Uredba o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade

Na osnovu člana 10. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O POSTUPKU I NAČINU EVIDENCIJE GRAĐANA KOJI IMAJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU I NA PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se postupak i način evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu prodaje akcija ili udela evidentiranih u Privatizacionom registru koji se vodi u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) i na prenos akcija bez naknade preduzeća i privrednih društava koja su određena Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Član 2.

U evidenciju nosilaca prava upisuju se lica koja ispunjavaju uslove propisane članom 2. stav 1. tač. 1) – 4) Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Evidenciju nosilaca prava vodi Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija), kao javnu i elektronsku bazu podataka, u skladu sa Zakonom i ovom uredbom.

U evidenciju nosilaca prava upisuju se: prezime, ime roditelja i ime; jedinstveni matični broj građana (JMBG); datum rođenja; prebivalište i adresa stana; šifra opštine; broj dinarskog računa u banci i kontakt telefon.

Član 4.

Upis u evidenciju nosilaca prava Agencija vrši na osnovu prijave za upis u evidenciju nosilaca prava.

Prijava za upis u evidenciju nosilaca prava podnosi se u skladu sa javnim pozivom koji objavljuje Agencija.

Agencija objavljuje javni poziv za prijavu upisa u evidenciju nosilaca prava u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u dnevnim listovima koji se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, internet strani Agencije i na najmanje jednom elektronskom mediju sa nacionalnom frekvencijom u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Javni poziv iz stava 2. ovog člana sadrži: mesto i vreme prijavljivanja, sadržinu prijave i način njenog podnošenja, dokaze koji se podnose uz prijavu, rok za prijavljivanje i druge podatke od značaja za podnošenje prijave.

Član 5.

Radi provere ispunjenosti uslova lica koje je podnelo prijavu ( u daljem tekstu: podnosilac prijave), na zahtev Agencije nadležni državni organ i nadležni organ jedinice lokalne samouprave dostavljaju podatke iz: elektronske baze podataka o prebivalištu lica na teritoriji Republike Srbije, odnosno o statusu privremeno raseljenih lica sa Kosova i Metohije; elektronske baze podataka o licima koja su upisana u birački spisak nadležnog organa jedinice lokalne samouprave; elektronske baze podataka o statusu državljana Republike Srbije.

Organi iz stava 1. ovog člana dužni su da Agenciji dostave tražene podatke u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva.

Član 6.

Podnosioca prijave čija je prijava podneta u roku za prijavljivanje i koji ispunjava uslove propisane članom 2. stav 1. tač. 1) – 4) Zakona, Agencija upisuje u evidenciju nosilaca prava i izdaje mu potvrdu o upisu u evidenciju nosilaca prava, najkasnije do 31. decembra 2008. godine.

Agencija zaključkom odbacuje prijavu ako je neblagovremena ili ako je podneta od strane lica koje ne ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. tač. 1) – 4) Zakona.

Agencija zaključkom odbacuje prijavu koja nije podneta u skladu sa javnim pozivom, ukoliko je pre toga pozvala podnosioca prijave da prijavu uredi a podnosilac propusti da to učini u ostavljenom roku.

Na zaključak iz st. 2. i 3. ovog člana podnosilac prijave ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za poslove privatizacije, u roku i na način propisan članom 9. Zakona.

Član 7.

Prijava za upis u evidenciju nosilaca prava podnosi se Agenciji preko jedinice poštanske mreže, kao organizacionog dela Javnog preduzeća PTT saobraćaja „Srbija” (u daljem tekstu: Pošta).

Lica koja imaju boravište u inostranstvu prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava podnose Agenciji preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije.

Član 8.

Prijava za upis u evidenciju nosilaca prava podnosi se neposredno, tako što podnosilac prijave potpisuje prijavu za upis u evidenciju nosilaca prava u dva primerka na obrascu koji ima serijski broj i koji popunjava ovlašćeno lice Pošte, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije.

Potpisani obrasci iz stava 1. ovog člana smatraju se prijavom upisa u evidenciju nosilaca prava i jedan primerak potpisanog i popunjenog obrasca zadržava ovlašćeno lice Pošte, odnosno diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, a drugi primerak zadržava nosilac prava.

Podnosilac prijave odgovoran je za tačnost podataka sadržanih u prijavi koju je potpisao.

Podnosilac prijave koji se nije prijavio na način iz stava 1. ovog člana, smatraće se da nije ni podneo prijavu.

Član 9.

Nepokretna lica ili lica koja se nalaze na izvršenju zavodske sankcije o tome obaveštavaju Poštu ili Nacionalnu službu za zapošljavanje u roku koji je za to predviđen u javnom pozivu.

Upis u evidenciju lica iz stava 1. ovog člana, sprovodi komisija koja je sastavljena od predstavnika Ministarstva rada i socijalne politike, Pošte i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Član 10.

Podnosilac prijave podnosi na uvid:

1) ličnu kartu;

2) karticu banke kod koje je otvoren dinarski račun.

Ako podnosilac prijave ne podnese na uvid ličnu kartu, Pošta neće prihvatiti prijavljivanje podnosioca prijave.

Podnosiocima prijave koji prilikom prijavljivanja nemaju otvoren dinarski račun, na šalteru Pošte dodeljuje se broj dinarskog računa.

Član 11.

Potpisane prijave upisa u evidenciju nosilaca prava Pošta dostavlja Agenciji narednog dana od dana podnošenja, a u elektronskoj formi jednom u sedam dana.

Član 12.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa obavljanjem poslova prijavljivanja za upis u evidenciju nosilaca prava Agencija i Pošta uređuju ugovorom.

Član 13.

Ako se pri podnošenju prijave upisa u evidenciju nosilaca prava postupa suprotno odredbama Zakona i ove uredbe, Ministarstvo unutrašnjih poslova će na zahtev subjekata koji obavljaju poslove u vezi sa prijavljivanjem i evidentiranjem nosilaca prava, pružiti pomoć, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj ovlašćeno lice u Pošti, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ako popuni prijavu za lice koje se nije neposredno prijavilo (član 8. stav 1).

Član 15.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 dinara kazniće se za prekršaj podnosilac prijave koji je dao netačne podatke (član 8. stav 3)

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar