Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11), a u vezi sa članom 3. stav 5. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE

DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

Član 1.

U Uredbi o zaštiti imovine delova preduzeća čije je sedište na teritoriji bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, br. 31/01, 61/08, 109/08, 14/09, 40/09, 79/09, 111/09 i 67/10) (u daljem tekstu: Uredba), u članu 14e reč: „bilateralno” briše se.

Član 2.

Preduzeća čije je sedište na teritoriji republika bivše SFRJ iz člana 1. stav 1. Uredbe (u daljem tekstu: lica) dužna su da poslovnoj jedinici koja je organizovana kao društveno preduzeće ili koja je pripojena drugom društvenom preduzeću, kao i njihovim pravnim sledbenicima (u daljem tekstu: društvena preduzeća), u čijoj imovini su nepokretnosti na kojima su lica imala pravo na dan 31. decembra 1990. godine, podnesu zahtev za sporazumno utvrđivanje njihovog udela u kapitalu društvenog preduzeća na osnovu unete imovine, najkasnije do 31. marta 2012. godine i da o tome obaveste Ministarstvo i Agenciju za privatizaciju.

Udeo lica u kapitalu društvenog preduzeća utvrđuje se srazmerno učešću vrednosti unete imovine u ukupnoj vrednosti imovine društvenog preduzeća, prema proceni kapitala društvenog preduzeća u skladu sa poslednjim finansijskim izveštajem koji prethodi podnošenju zahteva iz stava 1. ovog člana.

Usaglašen tekst nacrta sporazuma iz stava 1. ovog člana koji je parafiran od oba učesnika u sporazumu, dostavlja se Ministarstvu najkasnije do 30. juna 2012. godine koje ga, radi davanja saglasnosti, prosleđuje Vladi.

Saglasnost iz stava 3. ovog člana daje se ako postoji reciprocitet u primeni Aneksa G Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Sporazum se smatra zaključenim kad ga po dobijanju saglasnosti Vlade ugovorne strane potpišu i overe u sudu.

Po jedan primerak potpisanog i overenog sporazuma dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za privatizaciju.

Ako se u roku iz stava 3. ovog člana ne dostavi usaglašeni tekst nacrta sporazuma, udeo lica koje je podnelo zahtev za utvrđivanje udela u kapitalu društvenog preduzeća utvrđuje Agencija za privatizaciju u skladu sa članom 14v Uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 29. septembra 2011. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar