Uredba o utvrđivanju Liste poslova u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi od posebnog značaja

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o informacionoj bezbednosti („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LISTE POSLOVA U OBLASTIMA U KOJIMA SE OBAVLJAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA I U KOJIMA SE KORISTE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONI SISTEMI OD POSEBNOG ZNAČAJA

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Lista poslova i delatnosti u oblastima u kojima se obavljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste informaciono-komunikacioni sistemi (u daljem tekstu: IKT sistemi) od posebnog značaja.

Lista poslova i delatnosti

Član 2.

Lista poslova i delatnosti iz člana 1. ove uredbe je:

1) u oblasti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, u smislu zakona kojim se uređuje energetika:

(1) proizvodnja električne energije;

(2) snabdevanje električnom energijom, uključujući snabdevanje na veliko;

(3) prenos i upravnjanje prenosnim sistemom električne energije;

(4) distribucija električne energije i upravljanje distributivnim sistemom električne energije;

(5) upravljanje organizovanim tržištem električne energije;

2) u oblasti proizvodnje i prerade uglja, u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo:

(1) eksploatacija uglja;

3) istraživanje, proizvodnja, prerada, transport i distribucija nafte i prirodnog i tečnog gasa, kao i promet nafte i naftnih derivata, u smislu zakona kojim se uređuje energetika:

(1) proizvodnja prirodnog gasa;

(2) snabdevanje prirodnim gasom;

(3) javno snabdevanje prirodnim gasom;

(4) transport prirodnog gasa i upravnjanje transportnim sistemom za prirodni gas;

(5) distribucija prirodnog gasa i upravljanje distributivnim sistemom prirodnog gasa;

(6) skladištenje i upravljanje skladištem prirodnog gasa;

(7) energetske delatnosti: proizvodnja derivata nafte; transport nafte naftovodima; transport derivata nafte produktovodima; transport nafte i derivat nafte drugim oblicima transporta; trgovina naftom i derivatima nafte;

(8) eksploatacija nafte i prirodnog gasa, u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo;

4) u oblasti železničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja:

(1) upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, u smislu zakona kojim se uređuje železnica;

(2) javni prevoz u železničkom saobraćaju, u smislu zakona kojim se uređuje železnica;

(3) poštanske usluge koje obavlja javni poštanski operator, u smislu zakona kojim se uređuje poštanski saobraćaj;

(4) aerodromske usluge, u smislu zakona o vazdušnom saobraćaju;

(5) kontrola letenja, u smislu zakona o vazdušnom saobraćaju;

(6) javni avio-prevoz, u smislu zakona o vazdušnom saobraćaju;

5) u oblasti elektronskih komunikacija:

(1) delatnost elektronskih komunikacija, u smislu zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije;

6) u oblasti izdavanja službenog glasila Republike Srbije:

(1) izdavanje Službenog glasnika u smislu zakona kojim se uređuje objavljivanje zakona i drugih propisa i akata;

7) u oblasti upravljanja nuklearnim objektima:

(1) upravljanje nuklearnim objektima u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja i nuklearna sigurnost;

8) u oblasti korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređivanja dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač, zaštićena područja):

(1) upravljanje vodama kao i vodnim objektima i vodnim zemljištem u javnoj svojini, u smislu zakona kojim se uređuju vode;

(2) upravljanje javnim putem, u smislu zakona kojim se uređuju javni putevi;

(3) eksploatacija mineralnih sirovina, u smislu zakona kojim se uređuje rudarstvo;

(4) gazdovanje šumama u državnoj svojini, u smislu zakona kojim se uređuju šume;

(5) tehničko održavanje međunarodnih, međudržavnih i državnih vodnih puteva, u smislu zakona kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama;

(6) upravljanje nacionalnim parkovima, u smislu zakona kojim se uređuju nacionalni parkovi;

(7) delatnost korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređivanja populacije divljači i njihovih staništa, u smislu zakona kojim se uređuje divljač i lovstvo;

(8) upravljanje lukama i pristaništima i lučka delatnost u smislu zakona kojim se uređuje plovidba i luke na unutrašnjim vodama.

9) u oblasti proizvodnje, prometa i prevoza naoružanja i vojne opreme, u smislu zakona kojim se uređuje proizvodnja, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme:

(1) proizvodnja naoružanja i vojne opreme;

(2) promet naoružanja i vojne opreme;

(3) prevoz naoružanja i vojne opreme;

10) u oblasti upravljanja otpadom, u smislu zakona kojim se uređuje upravljanje otpadom:

(1) upravljanje otpadom;

11) u oblasti komunalnih delatnosti, u smislu zakona o komunalnim delatnostima:

(1) komunalne delatnosti;

12) u oblasti poslova finansijskih institucija:

(1) poslovi finansijskih institucija, u smislu zakona kojim se uređuje Narodna banka, nad kojima nadzor, odnosno kontrolu, u skladu sa zakonom, vrši Narodna banka;

(2) poslovi upravljanja, odnosno obavljanja delatnosti u vezi sa funkcionisanjem regulisanog tržišta, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala;

13) u oblasti zdravstvene zaštite, u smislu zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita:

(1) zdravstvenu delatnost koju obavljaju zdravstvene ustanove i druga pravna lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost;

14) u oblasti usluga informacionog društva namenjenih drugim pružaocima usluga informacionog društva u cilju omogućavanja pružanja njihovih usluga:

(1) usluge razmene internet saobraćaja (engl. „internet exchange point”);

(2) upravljanje registrom nacionalnog internet domena.

Završna odredba

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9473/2016-1

U Beogradu, 17. novembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar