Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2010. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za sledeće rase, odnosno sojeve: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, živina-kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš utvrđene su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) imaju:

1) fizičko lice-nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) pravno lice upisano u Registar privrednih društava koje je prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2009. godinu razvrstano u malo pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09);

3) naučnoistraživačke organizacije.

Korisnici sredstava iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovom da su:

1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu;

2) prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09- u daljem tekstu: Pravilnik);

3) vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.

Član 4.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku godine, po grlu, odnosno jedinki, ako drže određeni broj grla, odnosno jedinki određene vrste i rase životinja, i to najmanje:

1) pet ženskih priplodnih grla za podolsko goveče;

2) jednog bika podolskog govečeta ako ima najmanje pet ženskih priplodnih grla podolskog govečeta po jednom biku;

3) pet ženskih priplodnih grla za bušu;

4) jednog bika buše ako ima najmanje pet ženskih priplodnih grla buše po jednom biku;

5) tri priplodna ženska grla domaćeg bivola;

6) jednog priplodnog mužjaka domaćeg bivola ako ima najmanje pet priplodnih ženskih grla domaćeg bivola po jednom priplodnom mužjaku;

7) 10 priplodnih ženskih grla balkanskog magarca;

8) jednog mužjaka balkanskog magarca ako ima najmanje 10 priplodnih ženskih grla balkanskog magarca po jednom priplodnom mužjaku;

9) 20 krmača mangulice;

10) jednog nerasta mangulice ako ima najmanje 25 ženki mangulice po jednom mužjaku;

11) pet krmača moravke;

12) jednog nerasta moravke ako ima najmanje 25 krmača moravke po jednom mužjaku;

13) jednu krmaču resavke;

14) jednog nerasta resavke ako ima najmanje 10 krmača resavke po jednom nerastu;

15) 20 priplodnih ovaca pramenke (pirotska, karakačanska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga), odnosno čokanske cigaje;

16) jednog ovna ako ima najmanje 25 priplodnih ovaca pramenke, odnosno čokanske cigaje po jednom ovnu;

17) 20 priplodnih ženskih grla balkanske koze;

18) jednog jarca balkanske koze ako ima najmanje 25 priplodnih ženskih grla balkanske koze po jednom jarcu;

19) 50 priplodnih ženskih jedinki za živinu;

20) za jednog petla ako ima najmanje 10 kokošaka u jatu po jednom petlu;

21) jedno grlo noniusa ili domaćeg brdskog konja, ali ne više od tri muška grla po jednom držaocu.

Član 5.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja od 1. aprila 2010. godine do 30. maja 2010. godine, na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, na sledeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja u 2010. godini”.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) zapisnik o održanoj smotri overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije;

2) fotokopija pasoša za goveda za koja se podnosi zahtev;

3) kopija izvoda iz Registra privrednih subjekata, kopija obaveštenja o razvrstavanju u malo pravno lice koje je dostavljeno Agenciji za privredne registre uz finansijski izveštaj i uverenje o izmirenim poreskim obavezama za 2009. godinu – za lica iz člana 3. stav 1. tačka 2) ove uredbe.

Član 6.

Isplata podsticajnih sredstava izvršiće se po obavljenom nadzoru inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede.

Član 7.

Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom Vlade.

Član 8.

U slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 5. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

4827010.0064.20.Doc/1

PROGRAM

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2010. GODINU

I

U 2010. godini sprovode se mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja, i to za sledeće autohtone rase i sojeve:

1) podolsko goveče (krave i muška priplodna grla) – najviše 150 grla;

2) buša (krave i muška priplodna grla) – najviše 150 grla;

3) domaći bivo (krave i muška priplodna grla) – najviše 50 grla;

4) domaći – brdski konj (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci) – najviše 50 grla;

5) nonius (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci) – najviše 50 grla;

6) balkanski magarac (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci) – najviše 50 grla;

7) mangulica (krmače i muška priplodna grla) – najviše 150 grla;

8) moravka (krmače i muška priplodna grla) – naviše 50 grla;

9) resavka (krmače i muška priplodna grla) – najviše 30 grla;

10) pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga, karakačanska) i čokanska cigaja (priplodna ženska grla i muška priplodna grla) – najviše 1000 grla;

11) balkanska koza (priplodna ženska grla i muška priplodna grla) – najviše 150 grla;

12) kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš (kokice i petlovi – najviše 500 jedinki.

II

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja sprovode se u visini iznosa utvrđenog u tabeli po grlu, odnosno jedinki autohtonih rasa i sojeva:

Redni broj Vrste autohtonih rasa i sojeva Iznos po grlu, odnosno jedinki u dinarima 1. podolsko goveče 35.000,00 2. buša 20.000,00 3. domaći bivo 9.000,00 4. domaći brdski konj 20.000,00 5. nonius 20.000,00 6. balkanski magarac 3.500,00 7. mangulica (crni, beli i crveni soj) 4.000,00 8. moravka 8.000,00 9. resavka 10.000,00 10. pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka,lipska, vlaško vitoroga i karakačanska) ičokanska cigaja 2.400,00 11. balkanska koza 2.000,00 12. živina- kaporka, banatski gološijani svrljiška kokoš 250,00 UKUPNO: 15.000.000,00

4827010.0064.20.Doc/2

Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA

ZA 2010. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime, odnosno naziv nosioca poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj i PIB (za pravna lica i naučnoistraživačke organizacije) Adresa (Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednoggazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II. Obračun podsticajnih sredstava genetičkih resursa

Red. br. Vrsta i kategorija grla i sojeva Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja Ukupno:

III . Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su grla za koja se podnosi zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu registrovana u sopstvenom zapatu, da se nalaze pod kontrolom selekcijske službe i da će se koristiti za proizvodnju na sopstvenom gazdinstvu u 2010. godini, te da nije za ista do sada ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu.

Mesto i datum: Podnosilac zahteva:

4827010.0064.20.Doc/3

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe ogledaju se u potrebi da se podsticajnim sredstvima kompenzuju loše proizvodne osobine autohtonih vrsta domaćih životinja i na taj način da se obezbede uslovi za održivo korišćenje i unapređenje načina čuvanja genetičkih resursa domaćih životinja.

Podsticajana sredstva iz ove uredbe dodeljuju se da bi se očuvao životinjski genetski potencijal, odnosno očuvale autohtone rase domaćih životinja i obezbedili kvalitetniji uslovi za gajenje ovih životinjskih vrsta. Na taj način omogućiće se povećanje broja grla autohtonih rasa domaćih životinja i njihov održivi razvoj i korišćenje.

Potreba za očuvanjem genetičkih resursa domaćih životinja potvrđena je prepoznata i na međunarodnom planu usvajanjem Konvencije o biološkoj raznovrsnosti koju je potpisalo više od 179 država. Navedena konvencija ratifikovana je i od strane naše zemlje čime je postala obavezujuća. Na osnovu navedenog predviđeno je da svaka strana ugovornica u skladu sa njenim specifičnim uslovima i sposobnostima treba da utvrdi između ostalog programe za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta i u meri u kojoj je to moguće integriše očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta u relevantne sektorske i nadsektorske planove, programe i politike.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 2. Uredbe propisano je da su mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za sledeće rase, odnosno sojeve: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, živina-kaporka, banatski gološijan i svrljiška kokoš, utvrđene Programom o raspodeli i korišćenju podsticajnih sresdstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu.

Članom 3. Uredbe propisano je da pravo na korišćenje podsticajnih sredstava očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja imaju:

1) fizičko lice-nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) pravno lice upisano u Registar privrednih društava koje je prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2009. godine razvrstano u malo preduzeće u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09);

3) naučnoistraživačke organizacije.

Fizička lica, pravna lica i naučnoistraživačke organizacije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovom da su:

1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu;

2) prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09- u daljem tekstu: Pravilnik);

3) vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.

Članom 4. Uredbe propisano je da korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku godine, po grlu, odnosno jedinki ako drže određeni broj grla odnosno jedinki određene vrste i rase životinja, i to najmanje:

1) pet ženskih priplodnih grla za podolsko goveče;

2) jednog bika podolskog govečeta ako ima najmanje pet ženskih priplodnih grla podolskog govečeta po jednom biku;

3) pet ženskih priplodnih grla za bušu;

4) jednog bika buše ako ima najmanje pet ženskih priplodnih grla buše po jednom biku;

5) tri priplodna ženska grla domaćeg bivola;

6) jednog priplodnog mužjaka domaćeg bivola ako ima najmanje pet priplodnih ženskih grla domaćeg bivola po jednom priplodnom mužjaku;

7) 10 priplodnih ženskih grla balkanskog magarca;

8) jednog mužjaka balkanskog magarca ako ima najmanje 10 priplodnih ženskih grla balkanskog magarca po jednom priplodnom mužjaku;

9) 20 krmača mangulice;

10) jednog nerasta mangulice ako ima najmanje 25 ženki mangulice po jednom mužjaku;

11) pet krmače moravke;

12) jednog nerasta moravke ako ima najmanje 25 krmača moravke po jednom mužjaku;

13) jednu krmaču resavke;

14) jednog nerasta resavke ako ima najmanje 10 krmača resavke po jednom nerastu;

15) 20 priplodnih ovaca pramenke (pirotska, karakačanska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga), odnosno čokanske cigaje;

16) jednog ovna ako ima najmanje 25 priplodnih ovaca pramenke, odnosno čokanske cigaje po jednom ovnu;

17) 20 priplodnih ženskih grla balkanske koze;

18) jednog jarca balkanske koze ako ima najmanje 25 priplodnih ženskih grla balkanske koze po jednom jarcu;

19) 50 priplodnih ženskih jedinki za živinu;

20) za jednog petla ako ima najmanje 10 kokošaka u jatu po jednom petlu;

21) jedno grlo noniusa ili domaćeg brdskog konja, ali ne više od tri muška grla po jednom držaocu.

Članom 5. Uredbe propisano je da se zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja od 1. aprila 2010. godine do 30. maja 2010. godine, na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava dostavlja se preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, na sledeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6, sa naznakom: „Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja u 2010. godini”.

Uz zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se:

1) zapisnik o održanoj smotri overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije;

2) fotokopija pasoša za goveda za koja se podnosi zahtev.

3) za lica iz stava 1. tačka 2) ovog člana i sledeća dokumentacija: kopija izvoda iz Registra privrednih subjekata; kopija obaveštenja o razvrstavanju u malo preduzeće koje je dostavljeno Agenciji za privredne registre uz finansijski izveštaj i uverenje o izmirenim poreskim obavezama za 2009. godinu.

Članom 6. Uredbe propisano je da će se isplata podsticajnih sredstava izvršiti po obavljenom nadzoru inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede.

Članom 7. Uredbe propisano je da se podsticajna sredstva isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom Vlade.

Članom 8. Uredbe propisano je da u slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva za korišćenje podsticajnih sredstava, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Članom 9. Uredbe propisano je da sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe finansijska sredstva obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), u okviru Razdela 16 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 16.7 – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u ukupnom iznosu od 15.405.357.000 dinara, od čega 15.000.000 dinara za podršku očuvanju genetičkih resursa domaćih životinja.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar