Uredba o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih motornih vozila-kamiona proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TERETNIH MOTORNIH VOZILA-KAMIONA I SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH MOTORNIH VOZILA-KAMIONA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način podsticanja proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona (u daljem tekstu: kamioni) i remonta građevinskih mašina, kao i uslovi i način sprovođenja subvencionisane kupovine kamiona proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2010. godini.

Član 2.

Direktni korisnici podsticaja u smislu ove uredbe su proizvođači, odnosno remonteri građevinskih mašina i proizvođači kamiona u Republici Srbiji, a indirektni korisnici su krajnji kupci.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 200.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), u okviru Razdela 17- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 621-Nabavka domaće finansijske imovine, i to: u iznosu 160.000.000,00 dinara za podsticanja proizvodnje i prodaje novih građevinskih mašina i kamiona i remonta građevinskih mašina i sredstva u iznosu 40.000.000,00 dinara za subvencionisanje kupovine kamiona zamenom staro za novo.

Raspodela sredstva iz stava 1. ovog člana vršiće se avansnim plaćanjem proizvođačima, odnosno remonterima građevinskih mašina i proizvođačima kamiona u Republici Srbiji u ratama, srazmerno dinamici proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina i kamiona i zamene kamiona staro za novo.

Član 4.

Podsticanje proizvodnje, remonta i prodaje iz člana 1. ove uredbe sprovodi se umanjenjem proizvođačke cene nove građevinske mašine i kamiona, odnosno cene remonta građevinske mašine u visini 20% od cene iskazane u dinarima na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa i dodatnim umanjenjem proizvođačke cene novog kamiona pri kupovini kamiona zamenom staro za novo u visini 10% od cene iskazane u dinarima na dan izdavanja fakture, odnosno fiskalnog računa.

Član 5.

Ministar nadležan za poslove ekonomije i regionalnog razvoja bliže propisuje način podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina i kamiona i sprovođenja subvencionisane kupovine kamiona zamenom staro za novo.

Član 6.

Pravo kupovine novih i remonta proizvoda iz člana 1. ove uredbe imaju:

1) fizička lica;

2) pravna lica registrovana u skladu sa zakonom.

Pri prvoj registraciji proizvoda iz člana 1. ove uredbe, u saobraćajnu dozvolu unosi se klauzula o zabrani otuđenja građevinske mašine i kamiona u roku od tri godine od dana registracije.

Pravo subvencionisane kupovine novih kamiona zamenom staro za novo u skladu sa ovom uredbom imaju lica iz stava 1. ovog člana koja:

1) imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji Republike Srbije;

2) su vlasnici kamiona, ili poseduju važeće ovlašćenje za upravljanje, raspolaganje i odjavljivanje kamiona koji:

a) su proizvedeni pre 1. januara 1995. godine;

b) ne ispunjavaju ekološke standarde propisane normom „Euro 3”;

v) su registrovani, odnosno kojima je posle 1. januara 2010. godine istekla registracija, u skladu sa važećim propisima, kompletni i u voznom stanju;

3) imaju potvrdu o predaji starog kamiona, izdatu od ovlašćenog centra za reciklažu i dokaz da je kamion odjavljen koji je izdat od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Član 7.

Ovlašćeni centri za reciklažu su centri koje odredi ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Postupanje sa kamionima predatim ovlašćenim centrima iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine.

Član 8.

Podsticanje proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina i kamiona, kao i subvencionisane prodaje kamiona zamenom staro za novo, primenjivaće se do utroška sredstava iz člana 3. ove uredbe, a najkasnije do 15. decembra 2010. godine.

Član 9.

Ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja polugodišnje će izveštavati Vladu o korišćenju sredstava u skladu sa ovom uredbom.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe u delu koji se odnosi na postupak podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina i kamiona i sprovođenja subvencionisane kupovine kamiona zamenom staro za novo vrši ministarstvo nadležno za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, u delu koji se odnosi na zabranu raspolaganja – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, a u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine – ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine.

Član 10.

Isplata prve avansne rate po ovoj uredbi uslovljena je pravdanjem utroška avansnih sredstava isplaćenih u 2009. godini.

Neutrošena sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti u 2010. godini za namene za koje su ta sredstva preneta u 2009. godini.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar