Uredbu o izmeni Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENI UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 13/11 – u daljem tekstu: Uredba) u članu 10. stav 1. reči: „Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede” zamenjuju se rečima: „Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede”.

Član 2.

Lica koja ispunjavaju uslove za podsticaje propisane Uredbom, a koja nisu ostvarila pravo na korišćenje podsticaja za kvalitetne priplodne prvotelke za treći kvartal 2011. godine, pravo na korišćenje tog podsticaja mogu da ostvare na osnovu zahteva koji se od 10. decembra do 30. decembra 2011. godine podnosi na Obrascu – Zahtev za podsticaje za kvalitetne priplodne prvotelke za III kvartal 2011. godine, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, decembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827011.0064.103.doc/1

Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA KVALITETNE PRIPLODNE PRVOTELKE ZA III KVARTAL 2011. GODINE*Obrazac popuniti čitko – štampanim slovima

I. Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa(opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Indentifikacioni broj gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze Broj namenskog računa Naziv banke

II. Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red. br. Kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja (3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III. Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetne priplodne prvotelke za koje se podnosi ovaj zahtev registrovane u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za iste nije u III kvartalu 2011. godine ostvareno pravo na podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva. Datum i mesto____________________ Podnosilac zahteva ________________________ Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva _______________________________________

4827011.0064.103.doc/2

Ostavite komentar