Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka

Na osnovu člana 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05-dr. zakon i 95/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANjA OPERATERA ZA PRIREĐIVANjE KLASIČNIH IGARA NA SREĆU I AGENATA ZA PRODAJU SREĆAKA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka („Službeni glasnik RS”, br. 128/04 i 91/10), u članu 2. stav 1. reči: „za pružanje usluga Državnoj lutriji u organizovanju određenih igara na sreću” zamenjuju se rečima: „da u ime i za račun Državne lutrije priređuje pojedine klasične igre na sreću”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: ______________

U Beogradu, februara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 19. stav 6. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 85/05 – dr. zakon i 95/10), prema kome Vlada uređuje način i uslove angažovanja operatera i agenata iz ovog člana Zakona.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlog za donošenje ove uredbe je usklađivanje sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, broj 95/10), koji je stupio na snagu 25. decembra 2010. godine.

Naime, jedna od izmena pomenutog zakona odnosi se na definisanje operatera, odnosno pravnih lica koje može da angažuje Državna lutrija Srbije da priređuju pojedine klasične igre na sreću.

III. OBJAŠNjENjA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. ove uredbe propisuje se da je operater u smislu Uredbe o uslovima i načinu angažovanja operatera za priređivanje klasičnih igara na sreću i agenata za prodaju srećaka, pravno lice koje u ime i za račun Državne lutrije Srbije priređuje pojedine klasične igre na sreću.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE OVE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna finansijska sredstava.

PREGLED

ODREDABA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ANGAŽOVANjA OPERATERA ZA PRIREĐIVANjE KLASIČNIH IGARA NA SREĆU I AGENATA ZA PRODAJU SREĆAKA KOJE SE DOPUNjUJU

Član 2.

Operater, u smislu ove uredbe, jeste pravno lice koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je sa Državnom lutrijom Srbije (u daljem tekstu: Državna lutrija) zaključilo ugovor o angažovanju operatera za pružanje usluga Državnoj lutriji u organizovanju određenih igara na sreću DA U IME I ZA RAČUN DRŽAVNE LUTRIJE PRIREĐUJE POJEDINE KLASIČNE IGRE NA SREĆU.

Agent, u smislu ove uredbe, jeste pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je sa Državnom lutrijom zaključilo ugovor o angažovanju agenta za prodaju srećaka.

Ostavite komentar