Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2009. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 16/09), član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.”

Član 2.

U članu 2. reči: „domaći bivo”, „balkanski magarac”, „mangulica (crni, beli i crveni soj)”, kao i reči: „živina-kaporka, gološijanka i svrljiška kokoš”, brišu se.

Član 3.

U članu 4. tač. 3), 4), 5) i 9) brišu se.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3692/2009

U Beogradu, 25. juna 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

dr Jovan Krkobabić

P R O G R A M

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2009. GODINU

U 2009. godini obaviće se mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja, i to za sledeće ugrožene rase i sojeve:

1) podolsko goveče (krave i muška priplodna grla – najviše 140);

2) buša (krave i muška priplodna grla – najviše 50);

3) domaći – brdski konj (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci – najviše 35);

4) nonius (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci – najviše 35);

5) moravka (krmače i muška priplodna grla – najviše 15);

6) resavka (krmače i muška priplodna grla – najviše 29);

7) pramenka – pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga, karakačanska i čokanska cigaja (ženska grla po jagnjenju i muška priplodna grla – najviše 1000);

8) balkanska koza (ženska grla po jarenju i muška priplodna grla -najviše 145).

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja obaviće se u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaku vrstu ugrožene rase.

Red. br. Vrste autohtonih rasa Cena po jedinici mere/din. 1 2 3 1. podolsko goveče 35.000 2. buša 20.000 3. domaći brdski konj 20.000 4. nonius 20.000 5. moravka 8.000 6. resavka 10.000 7. pramenka i čokanska cigaja 2.000 8. balkanska koza 2.000 U K U P N O: 10.000.000

Ostavite komentar