Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini

Na osnovu člana 27a stav 5. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RSˮ, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i tačke 2. Odluke o otvaranju Budžetskog fonda za unapređenje i razvoj oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva („Službeni glasnik RSˮ, broj 79/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

U 2015. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Aktivnosti i mere unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva koje će se finansirati, kao i iznos sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

P R O G R A M

U 2015. GODINI

Iznos sredstava

Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2015. godini utvrđuje se iznos od 531.094.000,00 dinara za realizaciju mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva koje sprovodi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Namena sredstava

Članom 104a Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14) i članom 84. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) definisano je da Vlada, u skladu sa propisima kojim se uređuje zaštita potrošača, utvrđuje mere podrške pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije ugroženim potrošačima.

Mere podrške pri nabavci opreme za prijem signala digitalne televizije su:

1) Dodela ugroženom potrošaču opreme za prijem digitalne televizije, odnosno Set Top Box uređaja (u daljem tekstu: STB uređaj).

2) Pružanje tehničko-tehnološke podrške putem telefonskih linija, odnosno uspostavljanje pozivnog centra i informisanje o procesu digitalizacije.

Raspodela sredstava

Ukupan iznos sredstava za realizaciju mera podrške u 2015. godini iznosi 531.094.000,00 dinara i raspodela sredstava po vrstama poslova, vršiće se na sledeći način:

Tabela 1. – Raspodela sredstava

R.B. Mera podrške Iznos sredstava Ekonomska klasifikacija 1. Dodela ugroženom potrošaču STB uređaja 473.000.000,00 426 2. Pružanje tehničko-tehnološke podrške putem telefonskih linijaUspostavljanje pozivnog centraInformisanje o procesu digitalizacije 58.093.000,00 423 3. Otvaranje aproprijacije 1.000,00 621 UKUPNO 531.094.000,00

Ostavite komentar