Uredbu o prestanku važenja Uredbe o visini godišnje naknade za motorna i priključna vozila

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11 i 93/12),

Vlada donosi

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini godišnje naknade za motorna i priključna vozila („Službeni glasnik RS”, broj 8/12).

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

brojU Beogradu, 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar