Uredba o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, živina-kaporka, gološijanka i svrljiška kokoš, kao i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju: pravna i fizička lica i naučnoistraživačke organizacije – nosioci poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: korisnici sredstava) pod uslovom da su:

1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda, u skladu sa Uredbom;

3) vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.

Član 4.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku godine, po grlu, ako drže određeni broj grla određene vrste i rase životinja, i to:

1) najmanje pet ženskih grla za podolsko goveče (ne više od jednog bika na 5 ženskih grla);

2) najmanje pet ženskih grla za bušu (ne više od jednog bika na 5 ženskih grla);

3) najmanje pet ženskih grla za domaćeg bivola (ne više od jednog bika-bivola na 5 ženskih grla);

4) najmanje 10 ženskih grla za balkanskog magarca (ne više od jednog magarca na 10 ženskih grla);

5) najmanje 20 ženskih grla za mangulicu (ne više od jednog nerasta na svakih 20 ženskih grla);

6) najmanje 10 ženskih grla za moravku (ne više od jednog nerasta na svakih 10 ženskih grla);

7) najmanje 25 ženskih grla za pramenku – pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i čokansku cigaju (ne više od jednog ovna na svakih 25 ženskih grla);

8) najmanje 25 ženskih grla za balkansku kozu (ne više od jednog jarca na svakih 25 ženskih grla);

9) najmanje 50 ženskih jedinki za živinu (ne više od jednog petla na 25 ženskih jedinki);

10) najmanje jedno grlo za ostale rase i sojeve.

Član 5.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava umatičena (Z-kontrola), odnosno pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: selekcijske službe) posle izvršene selekcijske smotre u skladu sa Zakonom o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS”, br. 61/91, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i ako se koriste na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava.

Član 6.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 30. aprila 2009. godine, na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

zapisnik selekcijske službe o održanoj smotri;

2) fotokopija pasoša za goveda za koja se podnosi zahtev.

Član 7.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede obrazuje komisiju, koja sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova propisanih ovom uredbom, upoređivanjem podataka iz zahteva i priložene dokumentacije i podataka o prijavljenom stočnom fondu iz Registra i utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Isplata podsticajnih sredstava izvršiće se po obavljenom nadzoru inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede.

Član 8.

Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 9.

U slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 6. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik podsticajnih sredstava ako ostvari pravo na podsticajna sredstva, a ne ispunjava uslove iz člana 5. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik podsticajnih sredstava ako ostvari pravo na podsticajna sredstva, a ne ispunjava uslove iz člana 5. ove uredbe.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 26.februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4427009.0014.23.doc/1

P R O G R A M

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2009. GODINU

U 2009. godini obaviće se mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja, i to za sledeće ugrožene rase i sojeve:

1) podolsko goveče (krave i muška priplodna grla – najviše 150);

2) buša (krave i muška priplodna grla – najviše 150);

3) domaći bivo (ženska grla po teljenju i muška priplodna grla – najviše 50);

4) domaći – brdski konj (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci – najviše 60);

5) nonius (ženska grla starija od 18 meseci i muška priplodna grla starija od 24 meseci – najviše 60);

6) balkanski magarac (ženska grla po ždrebljenju i muška priplodna grla starija od 24 meseci – najviše 50);

7) mangulica (krmače i muška priplodna grla – najviše 150);

8) moravka (krmače i muška priplodna grla – najviše 50);

9) resavka (krmače i muška priplodna grla – najviše 30);

10) pramenka – pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga, karakačanska i čokanska cigaja (ženska grla po jagnjenju i muška priplodna grla – najviše 1000);

11) balkanska koza (ženska grla po jarenju i muška priplodna grla -najviše 150);

12) kaporka (kokice i petlovi – najviše 200)

13) gološijanka (kokice i petlovi – najviše 200)

14) svrljiška kokoš (kokice i petlovi – najviše 200).

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja obaviće se u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaku vrstu ugrožene rase.

Red. br. Vrste autohtonih rasa Cena po jedinici mere/din. 1 2 3 1. podolsko goveče 40.000 2. buša 25.000 3. domaći bivo 12.000 4. domaći brdski konj 30.000 5. nonius 35.000 6. balkanski magarac 5.000 7. mangulica (crni, beli i crveni soj) 7.000 8. moravka 8.000 9. resavka 10.000 10. pramenka i čokanska cigaja 3.000 11. balkanska koza 3.000 12. živina 500 U K U P N O: 20.000.000

4427009.0014.23.doc/2

Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2009. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime, odnosno nazivnosioca poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog Gazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava genetičkih resursa

Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su grla za koja se podnosi zahtev za podsticajna sredtva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu registrovana u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom selekcijske službe, i da će se koristiti za proizvodnju na sopstvenom gazdinstvu u 2009. godini, te da nije za ista do sada ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ ___________________

4427009.0014.23.doc/3

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Ova sredstva su namenjena očuvanju animalnih genetičkih resursa, i to za poslove subvencionisanja držalaca ugroženih autohtonih rasa i čuvanje i održivo korišćenje i unapređenje načina čuvanja genetičkih resursa.

Cilj mere je očuvanje životinjskog genetskog potencijala, odnosno očuvanje autohtonih rasa.

Efekat ove mere očekuje se kroz povećanje broja grla stoke autohtonih srpskih rasa i njihovog održivog razvoja.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Mere za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja: podolsko goveče, buša, domaći bivo, domaći-brdski konj, nonius, balkanski magarac, mangulica (crni, beli i crveni soj), moravka, resavka, pramenka (pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i karakačanska), čokanska cigaja, balkanska koza, živina-kaporka, gološijanka i svrljiška kokoš, kao i način korišćenja podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju: pravna i fizička lica i naučnoistraživačke organizacije – nosioci poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: korisnici sredstava) pod uslovom da su:

1) upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda, u skladu sa Uredbom;

3) vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava jednom u toku godine, po grlu, ako drže određeni broj grla određene vrste i rase životinja, i to:

1) najmanje pet ženskih grla za podolsko goveče (ne više od jednog bika na 5 ženskih grla);

2) najmanje pet ženskih grla za bušu (ne više od jednog bika na 5 ženskih grla);

3) najmanje pet ženskih grla za domaćeg bivola (ne više od jednog bika-bivola na 5 ženskih grla);

4) najmanje 10 ženskih grla za balkanskog magarca (ne više od jednog magarca na 10 ženskih grla);

5) najmanje 20 ženskih grla za mangulicu (ne više od jednog nerasta na svakih 20 ženskih grla);

6) najmanje 10 ženskih grla za moravku (ne više od jednog nerasta na svakih 10 ženskih grla);

7) najmanje 25 ženskih grla za pramenku – pirotska, krivovirska, bardoka, lipska, vlaško vitoroga i čokansku cigaju (ne više od jednog ovna na svakih 25 ženskih grla);

8) najmanje 25 ženskih grla za balkansku kozu (ne više od jednog jarca na svakih 25 ženskih grla);

9) najmanje 50 ženskih jedinki za živinu (ne više od jednog petla na 25 ženskih jedinki);

10) najmanje jedno grlo za ostale rase i sojeve.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava umatičena (Z-kontrola), odnosno pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: selekcijske službe) posle izvršene selekcijske smotre u skladu sa Zakonom o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS”, br. 61/91, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i ako se koriste na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu, najkasnije do 30. aprila 2009. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

zapisnik selekcijske službe o održanoj smotri;

fotokopija pasoša za goveda za koja se podnosi zahtev.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede obrazuje komisiju koja sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova propisanih ovom uredbom, upoređivanjem podataka iz zahteva i priložene dokumentacije i podataka o prijavljenom stočnom fondu iz Registra i utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Isplata podsticajnih sredstava izvršiće se po obavljenom nadzoru inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede.

Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

U slučaju dostavljanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 6. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbiju za 2009. godinu, u članu 5. razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama predviđena su sredstva u iznosu od 17.314.000.000 dinara, od čega je za životinjske genetičke resurse predviđeno 30.000.000 dinara, a od čega je za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja izdvojeno 20.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0014.23.doc/4

Ostavite komentar