Uredba o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu

Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu («Službeni glasnik RS», broj 61/05),

Vlada donosi

U R E D B U

O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU

DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU

1. Osnovne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se opšti uslovi za emisiju i prodaju hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija (u daljem tekstu: državne hartije od vrednosti) na primarnom tržištu.

Član 2.

Prodaja državnih hartija od vrednosti obavlja se na vanberzanskom tržištu.

Prodaja državnih hartija od vrednosti vrši se putem aukcije.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, državne hartije od vrednosti se mogu prodavati i direktnom pogodbom sa profesionalnim investitorom.

Aukcija iz stava 2. ovog člana obavlja se prikupljanjem ponuda za kupovinu državnih hartija od vrednosti (u daljem tekstu: ponuda), u skladu sa ovom uredbom.

Prikupljanje ponuda obavlja se putem aukcijskog programa (u daljem tekstu: aukcijska platforma).

2. Prodaja putem aukcije

2.1. Uslovi i postupak aukcije

Član 3.

Postupak aukcije sprovodi Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa ovom uredbom.

Postupak saldiranja po osnovu primarne prodaje državnih hartija od vrednosti vrši Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar HoV), u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti («Službeni glasnik RS», br. 128/03, 14/04, 26/04, 104/04, 126/04 i 30/05 – u daljem tekstu: Pravila poslovanja Centralnog registra HoV).

Član 4.

Državne hartije od vrednosti mogu kupovati pravna i fizička lica.

Član 5.

Učesnik na aukciji može biti pravno lice koje:

1) je član Centralnog registra HoV;

2) poseduje dozvolu za rad nadležnog organa;

3) nije u postupku stečaja ili likvidacije.

Pravno lice koje nije član Centralnog registra HoV i fizičko lice (u daljem tekstu: nalogodavac) može kupovati državne hartije od vrednosti na primarnom tržištu preko učesnika na aukciji iz stava 1. ovog člana.

Učesnik na aukciji može podneti ponudu u svoje ime i za svoj račun i u ime i za račun nalogodavca iz stava 2. ovog člana.

Učesnik na aukciji je odgovoran za ispravnost ponuda koje dostavi Ministarstvu.

Član 6.

Ministarstvo objavljuje javni poziv za prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu (u daljem tekstu: javni poziv).

Javni poziv obavezno sadrži sledeće podatke:

1) obim emisije, datum emisije, datum dospeća i nominalnu vrednost državnih hartija od vrednosti, u skladu sa aktom o emisiji državnih hartija od vrednosti;

2) način dostavljanja ponude;

3) vreme održavanja aukcije za prodaju državnih hartija od vrednosti.

Javni poziv objavljuje se na veb sajtu Ministarstva i putem elektronskih servisa Centralnog registra HoV.

2.2. Način obračunavanja diskontovane cene

Član 7.

Kratkoročne državne hartije od vrednosti se emituju i prodaju uz diskont.

Dugoročne državne hartije od vrednosti se mogu emitovati i prodavati uz diskont ili u formi kuponskih obveznica, što se utvrđuje odlukom o emisiji.

Iznos diskontovane cene državnih hartija od vrednosti izračunava se na godišnjem nivou, po formuli:

[pic]

Diskontna stopa iskazuje se sa dve decimale.

Diskontovana cena na ponudi iskazuje se sa dve decimale.

Ukupna diskontovana vrednost ponude predstavlja proizvod diskontovane cene navedene u ponudi i količine državnih hartija od vrednosti koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

2.3. Donošenje odluke i obaveštavanje učesnika aukcije

Član 8.

Redosled pojedinačnih ponuda utvrđuje se prema diskontnim stopama koje su navedene u tim ponudama, i to počev od najniže do najviše.

Ministar finansija ili lice koje on ovlasti, odlučuje o najvišoj diskontnoj stopi koju ponuda mora da sadrži da bi bila prihvaćena.

Akt iz stava 2. ovog člana je konačan.

Raspoređivanje državnih hartija od vrednosti vrši se prema redosledu pojedinačnih ponuda iz stava 1. ovog člana, a ako postoji više ponuda sa istim diskontnim stopama, a količina ponuđenih državnih hartija od vrednosti je manja od ukupne količine državnih hartija od vrednosti navedene u tim ponudama, raspoređivanje se vrši srazmerno učešću tih ponuda u ukupnoj visini ponuda.

Član 9.

O prihvatanju ponude učesnik na aukciji obaveštava se putem aukcijske platforme.

Po dobijanju obaveštenja o prihvatanju ponude, učesnik na aukciji obavezan je da izvrši uplatu ukupne diskontovane vrednosti ponude na svoj novčani račun kod Centralnog registra HoV, u skladu sa terminskim planom sprovođenja aukcije državnih hartija od vrednosti.

Član 10.

Ministarstvo objavljuje izveštaj o rezultatima aukcije na veb sajtu Ministarstva i putem elektronskih servisa Centralnog registra HoV.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o: obimu emitovanih državnih hartija od vrednosti, prosečnoj diskontnoj stopi, prosečnoj diskontovanoj ceni državnih hartija od vrednosti ostvarenoj na aukciji i koeficijentu realizacije ukupnog iznosa ponuda.

2.4. Kaznene mere

Član 11.

Učesnik na aukciji dužan je da postupa u skladu sa ovom uredbom i drugim aktima kojima se uređuje emisija i prodaja državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu.

