Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene

Na osnovu člana 110. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS”, broj 62/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 , 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O SADRŽINI STANDARDNOG INFORMATIVNOG OBRASCA ZA

UGOVORE O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU

NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O

POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se sadržina standardnog informativnog obrasca za ugovor o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, ugovor o trajnim olakšicama za odmor, ugovor o pomoći prilikom preprodaje i ugovor o omogućavanju razmene vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti (u daljem tekstu: standardni informativni obrazac).

Član 2.

Standardni informativni obrazac sadrži:

1) naziv i sedište trgovca;

2) opis nepokretnosti/opis proizvoda (u slučaju ugovora za usluge preprodaje, sažeti opis usluga, npr. marketing);

3) prava koja potrošač ugovorom stiče;

4) tačan period tokom kog se prava mogu uživati;

5) datum od kog potrošač može početi uživanje ugovorenih prava;

6) ukoliko je nepokretnost u izgradnji, datum kada će biti završena, odnosno stavljena na raspolaganje;

7) cenu koju potrošač treba da plati za ugovorena prava:

8) pregled dodatnih obaveznih troškova koji proizlaze iz ugovora, vrsta troškova i naznaka iznosa (npr. godišnje naknade, druge periodične naknade, porezi);

9) glavne usluge koje su dostupne potrošaču (npr. električna energija, voda, održavanje, odnošenje smeća) i naznaka iznosa koji potrošač treba da plati za navedene usluge;

10) sadržaj koji je dostupan potrošaču (npr. bazen, sauna, sportski tereni, internet) i naznaku iznosa koji potrošač treba da plati za korišćenje navedenih sadržaja;

11) mogućnost pridruživanja sistemu razmene, naziv sistema razmena i naznaka iznosa koji potrošač treba da plati za članstvo u navedenom sistemu;

12) podatke o kodeksima ponašanja koje je trgovac potpisao i mestu gde se navedeni kodeksi mogu naći;

13) obaveštenje o pravu potrošača na odustanak od ugovora i rokovima za odustanak;

14) obaveštenje o zabrani plaćanja pre isteka roka za odustanak od ugovora.

Svojeručnim potpisom potrošač potvrđuje da je upoznat sa svim informacijama iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Standardni informativni obrazac sadrži i podatke:

1) o stečenim pravima:

(1) kod ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti:

– uslovi za vršenja prava na predmetu ugovora u državi gde se imovina nalazi, kao i obaveštenje da li su navedeni uslovi ispunjeni i ako nisu koje je radnje potrebno preduzeti da bi uslovi bili ispunjeni;

– ukoliko ugovor omogućava pravo na korišćenje smeštaja koji se može izabrati sa liste ponuđenog smeštaja, informacije o svakom ograničenju koje bi se odnosilo na nemogućnosti potrošača da koristi bilo koji smeštaj sa liste u bilo koje vreme;

(2) kod ugovora o trajnim olakšicama za odmor:

– precizan i tačan opis raspoloživih popusta za buduće rezervacije;

– ograničenja koja se odnose na raspoloživost kapaciteta ili na pravo prvenstva za prvu ponudu, vremenska ograničenja za određene promotivne prodaje i posebne popuste;

(3) kod ugovora o razmeni vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti:

– objašnjenje kako funkcioniše sistem razmene, mogućnosti i modaliteti razmene, naznaka procene vrednosti potrošačevog vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti u sistemu razmene i skup primera konkretnih mogućnosti za razmenu;

– naznaka broja dostupnih turističkih mesta i mesta za odmor i broja članova sistema razmene, uključujući postojeća ograničenja raspoloživosti određenog smeštaja koje je odobrio potrošač;

2) o nepokretnostima:

(1) precizan i detaljan opis nepokretnosti i njene lokacije;

(2) za više nepokretnosti, detaljan opis svih raspoloživih objekata;

(3) vrste usluga koje potrošač može ili će moći da koristi i pod kojim uslovima (npr. električna energija, voda, telefonski priključak, gas, odnošenje smeća, održavanje);

(4) vrste dodatnih sadržaja koje potrošač može da koristi i pod kojim uslovima (npr. bazen, sauna, sportski tereni, internet);

3) o troškovima:

(1) precizan i primeren opis svih troškova u vezi sa ugovorom (naknada, da li su dodatni sadržaji uključeni u naknadu);

(2) obavezne zakonske dažbine (porezi, takse);

(3) režijski troškovi (upravljanje, održavanje, popravljanje);

(4) ukoliko postoje, informacije o nametima, teretima, hipotekama i druga založena prava;

(5) u slučaju ugovora o razmeni vremenski podeljenog korišćenja nepokretnosti potrebno je pružiti i:

– informacije o obavezi trgovca da pruži potrebne podatke pre nego što se razmena ugovori, u pogledu svake predložene razmene;

– informacije o drugim dodatnim nametima za koje je odgovoran potrošač u vezi sa razmenom.

4) o smeštaju u izgradnji:

(1) stanje izgrađenosti smeštaja i usluge koje omogućavaju potpuno korišćenje smeštaja (električna energija, gas, voda, telefonski priključci) i sadržaji koje korisnik može da koristi;

(2) rok za kompletiranje smeštaja i usluga koje čine smeštaj potpuno operativnim (električna energija, gas, voda, telefonski priključci) i razmena procena roka kompletiranja sadržaja koje će korisnik moći da koristi;

(3) broj dozvole za gradnju, naziv i puna adresa nadležnog organa;

(4) garancije završetka izgradnje smeštaja i povraćaja učinjenih isplata ukoliko se smeštaj ne završi, kao i uslovi koji uređuju korišćenje garancija;

5) o odustanku od ugovora:

(1) uslovi za odustanak;

(2) posledice odustanka;

(3) činjenica da se troškovi koji mogu nastati zbog odustanka mogu staviti potrošaču na teret.

Trgovac je dužan da po potrebi učini dostupnim i sledeće informacije:

1) kako su regulisani održavanje i popravke nepokretnosti i upravljanje, uključujući da li i kako potrošač može da utiče i učestvuje u odlučivanju u ovim pitanjima;

2) mogućnost uključenja u sistem preprodaje ugovornih prava, informacije o relevantnom sistemu i naznaka troškova u vezi sa preprodajom preko navedenog sistema;

3) naznaka o jezicima koji se mogu koristiti za postprodajnu komunikaciju u vezi sa ugovorom (npr. u vezi odluka o upravljanju, povećanju cena, postupanju sa upitima i pritužbama);

4) mogućnost vansudskog rešavanja sporova.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene („Službeni glasnik RS”, broj 55/11).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar