Uredba o prestanku važenja Uredbe o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 168. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O NAČINU OBELEŽAVANjA GOVEDA

I VOĐENjA EVIDENCIJE O OBELEŽENIM GOVEDIMA

Član 1.

Prestaje da važi Uredba o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima („Službeni glasnik RS”, br. 139/04 i 5/05).

Član 2.

Pasoši za goveda izdati u skladu sa Uredbom o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima („Službeni glasnik RS”, br. 139/04 i 5/05) ostaju da važe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 23. jula 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 168. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 91/05).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Članom 168. Zakona o veterinarstvu propisano je da će se do donošenja propisa na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona primenjivati propisi doneti na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS”, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/95, 52/96 i 25/00) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju („Službeni list SFRJ”, br. 43/86 i 53/91), ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Obzirom da je Uredba o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima doneta na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja, da je članom 84. stav 4. Zakona o veterinarstvu ovlašćen ministar da propisuje način obeležavanja i evidencije životinja kao i da je u toku postupak donošenja pravilnika po ovom pravnom osnovu, to je neophodno staviti van snage navedenu uredbu, što je jedino moguće učiniti aktom Vlade, odnosno uredbom čije se usvajanje predlaže.

III. SADRŽINA UREDBE

Prestaje da važi Uredba o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima („Službeni glasnik RS”, br. 139/04 i 5/05).

Pasoši za goveda izdati u skladu sa Uredbom o načinu obeležavanja goveda i vođenja evidencije o obeleženim govedima ostaju da važe.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna finansijska sredstva.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”.

Ostavite komentar