496/2, 2499, 2498/1, 2498/2, 2500/1, 2500/2, 2501/1, 2501/2, 2502, 2503/1, 2503/2, 2504/1,2504/2, 2505/2, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2909/3, 2516, 2910/3, 2538, 2539/1,2539/2, 2540, 2541, 2542, 2545, 2544/2, 2544/1, 2543, 2546, 2547,

KO Predejane (varoš):

496, 502, 7, 6, 5/1, 5/2, 503, 4, 3, 2/1, 2/2, 1/1, ½, 494/1, 201/1, 202/2, 204/3, 204/1, 204/2, 203/1, 203/2, 205/1, 205/2, 206, 209/1, 229/1, 229/2, 230/1, 230/2, 231, 233/1, 233/2, 234/1, 234/2, 299, 298/2, 300/1, 302; 303, 304, 305, 306, 493/2 i 479.

KO Predejane (selo):

535, 5447, 5448, 4320, 4321.

KO Suševlje:

3239/3, 3239/1, 3239/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11/5, 8, 9, 10, 11/1, 3240/1, 61/1, 2247, 2246, 2247, 2248, 2249, 2240, 2239/1, 2250, 2251, 2655/15, 2655/3, 2655/11, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660 i 3242/1.

Grad Vladičin Han:

KO Balinovce:

1339, 619, 618/5, 618/4, 618/2, 620/4, 620/2, 620/1, 620/3, 618/3, 621/2, 621/1, 627/1, 627/2, 628, 629, 630, 631, 639, 640, 641, 642, 643, 653, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 645, 683, 682, 681, 680, 684, 688, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 689, 692, 693, 694, 696, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 1340, 755, 754, 753, 752, 751, 750, 765, 764, 763, 761, 771, 770, 767, 748, 749, 747,746, 745, 733/3, 733/2, 733/1,732/1, 731, 728, 733/2, 733/1, 730, 729, 727, 726, 725, 732/4, 732/2, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 732/9, 732/10, 732/11, 732/12, 732/13, 732/14, 732/15, 732/16, 732/4, 732/17, 732/18, 1342, 845.

KO Vladičin Han:

3269/1, 2153, 2154, 2279, 2281, 2278, 2277, 2250, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2265, 2251, 2257, 2265, 2264, 2258, 2249, 2372, 2373, 2371, 2370, 2369, 2368, 2367, 2374, 2366, 2365, 2356, 2355, 3260/1, 2363, 2362, 2361, 2360, 2359, 2358, 2357, 2490/1, 2488/1, 2487/1, 2486/1, 2485/1, 2484/1, 2483/1, 2482/1, 2375, 2427, 2481/1, 2480/1, 2479/1, 2478/1, 2477/1, 2476/1, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2567/1, 2568/1, 2570/1, 2571/1, 2572/1, 2573/1, 2574/1, 2643, 2642, 2640, 2639, 2638, 2637/1, 2636/1, 2636/2, 2633, 2634/1, 2634/2, 2632, 2631/1, 2631/2, 2630, 2629/3, 2629/2, 2584/1, 2584/3, 2628/1, 2628/2, 2627/1, 2627/2, 2584/2, 2623/1, 2614, 2615, 2625, 2603, 2602, 2604, 2589, 2617, 2622/1, 3261/4, 2912/1, 2911/1, 2911/2, 2913, 2916/1, 2919/1, 2918/3, 2919/2, 2924, 2929, 2928, 2923, 2921, 2927/2, 2920/2, 2920/1, 2918/1, 2917/2, 2922/3, 2922/2, 2927/1, 2926/2, 2926/1, 2922/1, 2917/1, 3262/2, 3262/3, 2917/3, 2915/1, 3262/1, 2925, 3060, 3062, 3102/3, 3102/1, 3103/1, 3101/1, 3105, 3104, 3100, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113/1, 3114/1, 3115/1, 3115/2, 3116/1, 3116/2, 3117/2, 3117/3, 3118/2, 3118/3, 3119/2, 3119/3, 3121/2, 3121/3, 3122/4, 3122/4, 1575/1, 1579/2, 1579/1, 1580, 1583, 1584, 1585, 1596, 1597, 1586/3, 1588/1, 1589, 1595/1, 1603, 1602, 1601, 1643, 1644, 1649, 1625, 1621, 1653, 1655, 1667, 1668, 1671, 1672, 1669, 1656, 1654, 1650, 1871, 1689, 1870, 2307/1, 3063, 3064, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3091, 3092, 3095, 3096, 3097/1, 3094/1, 3093/1, 3102/2.

KO Vrbovo:

173, 172, 174, 180/1, 180/2, 181, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1, 200/2, 169, 453/1, 144, 145, 452, 451, 442, 443, 444, 450, 454, 457, 458, 462, 463, 445, 446, 447, 448, 449, 455, 456, 459, 460, 461, 474, 475, 476, 482, 483, 527, 526, 524, 523, 514, 522, 521, 520, 529, 841, 842, 843, 844, 845, 818, 823, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 833, 834, 837, 817, 800, 803, 804, 809, 805, 806, 810, 893, 892, 891, 890, 889, 888, 887, 772, 773, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 788, 790, 791, 792, 793, 794, 779, 796, 797, 798, 799, 898, 3374/1, 974/1, 974/7, 989/1, 989/2, 988/4, 904, 988/1, 988/3, 985/1, 988/2, 983, 982, 980/1, 979/1, 978/1, 977/1, 976/1, 975/1, 997/1, 998/1, 999, 1000, 1003, 1004, 1005/1, 1005/2, 1006, 1007, 1008, 1009/1, 1009/2, 1021, 1022, 1023, 1024, 1046, 1047, 1048, 1049, 1034, 1035, 1036, 1037, 1043, 1044/1, 1045, 1092/1, 1093/2, 1105, 1613/3, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1247, 1126, 1127, 1128/1, 1133, 1134, 1135, 1136, 1140, 1141, 1142, 1146, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161/2, 1161/1, 1161/3, 1161/5, 1161/6, 1161/4, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1186, 1187, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1191, 1247, 1244, 1243, 1242, 1239, 1238, 1235, 1233, 1234, 1232, 1224, 1223, 1222, 1221, 1225, 1226, 1317, 1320, 1319/1, 1319/2, 1318, 1303, 1301, 1304, 1305/1, 1305/2, 1420, 1422/1, 1423, 1424, 1425, 1426, 1380, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1472, 1473, 1476, 1479, 1482/1, 1482/3, 1483/1, 1483/3, 1484/1, 1484/3, 1485/1, 1485/3.

KO Garinje:

1, 2, 3, 2667/1, 2667/2, 2667/3, 2027, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2029/2, 2030/1, 2030/2, 2030/3, 2031/1, 2031/2, 2032/1, 2032/2, 2032/3, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2668/1, 2668/3.

KO Gramađe:

2/3, 2/2, 2/4, 4/20, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/37, 4/40, 4/43, 4/45, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 17/1, 18/1, 216/1, 217/1, 220/1, 220/2, 218/2, 222, 223, 224, 225, 226, 1708/1, 253, 249, 251, 250/1, 1721, 355, 356, 359, 360, 364, 366, 367, 369, 370, 372, 374, 352, 351, 343, 376, 378, 380, 396, 394, 393/3, 391/1, 392/3, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 588, 586, 583, 582, 579, 578, 575, 574, 571, 585, 584, 581, 580, 576, 577, 573, 572, 569, 568, 567, 594, 595, 596/1, 596/2, 596/3, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1, 703/2, 704, 705, 706, 707, 708, 709/1, 709/2, 710/1, 710/2, 716, 711, 712, 713, 714/2, 714/3, 714/4, 1719/1, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1419, 1418, 1415, 1414, 1413, 1412, 1411, 1321, 1322, 1323, 1329, 1332, 1333, 1334, 1316, 1330, 1331, 1335, 1336, 1337, 1338, 1320, 1353, 1352, 1351, 1350, 1349, 1348/1, 1348/2, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1720, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1597/1, 1597/2, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605.

KO Dekutince:

42, 43, 44, 45, 46, 49/1, 50/1, 51/1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 52/1, 53, 54/2, 55, 56/1, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 60/2, 60/3, 63/1, 64/1, 65/1, 66/1, 69/1, 74, 75/1, 77, 79, 80, 83, 82, 76/1, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 85, 99, 98/1, 100, 101/1, 102/1, 103/1, 104, 105/1, 106/1, 1652, 1493, 1494/2, 1495, 1521, 1522, 1524, 1523, 1556, 1531, 1533/2, 1532, 1536, 1537, 1538, 1539, 1541, 1549/4, 1556, 1555, 1553/1, 1552, 1549/6, 1549/1, 1546, 1545/1, 1544/1, 1543/1, 1542/1.

KO Dupljane:

1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1145, 1144, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 2197, 2602/2.

KO Kržince:

1614, 1519, 1522, 1523, 1520, 1521, 1525, 1517, 1607, 1507, 1508, 1514, 1515, 1516, 1534/2, 1533, 1530, 1513, 1512, 1460, 1459, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1564, 974, 975, 984, 1565, 990, 991, 992, 993, 1421, 1420, 994, 995, 1613/4, 1419/1, 1419/3, 1418, 1423/1, 1423/2, 1423/3, 1425/1, 1425/1, 1428, 1414/1, 1414/3, 1409/1, 1410, 1411/1, 1411/2, 1412, 1413.

KO Letovište:

1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1221, 1232/1, 1232/2, 2426, 2425, 2427, 2428, 2429, 2421, 2422,2423, 2424, 2425,2413/3, 2455/1.

KO Manajle:

495, 494, 493, 492, 491, 490, 489, 488, 487, 486, 485, 481, 480, 479, 478, 477, 476, 475, 474, 472, 471, 470, 468, 467, 466, 463, 462, 461, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 452, 451, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 1473/2, 1468, 389, 77, 75, 74, 73, 72, 69, 71, 76, 78, 102, 101, 98, 100, 79, 80, 81, 59, 86, 85, 87, 19, 5, 6, 18, 3, 2/1, 1473/1.

KO Mrtvica:

1080, 5667, 1081, 1122 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 5669, 1719, 1720, 1721, 5670, 1725, 1726/1, 1726/2, 1722, 1723/1, 1723/2, 1724, 5661/1,3, 1728/1, 1729, 1730, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1744, 4033, 4034, 4035, 4032, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4005, 4006/1, 4003, 4002, 4001, 4000, 3999, 4091/1,2, 4092, 4093/1,2, 4097/1,2, 4098/1,2, 4099, 4100/2, 4101/1, 4111/1, 4112/2, 4113/2, 4114/2, 4116/1,2, 4117/2, 4120/1, 4121, 4122/1,2, 4123/1,2, 4124/1,2, 4125/2, 5672.

KO Polom:

124, 123, 122, 121, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 119/5, 118/1, 118/5, 132/3, 132/2, 132/1, 133/2, 133/1, 136, 137/4, 2291/1, 137/3, 147/1, 147/2, 135, 134, 131/1, 131/2, 137/1, 137/2, 138, 128, 139, 140, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 144/2, 1657/41, 1657/262, 2291/2, 146/1, 151/2, 152/1, 231, 232, 233, 235, 236, 237/2, 237/3, 237/1, 2309, 238, 241, 242/1, 242/2, 246/2, 246/1, 243, 246/3, 245, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 260, 261, 269, 270, 271, 272, 273, 278, 276, 277, 279/1, 279/2, 279/3, 280, 282, 283, 288/1, 288/2, 289/1, 288/3, 289/3, 289/2, 290/1, 290/2, 290/3, 543, 542, 541, 540, 537/2, 535, 536, 532, 531, 530, 529/2, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 2292/1, 628, 627, 626, 625, 624, 623, 633/2, 633/1, 622/1, 622/2, 621, 620, 619, 618, 614, 613, 612, 611, 608, 607, 606, 605, 603, 602, 861/3, 599, 950/2, 868/2, 867/2, 867/4, 866/2, 865/1, 2311, 950/1, 868/1, 867/1, 867/3, 866/1, 949, 951, 952/1, 952/2, 953, 954, 962, 963, 964, 965, 970/2, 971, 970/1, 960, 961, 956, 955/1, 955/2, 955/3, 958, 957, 967, 968, 969, 2292/2, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, 1270, 1269, 1267, 1266, 1263, 1262, 1258, 1257, 1256, 1252, 1251, 1250, 1265, 1264, 1261, 1259/1, 1259/2, 1255, 1254, 1253, 1249, 1248, 1245, 1246, 1260/1, 1260/2, 1247, 1225, 2298, 2304/3, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1880, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870/2, 1870/1, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1878/1, 1878/2, 1878/3, 1878/4, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 2315/1, 2305/1, 1968, 1969, 1970, 1971/1, 1972/1, 1973/1, 1974/1, 1975, 1977/1, 1979/1, 1980, 1981/1, 1982, 2089, 2088, 2090/8, 2090/7, 2090/6, 2090/5, 2090/10, 2091, 2092, 2097/1, 2097/2, 2096, 2095, 2093, 2094, 2103/3, 2103/9.

KO Prekodolce:

2626, 2624/3, 2624/6, 2624/7, 3741/1, 2752, 2751, 2750, 2753,2754/1, 2754/2, 2755/1, 2755/2, 2756/1, 27562, 2757/1, 2757/2, 2758, 2759, 2760, 2762, 2923/1, 2764/1, 2764/2, 2763/1, 2777, 2778, 2911/3, 2910/2, 2909/1, 2908, 2904, 2907, 2906, 2905.

KO Repište:

1192/2, 7298, 1238, 1239, 1294, 1295, 1296, 1310, 1311, 1312, 1309, 1313, 1314, 7298, 1315, 1324, 1325, 1326, 6388, 6389, 6390, 6340, 6341, 6342,6344, 6400, 6401, 6410, 6411, 6423, 6424, 6425, 6545, 6544, 6583, 6582, 6580, 6584, 6585, 6586, 6587/1, 6587/2, 6588, 6595, 6596, 6597, 6598, 6600, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608/1, 6608/2, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6619, 7297, 6853, 6854, 6855, 6856, 6857, 6858, 6859, 6860, 6882, 6883, 6889, 6890, 6891, 6892, 6895, 6900, 6860, 6861, 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6877, 6868, 6869, 6904, 6905, 6908, 6872, 68873, 6874, 6876.

KO Tegovište:

264/1, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 273/3, 274, 275, 276, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991,1992, 1993/1, 1993/2, 19933, 1994, 1995, 2195/1, 2195/2, 2195/3,2196, 2194, 264/3, 265/1, 265/2, 2195/4.

KO Urvič:

674, 675, 676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 1330, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1327, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1067, 1058, 1264, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1299, 1306, 1307, 1308, 1312/1, 1312/2, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320 i 1321.

KO Džep:

1158/1, 1158/2, 1158/3, 1141, 1142, 1047, 1135, 1136, 1050, 1051.

Navedene katastarske parcele čine osnov za eksproprijaciju u svim oblicima u skladu sa zakonom koji uređuje eksproprijaciju, a tačne katastarske parcele obuhvaćene eksproprijacijom znaće se nakon izrade projekta za građevinsku dozvolu. Nakon izrade projekta za građevinsku dozvolu, navedene parcele za eksproprijaciju u projektu su sastavni deo Prostornog plana, u cilju njegovog sprovođenja.

Ukoliko se javi neslaganje popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa stvarnim stanjem, merodavana je situacija prikazana na Referalnoj karti broj 2.

4.1.3. Pravila uređenja prostora u obuhvatu Prostornog plana

Pravila uređenja prostora i pravila izgradnje sistema gasovoda sa elementima detaljne razrade obezbeđuju direktno sprovođenje Prostornog plana i izdavanje lokacijskih uslova, izradu tehničke dokumentacije i izgradnju gasovoda i objekata u funkciji gasovoda u obuhvatu pojasa detaljne razrade.

U pojasu detaljne razrade može se obezbediti pravo službenosti prolaza za potrebe izgradnje osnovne i prateće instalacije gasovoda, izvođenja zemljanih i drugih radova, uspostavljanje radnog pojasa, izgradnje, nadzora i održavanja objekata gasovoda i druge infrastrukture u funkciji gasovoda i izgradnje pristupnih puteva za objekte u funkciji gasovoda, u skladu sa zakonom. U pojasu detaljne razrade se može utvrditi javni interes sa ciljem uklanjanja objekata za potrebe izgradnje i sigurnog i bezbednog funkcionisanja gasovodnog sistema, u skladu sa važećim propisima.

U ovom pojasu je u slučajevima izrade planske, tehničke i sve druge dokumentacije kao i prilikom izvođenja građevinskih radova uspostavlja obavezno pribavljanje uslova od strane preduzeća u čijoj je nadležnosti funkciionisanje gasovoda. U pojasu detaljne razrade javni interes se može ustanoviti i u slučaju potrebe uklanjanja postojećih objekata.

Prostornim planom definisane su površine javne namene, i one se odnose na površine na kojima su planirani objekti u funkciji gasovoda – BS „Suševlje”, GMRS „Vladičin Han”, BS „Vladičin Han” i BS „Vrbovo”. Za ove objekte neophodno je formiranje građevinskih parcela. Izdvajanje građevinskih parcela javne namene vrši se u pojasu detaljne razrade, u skladu sa zakonom.

Spisak katastarskih parcela na kojima je moguće ustanovljavanje javnog interesa za potrebe izgradnje, održavanja i nadzora gasovoda i objekata u funkciji gasovoda dat je u glavi 4. u tački 4.1.2. Obuhvat pojasa detaljne razrade prostornog plana.

U zaštitnom pojasu gasovoda (pojasu kontrolisane izgradnje) se obezbeđuje privremena službenost prolaza bez promene vlasništva nad nepokretnostima u toku izgradnje gasovoda i obezbeđuje se pravo službenosti prolaza za potrebe izvođenja zemljanih i drugih radova; obezbeđuje izgradnja pristupnih puteva za objekte u funkciji gasovoda kao i infrastrukturne mreže za potrebe gasovoda i objekata u funkciji gasovoda.

Sve eventualne štete koje mogu nastati prilikom izgradnje gasovodnog sistema, objekata u funkciji gasovoda i pristupnih puteva nadoknadiće investitor, „Jugorosgaz” a.d. Beograd.

4.1.3.1. Pravila za ustanovljavanje prava službenosti i izdvajanje površina javne namene

Površina određena za postavljanje gasovoda i infrastrukture u funkciji gasovoda (optički kablovi, kablovski deo katodne zaštite i sl) obezbeđuje se u obuhvatu pojasa detaljne razrade, bez izmene postojeće namene površina.

U skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji, izgradnja podzemnih objekata nije uslovljena formiranjem posebne građevinske parcele. Spisak katastarskih parcela na kojima je moguće ustanovljavanje prava službenosti za potrebe izvođenja građevinskih radova, izgradnje, održavanja i nadzora gasovoda dat je u glavi 4. u tački 4.1.2. Obuhvat pojasa detaljne razrade prostornog plana.

Površine javne namene koje su planirane ovim planskim dokumentom predstavljaju građevinske parcele za objekte u funkciji gasovoda, kao i površine određene za izgradnju pristupnih puteva za pristup objektima u funkciji gasovoda.

Površine javne namene planirane su za izgradnju BS „Suševlje”, GMRS „Vladičin Han”, BS „Vladičin Han” i BS „Vrbovo”, kao i planiranih pristupnih puteva u funkciji ovih objekata.

Pravo službenosti se može utvrditi i za potrebe izgradnje elektroenergetskog i telekomunikacionog voda za potrebe snabdevanja objekata u funkciji gasovoda, ukoliko bi se gradili van regulacije planiranih pristupnih puteva kao i van regulacije postojećih saobraćajnica u obuhvatu Prostornog plana.

Na Referalnoj karti broj 2 prikazane su površine javne namene, određene koordinatama karakterističnih temenih tačaka i date u popisu obuhvaćenih katastarskih parcela, u tački 4.1.3.2. tekstualnog dela Prostornog plana.

Ukoliko se javi neslaganje popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa stvarnim stanjem, merodavana je situacija prikazana na Referalnoj karti broj 2.

4.1.3.2. Opšta pravila za formiranje građevinskih parcela javne namene i pravila urbanističke regulacije za građevinske parcele objekata u funkciji gasovoda

U obuhvatu Plana građevinske parcele se formiraju preparcelacijom obuhvaćenih katastarskih parcela, i to za potrebe izgradnje blok stanica i mernoregulacione stanice (Tabela 6 – Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene – objekti u funkciji gasovoda) i za potrebe izgradnje pristupnih puteva za potrebe objekata u funkciji gasovoda (Tabela 7 – Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene –pristupni putevi do objekata u funkciji gasovoda).

Tabela 6: Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene – objekti u funkciji gasovoda

Objekat

Katastarska opština

Broj katastarske parcele

GMRS „Vladičin Han”

Vladičin Han

3072,3092,

BS „Suševlje”

Suševlje

2248

BS „Vladičin Han”

Polom

288/2, 289/1

BS „Vrbovo”

Vrbovo

1462, 1463

Kod površina javne namene regulacione linije planiranih građevinskih parcela definisane su koordinatama karakterističnih temenih tačaka obuhvaćenih površina i analitičkim elementima, u skladu sa važećim propisima.

Spisak koordinata karakterističnih temenih tačaka:

Lokacija glavne merno-regulacione stanice (GMRS) „Vladičin Han”:

GMRS „Vladičin Han”

R.B.

Y

X

1

7588247.52

4729688.26

2

7588283.95

4729699.08

3

7588294.77

4729662.65

4

7588258.34

4729651.83

Lokacija stanice BS „Suševlje”:

BS „Suševlje”

R.B.

Y

X

1

7591110.63

4740943.32

2

7591118.74

4740930.70

3

7591106.12

4740922.58

4

7591098.01

4740935.19

Lokacija stanice BS „Vladičin Han”:

BS „Vladičin Han”

R.B.

Y

X

1

7588091.05

4728506.82

2

7588107.73

4728503.55

3

7588104.46

4728486.86

4

7588087.78

4728490.14

Lokacija stanice BS „Vrbovo”:

BS „Vrbovo”

R.B.

Y

X

1

7585477.97

4719373.00

2

7585484.08

4719386.71

3

7585484.08

4719386.71

4

7585489.85

4719367.71

Tabela 7: Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene –pristupni putevi do objekata u funkciji gasovoda

Pristupni put do objekta u funkciji gasovoda

Katastarska

opština

Broj katastarske

parcele

GMRS „Vladičin Han”

Vladičin Han

3071, 3072, 3070, 3262/2,2917/1, 2917/2, 2917/3, 2915/1, 3262/1, 3104, 3106, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113/1, 3114/1, 3115/1, 3116/1

Prekodolce

2751, 2752, 2759, 2758, 2756/1, 2755/1, 2754/1, 2753, 2626

BS „Suševlje”

Suševlje

2249, 2248, 2240, 2239/1, 2245/1, 2260/1, 2261/1

BS „Vladičin Han”

Polom

282, 288/2, 289/1, 283, 280, 279/3, 279/2, 279/1, 277, 278, 272, 271, 270, 260, 250, 250, 249, 248, 247, 246/3, 246/1, 246/2, 240/1, 239, 238, 236, 237/3, 2309

Vladičin Han

1870, 1689

BS „Vrbovo”

Vrbovo

1462, 1463, 1464, 1467, 1468, 1469, 1472, 1473, 1476, 1479, 1484/1, 1484/3

Spisak koordinata karakterističnih temenih tačaka pristupnih puteva u funkciji gasovoda:

Tabela 8: Spisak koordinata karakterističnih temenih tačaka pristupnih puteva do objekata u funkciji gasovoda

Broj tačke

H

Y

BLOK STANICA

„SUŠEVLJE”

1.

7591113.02

4740939.59

2.

7591113.28

4740957.72

3.

7591121.42

4740945.00

4.

7591138.08

4740918.97

5.

7591166.06

4740896.03

GMRS „VLADIČIN HAN”

6.

7588271.95

4729695.52

7.

7588268.57

4729707.02

8.

7588322.42

4729788.83

9.

7588359.14

4729794.15

10.

7588378.36

4729795.13

11.

7588408.53

4729790.24

12.

7588448.10

4729777.75

13.

7588481.53

4729745.87

14.

7588480.72

4729730.12

15.

7588475.47

4729699.12

16.

7588462.02

4729682.58

17.

7588452.52

4729649.60

18.

7588459.07

4729607.09

19.

7588473.37

4729564.24

20.

7588485.62

4729558.02

21.

7588499.22

4729558.17

22.

7588507.81

4729578.17

23.

7588512.47

4729593.83

24.

7588502.22

4729622.46

25.

7588539.06

4729677.48

BLOK STANICA

„VLADIČIN HAN”

26.

7588096.37

4728505.77

27.

7588083.34

4728518.17

28.

7588098.25

4728515.35

29.

7588113.80

4728512.40

30.

7588100.83

4728591.65

31.

7588074.23

4728621.07

32.

7588079.14

4728710.84

33.

7588083.92

4728739.66

34.

7588077.49

4728774.33

35.

7588130.60

4728773.33

36.

7588184.72

4728766.67

37.

7588221.41

4728790.04

BLOK STANICA

„VRBOVO”

38.

7585482.01

4719371.20

39.

7585478.13

4719362.48

40.

7585492.31

4719356.27

41.

7585542.94

4719310.88

42.

7585579.71

4719264.95

4.1.3.3. Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda

Opšta pravila urbanističke regulacije na parcelama objekata u funkciji gasovoda – blok stanice i mernoregulacione stanice:

građevinska linija prema susednim parcelama je određena na udaljenosti od najmanje 2,0 m od regulacije/granice građevinske parcele;

maksimalna vrednost indeksa zauzetosti parcele na građevinskim parcelama je 0,7;

maksimalna visina tehničko tehnološkog dela instalacije i postrojenja u funkciji gasovoda utvrdiće se projektnom dokumentacijom;

konačna kota platoa utvrđuje se projektnom dokumentacijom. Nivelacija površina građevinskih parcela je po pravilu viša od kote okolnog terena. Projektnom dokumentacijom je neophodno obezbediti kontrolisano odvođenje atmosferskih voda, kao i zaštitu od nekontrolisanog isticanja ili pojave opasnih i štetnih materija.

4.1.3.4. Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja građevinskih parcela objekata gasovoda

Komunalno opremanje građevinskih parcela rešavaće se u sklopu izrade tehničke dokumentacije (projekta za građevinsku dozvolu). Tehničkom dokumentacijom neophodno je ispuniti sledeće uslove:

prikupljanje i odvođenje atmosferskih i eventualnih tehničkih voda sa objekata i platoa se obezbeđuje internom atmosferskom kanalizacijom, sa odvođenjem izvan lokacije. Ukoliko postoji mogućnost zagađenja opasnim i štetnim materijama, predvideti separatni sistem i prečišćavanje pre odvođenja van lokacije;

eventualni čvrsti otpad se prikuplja u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem;

građevinske parcele u funkciji gasovoda mogu biti ograđene transparentnom ogradom maksimalne visine do 2.5 m koja se po pravilu postavlja na granici/regulaciji građevinske parcele. Dozvoljava se postavljanje ograde i u okviru građevinske parcele, ukoliko je to neophodno u funkciji tehnološkog rešenja, održavanja zemljišnog pojasa neposredno van ograđenog kompleksa i odvajanja funkcionalnih celina;

projektom za građevinsku dozvolu rešiti interne puteve unutar građevinskih parcela, zaštitu od požara, nadzor i uzbunjivanje u skladu sa važećim propisima i standardima;

prilikom projektovanja pristupnog puta do građevinske parcele objekata gasovoda obezbediti da je minimalna širina kolovoza 3,5m u skladu sa protivpožarnim uslovima. Ulaz u postrojenje obezbediti kolskom i pešačkom kapijom.

4.1.3.5. Koordinate tačaka temena razvodnog gasovoda

Na referalnoj karti broj 2 – Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja, prikazana su temena prelomnih tačaka razvodnog gasovoda. Zbog izgradnje državnog puta IA reda A1 koja je u toku, kao i promena koje nastaju prilikom izvođenja državnog puta u odnosu na projektnu dokumentaciju, temena prelomnih tačaka tačno će se utvrditi tehničkom dokumentacijom u obuhvatu pojasa detaljne razrade. Prilikom eventualne korekcije trase gasovoda neophodno je poštovati sve pribavljene uslove nadležnih institucija kao i važeću zakonsku regulativu.

Tabela 9: Spisak koordinata prelomnih tačaka razvodnog gasovoda

T0, 7584867.356, 4751190.194

T1, 7585189.075, 4750855.738

T2, 7585655.359, 4750754.728

T3, 7585961.916, 4750925.064

T4, 7586135.985, 4750787.909

T5, 7586458.870, 4750625.312

T6, 7586582.160, 4750712.959

T7, 7586656.303, 4750633.242

T8, 7586880.982, 4750518.416

T9, 7587219.707, 4750296.538

T10, 7587243.034, 4750202.659

T11, 7587319.193, 4750199.856

T12, 7587349.784, 4750084.104

T12a, 7588090.803, 4749592.857

T12b, 7588109.903, 4749553.137

T12c, 7588299.691, 4749454.378

T13, 7588478.010, 4749336.164

T14, 7588401.687, 4749193.353

T15a, 7588519.023, 4749096.997

T16, 7588551.618, 4749074.721

T17, 7588981.651, 4748770.757

T18, 7589102.833, 4748650.300

T19, 7589118.191, 4748503.563

T20, 7589144.154, 4748442.295

T21a, 7589174.850, 4748432.542

T22, 7589371.503, 4748281.022

T23, 7589559.246, 4748084.907

T24, 7589628.650, 4748099.099

T25, 7589717.116, 4748040.058

T26, 7589882.593, 4748051.659

T27, 7589897.366, 4748009.187

T28, 7590281.353, 4748112.222

T29, 7590363.785, 4748083.996

T30, 7590430.632, 4748115.949

T31, 7590621.954, 4747991.252

T32, 7590616.391, 4747946.119

T32a, 7590687.108, 4747895.629

T33, 7590728.781, 4747828.100

T34, 7590788.395, 4747798.421

T35, 7590976.346, 4747592.099

T35a, 7591026.745, 4747548.562

T36a, 7591077.183, 4747520.483

T37, 7591093.298, 4747460.132

T38, 7591225.649, 4747400.584

T39, 7591248.602, 4747297.097

T40, 7591564.607, 4747215.864

T41, 7591627.680, 4747280.708

T42, 7591692.102, 4747293.451

T43, 7591840.784, 4747211.850

T44, 7591885.662, 4747213.113

T45, 7591975.077, 4747094.942

T46, 7592007.023, 4747002.754

T47, 7592015.126, 4746886.018

T48, 7592084.246, 4746862.778

T49, 7592197.475, 4746442.630

T50, 7592471.694, 4746382.134

T51, 7592632.952, 4746243.096

T52, 7592568.788, 4746106.980

T53, 7592885.422, 4745656.714

T54, 7592821.223, 4745580.417

T55, 7592852.582, 4745468.748

T56, 7593042.008, 4745088.162

T57, 7593145.904, 4745050.980

T58, 7593265.072, 4744883.257

T59, 7593308.549, 4744742.097

T60, 7593264.441, 4744698.517

T61, 7593283.814, 4744609.421

T62, 7593244.280, 4744394.370

T63, 7593049.828, 4744188.059

T64, 7592990.356, 4744160.625

T65, 7592911.572, 4744093.763

T66, 7592939.658, 4744038.398

T67, 7592809.327, 4743941.584

T68, 7592747.819, 4743913.191

T69, 7592730.447, 4743885.574

T70, 7592696.566, 4743811.214

T71, 7592638.059, 4743816.236

T72, 7592603.125, 4743657.161

T73, 7592628.708, 4743523.706

T72A, 7592613.094, 4743573.914

T74, 7592573.977, 4743485.188

T75, 7592686.992, 4743298.102

T76, 7592787.928, 4743231.724

T77, 7592809.811, 4743119.145

T78, 7592786.846, 4743009.174

T79, 7592697.398, 4742870.806

T80, 7592502.081, 4742752.207

T81, 7592274.282, 4742531.526

T82, 7592269.588, 4742418.766

T82A, 7592162.883, 4742371.729

T83A, 7592086.356, 4742323.761

T84, 7592074.111, 4742266.420

T85, 7591998.636, 4742268.853

T86, 7591828.915, 4742037.174

T87, 7591869.311, 4741965.547

T88, 7591823.785, 4741843.344

T89, 7591827.508, 4741745.343

T90, 7591798.550, 4741679.956

T91, 7591772.612, 4741506.924

T92, 7591527.803, 4741267.469

T93, 7591376.167, 4741168.205

T94, 7591309.997, 4741036.426

T95, 7591205.657, 4740993.673

T96, 7590644.801, 4740632.965

T97, 7590634.155, 4740568.519

T98, 7590550.588, 4740471.117

T99, 7590510.109, 4740365.475

T100, 7590463.093, 4740333.787

T101, 7590435.260, 4740170.136

T102, 7590010.581, 4739848.765

T103, 7589744.108, 4739395.362

T104, 7589633.387, 4739134.204

T105, 7589636.412, 4739058.032

T106, 7589610.185, 4739027.207

T107, 7589555.924, 4738840.880

T108, 7589581.545, 4738802.626

T109, 7589653.246, 4738471.411

T110, 7589733.294, 4738460.416

T111, 7589877.927, 4738211.049

T112, 7589822.560, 4738131.221

T113, 7589871.610, 4738002.544

T114, 7589814.785, 4737813.102

T115, 7589823.717, 4737720.516

T116, 7589772.678, 4737598.233

T117, 7589678.004, 4737503.388

T118, 7589594.421, 4737377.605

T119, 7589582.632, 4737260.429

T120, 7589329.549, 4736779.343

T121, 7589336.235, 4736636.819

T122, 7589275.414, 4736575.789

T123, 7589251.398, 4736453.338

T124, 7589308.618, 4736291.091

T125, 7589263.508, 4736196.913

T126, 7589251.003, 4736119.689

T127, 7589212.593, 4736003.734

T128, 7589212.789, 4735681.849

T129, 7589185.388, 4735579.803

T130, 7589179.351, 4735525.068

T131, 7589156.369, 4735457.862

T132, 7589120.237, 4735387.834

T133, 7589087.777, 4735308.856

T134, 7589067.210, 4735251.495

T135, 7589049.417, 4735151.090

T136, 7589036.251, 4735046.714

T137, 7589032.720, 4734983.931

T138, 7589011.366, 4734902.805

T139, 7589014.027, 4734868.352

T140, 7588986.906, 4734800.850

T141, 7588902.045, 4734732.842

T142, 7588897.201, 4734648.460

T143, 7588359.522, 4734455.138

T144, 7588253.207, 4734489.764

T145, 7588066.979, 4734475.342

T146, 7587926.451, 4734511.097

T147, 7587882.503, 4734600.996

T148, 7587725.343, 4734648.341

T149, 7587537.254, 4734907.677

T150, 7587341.171, 4734884.258

T151, 7587324.348, 4734639.817

T152, 7587392.351, 4734409.223

T153, 7587422.459, 4734159.427

T154, 7587330.487, 4733785.858

T155, 7587278.791, 4733771.586

T156, 7587237.799, 4733675.917

T157, 7587257.251, 4733619.380

T158, 7587093.286, 4733493.329

T157B, 7587031.000, 4733428.500

T157C, 7586991.194, 4733369.613

T159, 7586947.886, 4733372.083

T159A, 7586910.575, 4733272.048

T160, 7586890.096, 4733201.320

T161, 7586867.311, 4733086.913

T162, 7586863.509, 4732941.685

T163, 7586888.215, 4732829.458

T164, 7586952.713, 4732756.193

T165, 7587043.858, 4732726.012

T166A, 7587322.353, 4732511.617

T167, 7587371.319, 4732549.501

T168, 7587459.100, 4732487.030

T169, 7587482.874, 4732427.251

T170, 7587535.792, 4732410.434

T171, 7587555.319, 4732269.627

T172A, 7587540.053, 4732127.113

T173, 7587983.554, 4731761.673

T174, 7588111.337, 4731712.955

T175, 7588303.650, 4731578.445

T176, 7588338.965, 4731503.474

TR177, 7588400.258, 4731466.574

T178, 7588325.957, 4731190.382

T179, 7588275.398, 4730736.504

T180, 7588238.166, 4730649.801

T181, 7588266.380, 4730533.440

T182, 7588235.579, 4730366.239

T183, 7588247.042, 4730226.164

T184A, 7588246.000, 4730063.500

T185A, 7588215.000, 4730021.500

T186, 7588210.830, 4729949.730

T187, 7588258.418, 4729789.319

T188, 7588297.238, 4729800.895

T189, 7588376.530, 4729807.180

T190, 7588455.508, 4729747.203

T191, 7588460.659, 4729708.590

T192, 7588435.330, 4729644.914

T193, 7588459.549, 4729585.895

T194, 7588468.629, 4729535.422

T195, 7588490.125, 4729501.807

T196, 7588558.906, 4729470.004

T197, 7588641.392, 4729407.913

T198, 7588635.677, 4729095.068

T199, 7588702.169, 4729033.918

T200, 7588682.021, 4728883.627

T201, 7588641.571, 4728842.078

T202, 7588426.382, 4728792.543

T203a, 7588367.500, 4728822.000

T203b, 7588228.000, 4728812.500

T204a, 7588211.000, 4728817.500

T205, 7588154.829, 4728775.778

T206, 7587992.100, 4727955.280

T207, 7587795.719, 4726552.375

T208, 7587668.670, 4726329.980

T209, 7586908.623, 4724489.157

T210, 7586908.260, 4724390.554

T211, 7586740.990, 4724083.160

T212, 7586301.806, 4721410.447

T213, 7586236.680, 4721306.420

T214, 7586063.012, 4720846.351

T215, 7586011.055, 4720773.272

T216, 7586001.100, 4720682.340

T217, 7586000.730, 4720535.150

T218, 7585942.080, 4720392.160

T219, 7585479.420, 4719354.010

4.2. PRAVILA GRAĐENJA

4.2.1. Pravila građenja gasovoda i objekata u funkciji gasovoda

Pravila građenja gasovodnog sistema se odnose na pravila građenja linijskog dela sistema i pravila građenja objekata u funkciji gasovoda.

Konstrukcija gasovoda

Gasovod je cevovod za transport i distribuciju prirodnog gasa. Gasovod ne sme da propušta gas i mora da bezbedno izdrži dejstvo svih sila kojima će prema očekivanjima biti izložen tokom izgradnje, ispitivanja i korišćenja. Minimalnu debljinu cevi računati u skladu sa važećim zakonima, pravilnicima i standardima.

Gasovod se projektuje tako da tokom izgradnje, ispitivanja, održavanja i korišćenja može da pored sila izazvanih unutrašnjim pritiskom izdrži i dejstva drugih predvidivih sila, u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

Gasovod se izrađuje elektrolučnim zavarivanjem, od čeličnih uzdužno zavarenih cevi, u skladu sa granskim standardima i važećim propisima. Izborom cevi i materijala za cevi potrebno je obezbediti nepropusnost i elastičnost gasovoda.

Za sva neophodna horizontalna i vertikalna skretanja razvodnog gasovoda duž trase, koriste se lukovi izrađeni hladnim savijanjem cevi ukoliko savijanje nije moguće ostvariti prirodnim elastičnim lukom cevi minimalnog dozvoljenog radijusa.

Fazonski komadi gasovoda – T – komadi, cevni lukovi, redukcije, danca, kao i svi drugi elementi moraju biti u skladu sa važećim propisima.

Cevi su fabrički predizolovane slojem polietilena niske gustine (LDPE), debljine predviđene u skladu sa standardom.

Pored spoljne pasivna zaštita (hidroizolacije), gasovod će se od korozije štititi i aktivna zaštita nametnutim naponom (katodnom zaštitom). Katodna zaštita će se izvesti priključenjem na stanicu katodne zaštite, koja će biti postavljena u krugu GMRS „Vladičin Han”.

Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati odredbe Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar kao i svih drugih važećih propisa i standarda.

Trasa gasovoda

Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar utvrđene su zone međusobnog uticaja gasovodnog sistema i okolnih objekata:

zaštitni pojas gasovoda je pojas širine od 200 m sa obe strane od gasovoda, računajući od ose gasovoda, u kom drugi objekti utiču na sigurnost gasovoda;

eksploatacioni pojas gasovoda je prostor u kom se ne smeju postavljati trajni ili privremeni objekti za vreme eksploatacije gasovoda ili preduzimati druga dejstva koja bi mogla da utiču na stanje, pogon ili intervencije na gasovodu, sem objekata u funkciji gasovoda;

zaštitni pojas naseljenih zgrada je prostor u kome gasovod utiče na sigurnost tog objekta, računajući od spoljnih ivica zgrada.

Širina zaštitnog pojasa naseljenih zgrada za gasovode pritiska do 50 bar iznosi 30m. U zaštitnom pojasu naseljenih zgrada, bez obzira na klasu lokacije gasovoda, projektni faktor je 0,4. Neophodno je ispuniti uslov da se prilikom izgradnje gasovoda ne sme se ugroziti stabilnost objekta.

Minimalna rastojanja spoljne ivice razvodnog (magistralnog) gasovoda RG 11-02 (prečnika DN300/DN500) od drugih objekata ili objekata paralelnih sa gasovodom su:

pritisak 16 do 50 bar

prečnik 150<DN≤500

Nekategorisani putevi

2 m

Opštinski putevi

5 m

Državni putevi II reda

5 m

Državni putevi I reda, osim autoputeva

10 m

Državni putevi I reda – autoputevi

20 m

Železnički koloseci

15 m

Podzemni linijski infrastrukturni objekti

(računajući od spoljne ivice objekta)

1 m

Neregulisan vodotok (računajući od ureza Q100 god vode mereno u horizontalnoj projekciji)

10 m

Regulisan vodotok ili kanal (računajući od branjene nožice nasipa mereno u horizontalnoj projekciji)

10 m

Ova rastojanja se odnose na podzemno vođenje gasovoda. Rastojanja do puteva mere se od spoljne ivice zemljišnog pojasa, a do železničkih koloseka od spoljne ivice pružnog pojasa. Ova rastojanja data u tabeli se izuzetno mogu smanjiti uz primenu dodatnih mera kao što su: smanjenje projektnog faktora, povećanje dubine ukopavanja ili primena mehaničke zaštite pri iskopavanju.

Minimalno neophodno rastojanje prilikom ukrštanja gasovoda sa podzemnim linijskim infrastrukturnim objektima je 0,5 m, mereno od bliže ivice cevi.

Najmanja rastojanja od nadzemne elektro mreže i stubova dalekovoda su:

 

paralelno vođenje(m)

pri ukrštanju(m)

≤ 20 kV

10

5

20 kV < U ≤ 35 kV

15

5

35 kV < U ≤ 110 kV

20

10

110 kV < U ≤ 220 kV

25

10

220 kV < U ≤ 440 kV

30

15

Rastojanja se računaju od uzemljivača stuba do cevi gasovoda visokog pritiska.

Dubina ukopavanja gasovoda date su u zavisnosti od klase lokacije gasovoda, i to:

za klasu lokacije I – 80 cm

za klasu lokacije II, III i IV – 100 cm

u zaštitnom pojasu stambenog objekta – 110 cm

Ukrštanje gasovoda sa infrastrukturnim objektima

Prilikom izgradnje gasovoda ukrštanje sa javnim putevima vrši se u skladu sa uslovima upravljača javnog puta. U slučaju postavljanja gasovoda ispod puteva prokopavanjem, gasovod se polaže bez zaštitne cevi, sa dvostrukom antikorozivnom izolacijom koja se izvodi u dužini od najmanje 10 m sa obe strane zemljišnog pojasa.

U slučaju postavljanja gasovoda ispod elektrifikovanih železničkih pruga mora biti urađena dvostruka izolacija gasovoda u dužini od 50 m sa obe strane pružnog pojasa.

Gasovod bez zaštitne cevi mora biti položen u rov u skladu sa važećim propisima. Prilikom prolaska gasovodnih cevi ispod puteva i železničkih pruga, proračun debljina zida cevi mora obuhvatiti uticaje svih spoljnih sila na gasovod.

Ako se gasovod postavlja ispod puteva i pruga bušenjem, po pravilu se postavlja u zaštitnu cev odgovarajuće čvrstoće i prečnika, pri čemu prečnik zaštitne cevi mora biti najmanje 150 mm veći od spoljašnjeg prečnika gasovoda.

Ukoliko se radna cev postavlja bušenjem bez zaštitne cevi mora se izabrati tehnologija koja obezbeđuje da ne dođe do oštećenja izolacije gasovoda.

Krajevi zaštitne cevi koja se postavlja na prelazu ispod puta moraju biti udaljeni minimalno 1 m od linija koje čine krajnje tračke poprečnog profila javnog puta van naselja, mereno na spoljnu stranu i minimalno 3 m sa obe strane od ivice krajnje kolovozne trake.

Krajevi zaštitne cevi koja se postavlja na prelazu ispod železničke pruge moraju biti udaljeni minimalno 5 m sa obe strane od osa krajnjih koloseka, odnosno 1 m od nožica nasipa.

Na ukrštanju gasovoda sa putevima, prugama, vodotokovima, kanalima, dalekovodima, naftovodima, produktovodima i drugim gasovodima, ugao ose gasovoda prema tim objektima mora da iznosi između 60° i 90°. Za izvođenje ukrštanja pod uglom manjim od 60° potrebno je pribaviti odgovarajuću saglasnost.

Na ukrštanju gasovoda sa državnim putevima I i II reda i autoputevima, kao i vodotokovima sa vodnim ogledalom širim od 5 m, ugao ose gasovoda prema tim objektima po pravilu mora da iznosi 90°. Dozvoljeno je i ukrštanje pod manjim uglom, ali ne manjim od 60° i to u slučajevima kada je to tehnički opravdano.

Objekti u funkciji gasovoda

Blok stanice (BS)

U blok stanicama se smeštaju zaporni organi koji se nalaze na gasovodu. Lokaciju zapornih organa neophodno je projektovati tako da udaljenost od bilo koje tačke do najbližeg zapornog organa za određenu klasu lokacije gasovoda iznosi najviše

-16 km – za klasu lokacije 1;

-12 km – za klasu lokacije 2;

– 6 km – za klasu lokacije 3;

– 4 km – za klasu lokacije 4.

BS mora biti zaštićena od pristupa neovlašćenih lica ogradom visine minimalno 2m. Zone opasnosti od eksplozije BS moraju se nalaziti unutar ove ograde. Prilikom određivanja lokacije BS, neophodno je da se obezbedi uslov da se ograda BS ne sme nalaziti u zaštitnom pojasu naseljenih zgrada kao ni na zemljišnom pojasu puteva, pružnom pojasu i vodnom zemljištu.

Merno regulacione stanice (MRS)

MRS moraju biti ograđene kako bi se sprečio pristup neovlašćenim licima. Zone opasnosti od eksplozije MRS moraju se nalaziti unutar ograde. Ograda MRS mora biti minimalne visine 2m. Ukoliko je MRS na otvorenom prostoru, sa ili bez nadstrešnice, ograda mora biti udaljena minimalno 10m od stanice.

Protivpožarne slavine moraju biti postavljene na ulaznom gasovodu u MRS, kao i na svim izlaznim gasovodima iz merno regulacione stanice. Lokaciju za izgradnju protivpožarne slavine neophodno je odrediti tako da je rastojanje od MRS najmanje 5m, a najviše 100m. Protivpožarne slavine mogu biti smeštene i izvan ograde MRS.

Optički kabl za telemetriju i upravljanje sistemom

Paralelno sa razvodnim gasovodom neophodno je položiti PE cev od kvalitetnog polietilena visoke gustine (HD), planiranog prečnika ø 50 mm, u koju se optički kabl uduvava. PEHD cev se polaže u iskopan rov. Optički kabl će se polagati u istom rovu sa gasovodom, sa njegove desne strane posmatrano u smeru toka gasa (smer Leskovac-Vranje).Tačne dimenzije i tehničke karakteristike cevi definisaće se Tehničkom dokumentacijom.

Prilikom ukrštanja cevi za optički kabl sa drugim infrastrukturnim objektima, planirano je vođenje ispod saobraćajnica i železničke pruge, i to vođenjem kroz hidroizolovanu čeličnu zaštitnu cev odgovarajućeg prečnika, postavljenu podbušivanjem ili utiskivanjem.Prilikom ukrštanja sa rekom Južnom Moravom, zaštitna cev se postavlja iznad armirano betonske obloge radne gasovodne cevi.

Predviđa se potreban broj nastavaka i rezervi dužine optičkog kabla na trasi gasovoda. Nakon izgradnje optičkog kabla za telemetriju i upravljanje sistemom neophodno je obeležiti trasu zbog lakšeg pronalaženja kabla prilikom intervencije kao i redovnog održavanja, u skladu sa propisima.

Zaštita gasovoda

Eksploatacioni pojas gasovoda je pojas širine 12m (po 6m sa obe strane mereno od ose gasovoda) u kome se mogu graditi samo objekti koji su u funkciji gasovoda.

U eksploatacionom pojasu gasovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti (postavljanje transformatorskih stanica, pumpnih stanica, podzemnih i nadzemnih rezervoara, stalnih kamp mesta, vozila za kampovanje, kontejnera, skladištenja silirane hrane i teško-transportujućih materijala, kao i postavljanje ograde sa temeljom). Dozvoljeno je izvođenje poljoprivrednih radova dubine do 0,5m bez pismenog odobrenja operatora transportnog sistema. U eksploatacionom pojasu gasovoda zabranjeno je saditi drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu dubinu veću od 1m, odnosno za rastinje za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5m.

Objekti namenjeni za stanovanje ili boravak ljudi, bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je gasovod izgrađen i bez obzira na to u koju klasu lokacije je gasovod svrstan, ne mogu se graditi na rastojanjima manjim od 30m od gasovoda.

Minimalna rastojanja puteva od razvodnog gasovoda (prečnika DN300/DN500) u slučaju paralelnog vođenja računajući od spoljne ivice zemljišnog pojasa iznose:

Nekategorisani putevi

2m

Opštinski putevi

5m

Državni putevi II reda

5m

Državni putevi I reda, osim autoputeva

10m

Državni putevi I reda (autoputevi)

20m

Minimalno rastojanje železničkih koloseka (računajući od spoljne ivice pružnog pojasa) od gasovoda iznosi 15m. Ukrštanja puteva i pruga sa gasovodom izvode se pod posebnim uslovima koje izdaje operator transportnog sistema.

Prilikom paralelnog vođenja podzemnih linijskih infrastrukturnih objekata minimalno dozvoljeno rastojanje do gasovoda mereno od spoljne ivice objekata iznosi 1 m, a prilikom ukrštanja 0.5m.

Minimalno rastojanje regulisanog vodotoka ili kanala od gasovoda iznosi 10m, računajući od branjene nožice nasipa.

Minimalna rastojanja nadzemne elektro mreže i stubova dalekovoda od podzemnih gasovoda, računajući od temelja stuba dalekovoda i uzemljivača iznose:

 

paralelno vođenje(m)

pri ukrštanju(m)

≤ 20 kV

10

5

20 kV < U ≤ 35 kV

15

5

35 kV < U ≤ 110 kV

20

10

110 kV < U ≤ 220 kV

25

10

220 kV < U ≤ 440 kV

30

15

Zabranjeno je postavljanje stubova dalekovoda u eksploatacionom pojasu magistralnog gasovoda.

Minimalna rastojanja objekata koji su sastavni delovi gasovoda od drugih objekata su:

Građevinski i drugi objekti

GMRS

(zidane ili montažne, kapaciteta do 30.000 m³/h)

(m)

GMRS

(na otvorenom ili pod nadstrešnicom – za sve kapacitete)

(m)

Blok stanice sa ispuštanjem gasa

(m)

Stambene i poslovne zgrade*

15

30

30

Proizvodne fabričke zgrade i radionice*

15

30

30

Skladišta zapaljivih tečnosti*

15

30

30

Električni vodovi (nadzemni)

visina stuba dalekovoda

+3m

visina stuba dalekovoda

+3m

visina stuba dalekovoda

+3m

Trafo stanice*

30

30

30

Železničke pruge i objekti

30

30

30

Industrijski koloseci

15

25

15

Državni putevi I reda – autoputevi

30

30

30

Državni putevi I reda, osim autoputeva

20

30

30

Državni putevi II reda

10

10

10

Opštinski putevi

6

10

15

Vodotokovi

izvan vodnog zemljišta

izvan vodnog zemljišta

izvan vodnog zemljišta

Šetališta i parkirališta*

10

20

30

Ostali građevinski objekti*

10

20

15

* – rastojanja drugih objekata od objekata u funkciji gasovodnog sistema (MRS, BS) se ne odnose na one objekte koji su takođe u funkciji gasovodnog sistema.

Za nadzemne objekte na otvorenom prostoru rastojanje se meri od potencijalnog mesta isticanja gasa; rastojanje objekata od železničkih pruga i javnih puteva meri se od spoljne ivice pružnog pojasa, odnosno spoljne ivice zemljišnog pojasa.

Za objekte koji su sastavni delovi gasovoda i u njegovoj su funkciji određuju se zone opasnosti od eksplozije.

Kao ugroženi prostor od eksplozije može se definisati prostor u kome je prisutna, ili se može očekivati prisutnost eksplozivne smeše zapaljivih gasova, para ili prašine sa vazduhom, u takvim količinama koje zahtevaju primenu posebnih mera radi zaštite ljudi i dobara, kao i primenu posebnih mera u pogledu montaže i upotrebe električnih uređaja, instalacija, alata, mašina i pribora.

Zone opasnosti od eksplozije definisane su u skladu sa učestanošću pojavljivanja i trajanju eksplozivne atmosfere. Definisane su tri zone opasnosti od eksplozije

– zona opasnosti od eksplozije 0;

– zona opasnosti od eksplozije 1;

– zona opasnosti od eksplozije 2.

Zone opasnosti za objekte koji su sastavni deo gasovoda pritiska manjeg ili jednakog 50 bar određuju se u skladu sa Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, br. 37/13 i 87/15) – Prilog I – Grafički prikazi zona opasnosti ili proračunom u skladu sa dobrom inženjerskom praksom.

U zonama opasnosti od eksplozije ne smeju se nalaziti materije i uređaji koji mogu prouzrokovati požar i omogućiti njegovo širenje i svi radovi se moraju izvoditi u skladu sa važećom zakonskom regulativom.

4.2.2. Pravila za izvođenje pristupnih i gradilišnih puteva

Pristup objektima gasovoda sa trajnim kolskim prilazima se obezbeđuje priključkom na najbliži javni put, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima upravljača puta. Tehnički elementi priključka i pristupnih puteva rešavaju se posebnim projektom u skladu sa protivpožarnim uslovima i očekivanim saobraćajnim opterećenjem.

Za kolski transport opreme linijskog dela gasovoda predviđeno je privremeno korišćenje najbližih prilaza sa javnih puteva, atarskih puteva i staza, a u izuzetnim slučajevima gde prethodno nije moguće i prelazi preko poseda. Prostor potreban za prenos opreme i montažu gasovoda na gradilištu se obezbeđuje u okviru izvođačkog pojasa, na postojećoj podlozi. U cilju povećanja nosivosti neophodna građevinska intervencija na terenu podrazumeva obradu i sabijanje postojeće podloge.

Povećanje nosivosti i prohodnosti na poljoprivrednom zemljištu i delu privremenih gradilišnih priključaka na javne puteve vrši se nasipanjem kamenog ili šljunkovitog agregata na prethodno postavljenoj geotekstilnoj podlozi koja se nakon završetka radova uklanja sa lokacije.

Radovi na atarskim putevima mogu se sprovesti u formi rehabilitacije ili na osnovu posebnog projekta u formi pojačanog održavanja.

Pristupni putevi do građevinskih parcela objekata tj. mernih stanica se obezbeđuju prema merodavnom vozilu i očekivanom intenzitetu saobraćaja tokom eksploatacije. Minimalna širina kolovoza atarskih i pristupnih puteva je 3,5 m i sa dve bankine minimalne širine od 0,5 m. Za ostale elemente puta primeniti odredbe standarda SRPS U.C4.301-310.

Za vreme izvođenje građevinskih radova na atarskim putevima posebnu pažnju treba posvetiti osnovnoj funkciji ovih puteva, gde se moraju obezbediti alternativni putevi ili postavljanje privremenih prelaza/rampi za prolaz poljoprivredne mehanizacije.

U slučaju da je neophodno formirati gradilišne puteve, van regulacije atarskih puteva, put se može izvoditi po posebnom projektu, kao privremeno rešenje (u skladu sa članom 147. Zakona o planiranju i izgradnji).

Pristupni putevi do objekata gasovoda planirani u ovom planu su definisani koordinatama osovine puta. Spisak koordinata osovinskih tačaka pristupnih puteva date su u Tabeli 6 – Popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina javne namene – objekti u funkciji gasovoda.

4.2.3. Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja gasovoda i saobraćajne infrastrukture

Uslovi ukrštanja gasovoda sa javnim putevima su:

– ukrštanje gasovoda sa javnim putem planirati, projektovati i izvesti po pravilu metodom mehaničkog podbušivanja ispod trupa puta, upravno na put, upotrebom zaštitnih cevi i/ili izgradnjom armirano betonskog kanala/ propusta, sa unutrašnjim profilom koji je minimum 0,1 m veći od spoljnjeg prečnika gasovoda i prateće instalacije (optički kabl, oprema katodne zaštite i dr.),

– zaštitna cev ili armirano betonski kanal/propust mora biti postavljen na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila puta uvećanoj za po 3,0 m sa svake strane,

– ugao ukrštanja gasovoda sa saobraćajnicama, iznosi od 60° do 90°. Ukrštanje pod manjim uglom je moguće uz prethodno pribavljene saobraćajno-tehničke uslove i saglasnost nadležnih organa, odnosno upravljača puta,

–planirana dubina zaštitne cevi mora biti postavljena minimalno 2,00 m od najniže kote kolovoza puta, odnosno minimalno 1,2 m ispod dna jarka,

-neophodno je izvršiti ispitivanje geomehaničkih svojstava stena i tla i analize njihove otpornosti prema bušenju na mestima ukrštaja trase predmetnog gasovoda.

Uslovi paralelnog vođenja gasovoda sa javnim putevima su:

– koridor gasovoda paralelan sa autoputem mora biti postavljen van zaštitne ograde autoputa,

– instalacije gasovoda moraju biti postavljene minimalno 3,0 m od krajnje tačke poprečnog profila javnog puta (nožice nasipa/zaseka trupa puta ili spoljne ivice kanala za odvodnjavanje),

– ne dozvoljava se vođenje instalacija gasovoda po bankini, kosinama useka i nasipa, kroz jarkove i lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje klizišta.

Investitor je dužan da od JP „Putevi Srbije” pribavi saobraćajno-tehničke uslove i saglasnosti za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju i postavljanje istih za sve radove koji se vode kroz zemljišni pojas.

4.2.4. Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja gasovoda i železničke nfrastrukture

Uslovi ukrštanja gasovoda sa železnicom su:

ukrštanja gasovoda sa prugom je pod uglom od 90°;

Ukoliko nije moguće ukrštanje pod uglom od 90°, ugao ukrštanja planiranog gasovoda i postojeće magistralne jednokolosečne elektrificirane železničke pruge (Beograd) – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – granični prelaz Preševo-Tabanovce može da bude manji od 90°, ali uz saglasnost „Železnice Srbije” a.d. na tehnička rešenja koja će biti data prilikom izrade tehničke dokumentacije (idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu) razvodnog gasovoda RG 11-02;

razvodni gasovod pri ukrštaju sa prugom mora biti na dubini minimum od 1,8 m mereno od gornje ivice praga do gornje ivice zaštitne cevi, odnosno na dubini od minimum 1,2m mereno od kote terena van trupa pruge do gornje ivice zaštitne cevi;

prateći objekti razvodnog gasovoda (MRS, MS, BS) moraju biti izgrađeni na najmanje 30m od ose krajnjeg koloseka;

Prilikom paralelnog vođenja planiranog gasovoda i postojeće železničke pruge rastojanje može da bude manje 30m, ali uz obavezu primene dodatnih mera propisanih važećim zakonima i propisima (smanjenje projektnog faktora, povećanje dubine ukopavanja, mehaničke zaštite pri iskopavanju i sl.) koje će se definisati Tehničkom dokumentacijom i garantovati bezbednost i sigurnost kako železničke infrastrukture, tako i planiranog razvodnog gasovoda RG 11-02;

trasa razvodnog gasovoda mora biti najmanje 30m od trase železničke pruge a van granica železničkog zemljišta;

minimalna dubina ukopavanja na kojoj se vrši polaganje gasovoda na ukrštaju iznosi 1,8m od gornje ivice praga železničke pruge do gornje ivice zaštitne cevi, odnosno 1,2m mereno od kote terena van trupa pruge do gornje ivice zaštitne cevi;

pri vođenju gasovoda ispod elektrificiranih železničkih pruga mora biti izgrađena dvostruka izolacija cevovoda u dužini od 50m ulevo i udesno, računajući od granice pružnog pojasa.

S obzirom na to da je trasa planirane pruge za velike brzine Niš – Preševo – granica Republike Makedonije definisana na nivou koji ne omogućava precizno definisanje ukrštaja i međusobnih odnosa sa trasom planiranog gasovoda, tačna mesta i uglovi ukrštanja i međusobni odnosi planiranog gasovoda RG 11-02 i planirane pruge za velike brzine Niš – Preševo – granica Makedonije rešavaće se u fazi izrade tehničke dokumentacije oba infrastrukturna sistema.

Investitor je dužan da od Sektora za strategiju i razvoj „Železnice Srbije” a.d. pribavi Tehničke uslove za projektovanje i izgradnju predmetnog gasovoda.

4.2.5. Pravila ukrštanja i paralelnog vođenja gasovoda i vodoprivredne infrastrukture

Po pravilu, trasa gasovoda na mestu ukrštanja sa koritom vodotoka trebala bi da bude približno pod uglom od 90˚ u odnosu na rečni tok.

Rov se kopa do dubine od 1.80 – 2.30 m, kako bi gornja ivica cevi bila najmanje 1.50 – 1,80 niža od kote dna vodotoka. Širina rova je do 1.5 m.

U profilu prelaza cevovoda ispod reke, vrši se osiguranje dna osnovnog korita kamenim tepihom, a kosina rolovanim kamenom. Na mestima regulisanog korita (mostovi i sl.) dno se oblaže kamenom u betonskoj podlozi. Ovo osiguranje trebalo bi izvesti na potezu od po 5 m uzvodno i nizvodno od ose prelaza – ose cevi. Deonica ispod dna vodotoka radi se kao prava cev, bez horizontalnih i vertikalnih savijanja. Na obe obale cev se savija – „etažira” kako bi se prilagodila geometriji obala reke.

Na mestima gde se trasa gasovoda nalazi u neposrednoj blizini osnovnog korita Južne Morave, potrebno je osiguranje kosine obale u cilju sprečavanja erozije obale i time potencijalnog ugrožavana gasovoda. Ovo osiguranje sastoji se od oblaganja kosine osnovnog korita rolovanim kamenom, na potezu za koji se utvrdi da je ugrožen.

5. IMPLEMENTACIJA

5.1 INSTITUCIONALNI OKVIR IMPLEMENTACIJE I

UČESNICI U IMPLEMENTACIJI

Ključni učesnici u implementaciji Prostornog plana, koje će direktno i neposredno implementirati politiku i koncepciju izgradnje i razvoja objekata i sistema posebne namene jesu:

– preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema, transport i promet prirodnog gasa „Jugorosgaz” a.d. kroz investiranje daljih aktivnosti na projektovanju, izgradnji i korišćenju sistema gasovoda, odnosno kao nosilac aktivnosti posebne namene;

– ministarstva nadležna za poslove prostornog planiranja i urbanizma kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije, upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kao i ocenjivanje potrebe i opravdanosti izmene i dopune pojedinih rešenja ovog Prostornog plana;

– ministarstvo nadležno za poslove energetike i „Jugorosgaz” a.d. kroz dalju razradu politika koje se odnose na distribuciju i potrošnju gasa;

– nadležna ministarstva sa odgovarujućim direkcijama i upravama za poslove vodoprivrede, zdravlja, poljoprivrede, šumarstva, saobraćaja, izgradnje objekata i dr;

– jedinice lokalne samouprave (grad Leskovac i opština Vladičin Han) sa svojim upravama, direkcijama za urbanizam i preduzećima nadležnim za poslove gasifikacije, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije na lokalnom nivou, kontrolu upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, delimično investiranje u izgradnju pojedinih infrastrukturnih objekata i sistema koji su u neposrednoj vezi sa sistemom gasovoda, kao i objekata u obuhvatu plana koje je moguće graditi u skladu sa pravilima ovog plana, i dr.

Institucionalni okvir implementacije, u širem smislu, čine sve institucije i organi koji će posredno učestvovati u implementaciji planskih rešenja, i to: 1) u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih sistema i resursa – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i rudarstva; JP „Srbijašume”; JP „Srbijavode”; 2) u oblasti razvoja privrede – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, industrije i privrede i dr; nevladine organizacije i lokalna udruženja privrednika i preduzetnika; i druga pravna lica i dr; 3) u oblasti razvoja saobraćaja i infrastrukturnih sistema – ministarstva nadležna za poslove saobraćaja, infrastrukture, telekomunikacija i dr.; JP Putevi Srbije”; JP Elektroprivreda Srbije”; JP Elektromreža Srbije”; javna preduzeća na lokalnom nivou i dr.; 4) u oblasti zaštite životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara – ministarstva nadležna za poslove životne sredine, kulture i dr; Zavod za zaštitu prirode Srbije; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i drugi nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture i dr.

5.2.SMERNICE (UPUTSTVO) ZA SPROVOĐENJE PLANA

U skladu Zakonom o planiranju i izgradnji, Prostorni plan predstavlja planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova u zoni njegove direktne primene za linijski deo magistralnog gasovoda, objekte gasovoda (blok stanice, merno regulacionu stanicu) kao i za prateće objekte i puteve u funkciji gasovoda.

U skladu sa popisom katastarskih parcela i referalnim kartama, Prostorni plan predstavlja osnov za:

1) direktno (neposredno), izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova za objekte i sisteme posebne namene u pojasu detaljne razrade (detaljna razrada Prostornog plana), u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

2) indirektno, sprovođenjem prostornih i urbanističkih planova jedinica lokalne samouprave u zaštitnom pojasu gasovoda (pojasu kontrolisane izgradnje). U slučaju potrebe, izrađivaće se posebni urbanistički planovi za neophodne infrastrukturne objekte van obuhvata Prostornog plana područja posebne namene.

5.2.1. Direktno sprovođenje Prostornog plana

Direktno sprovođenje Plana obuhvata područje definisano kao pojas detaljne razrade. Direktno sprovođenje obuhvata regulaciju planiranih puteva u funkciji gasovoda kao i infrastrukturne priključke.

Prostorni Plan predstavlja planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju gasovoda i objekata u funkciji gasovoda, i to:

Linijski deo gasovodnog sistema od BS „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja i pratećeg optičkog kabla;

Glavna merno regulacione stanice (GMRS) „Vladičin Han” koja se nalazi u KO Vladičin Han;

Blok stanica BS „Suševlje”, (KO Suševlje);

BS „Vladičin Han”, (KO Polom);

BS „Vrbovo”, (KO Vrbovo).

Izgradnja objekata će se realizovati na osnovu detaljne razrade Prostornog plana i pravila uređenja i građenja koja su definisana ovim Prostornim planom.

U skladu sa odredbama zakona, Prostorni plan područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02, deonica od BS „Velika Kopašnica” do granice opštine Vladičin Han i grada Vranja predstavlja osnov za proglašavanje javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta i objekata za potrebe izgradnje glavne merno regulacione stanice (GMRS), blok stanica BS „Suševlje”, BS „Vladičin Han”, BS „Vrbovo” kao i pristupnih puteva u funkciji gasovoda i objekata gasovoda.

Prostorni plan je osnov za utvrđivanje javnog interesa za privremenu (nepotpunu) kao i potpunu eksproprijaciju i ustanovljenje prava službenosti za potrebe izgradnje gasovoda na zemljištu ostale namene.

Sve troškove (u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji) snosi korisnik eksproprijacije, „Jugorosgaz” a.d. Beograd. Nepotpuna eksproprijacija se odnosi pre svega na ustanovljavanje prava službenosti prolaza u cilju izgradnje gasovoda RG 11-02 i polaganja optičkog kabla za daljinsko upravljanje gasovodom. Potpuna eksproprijacija se odnosi na izuzimanje zemljišta u cilju privođenja nameni – izgradnje objekata u funkciji gasovoda i pristupnih puteva.

Opštinski organi/nadležne uprave donose rešenja o ustanovljavanju prava službenosti radi izgradnje gasovoda. Nadležne uprave za imovinske poslove donose rešenja o eksproprijaciji ili o administrativnom prenosu radi izgradnje trajnih objekata u funkciji gasovoda.

Po pravosnažnosti rešenja (u posebnom postupku pred nadležnom upravom za imovinu) određuje se naknada za eksproprijaciju zemljišta i za ustanovljavanje prava službenosti, izgubljenu dobit na usevima i zasadima, smanjenu vrednost zemljišta i rekultivaciju zemljišta. Sve troškove u vezi eksproprijacije, trajnog i privremenog zauzeća zemljišta snosi korisnik eksproprijacije „Jugorosgaz” a.d. Beograd kome je odlukom Vlade poverena delatnost od opšteg interesa – transport i distribucija prirodnog gasa.

Postupak eksproprijacije će se sprovesti u skladu sa važećim zakonom o eksproprijaciji. Neophodno je omogućiti odgovarajuće tržišne naknade fizičkim i pravnim licima čije će nepokretnosti biti prenamenjene trajno, u slučaju potpune, ili privremeno, u slučaju nepotpune eksproprijacije u skladu sa važećim zakonom i rešenjima ovog prostornog plana.

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela planirane javne namene i grafičkih priloga detaljne regulacije, merodavna je situacija na Referalnim kartama.

U toku sprovođenja ovog prostornog plana trasa gasovoda će se bliže i preciznije odrediti tehničkom dokumentacijom (projektom za građevinsku dozvolu), nakon čije izrade ona postaje sastavni deo Prostornog plana u cilju njegovog sprovođenja.

Prostornim planom je predviđena mogućnost korekcije planirane trase gasovoda tako da se korekcije trase gasovoda vrše u pojasu detaljne razrade gasovoda. Prilikom korekcija i utvrđivanja konačne trase gasovoda uzeti u obzir sve izdate uslove nadležnih institucija kao i odredbe Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar, Zakona o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika, kao i sve druge važeće standarde i propise.

5.2.2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugim prostornim i urbanističkim planovima

U pojasu kontrolisane izgradnje (zaštitni pojas gasovoda) utvrđenim ovim Prostornim planom, primenjuju se važeći planski dokumenti (prostorni planovi jedinica lokalne samouprave i urbanistički planovi) u delovima koji nisu u suprotnosti sa režimom korišćenja i uređenja tog pojasa. U delu obuhvata plana van pojasa kontrolisane gradnje primenjuju se važeći planski dokumenti.

U užem pojasu zaštite gasovoda ne mogu se graditi objekti namenjeni za stanovanje ili boravak ljudi bez obzira na stepen sigurnosti sa kojim je gasovod izgrađen i bez obzira na to u koju klasu lokacije je gasovod svrstan.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave čiji su delovi teritorije u obuhvatu ovog prostornog plana, doneće odluku i pokrenuti postupak usaglašavanja donetih planskih dokumenata sa ovim Prostornim planom u sklopu redovne procedure izmene i dopune tih planova, ali u roku koji ne može biti duži od četiri godine od dana donošenja ovog planskog dokumenta.

Usaglašavanje važećih i izrada novih planskih dokumenata podrazumeva:

1) da se u planskom dokumentu navedu (prikažu) identične namene i planska rešenja iz ovog Prostornog plana za obuhvat površina javne namene u pojasevima zaštite gasovoda

2) da se dalje razrade osnovne smernice i pravila ovog Prostornog plana definisana za pojas kontrolisane izgradnje.

5.2.3. Sprovođenje Prostornog plana u sektorskim planovima i programima

Sprovođenje i usaglašavanje planskih koncepcija, rešenja i propozicija utvrđenih ovim Prostornim planom u sektorskim planovima i programima u skladu sa zakonom, obezbeđuju:

– ministarstvo nadležno za vodoprivredu, odnosno Republička direkcija za vode, u saradnji sa JVP „Srbijavode”, usklađivanjem godišnjih programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata u Republici Srbiji; donošenjem programa monitoringa kvaliteta vode i zaštite voda, a u saradnji sa ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine;

– organi lokalne samouprave, donošenjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja vodovodne i kanalizacione infrastrukture; planova i dvogodišnjih programa upravljanja otpadom i odlukama o komunalnom redu;

– organi lokalne samouprave, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poljoprivredu i šumarstvo, asocijacijama poljoprivrednih proizvođača i vlasnicima zemljišta, donošenjem programa uređenja poljoprivrednog zemljišta;

– JP „Srbijašume”, revizijom opštih osnova gazdovanja šumama za šumska područja obuhvaćena ovim planom i posebnih osnova gazdovanja šumama za gazdinske jedinice obuhvaćene ovim planom; a u saradnji sa vlasnicima zemljišta, izradom programa gazdovanja šumama i pošumljavanja zemljišta u privatnom vlasništvu;

– JP „Putevi Srbije”, u saradnji sa nadležnim lokalnim samoupravama, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa izgradnje, rehabilitacije i održavanja državnih puteva;

– nadležne lokalne samouprave, odnosno opštinska javna preduzeća nadležna za izgradnju i održavanje infrastrukturnih sistema, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja;

– nadležne lokalne samouprave u saradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine, realizacijom akcionih programa zaštite životne sredine, preko lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP).

5.3.PRIORITETNA PLANSKA REŠENJA I PROJEKTI

Izgradnja razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac – Vranje predstavlja integralni deo magistralne gasovodne mreže Republike Srbije i ima strateški značaj za razvoj sistema gasifikacije južnog dela Srbije. Izgradnja ovog dela razvodnog gasovoda ima za cilj da obezbedi nastavak razvoja gasifikacije na teritoriji opština Južnog Pomoravlja, pre svih opština Vlasotince, Surdulica, Vladičin Han kao i grada Vranja.

U prvoj fazi implementacije Prostornog plana do kraja 2016. godine prioriteti u realizaciji sistema gasovoda su:

izrada tehničke dokumentacije;

rešavanje imovinskih odnosa na celokupnoj deonici gasovoda;

izgradnja trase gasovoda od BS „Velika Kopašnica” do granice opštine Vladičin Han i grada Vranja;

izgradnja Blok stanica BS „Suševlje”, BS „Vladičin Han” i BS „Vrbovo”.

izgradnja Glavne merno regulacione stanice (GMRS) „Vladičin Han”.

5.4. MERE I INSTRUMENTI ZA IMPLEMENTACIJU

Osnovne mere i instrumenti implementacije Prostornog plana područja posebne namene za deo razvodnog gasovoda RG 11-02 Leskovac-Vranje, deonica od blok stanice „Velika Kopašnica” do granice područja opštine Vladičin Han i grada Vranja su izrada tehničke dokumentacije, pre svega izrada idejnih projekata i projekata za građevinsku dozvolu za celokupnu trasu gasovoda i objekte u funkciji gasovoda.

Definisanje posebnih normativno-pravnih, finansijskih ili organizacionih mera i instrumenata implementacije biće sprovedeno u toku izrade tehničke dokumentacije.

Spisak skraćenica

BS – blok stanica

MRS – merno-regulaciona stanica

GMRS – glavna merno-regulaciona stanica

GRČ – glavni razdelni čvor

MG – magistralni gasovod

RG – razvodni gasovod

PE – polietilen

TK – telekomunikacije

PPOV – postrojenje za preradu otpadnih voda

DV – dalekovod

DP – državni put

MSAN – multiservisni pristupni čvor

KO – katastarska opština

k.p. – katastarska parcela

ZOK – završna optička kutija

ED – elektrodistribucija

HD – polietilen visoke gustine

PEHD – polietilenska cev visoke gustine

PD – privredno društvo

IPAN – minikomunikacioni stepeni

SRPS – srpski standard

Ostavite komentar