Uredba o bližim kriterijumima, načinu i uslovima za izvođenje himne Republike Srbije

Na osnovu člana 36. tačka 2), člana 37. stav 3. i člana 39. Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o bližim kriterijumima, načinu i uslovima za izvođenje

himne Republike Srbije

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži kriterijumi, način i uslovi za izvođenje himne Republike Srbije.

Kad se izvodi himna Republike Srbije

Član 2.

Himna Republike Srbije, u skladu sa zakonom, po pravilu se izvodi:

1) prilikom svečanosti polaganja zakletve predsednika Republike;

2) pri ispraćaju predsednika Republike iz Republike Srbije u zvaničnu posetu stranoj državi i njegovom povratku u Republiku Srbiju;

3) na proslavama povodom Dana državnosti Republike Srbije;

4) prilikom odavanja pošte Neznanom junaku na Avali;

5) pri zvaničnom dolasku u Republiku Srbiju, odnosno pri ispraćaju iz Republike Srbije šefa strane države ili vlade i ovlašćenog predstavnika međunarodne organizacije;

6) prilikom polaganja venaca zvaničnih predstavnika Republike Srbije na groblja, grobove i druga spomen-obeležja boraca i žrtava rata.

Drugi slučajevi izvođenja himne Republike Srbije

Član 3.

Himna Republike Srbije, u skladu sa zakonom, može se izvoditi:

1) na proslavama i drugim svečanim manifestacijama kojima se zvanično obeležavaju događaji značajni za Republiku Srbiju;

2) na sahranama zaslužnih građana, kad im se u ime Republike Srbije ukazuje posebna počast, u skladu sa ovom uredbom;

3) prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umetničkih, sportskih i dr.) na kojima Republika Srbija zvanično učestvuje ili je reprezentovana, u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova;

4) u drugim slučajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti sa zakonom.

Način izvođenja himne Republike Srbije

Član 4.

Himna Republike Srbije, u skladu sa zakonom, izvodi se: sviranjem, pevanjem ili i sviranjem i pevanjem.

Izvođenje himne Republike Srbije i sviranjem i pevanjem

Član 5.

Himna Republike Srbije po pravilu se izvodi i sviranjem i pevanjem na proslavama povodom Dana državnosti Republike Srbije i prilikom svečanosti polaganja zakletve predsednika Republike.

Odluku o načinu izvođenja himne Republike Srbije u slučajevima iz stava 1. ovog člana donosi rukovodilac organizacione jedinice nadležne za poslove protokola nadležnog državnog organa odnosno službe, odnosno ovlašćeno lice organizatora proslave.

Himna Republike Srbije može se izvoditi i sviranjem i pevanjem i na proslavama i drugim svečanim manifestacijama kojima se zvanično obeležavaju događaji značajni za Republiku Srbiju, kao i u drugim slučajevima izvođenja himne Republike Srbije predviđenim zakonom.

Izvođenje prve dve strofe himne Republike Srbije

Član 6.

U tekstu i melodiji himne Republike Srbije, u skladu sa zakonom, ne mogu se prilikom izvođenja vršiti nikakve izmene.

Izuzetno, mogu se izvoditi samo prve dve strofe himne Republike Srbije ako to nalažu razlozi hitnog i ekonomičnog postupanja državnih organa ili razlozi bezbednosne prirode.

Odluku o izvođenju prve dve strofe himne Republike Srbije donosi rukovodilac organizacione jedinice nadležne za poslove protokola nadležnog državnog organa odnosno službe.

Izuzetak iz stava 2. ovog člana ne odnosi se na izvođenje himne Republike Srbije prilikom svečanosti polaganja zakletve predsednika Republike, na sahranama zaslužnih građana i prilikom polaganja venaca zvaničnih predstavnika Republike Srbije na groblja, grobove i druga spomen-obeležja boraca i žrtava rata.

Prve dve strofe himne Republike Srbije mogu se izvoditi i prilikom međunarodnih susreta, takmičenja i drugih skupova (političkih, naučnih, kulturno-umetničkih, sportskih i dr.) na kojima Republika Srbija zvanično učestvuje ili je reprezentovana, ako je to u skladu sa pravilima i praksom održavanja takvih skupova.

Izvođenje himne Republike Srbije na sahranama zaslužnih građana

Član 7.

Himna Republike Srbije može se izvesti na sahrani zaslužnog građanina, na osnovu odluke rukovodioca organizacione jedinice nadležne za poslove protokola u Generalnom sekretarijatu Vlade, donete uz prethodnu konsultaciju sa porodicom preminulog.

U slučaju iz stava 1. ovog člana himna Republike Srbije izvodi se samo sviranjem.

Odavanje počasti himni Republike Srbije

Član 8.

Himna Republike Srbije, u skladu sa zakonom, izvodi se uz odavanje uobičajene počasti svih prisutnih (ustajanje, pozdravljanje i dr.).

Redosled izvođenja himni

Član 9.

Ako se himna Republike Srbije izvodi u Republici Srbiji zajedno sa himnom strane države ili svečanom pesmom međunarodne organizacije, izvodi se prvo himna strane države ili svečana pesma međunarodne organizacije, a zatim himna Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Stupanje uredbe na snagu

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6744/2009

U Beogradu, 22. oktobra 2009. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar