Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva, i to za kvalitetna priplodna grla u 2009. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava pod uslovom da:

1) su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) su prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda, u skladu sa Uredbom;

3) su vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva ili je vlasnik grla član poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva;

4) imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da su platili glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava kojima je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nisu bili upisani u Registar kao nosioci ili članovi drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iako su bili upisani kao članovi ili nosioci poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da u 2008. godini imaju najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju i korisnici penzije ostvarene po osnovu poljoprivredne proizvodnje ako su nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju i fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda, ako na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje imaju prebivalište na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području i ako su podneli zahtev za grla koja se nalaze na teritoriji tih opština, a čiji broj ne prelazi 20 grla za kvalitetne krave, odnosno 40 grla za kvalitetne ovce, koze i krmače.

Član 4.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina i zakonska ograničenja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijene opštine.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Korisnici podsticajnih sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su kvalitetna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika podsticajnih sredstava pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: selekcijske službe) posle izvršene selekcijske smotre u skladu sa Zakonom o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS”, br. 61/91, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr.zakon, 48/94-dr.zakon i 101/05-dr. zakon) i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika podsticajnih sredstava.

Član 6.

Korisnik podsticajnih sredstava ostvaruje podsticajna sredstva jednom u toku godine, po grlu.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 7.

Korisnici podsticajnih sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva, u zavisnosti od vrste stoke, i to za sledeći broj grla:

-najmanje četiri grla a najviše 100 grla, za kvalitetne krave, odnosno za marginalna područja najmanje tri a najviše 100 grla, za kvalitetne krave;

-najmanje 30 grla a najviše 100 grla, za kvalitetne ovce;

-najmanje 10 grla a najviše 100 grla, za kvalitetne koze;

-najmanje 20 grla a najviše 100 grla, za kvalitetne krmače.

Član 8.

Podsticajna sredstva utvrđuju se po grlu, u zavisnosti od vrste stoke, i to u iznosu od:

12.000 dinara za kvalitetne krave;

2.000 dinara za kvalitetne ovce i koze;

2.000 dinara za kvalitetne krmače.

Član 9.

Isplatu podsticajnih sredstava iz člana 8. ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) korisnicima podsticajnih sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava.

Isplata podsticajnih sredstava izvršiće se po obavljenom nadzoru inspektora nadležnog za poslove poljoprivrede.

Član 10.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za 2009. godinu, uz koji se podnosi Prilog broj 1 – Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima – doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 30. juna 2009. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane selekcijskih službi (osnovne, regionalne i republičke);

2) fotokopija pasoša za goveda za koja se podnosi zahtev.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, u saradnji sa nadležnim organima pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Ministarstvo, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priložene dokumentacije i podataka o prijavljenom stočnom fondu iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 11.

U slučaju dostavljanja, odnosno utvrđivanja netačnih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 10. stav 1. ove uredbe, korisnik podsticajnih sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 12.

Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 13.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – selekcijska služba ako overi netačne podatke na osnovu kojih korisnik podsticajnih sredstava ostvari pravo na podsticajna sredstva, a ne ispunjava uslove predviđene ovom uredbom.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik podsticajnih sredstava ako ostvari pravo na podsticajna sredstva, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 14.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 13. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI PODPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4427009.0014.15.doc/1 Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA ZA 2009. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog Gazdinstva Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna grla

Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev za podsticajna sredtva za genetsko unapređenje stočarstva za 2009. godinu registrovana u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom selekcijske službe, i da će se koristiti za proizvodnju na sopstvenom gazdinstvu u 2009. godini, te da nije za isto do sad ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za 2009. godinu.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ ___________________

Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva

_______________________________

4427009.0014.15.doc/2 Prilog broj 1

Predmet: Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima – doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Podaci o nosiocu poljoprivrednog gazdinstva

Ime i prezime ____________________________________________

Ime oca _____________________ JMBG _______________________

PIB (ukoliko ostvaruje prihod po osnovu poljoprivrede na stvarni prihod) _____________

Broj lične karte ____________________ izdata od ________________________

Mesto prebivališta – boravišta, adresa ________________________________

Podaci o nosiocu poljoprivrednog domaćinstva (obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod (stvarni prihod)

Ime i prezime ____________________________________________

Ime oca _____________________ JMBG _______________________

PIB (ukoliko ostvaruje prihod po osnovu poljoprivrede na stvarni prihod) _____________

Broj lične karte ____________________ izdata od ________________________

Mesto prebivališta – boravišta, adresa ________________________________

Uverenje je potrebno radi ostvarivanja prava ________________________________________.

U ____________________, Dana ________________ 200_. godine Obrazac primio__________________ Podnosilac zahteva______________________

4427009.0014.15.doc/3

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstva za genetsko unapređenje stočarstva u 2009. godini sadržan je u članu 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Podsticanjem ukrupnjavanja stada kvalitetnih priplodnih grla koja služe za proizvodnju mleka u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu i proizvodnje mesa u svinjarstvu, podstiče se kako povećanje proizvodnje po grlu tako i povećanje kvaliteta dobijenih proizvoda. Cilj je povećanje broja grla na gazdinstvu, povećanje proizvodnje mleka i mesa po grlu, kao i zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta za mleko i meso, kao i plasman viška proizvoda za okolna tržišta zemalja u okruženju.

Kao posledica ove mere može se očekivati i povećanje broja grla pod kontrolom selekcijskih službi, što će dovesti do unapređenja rasnog sastava u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva, i to za kvalitetna priplodna grla (u daljem tekstu: podsticajna sredstva) u 2009. godini.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: korisnici sredstava) pod uslovom da:

1) su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) su prijavili vrstu i brojno stanje stočnog fonda u skladu sa Uredbom;

3) su vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva ili je vlasnik grla član poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva;

4) imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da su platili glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Izuzetno od tačke 4) ovog člana pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava kojima je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nisu bili upisani u Registar kao nosioci ili članovi drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iako su bili upisani kao članovi ili nosioci poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da u 2008. godini imaju najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa .

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju i korisnici penzije ostvarene po osnovu poljoprivredne proizvodnje ako su nosioci komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju i fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda, ako sa danom 31. decembar 2008. godine i nadalje imaju prebivalište na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području i ako su podneli zahtev za grla koja se nalaze na teritoriji tih opština, a čiji broj ne prelazi 20 grla za kvalitetne krave, odnosno 40 grla za kvalitetne ovce, koze i krmače.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina i zakonska ograničenja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijene opštine. Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština koje predstavljaju marginalna područja u smislu ove uredbe.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su kvalitetna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava, pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije posle izvršene selekcijske smotre u skladu sa Zakonom o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS”, br. 61/91, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) – (u daljem tekstu: selekcijske službe) i ako se koriste za proizvodnju mleka na poljoprivrednom gazdinstvu korisnika sredstava.

Korisnik sredstava ostvaruje podsticajna sredstva jednom u toku godine, po grlu. Ispunjenost ovog uslova utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva u zavisnosti od vrste stoke, i to za: -najmanje četiri grla a najviše100 grla za kvalitetne krave, a za marginalna područja najmanje tri a najviše 100 grla za kvalitetne krave; – najmanje 30 grla a najviše 100 grla za kvalitetne ovce; – najmanje 10 grla a najviše 100 grla za kvalitetne koze; – najmanje 20 grla a najviše 100 grla za kvalitetne krmače.

Podsticajna sredstva utvrđuju se po grlu, u zavisnosti od vrste stoke, i to u iznosu od: 12.000 dinara za kvalitetne krave; 2.000 dinara za kvalitetne ovce i koze i 2.000 dinara za kvalitetne krmače.

Isplatu podsticajnih sredstava vrši Ministarstvo korisnicima sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje mlečnog govedarstva za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, uz koji se podnosi Prilog broj 1 – Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima – doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zahtev se podnosi najkasnije do 30. juna 2009. godine. Uz zahtev podnosi se:

izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane selekcijskih službi;

fotokopija pasoša za goveda za koja se podnosi zahtev.

Ministarstvo, po službenoj dužnosti, u saradnji sa nadležnim organima pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave. Ministarstvo, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenom stočnom fondu iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Podnosiocu zahteva dozvoliće se da uplati glavnicu duga po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2008. godinu iako nije izmirio obaveze po tom osnovu za ranije godine niti kamatu po osnovu duga za 2008. godinu.

Podsticajna sredstva isplaćuju se do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade koji je donela Vlada, u skladu sa Zakonom o budžetu, koja su opredeljena za mere podsticaja genetskog unapređenja stočarstva.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za mere podsticaja genetskog unapređenja stočarstva za 2009. godinu iznose 1.160.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu, član 5. razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 17.914.000.000 dinara, od čega je za genetsko unapređenje stočarstva izdvojeno 1.160.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427009.0014.15.doc/4

Ostavite komentar