Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2012. godinu

Na osnovu člana 19. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2012. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827012.0065.33.doc/1 GODIŠNJI PROGRAM

MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2012. GODINU

I

U 2012. godini obaviće se mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i akvakulturi.

II.

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

1. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD VELIKIH PREŽIVARA

Red.br. Naziv mere Planirani obim za 2012. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase goveda Buša 1. Selekcijske smotre 85 350 29.750 2. Kontrola mlečnosti i produktivnosti umatičenih krava 20 2.000 40.000 UKUPNO: 69.750 Plemenite rase goveda Simentalska rasa 1. Selekcijske smotre 50.000 300 15.000.000 2. Linearna ocena prvotelki 10.000 200 2.000.000 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 25.500 2.000 51.000.000 4. Kontrola bikovskih majki 350 3.000 1.050.000 5. Performans test bikova 25 25.000 625.000 6. Biološki test bikova 10 20.000 200.000 7. Progeni test na mlečnost 10 30.000 300.000 UKUPNO: 70.175.000 Holštajn-frizijska rasa 1. Selekcijske smotre 12.000 300 3.600.000 2. Linearna ocena prvotelki 2.000 200 400.000 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 8.500 700 5.950.000 4. Kontrola bikovskih majki 100 3.000 300.000 5. Progeni test bikova na mlečnost 7 30.000 210.000 UKUPNO: 10.460.000 Domaći bivo 1. Selekcijske smotre 10 350 3.500 UKUPNO: 3.500 SVEGA KOD VELIKIH PREŽIVARA: 80.708.250

2. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U SVINJARSTVU

Red.br. Naziv mere Planirani obim za 2012. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase svinja Moravka 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10 300 3.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 4 900 3.600 UKUPNO: 6.600 Resavka 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10 300 3.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 3 900 2.700 UKUPNO: 5.700 Mangulica 1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 70 300 21.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 8 900 7.200 UKUPNO: 28.200 Plemenite rase svinja 1. Selekcijske smotre 9.500 100 950.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10.500 300 3.150.000 3. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 250 900 225.000 4. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 480 3.000 1.440.000 5. Performans test nerastova 420 3.000 1.260.000 6. Performans test nazimica 6.600 300 1.980.000 7. Biološki test nerastova 70 5.000 350.000 UKUPNO: 9.355.000 SVEGA U SVINJARSTVU: 9.395.500

3. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD SITNIH PREŽIVARA

Red.br. Naziv mere Planirani obim za 2012. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase ovaca Pramenka 1. Selekcijske smotre 3.500 100 350.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 2.200 300 660.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1.000 1.000 1.000.000 4. Performans test ovnova 2 2.800 5.600 5. Biološki test ovnova 5 2.000 10.000 6. Progeni test ovnova 2 3.500 7.000 UKUPNO: 2.032.600 Plemenite rase ovaca 1. Selekcijske smotre 13.000 100 1.300.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 9.300 300 2.790.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1.400 1.400 1.960.000 4. Performans test ovnova 5 2.800 14.000 5. Biološki test ovnova 5 2.000 10.000 6. Progeni test ovnova 2 3.500 7.000 UKUPNO: 6.081.000 Autohtone rase koza Balkanska i Srpska bela koza 1. Selekcijske smotre 450 100 45.000 2. Kontrola produktivnosti koza 350 300 105.000 3. Kontrola mlečnosti koza 300 1.300 390.000 4. Performans test jarčeva 1 2.800 2.800 5. Biološki test jarčeva 2 2.000 4.000 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 1 3.500 3.500 UKUPNO: 550.300 Plemenite rase koza 1. Selekcijske smotre 900 100 90.000 2. Kontrola produktivnosti koza 700 300 210.000 3. Kontrola mlečnosti koza 700 1.300 910.000 4. Performans test jarčeva 1 2.800 2.800 5. Biološki test jarčeva 2 2.000 4.000 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 1 3.500 3.500 UKUPNO: 1.220.300 SVEGA KOD SITNIH PREŽIVARA: 9.884.200

4. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA KOD KOPITARA

Red. Br. Naziv mere Planirani obim 2012. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno Autohtone rase konja Domaći brdski konj 1. Identifikacija, obeležavanje i uvođenje u evidenciju novih grla 20 400 8.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 25 3.000 75.000 3. Selekcijske smotre 25 500 12.500 4. Licenciranje pastuva 3 7.000 21.000 UKUPNO: 116.500 Rase konja namenjene sportu Engleski punokrvni konj 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 200 3.000 600.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 6 16.000 96.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 6 7.000 42.000 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 15 7.000 105.000 5. Licenciranje pastuva 10 7.000 70.000 UKUPNO: 913.000 Rase kasača 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 310 3.000 930.000 2. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 4 7.000 28.000 3. Licenciranje pastuva 15 7.000 105.000 UKUPNO: 1.063.000 Lipicaneri 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 300 3.000 900.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere” na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 8 16.000 128.000 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 10 7.000 70.000 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 20 7.000 140.000 5. Licenciranje pastuva 10 7.000 70.000 UKUPNO: 1.308.000 Hladnokrvne rase konja 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 40 2.500 100.000 2. Licenciranje pastuva 5 7.000 35.000 3. Selekcijske smotre 70 400 28.000 UKUPNO: 163.000 Balkanski magarac 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 4 2.500 10.000 2. Selekcijske smotre 20 400 8.000 UKUPNO: 18.000 SVEGA KOD KOPITARA: 3.581.500

5. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U ŽIVINARSTVU

Red. Br. Naziv mere Planirani obim 2012. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno Plemenite rase 1. Test brojlera 2.000 150 300.000 2. Test nosilja konzumnih jaja 2.000 150 300.000 UKUPNO: 600.000 Autohtone rase živine 1. Identifikacija i obeležavanje 100 150 15.000 2. Kontrola produktivnih svojstava 100 150 15.000 UKUPNO: 30.000 SVEGA U ŽIVINARSTVU: 630.000

6. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U PČELARSTVU

Red. Br. Naziv mere Planirani obim 2012. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno 1. Kvalitetne priplodne pčelinje matice iz linija 20.000 80 1.600.000 2. Performans test linija 8 30.000 240.000 3. Progeni test pčelinjih matica 4 35.000 140.000 4. Selekcija pčela na produktivnost 16 4.500 72.000 5. Praćenje novih ekotipova pčela 4 30.000 120.000 6. Test trutovskih majki 4 25.000 100.000 UKUPNO: 2.272.000 SVEGA U PČELARSTVU 2.272.000

7. MERE ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U AKVAKULTURI

Red.Br. Naziv mere Planirani obim 2012. godine Cena po jedinici mere/din Ukupno Pastrmka 1. Odabiranje priplodnih matica riba 250 400 100.000 2. Obeležavanje matica 250 300 75.000 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih kalifornijskih pastrmki 230 200 46.000 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 18.000 216.000 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 1.000 300 300.000 6. Gajenje podmladka oba pola 11 18.000 198.000 7. Veštački mrest kalifornijske pastrmke 500 300 150.000 UKUPNO: 1.085.000 Šaran 1. Odabiranje priplodnih matica riba 100 800 80.000 2. Obeležavanje matica 200 300 60.000 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih šarana 200 200 40.000 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 12 40.000 480.000 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 800 300 240.000 6. Gajenje podmladka oba pola 16 50.000 800.000 7. Veštački mrest šarana 300 300 90.000 UKUPNO: 1.790.000 Autohtone vrste riba Potočna pastrmka, lipljan, mladica, deverika, šaran divljak, linjak, deverika 1. Odabiranje priplodnih matica riba 300 600 180.000 2. Obeležavanje matica 300 300 90.000 UKUPNO: 270.000 SVEGA U AKVAKULTURI 3.145.000

III.

Sredstva predviđena Programom raspodeliće se u odnosu 88% za rad osnovne odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima i 12% za rad regionalne odgajivačke organizacije, od realizovanih sredstava.

Dalju raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova.

IV.

U 2012. godini posebno će se finansirati održavanje lokalnih i regionalnih izložbi kod velikih preživara, sitnih preživara i kopitara, koje organizuje ovlašćena odgajivačka organizacija.

IZLOŽBE

Veliki preživari do 1.000.000 dinara Mali preživari do 307.117 dinara Kopitari do 307.117 dinara UKUPNO: do 1.614.234 dinara

Finansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja, troškova rada ocenjivačke komisije i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

V.

Sredstva za finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa, koje vrši glavna odgajivačka organizacija, obezbeđuju se u visini od 8% od iznosa realizovanih sredstava.

VI.

Sredstva za sprovođenje Programa koristiće se za:

1) sprovođenje Programa kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu, živinarstvu, pčelarstvu i akvakulturi;

2) obavljanje poslova kontrole sprovođenja Programa.

Zahtev za korišćenje sredstava za namene iz stava 1. tačka 1) ovog poglavlja imaju pravo da podnose odgajivačke organizacije i organizacije sa posebnim ovlašćenjima koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, osim takvih organizacija koje imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz čl. 7, 8, 9. i 10. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Zahtev za korišćenje sredstava za namene iz stava 1. tačka 2) ovog poglavlja imaju pravo da podnose odgajivačke organizacije koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, osim takvih organizacija koje imaju sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koje ispunjavaju uslove iz člana 9. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i korisnici sredstava.

Zahtev za korišćenje sredstava iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog poglavlja treba da sadrži: adresu, telefon, žiro račun, PIB i matični broj podnosioca zahteva, planirani program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u 2012. godini, podatke o području na kome će se program sprovoditi, podatke o kadrovskoj i tehničkoj opremljenosti za sprovođenje Programa sa specifikacijom opreme za obavljanje mera za sprovođenje odgajivačkog programa koju podnosilac zahteva poseduje.

Regionalne odgajivačke organizacije obavezno navode i područje rada za koje traže sredstva.

Prilikom izbora regionalne odgajivačke organizacije prednost ima ona regionalna odgajivačka organizacija koja obavlja delatnost na području upravnog okruga za koji podnosi zahtev.

Podnosilac zahteva obavezno dostavlja overenu fotokopiju radne knjižice i potvrdu da je stručno lice odgovorno za sprovođenje odgajivačkog programa u stalnom radnom odnosu kod podnosioca zahteva, kao i fotokopiju rešenja izdatog od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o upisu u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima na osnovu čl. 7, 8, 9. i 10. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09).

Podnosilac zahteva može jednim zahtevom ostvariti pravo na korišćenje sredstava za više namena iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog poglavlja.

Zahtev za korišćenje sredstava iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog poglavlja podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „ Za konkurs – ne otvarati”.

Rok za podnošenje zahteva za korišćenje sredstava iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog poglavlja je do 12. oktobra 2012. godine.

Zahtevi za korišćenje sredstava iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog poglavlja koji se ne podnesu u predviđenom roku, odnosno na način određen ovom uredbom ili sa nepotpunim ili netačnim podacima neće se razmatrati.

Sredstva za sprovođenje Programa koristiće se i za finansiranje lokalnih i regionalnih izložbi velikih preživara, sitnih preživara i kopitara u 2012. godini.

Uz zahtev za korišćenje sredstava za finansiranje održavanja lokalnih i regionalnih izložbi neophodno je da organizatori dostave:

1) podatke o datumu i mestu održavanja izložbe;

2) podatke o vrsti i kategoriji kvalitetnih priplodnih domaćih životinja;

3)spisak izloženih kvalitetnih priplodnih domaćih životinja sa brojevima ušnih markica i brojevima iz glavne matične evidencije, osim za kopitare za koje se dostavlja spisak izloženih kvalitetnih priplodnih domaćih životinja sa brojevima iz glavne matične evidencije;

4) spisak odgajivača sa brojevima poljoprivrednog gazdinstva, čije su kvalitetne priplodne domaće životinje izlagane na izložbi;

5) zapisnik nadležnog republičkog poljoprivrednog inspektora o održanoj izložbi;

6) odgovarajuće račune za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja, troškova rada ocenjivačke komisije i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

Zahtev za korišćenje sredstava za finansiranje održavanja lokalnih i regionalnih izložbi podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, Nemanjina 22-26.

Rok za podnošenje zahteva za održavanje lokalnih i regionalnih izložbi je do 1. novembra 2012. godine.

4827012.0065.33.doc/2

Ostavite komentar