Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih motornih vozila-kamiona proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANjA PROIZVODNjE, REMONTA I PRODAJE GRAĐEVINSKIH MAŠINA I TERETNIH MOTORNIH VOZILA-KAMIONA I SPROVOĐENjA SUBVENCIONISANE KUPOVINE TERETNIH MOTORNIH VOZILA-KAMIONA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu posticanja proizvodnje, remonta i prodaje građevinskih mašina i teretnih motornih vozila-kamiona i sprovođenja subvencionisane kupovine teretnih motornih vozila-kamiona proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 3/10), u članu 6. stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3) koja glasi:

„3) organi državne uprave.”

U stavu 3. tačka 3) posle reči: „ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove”, dodaju se reči: „odnosno ministarstva nadležnog za poslove odbrane”.

Član 2.

U članu 9. stav 2. posle reči: „ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove”, dodaju se reči: „ i ministarstvo nadležno za poslove odbrane”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar