Uredba o prestanku važenja Uredbe o uslovima za rad geodetske organizacije

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O USLOVIMA ZA RAD GEODETSKE ORGANIZACIJE

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o uslovima za rad geodetske organizacije („Službeni glasnik RS”, broj 39/02).

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2598/2010

U Beogradu, 8. aprila 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar