Uredba o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, br. 4/12, 77/12, 98/12 i 109/12), u članu 2. stav 1. broj: „1.950.000.000,00” zamenjuje se brojem: „2.100.000.000,00”, a broj: „750.000.000,00” zamenjuje se brojem: „900.000.000,00”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar