Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske Unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicama za period 2007- 2013. godine

Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), a u vezi sa čl. 6, 7. i 8. Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 124/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UPRAVLJANJU PROGRAMIMA

PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU KOMPONENTEIIB INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA) – PROGRAMI PREKOGRANIČNE SARADNJE SA DRŽAVAMA KORISNICAMA IPA

ZA PERIOD 2007- 2013. GODINE

Član 1.

U Uredbi o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru komponente IIb Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – programi Prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA za period 2007- 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 92/13), u članu 3. stav 2. menja se i glasi:

„Međusobni odnosi, prava i obaveze tela i odgovornih lica iz stava 1. ovog člana, uređuju se sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe, kao i pravilnicima iz člana 20. ove uredbe.”

Član 2.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Nacionalni IPA koordinator jeste član Vlade, funkcioner koga postavlja Vlada ili državni službenik na položaju koga postavlja Vlada.”

Član 3.

U članu 5. stav 3. menja se i glasi:

„Nacionalni IPA koordinator utvrđuje pravilnike o postupku i načinu rada za Tehnički sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora.”

Član 4.

U članu 6. stav 1. menja se i glasi:

„Nacionalni službenik za akreditaciju jeste član Vlade, funkcioner koga postavlja Vlada ili državni službenik na položaju koga postavlja Vlada.”

U stavu 2. tačka 3) menja se i glasi:

„odobrava pravilnike o postupku i načinu rada nacionalnog službenika za odobravanje/Nacionalnog fonda;”

Član 5.

U članu 7. stav 1. menja se i glasi:

„Nacionalni službenik za odobravanje jeste funkcioner koga postavlja Vlada ili državni službenik na položaju koga postavlja Vlada, na predlog nacionalnog službenika za akreditaciju.”

Član 6.

U članu 8. stav 3. tačka 3) menja se i glasi:

„vodi računovodstvenu evidenciju i vrši poslove finansijskog izveštavanja prema zahtevima Evropske komisije i u skladu sa pravilnicima o postupku i načinu rada, iz člana 20. ove uredbe;”

Tačka 6) menja se i glasi:

„učestvuje u uspostavljanju sistema prepoznavanja i izveštavanja o nepravilnostima, prati sprovođenje korektivnih mera i povraćaj sredstava po osnovu potvrđenih nepravilnosti;”

Tačka 8) menja se i glasi:

„obavlja druge poslove koji su utvrđeni odgovarajućim pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe.”

Član 7.

U članu 11. stav 2. menja se i glasi:

„Odgovorna lica i tela koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe, dužna su da u obavljanju svojih poslova poštuju odgovarajuće odredbe potpisanih finansijskih sporazuma, sporazuma o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnog sporazuma iz člana 19. ove uredbe, kao i pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe.”

Član 8.

U članu 14. stav 2. tačka 7) menja se i glasi:

„obavlja druge poslove utvrđene sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe, kao i relevantnim pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe.”

Član 9.

U članu 16. stav 2. tačka 9) menja se i glasi:

„obezbeđuje revizorski trag i ispunjavanje zahteva u vezi sa izveštavanjem i pružanjem informacija Evropskoj komisiji, nacionalnom IPA koordinatoru, nacionalnom službeniku za odobravanje, Nacionalnom fondu i odgovornom licu za poslove operativne strukture, i pruža sve informacije nacionalnom službeniku za odobravanje za potrebe davanja i zadržavanja akreditacije, u skladu sa pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe;”

Tačka 10) menja se i glasi:

„obavlja druge poslove utvrđene pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe.”

Član 10.

U članu 17. stav 4. tačka 10). menja se i glasi:

„obavlja druge poslove utvrđene operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe i odgovarajućim pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe.”

Član 11.

Član 20. menja se i glasi:

„Pravilnici o postupku i načinu rada

Član 20.

U cilju delotvornog obavljanja poslova i bližeg utvrđivanja načina rada u procesu programiranja, sprovođenja, praćenja i vrednovanja programa i projekata finansiranih iz IPA sredstava, odgovorna lica i tela iz čl. 3. i 12. ove uredbe, donose odgovarajuće pravilnike o postupku i načinu rada.

Pravilnike o postupku i načinu rada za odgovorna lica i tela koja čine operativnu strukturu iz člana 12. ove uredbe odobrava nacionalni službenik za odobravanje.

Nacionalni službenik za akreditaciju odobrava pravilnike o postupku i načinu rada za nacionalnog službenika za odobravanje i Nacionalni fond.

Nacionalni službenik za akreditaciju priprema i odobrava pravilnike o postupku i načinu rada koje regulišu njegove operativne aktivnosti, kao i aktivnosti zaposlenih koji pružaju administrativnu podršku njegovom radu.

Odgovorna lica i tela dužni su da u svom radu primenjuju pravilnike definisane u ovom članu.”

Član 12.

U članu 21. stav 1. menja se i glasi:

„Nacionalni službenik za odobravanje odgovoran je za uspostavljanje sistema za upravljanje i podnošenje izveštaja o nepravilnostima Evropskoj komisiji.”

Stav 4. menja se i glasi:

„Način prijavljivanja i postupanja u vezi sa nepravilnostima utvrđuju se sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe i pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe.”

Stav 8. briše se.

Stav 9. menja se i glasi:

„Nacionalni službenik za odobravanje odgovoran je za obezbeđivanje odgovarajućih načina izveštavanja i dalju saradnju sa Grupom za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije u vezi sa preduzetim merama u slučajevima sumnje na prevaru.”

Član 13.

Posle člana 21. dodaje se član 21a, koji glasi:

„Grupa za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima

Evropske unije

Član 21a

Grupa za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije je posebna organizaciona jedinica u ministarstvu nadležnom za poslove finansija koja obavlja poslove koordinacije aktivnosti u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije.

Ona obavlja poslove koji se odnose na:

koordinaciju pravnih, administrativnih i operativnih aktivnosti u vezi sa suzbijanjem nepravilnosti i prevara u cilju zaštite finansijskih interesa Evropske unije u Republici Srbiji;

ostvarivanje operativne i tehničke saradnje sa odgovornim licima i telima u sistemu za upravljanje pretpristupnom pomoći Evropske unije u okviru IPA komponente IIb – Programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA i Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara u cilju prikupljanja dokaza, utvrđivanja činjenica i pokretanja postupaka radi sankcionisanja zloupotreba u postupanju sa sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru IPA komponente IIb – Programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA;

razmenu podataka o nepravilnostima i slučajevima prevare u postupanju sa sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru IPA komponente IIb – Programi prekogranične saradnje sa državama korisnicama IPA sa telima u mreži

za suzbijanje nepravilnosti i prevara i sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara;

4) praćenje toka istraga i sudskih postupaka u vezi sa slučajevima dokazane prevare i izveštavanje nacionalnog službenika za odobravanje i Evropske kancelarije za borbu protiv prevara o njima;

5) koordinaciju aktivnosti u vezi sa usaglašavanjem nacionalnih propisa sa propisima EU u vezi sa zaštitom finansijskih interesa EU.

Prava i obaveze između nacionalnog službenika za odobravanje i Grupe za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije uređuju se posebnim sporazumom o saradnji u vezi sa suzbijanjem nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije.”

Član 14.

U članu 22. stav 2. menja se i glasi:

„Za izvršena plaćanja za koja nije postojao pravni osnov, povraćaj sredstava u visini izvršenog plaćanja vrši se u skladu sa sporazumom o sprovođenju iz člana 18. ove uredbe, operativnim sporazumom iz člana 19. ove uredbe i odgovarajućim procedurama koje su predviđene pravilnicima o postupku i načinu rada iz člana 20. ove uredbe.”

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-16344/2014

U Beogradu, 19. decembra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar