Uredba o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA

2007. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 64/07), u Programu o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2007. godinu, u poglavlju I, u tački 2) reči: „najviše 250” zamenjuju se rečima: „najviše 400”.

U tački 3) reči: „najviše 250” zamenjuju se rečima: „najviše 125”.

U tački 7) reči: „najviše 700” zamenjuju se rečima: „najviše 450”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.177.doc/1 O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2007. godinu sadržan je u čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Tokom jula i avgusta meseca 2007. godine, zbog visokih temperatura, došlo je do uginuća određenog broja životinja kod nekih farmera (pre svega kod držaoca mangulice) tako da planirana i odobrena sredstva ne mogu da se iskoriste, pa se iz tih razloga Uredbom o izmenama Uredbe planirana i odobrena sredstva preusmeravaju kod drugih rasa životinja.

Takođe bilo je uginuća usled pojave trihineloze na terenu.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom, u Programu o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2007. godinu, u poglavlju I, u tački 2) reči: „- najviše 250” zamenjuju se rečima: „- najviše 400”.

U tački 3) reči: „- najviše 250” zamenjuju se rečima: „- najviše 125”.

U tački 7) reči: „- najviše 700” zamenjuju se rečima: „- najviše 450”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, u članu 5. razdeo 15. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Subvencije za unapređenje poljoprivrede predviđeno je 11.300.000.000 dinara, od čega za biljne i životinjske genetičke resurse ukupno 55.000.000 dinara, a od čega za životinjske resurse 38.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427007.177.doc/2

Ostavite komentar