Ureba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Progama o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 91/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA

ZA 2010. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 15/10), u Programu o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu, poglavlje I i II menjaju se i glase:

„I

U 2010. godini sprovode se mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja, i to za sledeće autohtone rase i sojeve:

1) podolsko goveče (krave i muška priplodna grla) – najviše 190 grla;

2) buša (krave i muška priplodna grla) – najviše 240 grla;

3) domaći bivo (krave i muška priplodna grla) – najviše 65 grla;

4) domaći – brdski konj (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci) – najviše 70 grla;

5) nonius (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci) – najviše 20 grla;

6) balkanski magarac (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci) – najviše 155 grla;

7) mangulica (krmače i muška priplodna grla) – najviše 245 grla;

8) moravka (krmače i muška priplodna grla) – naviše 25 grla;

9) resavka (krmače i muška priplodna grla) – najviše 20 grla;

10) pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga, karakačanska) i čokanska cigaja (priplodna ženska grla i muška priplodna grla) – najviše 1600 grla;

11) balkanska koza (priplodna ženska grla i muška priplodna grla) – najviše 170 grla;

12) kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš (kokice i petlovi – najviše 250 jedinki.

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja sprovode se u visini iznosa utvrđenog u tabeli po grlu, odnosno jedinki autohtonih rasa i sojeva:

Redni broj Vrste autohtonih rasa i sojeva Iznos po grlu, odnosno jedinki u dinarima 1. podolsko goveče 35.000,00 2. buša 20.000,00 3. domaći bivo 9.000,00 4. domaći brdski konj 20.000,00 5. nonius 20.000,00 6. balkanski magarac 3.500,00 7. mangulica (crni, beli i crveni soj) 4.000,00 8. moravka 8.000,00 9. resavka 10.000,00 10. pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka,lipska, vlaško vitoroga i karakačanska) ičokanska cigaja 2.400,00 11. balkanska koza 2.000,00 12. živina- kaporka, banatski gološijani svrljiška kokoš 250,00 UKUPNO: 20.000.000,00”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827010.0062.111.Doc/1

Ostavite komentar