Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni glasnik RS”, broj 79/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2017. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, br. 8/17 i 51/17), u Programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2017. godini, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u Odeljku: „Iznos sredstava” stav 1. broj: „189.546.000” zamenjuje se brojem: „195.013.000”.

Član 2.

U Odeljku „Namena sredstava” stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) povezivanja osnovnih i srednjih škola, ostalih ustanova obrazovanja, ustanova nauke i ustanova kulture na obrazovnu i naučno-istraživačku računarsku mrežu Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”, putem iznajmljivanja veza i postavljanjem lokalne bežične mreže za pristup u svim školama, ostalim ustanovama obrazovanja, ustanovama nauke i ustanovama kulture;”.

Član 3.

U Odeljku „Raspodela sredstava” broj: „189.546.000” zamenjuje se brojem: „195.013.000”.

U Tabeli 1. – Raspodela sredstava broj: „15.000.000” zamenjuje se brojem: „14.400.000”, broj: „85.000.000” zamenjuje se brojem: „91.067.000”, broj: „170.001.000” zamenjuje se brojem: „175.468.000”, a broj: „189.546.000” zamenjuje se brojem: „195.013.000”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9308/2017

U Beogradu, 28. septembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAna Brnabić, s.r.

Ostavite komentar