U slučaju da učesnik na aukciji ne poštuje odredbe ove uredbe i drugih akata kojima se uređuje emisija i prodaja državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu, primeniće se kaznene mere u skladu sa zakonom.

3. Direktna pogodba

Član 12.

Radi smanjenja troškova zaduživanja Republike Srbije, državne hartije od vrednosti se mogu prodati na vanberzanskom tržištu, direktnom pogodbom sa profesionalnim investitorom.

Profesionalni investitor iz stava 1. ovog člana je pravno lice u smislu zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

U slučaju prodaje državnih hartija od vrednosti na vanberzanskom tržištu direktnom pogodbom sa profesionalnim investitorom, transakcija će se izvršiti u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra HoV.

Ministarstvo će objaviti podatke o izvršenoj transakciji iz stava 3. ovog člana na veb sajtu Ministarstva i putem elektronskih servisa Centralnog registra HoV.

4. Prelazne i završne odredbe

Član 13.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima i načinu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 34/03).

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu, 18. avgusta 2005. godine

V L A D A

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Ustavni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u odredbama člana 90. stav 1. tač. 2. Ustava Republike Srbije, kojima je propisano da Vlada između ostalog, donosi uredbe, odluke i druge akte za izvršavanje zakona, kao i odredbi člana 26. stav 1. Zakona o javnom dugu («Službeni glasnik RS», broj 61/05), kojom je predviđeno da Vlada uređuje opšte uslove za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu i bliže elemente primarnog tržišta državnih hartija od vrednosti.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje Uredbe o opštim uslovima i načinu prodaje državnih hartija od vrednosti sadržani su u potrebi da se pitanja u vezi sa uslovima i načinom prodaje hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija, regulišu u skladu sa Zakonom o javnom dugu («Službeni glasnik RS», broj 61/05). Naime, ovom uredbom se uređuje prodaja državnih hartija od vrednosti (u daljem tekstu: HoV) tako što se uređuju pitanja u vezi sa uslovima i postupkom aukcije, načinom obračunavanja diskontovane cene, donošenjem odluke o najvišoj diskontnoj stopi, obaveštavanjem učesnika aukcije o prihvatanju ponude, mogućnošću prodaje državnih HoV na vanberzanskom tržištu direktnom pogodbom sa profesionalnim investitorom radi smanjenja troškova zaduživanja i druga pitanja relevantna za ovaj postupak.

Regulisanje opštih uslova i načina prodaje HoV koje emituje Republika Srbija, neophodno je iz razloga što precizno regulisnje ovih pitanja predstavlja preduslov za razvoj tržišta državnih HoV, odnosno omogućava efikasnije upravljanje finansijskim sredstvima Republike Srbije.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestala bi da važi Uredba o bližim uslovima i načinu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 34/03).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U odredbi člana 1. Uredbe propisuje se predmet uređivanja.

U odredbama člana 2. Uredbe, se između ostalog propisuje da se prodaja državnih HoV obavlja putem aukcije na vanberzanskom tržištu, ili izuzetno direktnom pogodbom sa profesionalnim investitorom.

U odredbama člana 3. Uredbe propisuje se da postupak aukcije sprovodi Ministarstvo finansija a da se postupak saldiranja po osnovu primarne prodaje HoV obavlja u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

U odredbi člana 4. Uredbe propisuje se koja lica mogu kupovati državne HoV.

U odredbama člana 5. Uredbe propisuje se, između ostalog, koje pravno lice može biti učesnik na aukciji, odnosno kako pravno lice koje nije član Centralnog registra HoV i fizičko lice, mogu kupovati državne HoV.

U odredbama člana 6. Uredbe uređuju se pitanja u vezi sa javnim pozivom za prodaju državnih HoV na primarnom tržištu.

U odredbama člana 7. Uredbe propisuje se način obračunavanja diskontovane cene državnih HoV.

U odredbama člana 8. do člana 10. Uredbe uređuju se pitanja u vezi sa donošenjem odluke o najvišoj diskontnoj stopi koju ponuda mora da sadrži, da bi bila prihvaćena i pitanja u vezi sa obaveštavanjem učesnika aukcije o prihvatanju ponude i rezultatima aukcije.

U odredbama člana 11. Uredbe propisuju se uslovi prodaje državnih HoV na vanberzanskom tržištu direktnom pogodbom sa profesionalnim investitorom.

U odredbama člana 12. Uredbe propisuje se dužnost učesnika na aukciji da postupa u skladu sa ovom uredbom i drugim aktima kojima se uređuje emisija i prodaja državnih HoV na primarnom tržištu, odnosno da će se slučaju da učesnik na aukciji ne poštuje navedene odredbe, primeniti kaznene mere u skladu sa zakonom.

U odredbi člana 13. Uredbe propisano je da danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o bližim uslovima i načinu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije («Službeni glasnik RS», broj 34/03).

U odredbi člana 14. Uredbe propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA UREDBE

Rešenjima predviđenima u Uredbi o opštim uslovima i načinu prodaje državnih hartija od vrednosti, definišu se uslovi i način prodaje hartija od vrednosti koje emituje Republika Srbija, čime je omogućen razvoj tržišta državnih HoV, efikasniji proces zaduživanja, povećanje poverenja kako domaćih tako i stranih investitora i efikasnije upravljanje finansijskim sredstvima Republike Srbije.

Ostavite komentar