Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH

ŽIVOTINjA ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica, moravka, resavka, lokalni sojevi pramenke (pirotski, krivovirski, bardoka, lipski, vlaško vitorogi i karakačanski), čokanska cigaja, balkanska koza, živina-kaporka, gološijanka i svrljiška kokoš, kao i uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja imaju:

1) pravna i fizička lica koja su držaoci ugroženih rasa domaćih životinja i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08);

2) naučnoistraživačke i obrazovne institucije;

3) druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja genetičkih resursa domaćih životinja.

Član 4.

Pravna i fizička lica iz člana 3. ove uredbe koja su držaoci ugroženih rasa domaćih životinja imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja ako drže određeni broj grla, određene vrste i rase životinja, i to:

1) najmanje pet grla za podolsko goveče (najviše jedan bik na svakih pet grla);

2) najmanje pet grla za bušu (najviše jedan bik na svakih pet grla);

3) najmanje pet grla za domaćeg bivola (najviše jedan bik – bivo na svakih pet grla);

4) najmanje 10 grla za balkanskog magarca (najviše jedan magarac na svakih 10 grla);

5) najmanje 15 grla za mangulicu (najviše jedan nerast na svakih 15 grla);

6) najmanje 10 grla za moravku (najviše jedan nerast na svakih 10 grla);

7) najmanje 20 grla za lokalne sojeve pramenke – pirotski, krivovirski, bardoka, lipski, vlaško vitorogi i čokansku cigaju (najviše jedan ovan na svakih 20 grla);

8) najmanje 20 grla za balkansku kozu (najviše jedan jarac na svakih 20 grla);

9) najmanje 50 jedinki za živinu (najviše jedan petao na svakih 25 jedinki);

10) najmanje jedno grlo za ostale rase i sojeve.

Grla za koja se ostvaruju podsticajna sredstva moraju da budu umatičena.

Član 5.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja pravna i fizička lica ostvaruju podnošenjem zahteva na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i zapisnik selekcijske službe o održanoj smotri.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 30. aprila 2008. godine.

Prednost za dobijanje podsticajnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji imaju veći zapat.

Član 6.

Na osnovu zahteva iz člana 5. ove uredbe inspektor nadležan za poslove poljoprivrede na licu mesta sačinjava zapisnik.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana je osnov za isplatu podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja.

Član 7.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za finansiranje projekata za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja imaju pravna i fizička lica koja su držaoci ugroženih rasa domaćih životinja, naučnoistraživačke i obrazovne institucije i druga pravna lica koja se bave poslovima očuvanja genetičkih resursa domaćih životinja.

Član 8.

Podsticajna sredstva za finansiranje projekata za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava za finansiranje projekata iz stava 1. ovog člana utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.038.doc/1

P R O G R A M

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2008. GODINU

I

U 2008. godini obaviće se mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja, i to za sledeće ugrožene rase i sojeve:

1) podolsko goveče (sva ženska grla, osim teladi i muška priplodna grla – najviše 280);

2) buša (sva ženska grla, osim teladi i muška priplodna grla – najviše 300);

3) domaći bivo (ženska grla po teljenju i muška priplodna grla – najviše 100);

4) domaći-brdski konj (sva ženska grla i muška grla starija od 12 meseci);

5) nonius (sva ženska grla i muška grla starija od 12 meseci);

6) balkanski magarac (ženska grla po ždrebljenju i muška priplodna grla – najviše 100);

7) mangulica (krmače i muška priplodna grla – najviše 300);

8) moravka (krmače i muška priplodna grla);

9) resavka (krmače, priplodne nazimice i muška priplodna grla);

10) lokalni sojevi pramenke – pirotski, krivovirski, bardoka, lipski, vlaško vitorogi, karakačanski i čokanska cigaja (ženska grla po jagnjenju i muška priplodna grla – najviše 1600);

11) balkanska koza (ženska grla po jarenju i muška priplodna grla – najviše 250);

12) živina – kaporka, gološijanka i svrljiška kokoš (kokice i petlovi – najviše 1500).

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja obaviće se u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaku vrstu ugrožene rase, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije za te namene:

Red. br. Vrste autohtonih rasa Cena po jedinici mere/din. 1 2 3 1. podolsko goveče 40.000 2. buša 25.000 3. domaći bivo 12.000 4. domaći brdski konj 30.000 5. nonius 35.000 6. balkanski magarac 5.000 7. mangulica 7.000 8. moravka 8.000 9. resavka 10.000 10. lokalni sojevi pramenke i čokanska cigaja 3.000 11. balkanska koza 3.000 12. živina 500 U K U P N O: 34.000.000

Predviđena podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2008. godinu iznose 34.000.000 dinara.

III

U 2008. godini u okviru očuvanja i održivog korišćenja ugroženih rasa domaćih životinja posebno će se finansirati projekti koji se odnose na genetičke resurse domaćih životinja u iznosu od 4.000.000 dinara.

4427008.038.doc/2

Obrazac

Z A H T E V

za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2008. godinu

Podaci o podnosiocu zahteva Ime/naziv podnosioca zahteva: Adresa/Sedište: Kontakt telefon: E-mail: Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (RPG): Informacije o banci (samo za pravna lica): Naziv banke:PIB: Broj računa: Podaci o životinjama Naziv rase: Broj životinja:

Datum: Potpis:

___________________________ ___________________________

4427008.038.doc/3

Ostavite komentar