Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2013. godinu

Na osnovu člana 135. stav 3. Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2013. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se visina i način plaćanja naknade za vršenje primenjenih geoloških istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2013. godinu (u daljem tekstu: naknada) koju plaća nosilac istraživanja.

Član 2.

Mineralni i drugi geološki resursi u smislu ove uredbe su:

1) ugljovodonici u tečnom i gasovitom stanju (nafta i gas);

2) uljni glinac (škriljac);

3) ugalj;

4) radioaktivni mineralni resursi;

5) metalični mineralni resursi, uključujući i retke metale;

6) plemeniti metali (zlato, srebro, platina);

7) nemetalični mineralni resursi, uključujući i mineralne resurse za dobijanje građevinskih materijala;

8) drago i polu drago kamenje;

9) podzemne vode;

10) geotermalni resursi;

11) tehnogeni mineralni resursi.

Član 3.

Visina naknade, utvrđuje se prema stepenu istraženosti i procenjenoj rudnoj (mineralnoj) potencijalnosti istražnog prostora, odnosno stadijumu istraživanja, u dinarskoj vrednosti po kilometru kvadratnom odobrenog istražnog prostora, i to u iznosu od: 10 000 dinara/1 km2.

Član 4.

Naknada se plaća jednom godišnje za period od godinu dana, i to najkasnije u roku od 30 dana od dana dobijanja odobrenja za vršenje primenjenih geoloških istraživanja, a u slučaju geoloških istraživanja odobrenih u prethodnim godinama do 31. januara 2013. godine.

Ako je obaveza nosioca istraživanja za plaćanje naknade manja od godinu dana, ista se svodi na period na koji je odobreno istraživanje.

Član 5.

Podatke o uplati naknade nosilac istraživanja podnosi organu koji je izdao odobrenje za vršenje primenjenih geoloških istraživanja, na Obrascu GNPGI – Godišnja naknada za primenjena geološka istraživanja mineralnih i drugih geoloških resursa za 2013. godinu.

Obrazac iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovu uredbu i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

Ukoliko nosilac istraživanja ne postupi u skladu sa čl. 3, 4. i 5. ove uredbe, nadležni organ koji je izdao odobrenje za vršenje primenjenih geoloških istraživanja poslaće nosiocu istraživanja opomenu da postupi u skladu sa odredbama ove uredbe i dospeli iznos plati najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema opomene.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.

05 Broj:

Datum: 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Obrazac GNPGI

GODIŠNJA NAKNADA ZA

PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH

I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2013. GODINU

Za period od _________________ do __________________ 2013. godine

Polje 1. NAZIV OBVEZNIKA NAKNADE ZA ODOBRENA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA 1. Matični broj 2. PIB 3. Broj poslovnog računa

Polje 2. ODOBRENJE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA Broj odobrenja Datum izdavanja odobrenja Vrsta mineralnog resursa Broj odobrenog istražnog prostora Površina odobrenog istražnog prostora (km2) Rok važenja odobrenja Stadijum (faza) istraživanja prvo rešenje o odobrenju prvi nastavak drugi nastavak

Polje 3. GEOGRAFSKA POZICIJA ISTRAŽNOG PROSTORA Naziv lokaliteta/ležišta Naziv Opštine 1. 2. 3.

Polje 4. EVIDENCIJA O NAKNADI Iznos utvrđene naknade ……………………………………… (din) Iznos plaćene naknade:……………………………….. (din) 1. Datum uplate: 2. Izvod broj: Polje 5. PODACI ZA SLUŽBENI KONTAKT: Ime i prezime odgovorne osobeobveznika naknade Radno mesto /funkcija Poslovno ime pravnog lica Adresa Telefon Faks: E-mail:

Polje 6. LISTA PRILOGA 1. Fotokopija rešenja o odobrenim istraživanjima2. Dokaz o izvršenom plaćanju naknade (kopija naloga za plaćanje ili priloženi alternativni instrumenti plaćanja, izvodi o uplati).

P o t v r d a

Ovim potvrđujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da su svi podaci sadržani u ovoj Godišnjoj naknadi za odobrena primenjena geološka istraživanja istiniti i tačni.

Ime i prezime odgovorne osobe: ………………………………………………………………………..

Potpis: ( M.P.) …………………………………………………………………………

Datum: …………………………………………………………………………

Mesto: ………………………………………………………………………….

Ostavite komentar