Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/10), u članu 3. stav 1. tačka 3) reči: „i da su izvršena dijagnostička ispitivanja goveda na tuberkulozu, enzootsku leukozu i brucelozu, ovaca i koza na brucelozu ili vakcinacija krmača na klasičnu kugu svinja, u skladu sa Programom mera zdravstvene zaštite životinja u 2010. godini”, brišu se.

Član 2.

U članu 7. alineja četvrta tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle alineje četvrte dodaje se alineja peta koja glasi:

„- najmanje jedno grlo, a najviše 30 kvalitetnih priplodnih prvotelki.”

Član 3.

U članu 8. tačka 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4) koja glasi:

„ 4) 12.500 dinara za kvalitetne priplodne prvotelke.”

Član 4.

U članu 10. stav 1. posle reči: „sredstava” dodaju se reči: „iz člana 8. tač. 1), 2) i 3) ove uredbe”.

Član 5.

Posle člana 10. dodaju se čl. 10a i 10b koji glase:

„Član 10a

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava iz člana 8. tačka 4) ove uredbe podnosi se Ministarstvu – Uprava za agrarna plaćanja na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2010. godinu, koji je sastavni deo ove uredbe i uz koji se podnosi:

1) potvrda nadležne organizacione jedinice Poreske uprave da je podnosilac zahteva poljoprivredni osiguranik i da je izmirio glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu;

2) izvod iz registra teladi za kvalitetne priplodne prvotelke za koje se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se za grla koja se otele u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2010. godine, najkasnije do 15. januara 2011. godine.

Član 10b

Korisnici podsticajnih sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva u iznosu od 50 % od predviđenih sredstava u slučaju da grla za koja ispunjavaju uslov iz člana 10a ove uredbe otuđe u tekućoj godini, uz obavezu da su ta grla provela na gazdinstvu podnosioca zahteva najmanje šest meseci u tekućoj godini.”

Član 6.

Obrazac – Zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2010. godinu, odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7.

Pravo iz člana 3. Uredbe o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/10) može da ostvari pod propisanim uslovima fizičko lice koje ima utvrđeno svojstvo osiguranika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i koje je do 13. avgusta 2010. godine izmirilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Obrazac

ZAHTEV

ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA ZA KVALITETNE PRIPLODNE PRVOTELKE ZA 2010. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Indentifikacioni broj gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red.br. Kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetne priplodne prvotelke za koje se podnosi zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2010. godinu registrovane u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za iste nije u 2010. godini ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za 2010. godinu.

Datum i mesto

_______________ Podnosilac zahteva

_________________

Vlasnik grla-Član poljoprivrednog gazdinstva

________________________________________

Ostavite komentar