Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE

ZA INDUSTRIJSKO BILJE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za industrijsko bilje, i to za: soju, suncokret, uljanu repicu i šećernu repu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Pravo na korišćenje premije ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: korisnik premije), pod uslovom da je:

1) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik);

2) na dan 9. aprila 2012. godine imalo prijavljene površine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura, u skladu sa Pravilnikom.

Član 3.

Korisnik premije ostvaruje premiju preko pravnog lica i preduzetnika, koji se bave proizvodnjom šećera, ulja, odnosno proizvodnjom hrane za životinje, kao i preko Republičke direkcije za robne rezerve.

Korisnik premije ostvaruje premiju za soju i suncokret i preko pravnog lica i preduzetnika, koji imaju objekat za proizvodnju hrane za životinje koji je odobren, odnosno registrovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Pravno lice i preduzetnik, koji se bave proizvodnjom hrane za životinje, kao i pravno lice i preduzetnik iz stava 2. ovog člana, dužni su da industrijsko bilje koje su nabavili u skladu sa ovom uredbom iskoriste za proizvodnju hrane za životinje.

Član 4.

Korisnik premije ostvaruje pravo na premiju po kilogramu proizvedenog i isporučenog industrijskog bilja iz člana 1. ove uredbe, i to za:

soju u iznosu od tri dinara/kg;

suncokret u iznosu od tri dinara/kg;

šećernu repu u iznosu od 0,50 dinara/kg;

uljanu repicu u iznosu od tri dinara/kg.

Član 5.

Korisnik premije za proizvodnju industrijskog bilja ima pravo na premiju po isporuci industrijskog bilja pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi proizvodnjom šećera, ulja, odnosno proizvodnjom hrane za životinje, odnosno Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Korisnik premije za proizvodnju soje i suncokreta ima pravo na premiju i po isporuci soje i suncokreta pravnom licu i preduzetniku iz člana 3. stav 2. ove uredbe.

Ministar bliže propisuje način, postupak i uslove isporuke iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 6.

Korisnik premije ostvaruje premiju po isporuci proizvedenih količina industrijskog bilja.

Isplata premije iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu dokumentacije o isporučenim količinama industrijskog bilja SRPS-kvaliteta.

Član 7.

Zahtev za isplatu premije podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 15. januara 2013. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za isplatu premije za industrijsko bilje, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) zapisnik poljoprivrednog inspektora o isporučenim količinama industrijskog bilja SRPS-kvaliteta;

2) obračun premije, koji se podnosi na Obrascu 2 – Obračun premije za industrijsko bilje, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

3) spisak korisnika premije, koji se podnosi na Obrascu 3 – Spisak korisnika premije za industrijsko bilje sa obračunom, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

4) fotokopija rešenja o ispunjenosti minimalno tehničkih, odnosno veterinarsko sanitarnih uslova za obavljanje proizvodnje šećera, ulja i hrane za životinje (podnosi podnosilac zahteva iz člana 3. stav 1. ove uredbe, osim Republičke direkcije za robne rezerve);

5) fotokopija rešenja o odobravanju, odnosno registrovanju objekta izdatog od strane ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva za podnosioca zahteva iz člana 3. stav 2. ove uredbe;

6) fotokopija overenog obrasca overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Ministarstvo isplaćuje premiju po prijemu obračuna prihvaćenog potpisom od strane korisnika premije i provere dokumentacije.

Ako zahtev za korišćenje premije iz stava 1. ovog člana podnosi Republička direkcija za robne rezerve, Ministarstvo isplaćuje premiju na namenski račun korisnika premije.

Član 8.

Pravno lice i preduzetnik iz člana 3. ove uredbe (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) dužni su da dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev iz člana 7. ove uredbe čuvaju pet godina.

Podnosilac zahteva dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dužan je da dostavi na uvid poljoprivrednom inspektoru prilikom kontrole koja se sprovodi u skladu sa planom kontrole koji donosi Ministarstvo.

Član 9.

Pravno lice ili preduzetnik preko kojeg korisnik premije ostvaruje pravo na premiju dužan je da sredstva ostvarena po osnovu premije isplati korisniku premije na namenski račun korisnika, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava i to prema redosledu podnošenja zahteva.

Ako zahtev za korišćenje premije iz člana 7. ove uredbe podnosi Republička direkcija za robne rezerve, Ministarstvo isplaćuje premiju na namenski račun korisnika premije.

Član 10.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade, a isplaćuju se prema redosledu podnošenja zahteva.

Sredstva za obaveze po ovoj uredbi u 2013. godini obezbeđuju se budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu za tu godinu, kao i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici.

Član 11.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne podnese zahtev za isplatu premije za korisnika premije u skladu sa ovom uredbom;

2) uz zahtev iz člana 7. ove uredbe podnese dokumentaciju sa netačnim podacima;

3) ne postupi u skladu sa odredbama člana 8. ove uredbe;

4) u roku iz člana 9. ove uredbe sredstva ostvarena po osnovu premije ne isplati korisniku premije;

5) ne postupi u skladu sa odredbama člana 3. stav 3. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 12.

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik, ako:

1) ne podnese zahtev za isplatu konačnog iznosa premije za korisnika premije u skladu sa ovom uredbom;

2) uz zahtev iz člana 7. ove uredbe podnese dokumentaciju sa netačnim podacima;

3) ne postupi u skladu sa odredbama člana 8. ove uredbe;

4) u roku iz člana 9. ove uredbe sredstva ostvarena po osnovu premije ne isplati korisniku premije;

5) ne postupi u skladu sa odredbama člana 3. stav 3. ove uredbe.

Član 13.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2012. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

4827012.0060.7.doc/1 Obrazac 1

_________________________________Naziv podnosioca zahteva_________________________________Naziv banke, br. namenskog tekućeg računa_________________________________PIB_________________________________Adresa podnosioca zahteva_________________________________Ime, prezime i broj telefona osobe za kontakt

____________

e-mail adresa

ZAHTEV ZA ISPLATU PREMIJE ZA

INDUSTRIJSKO BILJE

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za industrijsko bilje, podnosimo zahtev za isplatu iznosa od __________________ dinara, za proizvedeno i isporučeno industrijsko bilje.

Registrovana poljoprivredna gazdinstva su proizvela i isporučila ____________________________ , u količini od ukupno __________ kilograma.

Mesto i datum: Potpis odgovornog lica ____________________ M.P. ___________________________

4827012.0060.7.doc/2 Obrazac 2

_______________________________

Naziv podnosioca zahteva

_________________________________

Naziv banke, broj namenskog tekućeg računa

________________________________

PIB

_________________________________

Adresa podnosioca zahteva

_________________________________

Ime, prezime i telefon osobe za kontakt

OBRAČUN PREMIJE ZA INDUSTRIJSKO BILJE

Redbr. ORGANIZATOR PROIZVODNJE Količina proizvedenog i isporučenog industrijskog bilja (kilograma) od RPG Iznos premije po kilogramu proizvedenog i isporučenog industrijskog bilja (dinara) Obračunati iznos premije(dinara) 1 2 3 4 5 UKUPNO:

NAPOMENA:

Obračun premije za proizvodnju industrijskog bilja popunjava podnosilac zahteva.

Organizatore proizvodnje u koloni 2 prikazati posebnom tabelom, ukoliko broj predviđenih mesta nije dovoljan da bi se prikazali svi organizatori proizvodnje.

Dodatna tabela mora da sadrži sve podatke kao i osnovna tabela.

Mesto i datum: __________________________________ Pečat i potpis podnosioca zahteva _________________________________________

4827012.0060.7.doc/3 Obrazac 3

SPISAK KORISNIKA PREMIJE ZA INDUSTRIJSKO BILJE SA OBRAČUNOM

R.br Naziv pravnog lica, ime i prezime fizičkog lica Prebivalište, opština, ul. i br. Broj RPG Količina proizvedenog i isporučenog ind. bilja RPG (kg) Za isplatu premije(din.) Potpis korisnika premije 1 2 3 4 5 6 7 1.

NAPOMENA: Podaci u kolonama od 2 do 6 ne mogu se unositi rukom. Iznos u koloni 6 izračunava se tako što se iznos u koloni 5 (kg) pomnoži sa iznosom premije (din/kg). Nakon unosa poslednjeg korisnika premije završiti spisak kosom crtom. Napisati ukupan broj proizvođača. U red UKUPNO uneti zbir vrednosti za kolonu 5 i 6 pojedinačno za svaku stranu. Podatke u koloni 2 sortirati po azbučnom redu.

Datum: __________________________ Pečat i potpis ovlašćenog lica:____________________________

Ostavite komentar