Uredba o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 1/11), u članu 13. stav 7. reči: „u srazmeri do 0,90:1”, zamenjuju se rečima: „u srazmeri do 0,95:1”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar