Uredba o rapodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za genetsko unapređenje stočarstva u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Podsticajna sredstva se, radi poboljšanja rasnog sastava, isplaćuju u vidu novčanih iznosa po grlu kvalitetne priplodne domaće životinje i to za goveda, ovce, svinje i koze, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju fizička lica ako:

1) su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09 – u daljem tekstu: Pravilnik);

2) su prijavila vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstva na kojima drže ili uzgajaju životinje, u skladu sa Pravilnikom;

3) su izvršila obeležavanje i evidenciju životinja, odnosno da su životinje evidentirane u Centralnoj bazi podataka koju vodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i da su izvršena dijagnostička ispitivanja goveda na tuberkulozu, enzootsku leukozu i brucelozu, ovaca i koza na brucelozu ili vakcinacija krmača na klasičnu kugu svinja, u skladu sa Programom mera zdravstvene zaštite životinja u 2010. godini;

4) su vlasnici grla za koja podnose zahtev za podsticajna sredstva ili je vlasnik grla član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva;

5) imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da su do 30. aprila 2010. godine izmirila glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu.

Izuzetno od stava 1. tačka 5) ovog člana, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju poljoprivrednici – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava kojima je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2010. godine i koji u 2009. godini nisu bili upisani u Registar kao nosioci ili članovi drugog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji imaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2010. godine, imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava iako su bili upisani kao članovi ili nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da u 2009. godini imaju najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju i fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji nemaju utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda ako:

1) na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje imaju prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, br. 3/10 i 6/10);

2) su podneli zahtev za grla koja drže i uzgajaju na gazdinstvima sa teritorije opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Podnosioci zahteva iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za najviše 10 grla za kvalitetne priplodne krave, odnosno za najviše 20 grla za kvalitetne priplodne ovce, koze i krmače.

Član 5.

Podnosioci zahteva ostvaruju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije i posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase ( daljem tekstu: odgajivačke organizacije) u skladu sa Zakonom o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju reprodukciju na porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva.

Član 6.

Podnosioci zahteva ostvaruju pravo na podsticajna sredstva jednom u toku godine.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 7.

Podnosioci zahteva ostvaruju pravo na podsticajna sredstva, u zavisnosti od vrste stoke, i to za sledeći broj grla:

– najmanje pet grla a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave, odnosno za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje četiri a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave;

– najmanje 30 grla a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne ovce;

– najmanje 10 grla a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne koze;

– najmanje 15 grla a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krmače.

Član 8.

Podsticajna sredstva utvrđuju se po grlu, u zavisnosti od vrste stoke, i to u iznosu od:

12.500 dinara za kvalitetne priplodne krave;

3.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze;

3.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače.

Član 9.

Isplatu podsticajnih sredstava iz člana 8. ove uredbe vrši Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja korisnicima podsticajnih sredstava na namenski račun otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava.

Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva.

Isplata podsticajnih sredstava izvršiće se po obavljenom nadzoru poljoprivrednog inspektora.

Član 10.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, uz koji se podnosi:

1) potvrda od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave, da je podnosilac zahteva poljoprivredni osiguranik i da je izmirio glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu;

2) izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 30. septembra 2010. godine.

Ministarstvo – Uprava za agrarna plaćanja, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenoj vrsti i brojnom stanju životinja i gazdinstva na kojima se životinje drže ili uzgajaju iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 11.

Ako se utvrdi da je korisnik podsticajnih sredstava dao neistinite podatke u zahtevu iz člana 10. stav 1. ove uredbe, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticajna sredstava, gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticajnih sredstava za koji se obračunava zatezna kamata.

Član 12.

Novčanom kaznom od 700.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – odgajivačka organizacija ako overi izvod iz člana 10. stav 1. tačka 2) ove uredbe, na osnovu kojih korisnik podsticajnih sredstava ostvari pravo na podsticajna sredstva, a ne ispunjava uslove predviđene ovom uredbom.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik podsticajnih sredstava ako ostvari pravo na podsticajna sredstva, a ne ispunjava uslove iz člana 3. ove uredbe.

Član 13.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2010. godine

VLADA

PRVI PODPREDSEDNIK VLADE

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827010.0065.11.Doc/1 Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA GENETSKO UNAPREĐENjE STOČARSTVA ZA 2010. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Identifikacioni broj gazdinstva sa životinjama (HID iz Centralne baze Ministarstva) Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev za podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva za 2010. godinu registrovana u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za ista nije u 2010. godini ostvarivano pravo na podsticajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva.

Datum i mesto Podnosilac zahteva

__________________ ___________________

Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva

________________________________________

Ostavite komentar