293. sednica Vlade Republike Srbije, 15. jul 2010. godine

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Arehološkog instituta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Žarko Mijajlović, Matematički fakultet u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Zoran Ognjanović, naučni savetnik, Matematički institut SANU, Beograd;

(2) prof. dr Staša Babić, Filozofski fakultet u Beogradu;

(3) Srđan Pranić, OŠ „Sava Šumanović” Zemun;

(4) dr Vesna Bikić, viši naučni saradnik u Arheološkom institutu;

(5) dr Josip Šarić, naučni saradnik u Arheološkom institutu;

(6) dr Stefan Pop Lazić, naučni saradnik u Arheološkom institutu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5154/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NUKLEARNE ENERGIJE „INEP” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za primenu nuklearne energije „INEP” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Predrag Đorđević, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Zorana Vasiljević, Medicinski fakultet u Beogradu;

(2) doc. dr Jelena Stepanović, Medicinski fakultet u Beogradu;

(3) doc. dr Arsen Ristić, Medicinski fakultet u Beogradu;

(4) dr Ljiljana Sofronić Milosavljević, naučni savetnik u Institutu za primenu nuklearne energije „INEP”;

(5) dr Miroslava Janković, naučni savetnik u Institutu za primenu nuklearne energije „INEP”;

(6) dr Snežana Dragović, viši naučni saradnik u Institutu za primenu nuklearne energije „INEP”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5151/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FIZIKU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za fiziku u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Vojislav Spasojević, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Jovan Puzović, Fizički fakultet u Beogradu;

(2) prof. dr Vojin Šenk, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu;

(3) prof. dr Jagoš Purić, Beograd;

(4) dr Slobodan Vuković, naučni savetnik u Institutu za fiziku;

(5) dr Tasko Grozdanov, naučni savetnik u Institutu za fiziku;

(6) dr Gordana Malović, naučni savetnik u Institutu za fiziku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5170/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I METALURGIJU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Srećko Trifunović, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu;

2) za članove:

(1) prof. dr Goran Roglić, Hemijski fakultet u Beogradu;

(2) dr Ilija Plećaš, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd;

(3) prof. dr Siniša Milošević, Beograd;

(4) dr Ivana Aljančić, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju;

(5) dr Željko Čupić, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju;

(6) dr Rade Stevanović, naučni savetnik u Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5174/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Nada Korać, Pedagoški fakultet u Jagodini;

2) za članove:

(1) doc. dr Dragana Pavlović Breneselović, Filozofski fakultet u Beogradu;

(2) Radenka Ristić, Muzička škola „Kosta Manojlović”, Zemun;

(3) doc. dr Milanko Govedarica, Filozofski fakultet u Beogradu;

(4) dr Nada Polovina, viši naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja;

(5) dr Đurđica Komlenović, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja;

(6) dr Emilija Lazarević, naučni saradnik u Institutu za pedagoška istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5165/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANjA „SINIŠA STANKOVIĆ” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Nikola Ristić, profesor emeritus Univerziteta u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Gordana Cvijić, Biološki fakultet u Beogradu;

(2) dr Ljiljana Vićovac Panić, Institut za primenu nuklearne energije „INEP”, Beograd;

(3) dr Milan Bojanović, Klinika za dečju hirurgiju i ortopediju Kliničkog centra, Niš;

(4) dr Stanislava Stošić Grujičić, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”;

(5) dr Milka Sekulić, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”;

(6) dr Duško Blagojević, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5164/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Predrag Marković, Institut za savremenu istoriju, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Miroslav Jovanović, Filozofski fakultet u Beogradu;

(2) doc. dr Dušan Glišović, Filološki fakultet u Beogradu;

(3) mr Dragan Tešić, Arhiv Jugoslavije, Beograd;

(4) dr Momčilo Isić, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije;

(5) dr Mile Bjelajac, naučni savetnik u Institutu za noviju istoriju Srbije;

(6) dr Gordana Krivokapić Jović, viši naučni saradnik u Institutu za noviju istoriju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5169/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EKONOMIKU POLjOPRIVREDE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Novica Ranđelović, Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš;

2) za članove:

(1) prof. dr Natalija Bogdanov, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(2) prof. dr Dragojlo Obradović, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(3) mr Živanko Radovančev, Zrenjanin;

(4) prof. dr Savo Ivančević, redovni profesor u Institutu za ekonomiku poljoprivrede;

(5) dr Mirjana Savić, viši naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede;

(6) dr Vesna Popović, viši naučni saradnik u Institutu za ekonomiku poljoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5172/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Kovačević, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Vladan Đokić, Arhitektonski fakultet u Beogradu;

(2) prof. dr Milica Jovanović Popović, Arhitektonski fakultet u Beogradu;

(3) prof. dr Milena Dragićević Šešić, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu;

(4) dr Mila Pucar, naučni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;

(5) dr Miodrag Vujošević, naučni savetnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije;

(6) dr Slavka Zeković, viši naučni saradnik u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5178/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZEMLjIŠTE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za zemljište u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragutin Veličković, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Živoslav Marković, „Institut za povrtarstvo” d.o.o. Smederevska Palanka;

(2) prof. dr Stanimir Kostadinov, Šumarski fakultet u Beogradu;

(3) dr Sava Pavkov, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Beograd;

(4) dr Radmila Pivić, viši naučni saradnik u Institutu za zemljište;

(5) dr Dušica Delić, viši naučni saradnik u Institutu za zemljište;

(6) dr Vesna Mrvić, naučni saradnik u Institutu za zemljište.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5195/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA STOČARSTVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za stočarstvo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dimitrije Prvulović, Zavod za poljoprivredu u Negotinu;

2) za članove:

(1) dr Marijana Pešaković, naučni saradnik, Institut za voćarstvo, Čačak;

(2) doc. dr Ljiljana Janković, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu;

(3) doc. dr Milutin Đorđević, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu;

(4) dr Zorica Tomić, naučni savetnik u Institutu za stočarstvo;

(5) dr Vlada Pantelić, naučni saradnik u Institutu za stočarstvo;

(6) dr Zdenka Škrbić, naučni saradnik u Institutu za stočarstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5198/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TEHNOLOGIJU NUKLEARNIH I DRUGIH MINERALNIH SIROVINA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Aleksandar Sedmak, Mašinski fakultet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Aleksandar Orlović, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu;

(2) dr Mirjana B. Radenković, Institut za nuklearne nauke „Vinča”, Beograd;

(3) doc. dr Nebojša Petrović, Mašinski fakultet u Beogradu;

(4) dr Ljubiša Andrić, naučni savetnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina;

(5) dr Milan Adamović, naučni savetnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina;

(6) dr Zoran Janjušević, viši naučni saradnik u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5199/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA DRUŠTVENIH NAUKA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta društvenih nauka u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Ratko Marković, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Živojin Đurić, Institut za političke studije, Beograd;

(2) doc. dr Vlada Stanković, Filozofski fakultet u Beogradu;

(3) Nataša Petrović, Gradska opština Savski venac, Beograd;

(4) dr Slobodan Vuković, naučni savetnik u Institutu društvenih nauka;

(5) dr Danilo Šuković, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka;

(6) dr Jovanka Matić, naučni saradnik u Institutu društvenih nauka.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5171/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Borislav Kamenov, Medicinski fakultet u Nišu;

2) za članove:

(1) dr Ljiljana Vučković Dekić, Beograd;

(2) dr Zvonko Magić, Vojnomedicinska akademija, Beograd;

(3) prof. dr Tomislav Jovanović, Medicinski fakultet u Beogradu;

(4) dr Diana Bugarski, naučni savetnik u Institutu za medicinska istraživanja;

(5) dr Zoran Miloradović, viši naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja;

(6) dr Branko Bobić, viši naučni saradnik u Institutu za medicinska istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5173/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ISTORIJSKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Istorijskog instituta u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Miomir Korać, Arheološki institut, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Bojan Dimitrijević, Institut za savremenu istoriju, Beograd;

(2) mr Mirko Peković, Vojni muzej, Beograd;

(3) doc. dr Aleksandar Rastović, Filozofski fakultet u Nišu;

(4) dr Slavenko Terzić, naučni savetnik u Istorijskom institutu;

(5) dr Biljana Marković, naučni saradnik u Istorijskom institutu;

(6) dr Srđan Katić, naučni saradnik u Istorijskom institutu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5176/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU BILjA I ŽIVOTNU SREDINU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Đurđina Ružić, Institut za voćarstvo, Čačak;

2) za članove:

(1) dr Zorica Nikolić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu;

(2) prof. dr Branislava Sivčev, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(3) Vojin Đurđević, „Eko-servis”, Beograd;

(4) dr Dragana Marisavljević, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu;

(5) dr Goran Aleksić, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu;

(6) dr Slobodan Krnjajić, naučni saradnik u Institutu za zaštitu bilja i životnu sredinu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5186/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANjE LEKOVITOG BILjA „DR JOSIF PANČIĆ” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Milorad Babović, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Slavica Spasić, Farmaceutski fakultet u Beogradu;

(2) dr Zorica Saičić, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd;

(3) prof. dr Zoran Nikić, Šumarski fakultet u Beogradu;

(4) dr Katarina Šavikin, naučni savetnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”;

(5) dr Slobodan Dražić, naučni savetnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”;

(6) dr Teodora Janković, viši naučni saradnik u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5189/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KNjIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za književnost i umetnost u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Dajana Đedović, direktor Centra za kulturu „Vuk Karadžić”, Tršić-Loznica;

2) za članove:

(1) prof. dr Petar Pjanović, Učiteljski fakultet u Beogradu;

(2) prof. dr Dušan Inanić, Filološki fakultet u Beogradu;

(3) Milovan Vitezović, Akademija umetnosti, Beograd;

(4) dr Gojko Tešić, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost;

(5) dr Bojan Jović, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost;

(6) dr Bojan Đorđević, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i umetnost.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5177/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU

I

U Upravni odbor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet u Beogradu;

2) za članove:

(1) prof. dr Jovan Babić, Filozofski fakultet u Beogradu;

(2) prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet u Beogradu;

(3) prof. dr Živan Lazović, Filozofski fakultet u Beogradu;

(4) dr Gordana Đerić, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju;

(5) dr Vladimir Milisavljević, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju;

(6) dr Predrag Milidrag, naučni saradnik u Institutu za filizofiju i društvenu teoriju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5179/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SRPSKU KULTURU U PRIŠTINI

I

U Upravni odbor Instituta za srpsku kulturu u Prištini imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Dragana Radojičić, Etnografski institut SANU, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Sofija Miloradović, Institut za srpski jezik SANU, Beograd;

(2) dr Vujadin Ivanišević, Arheološki institut, Beograd;

(3) Sonja Pešić, OŠ „Slobodan Penezić Krcun”, Leposavić;

(4) dr Velibor Lazarević, naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu;

(5) dr Dragana Janjić, naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu;

(6) dr Dragan Tančić, naučni saradnik u Institut za srpsku kulturu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5182/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NUKLEARNE NAUKE „VINČA” U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za nuklearne nauke „Vinča” u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Dragan Domazet, Fakultet informacionih tehnologija, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Dušica Pavlović, Medicinski fakultet u Nišu;

(2) dr Vladan Čelebonović, Institut za fiziku, Beograd;

(3) prof. dr Šćepan Ušćumlić, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu;

(4) dr Vesna Vasić, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”;

(5) dr Dragan Alavantić, naučni savetnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”;

(6) dr Nenad Milošević, naučni saradnik u Institutu za nuklearne nauke „Vinča”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Služenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5185/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA EVROPSKE STUDIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za evropske studije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Ana Trbović, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Univerziteta Singidunum, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Vesna Knežević Predić, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

(2) prof. dr Aleksandra Čavoški, Pravni fakultet Univerziteta Union, Beograd;

(3) mr Zoran Čupić, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

(4) dr Gordana Živković, viši naučni saradnik u Institutu za evropske studije;

(5) dr Milan Subotić, viši naučni saradnik u Institutu za evropske studije;

(6) dr Momčilo Diklić, naučni saradnik u Institutu za evropske studije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5191/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za savremenu istoriju u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Čedomir Antić, Balkanološki institut SANU, Beograd;

2) za članove:

(1) doc. dr Miloš Ković, Filozofski fakultet u Beogradu;

(2) prof. dr Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet u Beogradu;

(3) prof. dr Jovan Bazić, Učiteljski fakultet u Prizrenu-Leposavić;

(4) dr Kosta Nikolić, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju;

(5) dr Milan Koljanin, naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju;

(6) dr Dragomir Bondžić, naučni saradnik u Institutu za savremenu istoriju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5193/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSDENIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ASTRONOMSKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Astronomske opservatorije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Stevan Đeniže, Fizički fakultet u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Antun Balaž, Institut za fiziku, Beograd;

(2) prof. dr Srđan Bukvić, Fizički fakultet u Beogradu;

(3) dr Branislav Jelenković, Institut za fiziku, Beograd;

(4) dr Predrag Jovanović, naučni saradnik u Astronomskoj opservatoriji;

(5) dr Rade Pavlović, naučni saradnik u Astronomskoj opservatoriji;

(6) dr Srđan Samurović, naučni saradnik u Astronomskoj opservatoriji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5192/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za šumarstvo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Matilda Đukić, Šumarski fakultet u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Vladimir Beličević, Energoprojekt-Hidroinženjering a.d.d. Beograd;

(2) prof. dr Predrag Jakšić, Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

(3) Saša Radulović, „Marketing biznis”, Beograd;

(4) dr Dragana Dražić, naučni savetnik u Institutu za šumarstvo;

(5) dr Mara Tabaković Tošić, naučni savetnik u Institutu za šumarstvo;

(6) dr Radovan Nevenić, viši naučni saradnik u Institutu za šumarstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5194/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Snežana Petrović, Beograd;

2) za članove:

(1) prof. dr Miroslav Hadžić, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

(2) dr Vojin Rakić, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd;

(3) dr Milovan Lakušić, Ministarstvo za Kosovo i Metohiju;

(4) dr Vladan Joldžić, naučni savetnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja;

(5) dr Zlatko Nikolić, viši naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja;

(6) dr Olivera Pavićević, naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5196/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Miloš Pavlović, Fakultet veterinarske medicine u Beogradu;

2) za članove:

(1) dr Zlatica Pavlovski, Institut za stočarstvo, Beograd;

(2) prof. dr Milica Petrović, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(3) Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine grada Beograda;

(4) dr Jasna Đinović, naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa;

(5) dr Slobodan Lilić, naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa;

(6) dr Dragan Milićević, naučni saradnik u Institutu za higijenu i tehnologiju mesa.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5202/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Živorad Kovačević, Beograd;

2) za članove:

(1) dr Saša Obradović, Ministarstvo spoljnih poslova;

(2) prof. dr Mijat Damjanović, Fakultet za državnu upravu i administraciju Univerziteta MEGATREND, Beograd;

(3) Vladimir Trapara, dipl. politikolog iz Beograda;

(4) dr Pero Petrović, naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu;

(5) dr Dobrica Vesić, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu;

(6) dr Dragan Đukanović, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5204/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VOĆARSTVO, ČAČAK

I

U Upravni odbor Instituta za voćarstvo, Čačak imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Radojica Đoković, Agronomski fakultet u Čačku;

2) za članove:

(1) prof. dr Vladeta Stevović, Agronomski fakultet u Čačku;

(2) prof. dr Vlado Ličina, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(3) prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, Agronomski fakultet u Čačku;

(4) dr Đurđina Ružić, naučni savetnik u Institutu za voćarstvo;

(5) dr Rade Miletić, naučni savetnik u Institutu za voćarstvo;

(6) dr Slađana Marić, naučni saradnik u Institutu za voćarstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5205/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za uporedno pravo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Mile Ilić, Univerzitet u Nišu;

2) za članove:

(1) prof. dr Gordana Ilić Popov, Pravni fakultet u Beogradu;

(2) prof. dr Radovan Vukadinović, Pravni fakultet u Kragujevcu;

(3) mr Zoran Skopljak, Advokatska kancelarija Karanović i Nikolić, Beograd;

(4) dr Vladimir Čolović, viši naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo;

(5) dr Dragan Prlja, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo;

(6) dr Aleksandra Rabrenović, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5208/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PESTICIDE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– doc. dr Slaviša Stamenković, Prirodno-matematički fakultet u Nišu;

2) za članove:

(1) doc. dr Goran Delibašić, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(2) dr Borislav Kobiljski, Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu;

(3) prof. dr Svetomir Stamenković, Institut za voćarstvo, Čačak;

(4) dr Dejan Marčić, viši naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine;

(5) dr Vladan Jovanović, naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine;

(6) dr Bojan Duduk, naučni saradnik u Institutu za pesticide i zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5209/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETIČKO INŽENjERSTVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Miodrag Stojković, Specijalna bolnica za lečenje steriliteta i vantelesnu oplodnju, Leskovac;

2) za članove:

(1) dr Mirjana Branković Magić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd;

(2) dr Sabera Ruždijić, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd;

(3) dr Anđela Vukota, Beograd;

(4) dr Milena Stevanović, naučni savetnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo;

(5) dr Milan Kojić, naučni savetnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo;

(6) dr Gordana Nikčević, viši naučni saradnik u Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5210/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA RUDARSTVO I METALURGIJU BOR

I

U Upravni odbor Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor imenuju se:

1) za predsednika:

– prof. dr Živan D. Živković, Tehnički fakultet u Boru:

2) za članove:

(1) prof. dr Ivan Gržetić, Hemijski fakultet u Beogradu;

(2) doc. dr Aco Janićijević, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu;

(3) prof. dr Milan Janić, Bor;

(4) dr Ana Kostov, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor;

(5) dr Milenko Ljubojev, naučni savetnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor;

(6) dr Mile Bugarin, viši naučni saradnik u Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5197/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MULTIDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANjA U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– mr Milan Stanković, Galenika a.d. Zemun;

2) za članove:

(1) doc. dr Dragan Nonić, Šumarski fakultet u Beogradu;

(2) dr Radovan Nevenić, Institut za šumarstvo, Beograd;

(3) prof. dr Jovan Despotović, Građevinski fakultet u Beogradu;

(4) dr Željko Vučinić, naučni savetnik u Institutu za multidisciplinarana istraživanja;

(5) dr Tatjana Srećković, naučni savetnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja;

(6) dr Zoran Gačić, naučni saradnik u Institutu za multidisciplinarna istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5201/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA POLITIČKE STUDIJE U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za političke studije u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– doc. dr Slaviša Orlović, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

2) za članove:

(1) doc. dr Dušan Pavlović, Fakultet političkih nauka u Beogradu;

(2) prof. dr Žarko Anđelković, JP „Gradsko stambeno”, Beograd;

(3) doc. dr Uroš Šuvaković, Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici;

(4) dr Zoran Milošević, naučni savetnik u Institutu za političke studije;

(5) dr Radoslav Gaćinović, naučni savetnik u Institutu za političke studije;

(6) dr Dragan Marković, viši naučni saradnik u Institutu za političke studije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5200/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PRIMENU NAUKE U POLjOPRIVREDI U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Slobodan Zečević, Republička veterinarska inspekcija, Tutin;

2) za članove:

(1) mr Jelena Damjanović, „Institut za povrtarstvo” d.o.o. Smederevska Palanka;

(2) dr Milica Fotirić Akšić, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

(3) doc. dr Slaviša Stojković, Poljoprivredni fakultet u Prištini;

(4) dr Rade Jovanović, viši naučni saradnik u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi;

(5) dr Milovan Pušić, naučni saradnik u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi;

(6) dr Janja Kuzevski, naučni saradnik u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5203/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 i 54/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FONDA SOLIDARNOSTI

I

Razrešava se Dragan Mijanović dužnosti člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

II

Imenuje se Dejana Kuzmić za člana Upravnog odbora Fonda solidarnosti – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5094/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Peć imenuju se za članove:

1. dr Vladan Mihailović, specijalista ginekologije i akušerstva, Zdravstveni centar Peć;

2. dr Stanislava Radović, Zdravstveni centar Peć;

3. Darko Krivokapić, dipl. ekonomista, Zdravstveni centar Peć.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5079/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA PEĆ

I

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Peć imenuju se za članove:

1. dr Miroslav Spasić, Zdravstveni centar Peć;

2. Miomir Portić, stomatološki tehničar, Zdravstveni centar Peć.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5082/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA PRIZREN

I

U Upravni odbor Zdravstvenog centra Prizren imenuju se za članove:

1. dr Dostana Grković, Zdravstveni centar Prizren;

2. Branimir Gligorijević, medicinski tehničar, Zdravstveni centar Prizren;

3. Negovan Mavrić, vozač, Zdravstveni centar Prizren.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5066/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

ZDRAVSTVENOG CENTRA PRIZREN

I

U Nadzorni odbor Zdravstvenog centra Prizren imenuju se za članove:

1. dr Verica Ognjenović, specijalista infektologije, Zdravstveni centar Prizren;

2. Bojan Stefanović, medicinski tehničar, Zdravstveni centar Prizren.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5068/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA PRIŠTINA

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Priština imenuju se za članove:

1. dr Nada Surla, Dom zdravlja Priština;

2. Mirjana Petrović, medicinska sestra, Dom zdravlja Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5075/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA PRIŠTINA

I

Imenuje se dr Lilijana Stolić, specijalista dermatovenerologije, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Priština.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5081/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA KOSOVO POLjE

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Kosovo Polje imenuju se za članove:

1. dr Ivana Dimić, specijalista interne medicine, Dom zdravlja Kosovo Polje;

2. Biljana Ristić, medicinska sestra, Dom zdravlja Kosovo Polje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5086/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA KOSOVO POLjE

I

Imenuje se Dijana Lazić, medicinska sestra, Dom zdravlja Kosovo Polje, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Kosovo Polje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5089/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA OBILIĆ

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Obilić imenuju se za članove:

1. Mirko Mašić, apsolvent Medicinskog fakulteta, Dom zdravlja Obilić;

2. Jelena Živić, medicinska sestra, Dom zdravlja Obilić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5078/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA OBILIĆ

I

Imenuje se Violeta Vasić, medicinska sestra, Dom zdravlja Obilić, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Obilić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5080/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA ZVEČAN

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Zvečan imenuju se za članove:

1. dr Branislav Milić, doktor stomatologije, Dom zdravlja Zvečan;

2. dr Tatjana Milunović, specijalista socijalne medicine, Dom zdravlja Zvečan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5070/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA ZVEČAN

I

Imenuje se dr Dragoljub Lazarević, Dom zdravlja Zvečan, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Zvečan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5074/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Dragaš imenuju se za članove:

1. dr Nazif Kojčin, Dom zdravlja Dragaš;

2. dr Nedžip Šemsidini, Dom zdravlja Dragaš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5083/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA DRAGAŠ

I

Imenuje se dr Mestan Sadiku, Dom zdravlja Dragaš, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Dragaš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5085/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA ISTOK

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Istok imenuju se za članove:

1. Radoslav Ralević, ekonomista, Dom zdravlja Istok;

2. Dragica Đurić, medicinska sestra, Dom zdravlja Istok.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5076/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA ISTOK

I

Imenuje se Stojanka Ljušić, medicinska sestra, Dom zdravlja Istok, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Istok.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5077/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA DONjA GUŠTERICA

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Donja Gušterica imenuju se za članove:

1. dr Saša Mladenović, Dom zdravlja Donja Gušterica;

2. Vanja Mihajlović, medicinska sestra, Dom zdravlja Donja Gušterica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5072/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA DONjA GUŠTERICA

I

Imenuje se Jasna Nikolić, administrativni radnik, Dom zdravlja Donja Gušterica, za člana Nadzornog odbora Doma zdravlja Donja Gušterica.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5073/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 278. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA ZDRAVLjA ŠTRPCE

I

U Upravni odbor Doma zdravlja Štrpce imenuju se za članove:

1. dr Dragana Mrđinac, specijalista dermatovenerologije, Dom zdravlja Štrpce;

2. Ivana Budurić, farmaceutski tehničar, Dom zdravlja Štrpce.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5088/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Razrešava se prim. dr Spaso Anđelić dužnosti člana Upravnog odbora Ginekološko akušerske klinike „Narodni front”, zbog prelaska na drugu dužnost.

II

Imenuje se prim. dr Dragan Jeremić, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, za člana Upravnog odbora Ginekološko akušerske klinike „Narodni front”.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5071/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMATIČKO DRUŠTVO

I

Razrešava se mr Nebojša Vasiljević dužnosti pomoćnika ministra za telekomunikacije i informatičko društvo – Sektor za informatičko društvo, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za informaciono društvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5015/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONO DRUŠTVO

I

Postavlja se mr Nebojša Vasiljević na položaj pomoćnika ministra za telekomunikacije i informaciono društvo – Sektor za informaciono društvo, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5017/2010

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa članom 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, broj 30/10),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se dr Aleksandar Gračanac dužnosti direktora Akcijskog fonda Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-5156/2010-1

U Beogradu, 15. jula 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar