Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU DOBRE POLjOPRIVREDNE PRAKSE PREMA ZAHTEVIMA GLOBALGAP-a ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u oblasti proizvodnje i prometa voća i povrća za 2007. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i zemljoradničke zadruge (u daljem tekstu: korisnici sredstava), koji se bave proizvodnjom i prometom voća i povrća.

Fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničke zadruge imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05-u daljem tekstu: Registar).

Član 3.

Podsticajna sredstva koriste se za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a i za troškove obaveznih i preporučenih laboratorijskih analiza (u daljem tekstu: GLOBALGAP).

Član 4.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se u odnosu na procenjenu vrednost projekta, i to za:

1) uvođenje dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za:

– pravna lica, preduzetnike i zemljoradničke zadruge koji se bave proizvodnjom i prometom voća i povrća – do 100.000 dinara;

– fizička lica koja se bave proizvodnjom i prometom voća i povrća – do 70.000 dinara;

2) sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za:

– pravna lica, preduzetnike i zemljoradničke zadruge koji se bave proizvodnjom i prometom voća i povrća – do 250.000 dinara;

– fizička lica koja se bave proizvodnjom i prometom voća i povrća – do 150.000 dinara;

3) troškove obaveznih laboratorijskih analiza (analiza MRL) i preporučenih analiza (analiza kvaliteta vode i zemljišta) za:

– pravna lica, preduzetnike i zemljoradničke zadruge koji se bave prozvodnjom i prometom voća i povrća – do 100.000 dinara;

– fizička lica koja se bave proizvodnjom i prometom voća i povrća – do 35.000 dinara.

Visina iznosa podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana obračunava se u odnosu na procenjenu vrednost projekta, bez poreza na dodatu vrednost, s tim što taj iznos ne može biti veći od 50% procenjene vrednosti projekta.

Član 5.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), do 20. novembra 2007. godine na Obrascu broj 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za 2007. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata podnosioca zahteva;

2) ugovor sa konsultantskom organizacijom;

3) ugovor sa akreditovanom laboratorijom za vršenje obaveznih i preporučenih analiza;

4) ugovor sa sertifikacionom organizacijom;

5) potvrda o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar (za fizička lica i zemljoradničke zadruge).

Laboratorije moraju biti akreditovane prema standardu SRPS/ISO 17025.

Sertifikacione organizacije moraju da ispunjavaju zahteve prema ISO Uputstvu 65 (EN45011) i da su odobrene za područje GLOBALGAP-a „Voće i povrće” od strane Sekretarijata za sertifikaciju GLOBALGAP-a (FoodPLUS-Keln-Nemačka).

Član 6.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja zahteva komisija proverava navode iz dokumentacije, utvrđuje ispunjenost uslova za uvođenje GLOBALGAP-a i vrši procenu vrednosti projekta.

Član 7.

O korišćenju podsticajnih sredstava korisnik sredstava zaključuje ugovor sa Ministarstvom.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuju se međusobna prava i obaveze u pogledu aktivnosti za koje se odobravaju podsticajna sredstva, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, sredstva obezbeđenja plaćanja, način vršenja kontrole namenskog korišćenja sredstava, posledice nenamenskog korišćenja sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje podsticajnih sredstava.

Član 8.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

OBRAZAC BROJ 1

ZAHTEV ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU DOBRE POLjOPRIVREDNE PRAKSE PREMA ZAHTEVIMA GLOBALGAP-a ZA 2007. GODINU

1 Naziv korisnika sredstava 2 Odgovorna osoba 3 Oblik organizovanja Pravno lice ( Preduzetnik ( Fizičko lice ( Zemljoradnička zadruga ( 4. Poreski identifikacioni broj (PIB) 5. Matični broj 6. Sedište (adresa) korisnika sredstava Ulica Pošt. broj i grad Telefon E-mail 7. Lokacija Ukupne površine pod voćem i/ili povrćem (ha) Površine pod voćem i/ili povrćem koje se želi sertfikovati (ha) 8. Konsultantska kuća 9. Sertifikaciona kuća 10. Vrsta sertifikacije Individualna ( Grupna ( 11. Predviđeni datum sertifikacije 12. Podaci o poslovnoj banci Naziv banke Tekući račun banke Tekući račun korisnika

Datum i mesto M.P. Podnosilac zahteva

_________________ ___________________________

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za 2007. godinu sadržan je u čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Republika Srbija ima potencijal u proizvodnji voća i povrća. Uvođenjem GLOBALGAP-a stvaraju se uslovi u dostizanju sve većih zahteva u pogledu bezbednosti hrane od strane kupaca i na taj način se otklanjaju prepreke ka masovnijem nastupu naših proizvoda na svetskom tržištu, a posebno na tržištu Evropske Unije.

Mnogi članovi GLOBALGAP-a su veliki supermarketi preko kojih se nabavlja preko 80% svih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda širom sveta. Danas skoro svi trgovci na malo zahtevaju od svojih dobavljača da svoju proizvodnju voća i povrća usklade sa zahtevima GLOBALGAP-a. To znači da će ubuduće našim proizvođačima voća i povrća biti onemogućeno da plasiraju svoje proizvode preko maloprodajnih lanaca koji su članovi GLOBALGAP-a, a taj broj svaki dan je sve veći i postavlja se pitanje kome će se uopšte prodavati voće i povrće.

Dodatni argument je činjenica da mnogi kupci iz razvijenih zemalja ne samo da traže od hladnjača da primene postupak samokontrole po načelima HACCP sistema u svojim prerađivačkim pogonima, već traže da se regulišu „ulazi”, odnosno da njihovi prozvođači voća i povrća moraju uskladiti svoju proizvodnju sa zahtevima GLOBALGAP-a (standarda), jer se samo na ovaj način omogućava integrisana kontrola hrane „od njive do trpeze”. Ovi zahtevi se zasnivaju na pravnom osnovu koji je definisan u Regulativi Evropske unije br. 852/2004 koja je stupila na snagu 1.01.2006. godine gde su posebno precizirani zahtevi za primarne poljoprivredne proizvode u Aneksu 1 Regulative i oni postaju obavezujući za sva pravna lica u prometu prehramenih proizvoda od 1.01.2006. godine.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a oblasti proizvodnje i prometa voća i povrća.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava, preduzetnici i zemljoradničke zadruge (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji se bave proizvodnjom i prometom voća i povrća.

Podsticajna sredstava koriste se za uspostavljanje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a i za troškove obaveznih i preporučenih laboratorijskih analiza.

Visina iznosa podsticajnih sredstava obračunava se u odnosu na procenjenu vrednost projekta, bez poreza na dodatu vrednost, s tim da taj iznos ne može biti veći od 50% procenjene vrednosti projekta.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, do 20. novembra 2007. godine na Obrascu broj 1. Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za uspostavljanje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za 2007. godinu.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

O korišćenju podsticajnih sredstava korisnik sredstava zaključuje ugovor sa Ministarstvom.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58707) u okviru razdela 15 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 12.505.000.000 dinara, od čega za Subvencije za unapređenje poljoprivrede u iznosu od 11.300.000.000 dinara.

U okviru Subvencija za unapređenje poljoprivrede predviđena su sredstva za podršku za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane u iznosu od 40.000.000 dinara, od čega za korišćenje podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u iznosu od 10.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar