Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA SA NASLONOM VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja (u daljem tekstu: proizvodni zasadi) za 2008. godinu.

Član 2.

Pravna i fizička lica, kao i preduzetnici, koji su podigli proizvodne zasade u jesen 2007. godine i u proleće 2008. godine (u daljem tekstu: korisnici sredstava) i upisani su u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08) imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada vinove loze i hmelja.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruju za podignute zasade u jesen 2007. godine i u proleće 2008. godine.

Član 3.

Korisnici sredstava podsticajna sredstva iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako podižu proizvodni zasad u rejoniranim vinogradarskim područjima za gajanje vinove loze i najužim oblastima oko ovih rejona za vinovu lozu, na površini od 0,1 do 10 hektara sa odgovarajućim brojem sadnica po hektaru određene kategorije, i to:

Red.broj Vrsta Proizvodnja Minimalni broj sadnica po hektaru Podsticajna sredstva po sadnici standardne i standardne SA kategorije (din/kom) Podsticajna sredstva po sadnici sertifikovane kategorije (din/kom) 1. Vinova loza Sadnice proizvodene u drugim zemljama 3.000 60 230 Sadnice proizvodene u Republici Srbiji 3.000 130 270 2. Hmelj 5.000 65 200

Član 4.

Za proizvodne zasade podignute u vinogorjima timočkog i nišavsko-južnomoravskog rejona, u župskom vinogorju, kao i za sorte Merlot (Merlo) i Limberger (Frankovka) u cilju proizvodnje aromatizovanog vina Bermet za zasade podignute u fruškogorskom vinogorju, cena po sadnici crnih vinskih sorti iznosi:

1) za sadnice proizvedene u drugim zemljama standardne kategorije 70 dinara po sadnici;

2) za sadnice proizvedene u Republici Srbiji standardne i standardne SA kategorije 160 dinara po sadnici;

3) za sadnice proizvedene u drugim zemljama sertifikovane kategorije 260 dinara po sadnici;

4) za sadnice proizvedene u Republici Srbiji sertifikovane kategorije 300 dinara po sadnici.

Član 5.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada, ako je primljeno najmanje 90% zasađenih sadnica i ako su zdravstveno i sortno ispravne.

Član 6.

Korisnici sredstava su dužni da inspektoru nadležnom za poslove poljoprivrede, prilikom provere proizvodnog zasada, daju na uvid dokumentaciju koja se odnosi na poreklo, sortnost i kategoriju sadnica sa kojima je podignut proizvodni zasad i dokumentaciju koja se odnosi na parcele na kojima je podignut proizvodni zasad.

Član 7.

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), Nemanjina br. 22-26, Beograd, do 20. aprila 2008. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu broj 1 – Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje proizvodnih zasada sa naslonom vinove loze i hmelja za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se fotokopija kopije plana parcele na kojoj je podignut proizvodni zasad.

Član 8.

Korisnici sredstava koji su ostvarili pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za podizanje višegodišnjih zasada dužni su da postave naslon u datim proizvodnim zasadima u periodu od tri godine od dana potpisivanja ugovora.

Član 9.

Inspektor nadležan za poslove poljoprivrede dužan je da najkasnije do 31. jula 2008. godine izvrši kontrolu podnetog zahteva i proizvodnog zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu višegodišnjeg proizvodnog zasada, kao i dokumetnacije koja se odnosi na poreklo, sortnost, kategoriju i zdravstveno stanje sadnica, kao i dokumentaciju koja se odnosi na parcele na kojima je podignut proizvodni zasad.

Član 10.

Po prijemu zahteva iz člana 7. stav 1. ove uredbe i zapisnika o izvršenom pregledu proizvodnog zasada iz člana 9. ove uredbe Ministarstvo isplaćuje iznos podsticajnih sredstava na namenski račun korisnika sredstava.

Član 11.

Korisnici sredstava koji ostvare pravo na korišćenje podsticajnih sredstava zaključuju sa Ministarstvom ugovor o obavezi sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada u periodu od tri godine od dana zaključenja ugovora.

Član 12.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.063.doc/1

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDENemanjina 22-26, 11000 Beograd Obrazac broj 1ZAHTEVZA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANjE VIŠEGODIŠNjIH PROIZVODNIH ZASADA SA NASLONOM VINOVE LOZE I HMELjA ZA 2008. GODINU DATUM PRIJEMA: ________________________BROJ PREDMETA:_____________________________REGIONALNA KANCELARIJA V.V. REGISTRA:_____PRIMEDBE: _________________________________

I – LIČNI PODACI

NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA JMBG ADRESA MB BR. TELEFONA BROJ POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA Jesenja sad. 2007 Prolećna sad. 2008

II – PODACI O PROIZVODNIM ZASADIMA

Redni broj Katast.opština Broj katast. parcele datum podnošenja zahteva potpis podnosioca zahteva

4427008.063.doc/2

Ostavite komentar