Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”

Na osnovu člana 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08,16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

„IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE”

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” od 18. juna do 31. avgusta 2013. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u tiražu od 7.600.000 komada, u apoenu u visini od 10 dinara.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”.

Sredstva iz stava 1. ovog člana namenjuju se Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve za finansiranje građevinsko-zanatskih radova i radova na uređenju enterijera Spomen-hrama Svetog Save, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

Član 3.

Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I.PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 2. stav 2. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS”, broj 61/05), kojim je propisano da bližu namenu, korisnika, način izdavanja, tiraž, visinu apoena i vremenski period izdavanja doplatne marke utvrđuje Vlada.

II.RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Spomen-hram Svetog Save podignut je na mestu gde su pre pet vekova spaljene mošti Svetog Save, prvog srpskog arhiepiskopa, utemeljivača autokefalne srpske pravoslavne crkve i prvog prosvetitelja čije je sveukupno delo i lik od neprocenjivog značaja u istoriji srpske države i srpskog naroda.

Rastko Nemanjić je rođen 1169. godine kao najmlađi sin Stefana Nemanje, velikog srpskog župana. Od rane mladosti je težio duhovnom životu, zbog čega je pobegao u Svetu Goru, zamonašio se i dobio monaško ime Sava.Ostvarioje samostalnost Srpske crkve i postao prvi srpski arhiepiskop 1219. godine. Na Svetoj Gori podigao je, zajedno sa svojim ocem, manastir Hilandar, a u Srbiji izgradio mnoge manastire, crkve i škole. Svojom ličnošću uticao je na sređivanje i snaženje Srbije. Umro je u Trnovu, u Bugarskoj 12. januara 1236. godine. Sinan-paša je njegove mošti, koje su bile prenete u manastir Mileševo, podigao i spalio na Vračaru u Beogradu 1595. godine. Zbog mnogobrojnih zasluga, proglašen je za sveca, a srpski narod i pravoslavna Crkva odlučili su da u znak zahvalnosti, podignu hram posvećen Svetom Savi. Praznik Svetog Save-Savindanobeležava se 27. januara svake godine, kao školska slava u svim školama u Srbiji.

Izgradnja Spomen-hrama, prema projektu arhitekte Bogdana Nestorovića i Aleksandra Deroka, započeta je 1935. godine, i do sada je u više navrata prekidana i ponovo nastavljana. Tako je nemačkim napadom na Kraljevinu Jugoslavije u Drugom svetskom ratu i bombardovanjem Beograda 1941. godine, njegova izgradnja prvi put prekinuta i nastavljena je tek 1985. godine. Radovi na Hramu ponovo su prekinuti 1992. godine, a sa novim početkom izgradnje krenulo se 2000. godine.

Završetak izgradnje Spomen-hrama predstavlja projekat od javnog interesa od najveće važnosti. Ovaj spomen-hram, iako radovi na unutrašnjem uređenju još traju, već predstavlja simbol srpskog pravoslavlja, duhovnosti i objekat je od istorijske i kulturne vrednosti koji reprezentuje tradicije i identitet srpskog naroda. Istovremeno, završetak njegove izgradnje, u skladu je sa opredeljenjem društva da se vrši duhovna i kulturna obnova baštine srpskog naroda.

Sa ciljem da se doprinese okončanju građevinsko-zanatskih radova i radova na uređenju enterijera Spomen-hrama Svetog Save i da se za te namene obezbedi značajniji deo sredstava Kancelarija za saradnju s crkvama i verskim zajednicama je dostavila inicijativu, a na predlog Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, da se u 2013. godini vrši izdavanje doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”. Izdavanje ove doplatne marke je postalo tradicionalno s obzirom da se primenjuje od 1936. godine.

Predviđa se da se doplatna poštanska marka za navedene potrebe izdaje u periodu od 18. juna do 31. avgusta 2013. godineu tiražu od ukupno7.600.000 komada tako da bi se pri vrednosti marke od 10 dinara i prodaje celokupnog tiražamogao ostvariti bruto prihod od 76.000.000 dinara.

Na program korišćenja sredstava koji donosi korisnik sredstava, saglasnost daje Vlada.

III. REŠENJA KOJA SE PREDLAŽU UREDBOM

U članu 1. Uredbe predviđeno je da se plaća doplatna poštanska marka „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”u periodu od 18. juna do 31. avgusta 2013. godineu tiražu od7.600.000 komada, u apoenu u visini od 45% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama (koja iznosi 22 dinara), odnosno 10 dinara.

U članu 2. Uredbe predviđeno je da sredstva od prodate doplatne poštanske marke JP PTT saobraćaja „Srbija” uplaćuje sedmodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”.

Sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke namenjuju se Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve za finansiranje građevinsko-zanatskih radova i radova na uređenju enterijera Spomen-hrama Svetog Save.

Ostvarena sredstva po osnovu prodate doplatne poštanske marke koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada.

U članu 3. Uredbe predviđeno je da se način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje doplatne poštanske marke u skladu sa zakonom.

U članu 4. Uredbe je predviđeno stupanje na snagu ove uredbe.

IV.SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar